َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
28 روز:
1400 ميلادي سال:
"گوتنبرگ "مخترع آلماني كه صنعت چاپ مرهون كشف و اختراع اوست در شهر معروف" ماينس "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش قاضي دادگستري بود ولي خود او زندگي اجتماعي را با زرگري شروع كرد و رفته رفته به امور فني علاقهمند شد .بين سالهاي 1434 و 1444 وي اولين ماشين چاپ را به وجود آورد و اولين متن چاپ شده" انجيل "بود .گوتنبرگ روز 23 فوريه 1468 ميلادي درگذشت. رويداد:

1535 ميلادي سال:
ساختمان اولين خانههاي" ليما "پايتخت امروزي كشور" پرو "در آمريكاي جنوبي به دستور" فرانسوا پيزارو "فاتح پرو و سردار بزرگ اسپانيايي آغاز شد .قبل از تاصسيس ليما ،پايتخت پرو شهر ديگري به نام" كوزكو "بود كه چون در جريان حمله ئپيزارو به پرو ويران شده بود ،به دستور وي مقدمات تاصسيس شهر جديدي از اين روز شروع شد .به روز 12 اكتبر 1532 و 27 مارس 1541 مراجعه شود. رويداد:

1555 ميلادي سال:
كنگره ئمذهبي معروف به" كنگره ئاوگسبورگ "در شهري معروف به همين نام در آلمان تشكيل شد .در جريان اين كنگره تاريخي كه در آن روحانيون بزرگ كاتوليك مذهب امپراتوري" شارلكن "به رياست پاپ" پل چهارم "شركت داشتند ،راصي به آزادي مذهب پروتستان داده شد و املاكي كه از پروتستانها گرفته شده بود به آنان مسترد شد .اين اولين آزادي مذهبي پروتستانها بود. رويداد:

1632 ميلادي سال:
"مونيخ "شهر معروف آلمان غربي امروزي كه در قرن هفدهم پايتخت سرزمين مستقل" باوير "بود در جريان مبارزات مذهبي ميان گوستاو آدولف پادشاه سوئد و امراي كاتوليك مذهب آلمان به تصرف سپاهيان سوئدي درآمد. رويداد:

1670 ميلادي سال:
"جيمز مونرو "پنجمين رئيس جمهوري ايالات متحده آمريكا ،در" وست مورلند "واقع در ايالت" ويرجينيا "متولد شد .در جواني ،به صف آزاديخواهان و استقلالطلبان آمريكا پيوست و جزص قهرمانان استقلالطلب درآمد .در سال 1817 ميلادي بعد از" جيمز مديسون "از حزب جمهوريخواه ،به رياست جمهوري رسيد و مدت 8 سال رياست كرد .مراجعه شود. رويداد:

1764 ميلادي سال:
"پاپ بي هشتم "رهبر بزرگ كاتوليكهاي جهان در" رم "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصيلات خويش در رشته علوم الهي ،مدارج روحانيت را تا درجه اسقفي و كاردينالي پيمود و سپس به موجب راصي شوراي كاردينالها از روز 5 آوريل 1829 ميلادي به مقام رهبري جامعه مسيحيت رسيد .وي روز 30 نوامبر 1830 ميلادي وفات يافت .به روز 30 نوامبر 1830 مراجعه شود. رويداد:

1799 ميلادي سال:
جنگ بزرگ" كاسانو "در محلي به همين نام واقع در ايتاليا ميان 80 هزار سپاهيان روسي و 450 هزار سرباز فرانسوي درگرفت و اين ،اولين بار بود كه در جنگهاي دول اروپائي عليه جمهوري انقلابي فرانسه ،امپراتوري روسيه نيز شركت ميكرد .در اين جنگ سرداري سپاه روسيه با مارشال معروف" سوواروف "بود .نتيجه جنگ شكست سخت فرانسويان بود .به روز 20 نوامبر 1797 مراجعه شود. رويداد:

1813 ميلادي سال:
فيلد مارشال" ميكل كوتوزوف "سردار بزرگ سپاه روس در جنگهاي قرون هجده و نوزده ميلادي ،پس از 68 سال زندگي تواصم با افتخار و پيروزي ،ديده از جهان فرو بست .اين سردار ميهنپرست كه در جنگ" اوسترليتز "با ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه روبرو بود و شكست خورد ،به سال 1745 در" سن پطرزبورگ "متولد شد سرانجام نيز موفق به شكست ناپلئون شده بود .به روز 16 سپتامبر 1795 مراجعه شود. رويداد:

1829 ميلادي سال:
شهر" ادرنه "آخرين شهر كشور تركه امروزي در اروپا ،كه نزديك مرز بلغارستان قرار دارد ،بعد از پيكاري سخت به تصرف نيروهاي روسي درآمد و فاتح اين شهر كه سومين شهر مهم امپراتوري عثماني و تركيه امروزي محسوب ميشود" ديهبيج "سردار نامآور و مارشال شجاع روسي بود .پس از اين پيروزي ،سلطان عثماني تقاضاي صلح كرد و قرارداد صلح روز 4 سپتامبر 1829 ميلادي بسته شد. رويداد:

1935 ميلادي سال:
كنفرانس معروف سياسي معروف به" كنفرانس استرزا "در شهري به همين نام و با شركت نمايندگان سه كشور ايتاليا ،فرانسه و انگليس آغاز شد .هدف اين كنفرانس كه در حقيقت دنباله مذاكرات" پاريس - رم "در 26 مارس 1935 بود ،ايجاد جبهه واحد سياسي و نظامي ميان آن سه كشور در برابر هيتلر پيشواي آلمان بود كه قصد داشت دست به يك جنگ بزرگ بزند .به روز 26 مارس 1935 مراجعه شود. رويداد:

1944 ميلادي سال:
والريو" بنيتو موسوليني "نخستوزير و ديكتاتور سابق ايتاليا هنگام فرار به سويس توسط جمعي از پارتيزانهاي كمونيست ايتاليا به سرداري سرهنگ به قتل رسيد و در جريان قتل او ،معشوقهاش" كلارا پتاجي "نيز كشته شد .موسوليني كه در جنگ دوم جهاني به او" دوچه "ميگفتند به سال 1883 ميلادي) روز 9 مارس (متولد شده بود .به روز 9 مارس 1883 مراجعه شود. رويداد:

1958 ميلادي سال:
كشور ايتاليا استقلال مجدد خود را به دست آورد .ايتاليا در جنگ بينالملل دوم با رهبري" موسوليني "زعيم حزب فاشيست دوش به دوش آلمانيها عليه متفقين وارد جنگ شد و بعد از شكستهاي متعدد در اواخر جنگ ،بدون قيد و شرط تسليم شد و متفقين آن كشور را اشغال كردند .در اين روز نيروهاي فرانسه - انگليس و آمريكا از خاك ايتاليا خارج شدند و آن كشور دوباره مستقل شد. رويداد:

1976 ميلادي سال:
شش روز بعد از شكست قواي ساردني در جنگ" مون دووي "دولت ساردني كه در جريان جنگهاي يكساله ايتاليا بين فرانسه و اتريش جزص متحدين اتريش محسوب ميشد ،تقاضاي صلح كرد و از صحنه عمليات خارج شد .ساردنيها روز 22 آوريل به سختي شكست خوردند و سپس به موجب معاهده 3 ژوئن 1796 ميلادي ،دو ايالت ساووا - و - نيس به فرانسه واگذار شد .به روز 3 ژوئن 1796 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .