َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
11 روز:
628 ميلادي سال:
شورش بزرگ ايران معروف به" شورش سرداران "آغاز شد .در اين شورش سرداران بزرگ ايراني عليه خسرو دوم ساساني معروف به" خسرو پرويز "قيام كردند زيرا وي كه در جنگ با هراكليوس "امپراتور روم از او شكست خورده بود گناه را متوجه بعضي سرداران خود كرده و آنها را كشته بود .در پايان اين شورش ،خلع خسرو پرويز از سلطنت و آغاز سلطنت فرزندش" شيرويه "بود. رويداد:

1413 ميلادي سال:
بزرگترين محاكمات تاريخي جهان در شهر" كنستانتين "انجام شد .در اين محاكمه بزرگ كه جنبه مذهبي داشت به امر پاك" الكساندر پنجم "رهبر كاتوليكهاي جهان مردي به نام" ژان هوس "را كه عليه قدرت و نفوذ پاك قيام كرده بود ،محاكمه كردند .گرچه" هوس "در اين محاكمه تبرئه شد ولي سال بعد مجدداش محاكمه شد و اين بار به جرم كفرگويي ،در آتش سوخته شد. رويداد:

1508 ميلادي سال:
معاهده تاريخي سياسي و نظامي معروف به" كام بره "در ناحيهاي موسوم به همين نام به امضاص رسيد .در اين قرارداد پاپ" ژول دوم "جنگجوترين رهبر كاتوليك - لوئي دوازدهم پادشاه فرانسه - ماكسي ميليان امپراتور آلمان - فرديناند پادشاه آراگون و فرمانروايان فلورانس و ميلان ،عليه" ونيز "متحد شدند .نتيجه ئاين اتحاد شكست ونيزيها در 14 مه 1509 ميلادي بود .به روز 14 مه 1509 مراجعه شود. رويداد:

1527 ميلادي سال:
شهر" رم "پايتخت باستاني كشور ايتاليا و امپراتوري روم در جريان اختلافي كه ميان پاك" كلمان هفتم "رهبر مسيحيان جهان و" شارلكن "امپراتور بزرگ اروپا به وجود آمده بود ،به دستور" شارلكن "غارت و ويران شد .در اين ماجرا بسياري از كليساها و مراكز بزرگ هنري رم كه جزص متصرفات" پاپ "بود تاراج شد .علت اين اختلاف اتحاد پاپ با فرانسويان بود. رويداد:

1746 ميلادي سال:
انقلاب خونين معروف به" انقلاب اكوس "كه از روز 12 سپتامبر 1745 ميلادي به رهبري" شارل ادوارد "آغاز شده بود با قتل عام انقلابيون توسط" دوك دوكمبرلند "پسر جورج دوم پادشاه انگلستان كه قيام در زمان او رخ داده بود ،پايان يافت .در اين ماجرا تقريباش كليه ئشورشيان كشته شدند و دوك دوكمبرلند به" قصاب اكوس "معروف شد .به روز 12 سپتامبر 1745 مراجعه شود. رويداد:

1759 ميلادي سال:
"مري ولستن كرافت "يكي از نويسندگان زن انگلستان در قرن هجدهم متولد شد .پدرش مردي عياش و ولخرج بود كه او و دو خواهر ديگرش را از خانه بيرون كرد .بعد از مدتي بيساماني" مري "به نويسندگي پرداخت و به زودي نوشتههايش شهرت فراوان يافت .اين خانم نويسنده پس از اولين زايمانش در 14 سپتامبر 1797 ميلادي جان سپرد .به روز 14 سپتامبر 1797 مراجعه شود. رويداد:

1818 ميلادي سال:
"گاسپارمونژ "يكي از برجستهترين رياضيدانان و علماي قرون 18 و 19 فرانسه بعد از 72 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين عالم بزرگ رياضي ،روز 4 اكتبر 1746 ميلادي در" بون "متولد شده بود و ابداع" هندسه ئترسيمي "متعلق به اوست .مونژ شيميدان نيز بود و از راه تهيه باروت و مواد منفجره ،خدمات زيادي به انقلابيون فرانسه كرد .به روز 4 اكتبر 1746 مراجعه شود. رويداد:

1820 ميلادي سال:
"هربرت اسپنسر "يكي از فلاسفه ئبرجسته و ادباي مشهور قرن نوزدهم ميلادي انگلستان در" دربي "متولد شد .پدرش مردي عصبي و مادرش زني ملايم بود و از 9 فرزند آن دو ،فقط هربرت مانده بود و روي اين اصل ،در تربيت او جهد بليغ كردند .او پس از تحصيلات با عدهاي از مقتصدين آشنا شد و اولين اثر خود" آثار اجتماعي "را نوشت .وي روز 12 دسامبر 1903 مرد به روز 12 دسامبر 1903 مراجعه شود. رويداد:

1837 ميلادي سال:
"اسلوچفسكي "شاعر و اديب معروف قرن نوزدهم ميلادي روسيه در شهري به نام" سن پطرزبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش مدير مدرسه و مادرش موسيقيدان بود و تحت تعليمات اين دو ،اسلوچفسكي ،تحصيلات خود را به پايان رسانيد و در 23 سالگي اولين مجموعه آثارش را به نام" زندگيها "منتشر كرد .وي روز 13 نوامبر سال 1904 ميلادي مرد .به روز 13 نوامبر سال 1904 مراجعه شود. رويداد:

1840 ميلادي سال:
سفر اكتشافي 33 ساله" ئداويدلي ونگستون "سياح و مكتشف بزرگ انگليسي در قاره آفريقا آغاز شد .اين سياح بزرگ كه روز 5 دسامبر 1813 ميلادي متولد شده بود تا آخرين روز حيات خود در 30 مه 1873 ميلادي به كار اكتشاف در اراضي مجهول آفريقا پرداخت و درياچهها و رودها و جنگلهاي بسياري را كشف كرد كه درياچه نگامي و رود زامبز از آن جملهاند .به روز 17 ژوييه 1851 مراجعه شود. رويداد:

1875 ميلادي سال:
قتل عام" بلغارستان "توسط سپاهيان عثماني در آن سرزمين اتفاق افتاد و در جريان اين واقعه دهشتناك 20 هزار نفر از مردم بيگناه بلغارستان كشته شدند و 79 دهكده در آتش سوخت .علت اين قتل عام ،شورش مختصري بود كه در آن سرزمين ايجاد شده بود .چون عثماني ميخواست با اين وسيله از مردم ساير ممالك متصرفي خود زهر چشم بگيرد ،اين قتل عام خونين را به راه انداخت .به روز 1 ژوييه 1876 مراجعه شود. رويداد:

1893 ميلادي سال:
"هي پوليتتن "فيلسوف ،مورخ و منقد بزرگ فرانسه قرن 19 ميلادي بعد از 65 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين مرد كه دو كتاب او" تاريخ ادبيات انگلستان - و مبادي قديم فرانسه "از برجستهترين آثار ادبيات فرانسه محسوب ميشوند ،روز 4 سپتامبر سال 1828 ميلادي متولد شده بود .وي قبل از شهرت در تاريخنويسي در انتقاد ادبي معروف بود .به روز سپتامبر 1828 مراجعه شود. رويداد:

1909 ميلادي سال:
سلطنت" سلطان محمد خامس "يكي از آخرين امپراتوران عثماني آغاز شد .اين امپراتور كه اولين پادشاه مشروطيت عثماني محسوب ميشود ،فرزند" عبدالمجيد "و برادر سلطان عبدالحميد دوم بود .وقتي به سبب اشتباهات فراوان عبدالحميد دوم امپراتوري عثماني در آستانه ئانقراض قرار گرفت ،انقلابيون و مشروطهخواهان تركيه قيام كردند و او را عزل نمودند و برادرش را به جاي او به پادشاهي برداشتند. رويداد:

1909 ميلادي سال:
سلطنت سلطان عبدالحميد دوم ،امپراتور ستمكار و مستبد عثماني به علت انقلاب مشروطهخواهان آن كشور پايان يافت و به جاي او برادرش سلطان محمد پنجم امپراتور شد .سلطان عبدالحميد دوم از سال 1876 ميلادي به امپراتوري رسيده بود .وي كه به سال 1842 ميلادي متولد شده بود ،هنگام سلطنت 34 سال داشت و هنگام مرگ به سال 1918 ميلادي 76 ساله بود. رويداد:

1929 ميلادي سال:
"ژرژ كلمانسو "سياستمدار بزرگ و نخستوزير ميهنپرست معروف فرانسه در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 88 سال زندگي سراسر مبارزه و تواصم با افتخار بدرود حيات گفت .كلمانسو كه به سبب دفاع مداوم از فرانسه به" ببر فرانسه "معروف شده بود ،روز 28 سپتامبر 1841 در" موئي لرون آن پارد "متولد شده بود و در قرارداد صلح بعد از جنگ اول ،عضو اصلي بود .به روز 28 سپتامبر 1841 مراجعه شود. رويداد:

1941 ميلادي سال:
دوره ئدوم" جنگهاي يونان "با حمله ئنيروهاي آلمان ناز به دستور" آدولف هيتلر "رهبر آلمان در جنگ بينالملل دوم آغاز گرديد .در مرحله ئاول كه از روز 29 اكتبر 1940 ميلادي آغاز شده بود و روز 4 مارس 1941 ميلادي پايان يافته بود ،ايتالياييها شكست خورده بودند و هيتلر براي كمك به متحدين خود ،ايتاليا در اين روز به يونان حمله كرد .جنگهاي دوم يونان روز 29 آوريل 1941 با شكست يونان تمام شد. رويداد:

1941 ميلادي سال:
"آتن "پايتخت باستاني و تاريخي كشور يونان ،در جريان جنگهاي بينالملل دوم ،به تصرف نيروهاي آلمان نازي درآمد و پرچم صليب شكسته ئرايش سوم بر فراز عمارات شهر بالا رفت .قبل از آلمانيها ،ايتاليا كه متحد آلمان در جنگ بود ،تصميم به تصرف آتن داشت ولي شكست خورد و حمله ئآلمان به يونان به تلافي شكست ايتاليا بود .به روز 28 اكتبر 1940 و 6 آوريل 1941 مراجعه شود. رويداد:

1955 ميلادي سال:
كنفرانس مهم سياسي و ضد استعماري" باندونگ "بعد از يك هفته كه از تاريخ تاصسيس آن سپري ميشد ،به كار خود پايان داد و نمايندگان ممالك آسيايي و آفريقايي كه در اين كنفرانس شركت داشتند ،به ممالك خود باز گشتند .در پايان اين كنفرانس كه از روز 18 آوريل در" باندونگ "اندونزي آغاز به كار كرد ،قطعنامه ئتاريخي باندونگ تصويب شد كه در آن ،هر گونه فعاليتهاي استعماري را در آسيا و آفريقا تحريم ميكرد. رويداد:

1960 ميلادي سال:
"توگو "يكي از ممالك سواحل" خليج گينه "در قاره آفريقا استقلال پيدا كرد .اين كشور كه قبلاش در شمار مستعمرات فرانسه محسوب ميشد ،بين ممالك" داهومي و گانا "قرار گرفته و مجموعاش 56/600 كيلومتر مربع مساحت دارد و در آن ،در حدود دو ميليون نفر جمعيت زندگي ميكنند .پايتخت توگو كه در جنوب آن كشور واقع شده است شهري زيبا) نيمه آفريقايي-نيمه اروپايي (است كه" لومه "نام دارد. رويداد:

1960 ميلادي سال:
ماجراي سياسي و معروف" يو "2 - بين آمريكا و روسيه شوروي اتفاق افتاد و در جريان اين ماجرا ،كار آمريكا و روسيه به مراحل حساس رسيد .در اين روز موشكهاي زمين به هواي روس ،يك هواپيماي اكتشافي امريكا از نوع يو 2 - را كه براي عكسبرداري از روسيه به فضاي آن كشور پرواز كرده بود سرنگون كردند و" پاورز "خلبان آن اسير شد .وي دو سال بعد با سرهنگ" ابل "جاسوس روسي كه در آمريكا اسير شده بود ،معاوضه شد. رويداد:

1961 ميلادي سال:
"سيرالئون "مستعمره ئپيشين كشور بريتانياني كبير در قاره آفريقا به كسب استقلال توفيق يافت .اين كشور كوچك كه در ساحل اقيانوس اطلس قرار دارد در حدود 73000 كيلومتر مساحت دارد و در اين مساحت ،جمعيتي در حدود سه ميليون نفر زندگي ميكنند .كشور سيرالئون داراي پايتختي به نام" فريتاون "است كه در مغرب آن كشور واقع شده است. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .