َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
301 ميلادي سال:
"هرمز دوم "فرزند ارشد" نرسي "شاهنشاه معروف ساساني بعد از مرگ پدرش به سلطنت رسيد" .هرمز دوم "كه هشتمين تاجدار ساساني است ،در عدل و داد كوشيد و آباداني فراوان كرد .وي اولين پادشاه ايران است كه دستور داد تا صورت او و ملكه ئايران را بر دو روي سكهها نقش زدند" .هرمز دوم "در سال 310 ميلادي در جنگ با اعراب در مشرق عربستان كشته شد. رويداد:

301 ميلادي سال:
"نرسي "هفتمين شاهنشاه سلسله ئساساني ،به خاطر شكستي كه از روميان خورده و مجبور به قبول قرارداد صلح ننگيني با امپراتوري روم شده بود ،از غصه دق كرد و مرد و پس از مرگ او پسرش" هرمز دوم "به سلطنت ايران رسيد" .نرسي "در سال 282 ميلادي بعد از مرگ " بهرام سوم "معروف به" سكانشاه "به سلطنت رسيده بود .مدت سلطنت" نرسي 19 "سال به طول انجاميد. رويداد:

1363 ميلادي سال:
"دوناتللو "يكي از 5 پرچمدار نهضت هنري و ادبي رنسانس ايتاليا در قرون 14 و 15 ميلادي ،در" فلورانس "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .اين هنرمند نامي كه از او به نام" دوناتو "نيز ياد شده است ،معاصر با" گيبرتي "و" برونلس كو "هنرمندان ديگر فلورانس بود و چند مجسمه و تزئينات يك كليسا از او باقي مانده است .وي روز 12 ژانويه 1466 ميلادي مرد .به روز 12 ژانويه 1466 مراجعه شود. رويداد:

1630 ميلادي سال:
اولين روزنامه ئجهان كه تا حدودي شبيه روزنامههاي امروزي است ،در كشور آلمان چاپ و منتشر شد .اين روزنامه كه" لوز "نام داشت ،صنعت و حرفهاي را در جهان به وجود آورد كه امروزه يكي از اركان مهم و برجسته ئسياست و اقتصاد و فرهنگ محسوب ميشود .در حال حاضر فقط چند نسخه از اين روزنامه باقي است كه در موزههاي مهم جهان نگهداري ميشود. رويداد:

1838 ميلادي سال:
اولين كشتي بخاري جهان موسوم به" سيريوس "پس از 18 روز اقيانوسنوردي به نيويورك رسيد و به اين ترتيب ،اين كشتي با سفر تاريخي خود ،فصل تازهاي در روابط تجاري و بازرگاني ملل مختلف دنيا باز كرد .كشتي سيريوس كه انگليسي بود ،روز 8 آوريل همان سال از بندر" كرك "در ايرلند حركت كرده و از طريق اقيانوس اطلس به نيويورك رسيده بود .به روز روز 8 آوريل 1838 مراجعه شود. رويداد:

1933 ميلادي سال:
هرمان گورينگ سازمان مخوف" گشتاپو "به وجود آمد و موئسس و موجد اين سازمان خطرناك كه هر كس به چنگ آن ميافتاد نابوديش حتمي بود رايش مارشال آلمان نازي بود .اولين رئيس اين سازمان" ويهلز "نام داشت و از 20 آوريل 1944 هاينريش هيملر ،رياست گشتاپو را به دست گرفت و تا آخر عمر نيز در اين سمت باقي بود و بسياري از يهوديان را نيز نابود كرد. رويداد:

1937 ميلادي سال:
واقعه خونين" گورنيكا "در شهري به همين نام در اسپانيا اتفاق افتاد .در اين ماجرا يك واحد از نيروي هوايي آلمان نازي به نام" لژيون كوندور "به فرمان گورينگ فرمانده نيروي هوايي آلمان نازي به شهر گورنيكا حمله كردند و آن شهر را كه مركز جمهوريخواهان اسپانيا بود بمباران كردند .تابلوي معروف" پيكاسو "به نام" گورنيكا "به يادبود اين بمباران ترسيم شده است. رويداد:

1954 ميلادي سال:
كنفرانس تاريخي" ژنو "در اين شهر كه در سويس قرار دارد با شركت وزراي خارجه 19 ئكشور جهان ،من جمله چين كمونيست آغاز شد .اين كنفرانس كه بعد از كنفرانس سانفراسيسكو در 25 آوريل 1945 تشكيل شده بود و مهمترين كنفرانسهاي بينالمللي محسوب ميشود ،تا روز 12 ژوييه همان سال طول كشيد و در جلسات آن حوادث خاور دور بررسي شد .به روز 12 ژوييه 1954 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .