َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
1551 ميلادي سال:
"هانري سوم "دومين جانشين" هانري دوم "پادشاه فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي در" فونتن بلو "متولد شد .وي فرزند هانري دوم و برادر شارل نهم بود كه قبل از او سلطنت داشتند و پس از مرگ شارل نهم در روز 26 اوت 1574 ميلادي هنگامي كه 23 سال داشت به سلطنت رسيد .هانري سوم روز 25 مارس 1589 در 38 سالگي مرد .به روز 26 اوت 1554 و 25 مارس 1589 مراجعه شود. رويداد:

1678 ميلادي سال:
جنگهاي دو ساله ئسوئد و پروس كه در تاريخ از آن به نام جنگهاي" پومراني "ياد شده است ،با پيروزي درخشان" فردريك گيوم "معروف به" منتخب كبير "اولين پادشاه پروس پايان يافت و در پايان جنگ ايالت وسيع پومراني كه در تصرف سوئديها بود به تصرف پروسيها درآمد .اين جنگ از 11 فوريه 1676 با حمله ئسپاهيان پروس به فرماندهي منتخب كبير شروع شده بود .به روز 10 اوت 1678 مراجعه شود. رويداد:

1746 ميلادي سال:
"گيوم كوستر "مجسمهساز هنرمند و حجار معروف قرون هفدهم و هجدهم ميلادي فرانسه ،پس از 69 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .گيوم اسبان مارلي كوستر كه برادرزاده" ئگوازوكس "حجار قرن هفدهم فرانسه بود ،روز 15 نوامبر 1677 متولد شده بود" ،اسبان شانزه لير "در پاريس كه به معروف شدهاند از آثار برجسته ئاو محسوب ميشوند .به روز 15 نوامبر 1677 مراجعه شود. رويداد:

1783 ميلادي سال:
"سيمون بوليوار "سردار بزرگ و جنگاور نامي ملل آمريكاي لاتين در" كاراكاس "پايتخت امروزي كشور" ونزوئلا "متولد شد .بوليوار پس از رسيدن به حد بلوغ به ارتش پيوست و تا درجه ئژنرالي بالا رفت آن گاه عليه ئسلطه ئاسپانيائيها قيام كرد و بعد از جنگهاي فراوان سرانجام سبب آزادي بسياري از ممالك امروزي آمريكاي جنوبي شد .او روز 17 دسامبر 1830 مرد .به روز 17 دسامبر 1830 مراجعه شود. رويداد:

1792 ميلادي سال:
"رينولد "نقاش ثروتمند و هنرمند معروف انگلستان در قرن هجدهم ميلادي پس از 69 سال زندگي پرافتخار چشم از جهان فرو بست .وي روز 25 سپتامبر 1723 ميلادي در خانوادهاي ثروتمند از مردم بندر پليموت در جنوب انگلستان متولد شد .اسم اصلي او" سرجوشا رينولد "بود و از بهترين آثار او تصوير" دخترك متعجب "را بايد نام برد .به روز 25 سپتامبر 1723 مراجعه شود. رويداد:

1792 ميلادي سال:
دولت انقلابي فرانسه به امپراتوري اتريش اعلان جنگ داد و به اين ترتيب مقدمات جنگي بزرگ فراهم شد كه به زود چند كشور اروپايي نيز به كمك اتريش به جنگ با انقلابيون پرداختند .علت اين اعلان جنگ آن بود كه ژوزف امپراتور اتريش كه برادر ماري آنتوانت زن لوئي شانزدهم بود ،ميخواست به هواداري خواهر و شوهر خواهر خود به فرانسه حمله كند .به روز 24 آوريل 1792 مراجعه شود. رويداد:

1809 ميلادي سال:
جنگ" آبنسبرگ "در خلال جنگهاي 5 روزه ئمعروف به" اكمول "ميان سپاهيان فرانسه و اتريش اتفاق افتاد .در اين جنگ ،ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه ،به كمك سردار بزرگ خويش به نام مارشال" لان "قواي اتريش را كه به سرداري آرشيدوك شارل از" آبنسبرگ "دفاع ميكرد مغلوب ساخت و" آبنسبرگ "كه پس از نابودي 7 هزار اتريشي ،به تصرف فرانسه درآمد .به روز 22 آوريل 1809 مراجعه شود. رويداد:

1817 ميلادي سال:
"مادام دواشتال "يكي از معروفترين بانوان نويسنده و اديب فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 51 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام اصلي او" آن - لوئي - ژرمن - نكر "بود و دختر" نكر "وزير دارايي قبل از انقلاب فرانسه محسوب ميشد .بعد از انقلاب وي به لحاظ ايجاد مراكز علمي و ادبي و هنري مورد توجه واقع شد .كتب" دلفين و آلمان "از آثار اوست .به روز 22 آوريل 1766 مراجعه شود. رويداد:

1825 ميلادي سال:
"كلود - هنري - كنت دوسن سيمون "يكي از برجستهترين فلاسفه ئفرانسه در قرون 18 و 19 ميلادي بعد از 65 سال زندگي و تربيت شاگردان برجستهاي چون" اوگوست كنت "بدرود حيات گفت .وي كه در تاريخ بيشتر به عنوان" سن سيمون "معروف است ،به روز 27 اكتبر 1760 ميلادي متولد شده بود و مديريت مدرسه ئسياسي و جامعه ئسن سيمون را تا آخر عمر به عهده داشت .به روز 27 اكتبر 1760 مراجعه شود. رويداد:

1947 ميلادي سال:
سلطنت 35 ساله و زندگي 77 ساله ئكريستيان دهم پادشاه معروف قرن بيستم ميلادي دانمارك به پايان رسيد و به جاي او ،فرزندش فردريك نهم به سلطنت رسيد .اين پادشاه كه به سبب علاقه ئاو به نيروي دريايي به او" سلطان دريانورد "لقب داده بودند روز 15 مارس 1870 ميلادي در كپنهاك متولد شده و روز 4 دسامبر 1912 ميلادي در 42 سالگي به سلطنت رسيده بود .به روز 4 دسامبر 1912 مراجعه شود. رويداد:

1947 ميلادي سال:
سلطنت" فردريك نهم "يكي از دموكراتترين سلاطين امروزي اروپا آغاز شد" .فردريك نهم "كه روز 11 مارس 1899 ميلادي در كپنهاك متولد شده بود ،هنگامي كه به جاي پدرش كريستيان دهم به سلطنت رسيد 48 سال داشت .وي نه تنها موسيقيداني ماهر بلكه نقاشي زبردست و عكاسي نامآور محسوب ميشد و از جمله ئدريانوردان مشهور جهان نيز ميباشد .به روز 11 مارس 1899 مراجعه شود. رويداد:

1949 ميلادي سال:
قرارداد آتشبس و متاركه ئجنگ بين نمايندگان دو كشور اسرائيل و جمهوري سوريه ،در جزيره ئمعروف" رودس "از جزاير درياي اژه به امضاص رسيد .اين قرارداد به جنگي كه از سال 1947 ميلادي و بعد از استقلال و موجوديت كشور" اسرائيل "بين نيروهاي اسرائيل و سوريه) كه در صف متحدين عربي عليه استقلال اسرائيل ميجنگيد (وجود داشت خاتمه داد .آن جنگ به نفع اسرائيل پايان يافته بود. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"ژوليان گريمو گارسيا "يكي از سياستمداران و انقلابيون معروف اسپانيا به اتهام شركت در جنگهاي داخلي اسپانيا و شكنجه دادن اسرا در جريان آن جنگهاي خونين تيرباران شد .اعدام گارسيا ،با تظاهرات دامنهداري در اسپانيا و ساير ممالك كه به شخصيت گارسيا آشنا بودند روبرو شد .براي نجات وي از اعدام ،علاوه بر فرانكو ،به كندي و خروشچف و لرد هيوم نيز متوسل شده بودند كه بينتيجه ماند. رويداد:

1967 ميلادي سال:
دكتر" كنراد آدنائر "سياستمدار بزرگ آلماني ،پس از 91 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد نامدار روز 5 ژانويه 1876 ميلادي در" كولوني "متولد شده بود .پس از پايان تحصيلات اولين شغل او شهرداري كولوني بود .پس از جنگ دوم جهاني ،آدنائر به سمت صدر اعظم آلمان غربي انتخاب شد و تا 1966 ميلادي در آن سمت باقي ماند .وي عامل اصلي استقلال مجدد آلمان است .به روز 5 ژانويه 1876 مراجعه شود 2 .آوريل 246 قبل از ميلاد آنيبال جنگهاي" پونيك "يكي از مهمترين جنگهاي روم در دوران قبل از ميلاد مسيح عليه كشور نيرومند" كارتاژ "آغاز شد .در آن زمان كارتاژ به رهبري مدت 7 سال طول كشيد و به سبب برتري فوقالعاده ئنظامي روميها سردار بزرگ خويش تنها ،خصم نيرومند روم محسوب ميشد .جنگ اول" پونيك كارتاژيها شكست خوردند و جنگ روز 3 مارس 239 قبل از ميلاد تمام شد .به روس 3 مارس) 239 ق .م (مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .