َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
11 روز:
454 ميلادي سال:
جزيره ئكوچك و مهم" مالت "توسط اقوام جنگجوي" واندال "تصرف شد و كليه ئافراد رومي كه در اين جزيره زندگي ميكردند قتل عام شدند .مالت كه امروزه به صورت يك كشور مستقل اداره ميشود ،در درياي" مديترانه "و در جنوب جزيره سيسيل قرار دارد .آخرين كشوري كه بر مالت فرمانروايي داشت ،انگلستان بود .به روز 11 مارس 904 و 11 دسامبر 1530 و 3 فوريه 1565 و 5 اوت 1789 مراجعه شود. رويداد:

930 ميلادي سال:
جزيره ئمعروف" ايسلند "استقلال خود را با رژيم جمهوري اعلام كرد و به صورت شماليترين ممالك اروپا درآمد .ايسلند كه 102/575 كيلومتر مربع مساحت دارد تا قبل از اين تاريخ عرصه ئتاخت و تاز ممالك اسكانديناوي بود و گاه سوئد و گاه نروژ و گاه دانمارك آن را در تصرف داشتند .استقلال ايسلند در 9 ژوييه 1262 پايان يافت .به روز 9 ژوييه 1262 و 25 مارس 1918 و 17 ژوئن 1944 مراجعه شود. رويداد:

1526 ميلادي سال:
"لوئي ژاژلون "پادشاه معروف مجارستان) هنگري (در جريان جنگهاي لهستان و تركان عثماني ،در جنگي موسوم به" موهاكز "كه در ناحيهاي به همين نام اتفاق افتاده بود ،كشته شد و به اين ترتيب زندگي و سلطنت او نيز پايان يافت" .لوئي ژاژالون "روز 21 فوريه 1489 ميلادي متولد شده بود و هنگام مرگ 37 سال داشت .به روز 21 فوريه 1489 مراجعه شود. رويداد:

1526 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" موهاكز "در ناحيهاي به همين نام در اروپاي شرقي ميان نيروهاي امپراتوري مقتدر عثماني و سپاهيان مجار كه رفته رفته كشورشان جزص ممالك مقتدر اروپا درآمده بود ،اتفاق افتاد .در اين جنگ" لئوي ژاژلون "پادشاه جوان و شجاع مجار به قتل رسيد و به اين ترتيب با وجودي كه تا اواخر جنگ پيروزي با مجارها بود معهذا به علت قتل لوئي ژاژلونژ مجارها به سختي شكست خوردند. رويداد:

1709 ميلادي سال:
"بوفون "يكي از نامدارترين علماي طبيعي و حيوانشناس بزرگ فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در" مونتبارد "متولد شد .پدرش وكيل مجلس بود ولي خود او به سياست علاقهاي نداشت بلكه همه ئاوقات خود را به تحقيقات طبيعي گذرانيد و در اين راه كتاب تاريخ طبيعي خود را كه 29 جلد بزرگ است تاصليف كرد و كتاب ديگري به نام ادوار طبيعي نوشت كه فلسفه ئتاريخ كره ئزمين است .وي روز 14 اوت 1788 مرد. رويداد:

1761 ميلادي سال:
مارشال" دوبل ايل "افسر و فرمانده معروف فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 77 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .نام اصلي او" شارل فوكه دوبل ايل "بود و نوه" ئفوكه "سياستمدار معروف فرانسه محسوب ميشد .وي روز 4 دسامبر 1684 ميلادي در" ويل فرانش "متولد شده و در جنگهاي معروف 7 ساله ميان فرانسه و اتريش و پروس ،سرداري سپاه فرانسه را به عهده داشت .به روز 4 دسامبر 1684 مراجعه شود. رويداد:

1775 ميلادي سال:
نبرد" لكزينگتون "در محلي به همين نام در 16 كيلومتري بندر بوستون ميان افراد استقلالطلب آمريكا و نيروهاي انگليسي كه در آن زمان بر امريكا تسلط داشتند اتفاق افتاد .اين نبرد تاريخي و معروف كه در آن دويست سرباز انگليسي در مقابل 24 استقلالطلب آمريكايي كشته شدند ،اولين نبرد رسمي ميان استقلالطلبان آمريكائي و انگليسيها بود كه مدت 8 سال ادامه يافت. رويداد:

1805 ميلادي سال:
دولت بريتانياي كبير به دولت اسپانيا كه يكي از مهمترين متحدين فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي محسوب ميشد ،اعلان جنگ داد و اين واقعه ،به دنبال نقض معاهده ئصلح تاريخي معروف به" آمين "در 17 مه 1803 و توقيف ناوگان تجارتي فرانسه و هلند در 6 اوت 1804 ميلادي توسط انگليسيها بود .اين سه واقعه ،مهمترين دلايل بروز جنگهاي بعدي فرانسه و انگلستان در قرن 19 بود. رويداد:

1809 ميلادي سال:
نبرد تاريخي" اكمول "در نزديكي شهري به همين نام در ايالت باوير آلمان ميان 180 هزار اتريشي به فرماندهي آرشيدوك شارل و 145 هزار فرانسوي به فرماندهي" ماسنا - داووت - لان "آغاز شد .اين جنگ 5 روز طول كشيد و روز 22 آوريل 1809 با پيروزي درخشان فرانسويها پايان يافت .تلفات اتريش 60 هزار اسير و 32 هزار كشته بود و با اين فتح ،راه عبور مجدد ناپلئون به وين باز شد. رويداد:

1882 ميلادي سال:
"چارلز - داروين "دانشمند معروف و طبيعيدان بزرگ انگليسي پس از 73 سال زندگي بدرود حيات گفت و در كليساي" وست مينستر "مدفون شد .وي روز 12 فوريه ئسال 1809 ميلادي متولد شده بود و پس از يك سفر تاريخي 5 ساله) از 1831 تا (1836 در نواحي مختلف دنيا ،كتاب معروف خود به نام" اصل انواع "را منتشر كرد و انقلابي در جهان طبيعي به راه انداخت .به روز 12 فوريه 1809 مراجعه شود. رويداد:

1892 ميلادي سال:
"آتانازي - فت "شاعر سمبوليك روسيه در قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از 72 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام كامل او" آتانازي - آتانازيوويچ - فت "بود و روز 18 مارس 1820 در ناحيه ئاورال متولد شده بود .از بهترين آثار اين شاعر بزرگ كه پرچمدار" سمبوليسم "در روسيه بود ،پانتئون شاعر - خاطرات من و روشنايي غرب "را بايد نام برد .به روز 18 مارس 1820 مراجعه شود. رويداد:

1895 ميلادي سال:
"لوئي پاستور "يكي از خدمتگزاران بزرگ بشريت بعد از 73 سال زندگي مرد .وي روز 27 دسامبر 1822 ميلادي در" دول "متولد شد ،و در 27 سالگي به استادي شيمي و در 53 سالگي به رياست دانشكده ئعلوم رسيد .وي به كشفيات زيادي نايل شد كه بيماري كرم ابريشم - بيماري هاري و بسياري بيماريها از آن جملهاند و سرمهاي متعددي براي معالجه ئاين بيماريها به وجود آورد كه ناجي جان عده ئزيادي از مردم است. رويداد:

1906 ميلادي سال:
"پير كوري "دانشمند بزرگ فيزيك و شيمي فرانسه هنگامي كه سرگرم حل يك مسئله فيزيكي در خيابان بود زير كالسكهاي كه اسبهاي آن رم كرده بودند رفت و كشته شد" .پير كوري "روز 24 اوت 1859 ميلادي در پاريس متولد شده بود و هنگام مرگ 47 سال داشت .وي به كمك همسر فداكار و دانشمندش مادام كوري موفق به كشف راديوم و پلوتونيوم در 1898 ميلادي شده بود .به روز 24 اوت 1859 مراجعه شود. رويداد:

1915 ميلادي سال:
"آلباني "يكي از ممالك مستقل امروز شبه جزيره ئبالكان كه جزص بلوك كمونيست محسوب ميشود ،استقلال كامل خود را به دست آورد و ايتالياييها كه مدعي مالكيت آن سرزمين بودند از همه ئادعاهاي خود نسبت به آلباني دست برداشتند .آلباني روز 21 اوت 1912 به توصيه ئدول بزرگ اروپا از ايتاليا استقلال داخلي گرفت و روز 12 ژانويه 1946 جمهوري شد .به روز 21 اوت 1912 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .