َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
20 روز:
1597 ميلادي سال:
رژيم" بردگي كشاورزي "كه در تاريخ روسيه تزاري از آن به نام رژيم" سرفها "يا" رژيم گودونوف "ياد شده است ،به دستور" بوريس گودونوف "يكي از فرمانروايان ستمكار و ديكتاتور روسيه در قرن شانزدهم ميلادي ،در آن سرزمين بر قرار شد .علت ايجاد اين رژيم ،جلوگيري از مهاجرت روستاييان بود ،به موجب اين رژيم ،هر دهقان روسي مجبور بود تا آخر عمر در يك مزرعه مخصوص كار كند و با آن مزرعه خريد و فروش شود. رويداد:

1608 ميلادي سال:
شهر" كبك "يكي از مهمترين و معروفترين شهرهاي كشور كانادا در جنوب شرقي آن سرزمين توسط يكي از افسران نيروي دريايي فرانسه به نام" ساموئل شامپلن "بنيانگذاري شد" كبك "كه در ساحل كانال" لاورنس "ساخته شده است ،بعدها به صورت يك پايگاه بزرگ جنگي و استعماري فرانسه و كانادا درآمد .ايالت بزرگ كبك در مشرق كانادا به همين مناسبت ناميده شده است .به روز 19 مه 1570 مراجعه شود رويداد:

1711 ميلادي سال:
"ادوارد بوسكاون "درياسالار معروف قرن هجدهم انگلستان ،در لندن قدم به عرصه وجود گذاشت .خانواده او پدر در پدر دريانورد بودند و او نيز در نوجواني به خدمت نيروي دريايي انگليس پيوست و مدارج ترقي را در پرتو همت و لياقت خود تا درياسالاري پيمود .وي يكي از قهرمانان جنگهاي استعماري فرانسه و انگلستان در هندوستان بود و روز 5 ژوئن 1761 ميلادي بدرود حيات گفت. رويداد:

1796 ميلادي سال:
جنگ ميان سپاهيان انقلابي جمهوري فرانسه با شاهزادگان و امراي ايتاليايي پايان يافت .و فاتح اين جنگ ،سردار نامدار فرانسه ناپلئون بناپارت بود .اين پيروزي پس از پيروزي معروف به پل" لودي "كه در 9 مه همان سال نصيب ناپلئون شده بود بدست آمد و ايتالياييهاي طرفدار اتريش ضمن تعهد اين كه با سپاهيان فرانسه نجنگند 50 ،ميليون فرانك نيز غرامت دادند .به روز 9 مه 1796 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
مارشال" مورا "سردار نامدار ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه و پادشاه ناپل پس از 48 سال زندگي و هفت سال سلطنت بر ناپل ،تيرباران شد" .يواخيم مورا "روز 25 ماه مارس 1767 ميلادي در" باستيد - دومورا "متولد شد ،وي كه به" برادر خوب ناپلئون "معروف بود ،بعد از ازدواج با كارولين بناپارت خواهر ناپلئون ،از روز 9 ژوييه 1808 به سلطنت ناپل رسيده بود .به روز 25 مارس 1767 مراجعه شود رويداد:

1888 ميلادي سال:
"انستيتو پاستور "يكي از معروفترين مراكز تحقيقاتي بهداشتي و درماني جهان ،طي تشريفات خاصي ،در پاريس پايتخت فرانسه آغاز به ساختمان شد .اين انستيتو كه دولت فرانسه به پاس قدرداني از زحمات لويي پاستور دانشمند بزرگ فرانسوي تاصسيس آن را تقبل كرده بود ،مركز بزرگترين تحقيقات طبي است و در كليه شهرهاي جهان شعبان آن وجود دارند .به روز 27 دسامبر 1822 مراجعه شود رويداد:

1909 ميلادي سال:
"هووارد باسكرويل "آزاديخواه و نوعدوست معروف آمريكايي در جريان يكي از جنگهاي مشروطهطلبان ايران با نيروهاي دولت استبداد به قتل رسيد .باسكرويل كه براي كمك به مجاهدان به ايران آمده بود ،در اين روز فرماندهي دستهاي از مجاهدان را به نام" فوج نجات "به عهده داشت .ولي ،در اوايل جنگ در" شام غازان "در راه مشروطيت ايران شهيد شد .به روز 10 آوريل 1885 مراجعه شود رويداد:

1909 ميلادي سال:
استقلال كامل بلغارستان رسماش اعلام شد و اين پيروزي به سبب گرفتاري امپراتوري عثماني در امور داخلي نصيب بلغارها گرديد .در آن زمان انقلاب مشروطيت در عثماني توسط حزب" اتحاد و ترقي "جريان داشت .از اين ماجرا بلغارها استفاده كردند و بعد از اعلام تصرف دو ايالت" بوسني و هرزه گووين "توسط اتريش ،در 7 آوريل همان سال ،بلغارها نيز استقلال كامل خود را در اين روز اعلام كردند. رويداد:

1940 ميلادي سال:
همزمان با تجاوز نيروهاي مسلح آلمان نازي به مرزهاي نروژ كه بيطرفي خود را اعلام كرده بود ،دسته ديگري از سپاهيان رايش سوم ،به فرمان" آدولف هيتلر "به مرزهاي دانمارك نيز تجاوز كردند .بين آلمان و دانمارك قبلاش در روز 31 ماه مه 1939 ميلادي قرارداد عدم تجاوزي به امضاص رسيده بود كه در اين روز با حمله ارتش رايش سوم نقش شد .دانمارك تا اواخر جنگ تحت سلطه آلمانيها بود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
"نروژ "يكي از دو كشور مشهور شبه جزيره اسكانديناوي ،در جريان جنگهاي بينالمللي دوم ،مورد حمله نيروهاي آلمان نازي قرار گفت .بهانه هيتلر براي حمله به نروژ اين بود كه انگلستان و فرانسه قصد تصرف نروژ را دارند .در اين روز آلمانيها ابتدا آبهاي نروژ را مينگذاري كردند و سپس به آن حمله كردند .جنگ نروژ تا روز 29 مه ادامه يافت و در آن روز نروژ كاملاش به اشتغال آلمانيها درآمد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
شهر زيبا و معروف" اسلو "پايتخت كشور اسكانديناوي" نروژ "در جريان جنگهاي بينالملل دوم ،به تصرف نيروهاي آلمان نازي درآمد و همزمان با اين تسخير ،آلمانيها ،ساير شهرهاي بزرگ و بنادر معروف آن كشور مانند نارويك - برگن - تروندهايم و استاوانگر را نيز تصرف كردند و به اين ترتيب كشور نروژ به فرمان آدولف هيتلر پيشواي آلمان تصرف شد .به روز 29 مه 1940 مراجعه شود رويداد:

1944 ميلادي سال:
"لئو - هندريك - باكلند "شيميدان و محقق بزرگ بلژيكي ،بعد از 81 سال زندگي بدرود حيات گفت" دكتر باكلند "روز 1 سپتامبر 1863 ميلادي در" گان "متولد شده بود .بعد از اتمام تحصيلات به تحقيقات شيميايي پرداخت و انقلابي در اين علم بوجود آورد كه ايجاد صنعت پلاستيكسازي از آن جمله است" .دكتر باكلند "را پدر صنعت جديد" پتروشيمي "خواندهاند. رويداد:

1949 ميلادي سال:
سرزمين ايرلند كه امروزه اصطلاحاش" ايرلند جنوبي "خوانده ميشود ،كاملاش مستقل شد و مبارزاتي كه قرنها توسط ميهنپرستان ايرلندي براي بدست آوردن استقلال عليه انگليسيها وجود داشت به نتيجه رسيد .گر چه انگليسيها به موجب قرارداد 29 دسامبر 1937 به ايرلند استقلال داده بودند ولي ،به سبب بروز جنگ دوم اجراي آن قرارداد تا اين روز به تعويق افتاد .به روز 29 دسامبر 1937 مراجعه شود رويداد:

1954 ميلادي سال:
كودتاي دوم مصر اتفاق افتاد و در اين كودتا ،جمال عبدالناصر ،يكي از رهبران كودتاي 19 ژوئن 1952 ميلادي كه عليه ملك فاروق برپا شده بود ،عليه همكار خودش ژنرال محمد نجيب قيام كرد .نجيب كه بعد از كودتاي اول ،به رياست جمهوري رسيده بود ،در نتيجه كودتاي جمال عبدالناصر كليه مشاغل و مناصب خود را از دست داد و ناصر زمامدار مصر شد .به روز 19 ژوئن 1952 مراجعه شود رويداد:

1955 ميلادي سال:
"آلبرت اينشتين "مبتكر فرضيه ئاتمي و بزرگترين فيزيكدان و رياضيدان جهان در قرن بيستم ،بعد از 76 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .اين مرد كه به او" خداوند ارقام "لقب داده بودند به سال 1879 ميلادي در شهر" اولم "متولد شد و اصلاش از يهوديان آلمان بود .وي هنگام جنگ دوم از ترس هيتلر به آمريكا پناه برد و تا آخر عمر در آن كشور به سر برد .به روز 14 مارس 1879 مراجعه شود. رويداد:

1955 ميلادي سال:
كنفرانس تاريخي" باندونگ "به دعوت نخستوزيران اندونزي - برمه - پاكستان - سيلان و هندوستان ،با شركت 24 كشور آسيايي و آفريقايي من جمله ايران و چين كمونيست آغاز شد و اين بزرگترين كنفرانس سياسي بينالمللي آفريقا و آسيا محسوب ميشود .قطعنامه ئكنفرانس باندونگ كه شامل 10 ماده ميشد بعدها به نام 10 اصل باندونگ مورد تاصييد همه ئملل قرار گرفت .به روز 27 آوريل 1955 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .