َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
28 روز:
955 ميلادي سال:
جنگهاي خونين معروف به جنگهاي 22 ساله ميان نيروهاي مجارهاي نيمه وحشي و سربازان كارآزموده پادشاهان ژرمني ،با پيروزي ژرمنيها پايان يافت و مجارها كه قسمتهاي عمدهاي از قلمرو پادشاهان ژرمن را تصرف كرده بودند ،به منطقه هنگري و) مجارستان امروزي (كوچ كردند .اين جنگها از 9 مارس 933 ميلادي شروع شده و" هانري او از لور و اوتون كبير "سرداران بزرگ اين جنگها از ژرمنها بودند. رويداد:

1038 ميلادي سال:
"اتين اول "اولين پادشاه مجار و موئسس سلسله" آرپادي "در مجارستان) هنگري (پس از 88 سال زندگي و 48 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .اتين اول روز 20 نوامبر 950 ميلادي در" اكومل "متولد شد .وي تا قبل از سلطنت" دانيك "نام داشت و بتپرست بود .روز 20 اوت 1000 ميلادي مسيحي شد و توسط پاپ" سيلوستر "دوم به پادشاهي مجار برگزيده شد .به روز 20 نوامبر 950 مراجعه شود رويداد:

1394 ميلادي سال:
پرنس" هانري "معروف به" هانري دريانورد "مكتشف بزرگ و درياسالار نامي پرتغالي كه فرزند" ژان اول "پادشاه كشور پرتغال محسوب ميشد ،در بندري به نام" پورتو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي يكي از شجاعترين دريانوردان قرن پانزدهم محسوب ميشود و اولين موئسسه عالي دريانوردي را او بنيان گذاشت .پرنس هانري روز 30 اكتبر 1460 ميلادي مرد .به روز 30 اكتبر 1460 مراجعه شود رويداد:

1489 ميلادي سال:
"گاستون دوفوا "سردار دلير و شاهزاده معروف فرانسوي در قرن شانزدهم ،در" نمود "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي برادرزاده لويي دوازدهم پادشاه فرانسه بود و در شجاعت كسي به پاي او نميرسيد .در جنگهاي ايتاليا ميان فرانسه و دول متحده اروپايي ،گاستون دوفوا سردار فرانسه بود و دوبار در 5 فوريه 1512 و 11 آوريل 1512 ميلادي متحدين را در هم شكست و روز 11 آوريل 1512 ميلادي كشته شد. رويداد:

1622 ميلادي سال:
"شارل گوستاو "يكي از پادشاهان معروف قرن هفدهم ميلادي سوئد ،در شهر زيباي استكهلم پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .اين شاهزاده دلير روز 5 مارس سال ،1654 در 32 سالگي بعد از استعفاي دختردايي خود" كريستين "كه ملكه سوئد بود ،به سلطنت رسيد و مدت 6 سال سلطنت كرد .شارل گوستاو روز 11 فوريه 1660 ميلادي مرد .به روز 5 مارس 1654 مراجعه شود رويداد:

1668 ميلادي سال:
"نيكولامينيار "يكي از دو برادران هنرمند" مينيار "كه از نقاشان برجسته قرن هفدهم ميلادي فرانسه در دوران سلطنت لويي چهاردهم بودند ،بعد از 62 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .نيكولا مينيار روز 31 ژانويه 1606 ميلادي در" تراويه "متولد شده بود .از بهترين آثار نيكولا - مينيار" چشمه - و باغ در خزان "را بايد نام برد .به روز 4 مه 1612 مراجعه شود رويداد:

1768 ميلادي سال:
ژنرال معروف فرانسوي" دسكس "در يكي از ثروتمندترين خانوادههاي فرانسه چشم به جهان باز كرد .زادگاه او" شاتودوسنت هيلر "نام داشت و به سبك معمول اشراف آن زمان ،وي به خدمت ارتش پيوست و تا درجه ژنرالي بالا رفت .ژنرال دسكس در حمله ناپلئون به مصر شركت داشت و در جنگ معروف" مارانگو "روز 14 ژوئن 1800 ميلادي ،به قتل رسيد .به روز 14 ژوئن 1800 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1771 ميلادي سال:
"ژرژ كادووال "يكي از معروفترين رجال شورشي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در" اوري "قدم به عرصه وجود گذاشت" .ژرژ كادووال "كه در تاريخ فرانسه او را رييس شورشيان" وانده "ميدانند ،در سال 1804 ميلادي در جريان توطئه عليه جان ناپلئون بناپارت در 19 ژانويه 1804 ميلادي دستگير شد و در 12 اكتبر 1804 ميلادي اعدام شد .به روز 12 اكتبر 1804 مراجعه شود رويداد:

1776 ميلادي سال:
"برتولد - ژرژ - نيبوهر "مورخ و محقق و جامعهشناس بزرگ پروسي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" كپنهاك "پايتخت كشور" دانمارك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعدها به آلمان رفت و پس از پايان تحصيل ،در ضمن تدريس علوم تاريخ و جغرافي ،به مطالعات خود نيز ادامه داد .از بهترين تاصليفات او" تاريخ روم "را بايد نام برد .وي روز 13 اوت 1813 ميلادي مرد .به روز 13 اوت 1813 مراجعه شود رويداد:

1799 ميلادي سال:
جنگ بزرگ" ناصره "كه به آن جنگ" كوه ثابو "هم ميگويند ،در جريان جنگهاي فرانسه و عثماني در سرزمين شام و سوريه امروزي ،با پيروزي كامل فرانسويان به پايان رسيد و بيش از يك سوم سپاه عثماني كه داراي توپخانه نيرومندي نيز بودند از بين رفتند .جنگ" ناصره "در حوالي شهري كوچك به همين نام اتفاق افتاد و سرداري سپاه فرانسويان با ناپلئون بناپارت بود. رويداد:

1808 ميلادي سال:
براي اولين بار ماشين چوببري در انگلستان ساخته شد و به اين ترتيب فصل تازهاي در صنعت" درودگري "پديدار شد .مخترع ماشين چوببري" مانتوس كانگدون "صنعتگر و مبتكر معروف انگليسي بود كه كمي پس از آن ،اره تسمهاي را نيز براي سهولت در قطع چوبهاي مختلف اختراع كرد .كارخانهاي كه" مانتوس "بنيان گذاشت هنوز به كار مشغول است .ولي اولين ماشين چوببري ،در موزع علمي بريتانيا حفظ ميشود. رويداد:

1809 ميلادي سال:
"كوبن زل "يكي از برجستهترين سياستمداران امپراتوري اتريش در قرن هجدهم ميلادي پس از 56 سال زندگي بدرود حيات گفت" .لويي - كنت دوكوبنزل "روز 23 نوامبر 1753 ميلادي در" بروكسل "پايتخت امروزي بلژيك قدم به عرصه وجود گذاشته بود وي نماينده اتريش در قراردادهاي" كامپوفورميو "و" لونويل "بود .به روز 23 نوامبر 1753 و 17 اكتبر 1797 و 9 فوريه 1801 مراجعه شود رويداد:

1818 ميلادي سال:
"فرانسيسكو گويا "نقاش هنرمند اسپانيولي بعد از دوازده روز تب شديد تواصم با هذيان ،زندگي را بدرود گفت در حالي كه زير لب زمزمه ميكرد) من هنوز بايد نقاشي كنم .(گويا به سال 1746 ميلادي متولد شد و زماني مشهورترين و محبوبترين هنرمندان اسپانيا بود ولي هنگام مرگ تنها يك راهبه پرستار او بود .وي هنگام مرگ 72 سال داشت .به روز 30 مارس 1746 مراجعه شود رويداد:

1844 ميلادي سال:
"آناتول فرانس "نويسنده ،شاعر و اديب بزرگ فرانسوي كه به او" پادشاه نثر فرانسه "لقب دادهاند در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت .اولين اثر آناتول فرانس" جنايت سيلوستر برنارد "نام داشت و از بهترين آثار او" نائيس - جلد صدف - ملكه سبا و باغ اپيكور "را بايد نام برد .وي روز 12 اكتبر 1924 ميلادي وفات يافت .به روز 12 اكتبر 1924 مراجعه شود رويداد:

1859 ميلادي سال:
ÓÑÒãíä æÓíÚ æ ÍÇÕáÎíÒ" áæãÈÇÑÏí "ÈÚÏ ÇÒ ãÈÇÑÒÇÊ ÝÑÇæÇä Èå" æíßÊæÑ ÇãÇäæÆá Ïæã "ÇÏÔÇå ãíåäÑÓÊ æ ßÇÑÏÇä ÇíÊÇáíÇ æǐÐÇÑ ÔÏ .Èå Çíä ÊÑÊíÈ ÏæÑÇä ãÈÇÑÒÇÊ æ ÌäåÇí ÇÕáí" æíßÊæÑ ÇãÇäæÆá Ïæã "ßå Èå ßãß æÒíÑ ÈÇ ÊÏÈíÑÔ" ßÇææÑ "ÞÕÏ ÇíÌÇÏ ÇÊÍÇÏ ãíÇä ããÇáß æ äæÇÍí ãÎÊáÝ ÇíÊÇáíÇ ÑÇ ÏÇÔÊ ¡ÂÛÇÒ ÔÏ .áæãÈÇÑÏí ÏÑ ÔãÇá ÇíÊÇáíÇ æÇÞÚ ÔÏå æ ÇíÊÎÊ Âä ãíáÇä ÇÓÊ. رويداد:

1889 ميلادي سال:
"چارلز اسپنسر چاپلين "معروف به چارلي چاپلين در لندن متولد شد .كار هنري را در گروه پانتوميم" كارنو "در نقش يك كمدين شروع كرد و اولين جستجوي طلا فيلمش در سال 1914 ميلادي" ساختن يك زندگي "بود و از سال بعد ،خود تهيه فيلمهايش را عهده گرفت .اولين فيلم معروف او در بود و از ساير آثار او) روشناييها شهر - عصر جديد - ديكتاتور - لايم لايت و سلطاني در نيويورك (را بايد نام برد. رويداد:

1902 ميلادي سال:
"آندره برتون "شاعر معروف سبك" سوررئاليسم "فرانسه در خانوادهاي فقير از مردم جنوب پاريس ،قدم به عرصه وجود گذاشت زندگي وي به دو دوره مشخص تقسيم ميشود .تا 25 سالگي در فقر و بدبختي و از آن به بعد در نعمت و خوشبختي .او را يكي از بانيان مكتب سوررئاليست فرانسه ميدانند" .آندره برتون "روز 28 سپتامبر 1966 ميلادي در 64 سالگي وفات يافت .به روز 28 سپتامبر 1966 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
جنگ رود" ان "ميان نيروهاي فرانسوي و آلماني در حوالي رودي به همين نام در جلگه شامپاني اتفاق افتاد .اين جنگ بدنبال حمله بزرگ متفقين در 9 آوريل همان سال اتفاق افتاد منتها ،چون سرداران آلماني به وسيله جاسوسان زبردست خود قبلاش از اين نقشه مطلع شده بودند ،فرانسويان به سختي شكست خوردند و بسياري از آنان كشته شدند .به روز 9 آوريل 1917 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
اولين حمله به پايتخت آلمان نازي ،در جريان جنگ دوم جهاني توسط نيروهاي ارتش سرخ شوروي آغاز شد و به اين ترتيب" برلين "كه جنگ دوم جهاني از آن شهر آغاز شده بود ،مورد حمله قرار گرفت .اولين حمله به خاك آلمان در روز 15 اوت سال 1944 ميلادي صورت گرفته بود .برلين روز 2 مه 1945 تسليم شد و جنگ در اروپا پايان يافت .به روز 15 اوت 1944 و 2 مه 1945 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .