َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
11 روز:
1214 ميلادي سال:
"راجر بيكون "يكي از فلاسفه قرن سيزدهم ميلادي در" ايلچستر "قدم به عرصه وجود گذاشت .مردي با اراده بود و به هر چيز كه تعلق خاطر مييافت تا آن را بدست نميآورد ،از پاي نمينشست و اين اراده را بيشتر در مورد مسائل فلسفي و مذهبي و شناخت خدا و حقيقت معمول ميكرد .او اولين كسي بود كه در دوران ننگبار قرون وسطي عليه خرافات و جهل كليسا قيام كرد .و روز 25 سپتامبر 1294 مرد. رويداد:

1512 ميلادي سال:
جنگ" راون "يكي از جنگهاي تاريخي ايتاليا ميان فرانسه و اتحاديه دولت اروپا و پاپ" ژول دوم "در محلي به همين نام در ايتاليا اتفاق افتاد .در اين جنگ ممالك ايتاليا - اسپانيا - آلمان - سويس انگلستان و پاپ ژول دوم عليه فرانسه ميجنگيدند ولي به سبب رشادت گاستون دوفا سردار فرانسه متحدين به سختي شكست خوردند به روز 17 ژوئن 1511 و 5 فوريه 1512 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1512 ميلادي سال:
"گاستون دوفوا "يكي از دلاورترين سرداران فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي در پايان يكي از جنگها درخشان خود كه به پيروزي فرانسه انجاميد ،به قتل رسيد و به اين ترتيب زندگي 23 ساله او در پايان جنگ" راون "به پايان رسيد .گاستون دوفوا كه برادرزاده لويي دوازدهم پادشاه فرانسه بود روز 16 آوريل 1489 ميلادي در" نمور "متولد شده بود .به روز 16 آوريل 1489 مراجعه شود رويداد:

1689 ميلادي سال:
"ماري دوم "ملكه معروف انگلستان در قرن هفدهم ميلادي با تشريفات خاص در كليساي تاريخي" وست مينستر "تاجگذاري كرد .ملكه" ماري دوم "دختر" جيمز دوم "پادشاه انگلستان و همسر ويليام دورانژ پادشاه هلند بود كه بعدها با نام ويليام سوم به پادشاهي انگليس نيز رسيد و در سلطنت با همسرش ماري دوم شريك شد" .ماري دوم "به سال 1694 ميلادي وفات يافت. رويداد:

1697 ميلادي سال:
قرارداد صلح" ريسويك "ميان كشور سلطنتي فرانسه از يك طرف و ممالك آلمان و هلند و انگليس ،از طرف ديگر به امضاص رسيد .در اين معاهده تاريخي كه در شهري به همين نام به امضاص رسيد ،لويي چهاردهم كه فاتح اصلي جنگهاي معروف هلند بود از بسياري متصرفات خود در اروپا چشم پوشيد و سلطنت گيوم دورانژ را بر انگلستان به رسميت شناخت و فقط استراسبورگ را براي خود نگهداشت. رويداد:

1711 ميلادي سال:
"نيكولا - بوالو "معروف به" دپرئو "اديب ،شاعر و نويسنده معروف فرانسوي در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي پس از 75 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .بوالو كه يكي از دوستان) موليرو - راسين (ادباي مشهور هم عصر خود بود ،روز 27 اوت 1636 ميلادي متولد شد .از مهمترين آثار وي كه شهرت بينالمللي يافته است ،كتاب" فن شعر "او را بايد نام برد .به روز 27 اوت 1636 مراجعه شود رويداد:

1745 ميلادي سال:
جنگ معروف به 73" روزه "ميان انگليسيها و اسپانياييها در آمريكا ،به خاطر تصرف قلعه مستحكم" لوئيزبورگ "كه يك پايگاه معتبر نظامي اسپانيايي بود ،آغاز شد .در آن زمان انگليسيها رفته رفته به اهميت آمريكا پيبرده و قصد تسخير همه آمريكا را داشتند و اولين جنگ آنها نيز با اسپانيا بر سر لوئيزبورگ بود و پس از 73 روز جنگ ،روز 23 ژوئن 1745 ميلادي انگليسيها آن را گرفتند. رويداد:

1764 ميلادي سال:
قرارداد سري روسيه و پروس در مورد لهستان منعقد گرديد و با امضاي اين قرارداد مقدمات تيرهروزي لهستان و تقسيم آن كشور بين روسيه و پروس كه بعدها اتريش هم به آنان افزوده شد ،فراهم گرديد .اين قرارداد ميان فردريك دوم پادشاه پروس و كاترين كبير امپراتوريس روسيه امضاص شد و مهمترين ماده آن اين بود) كه دو دولت نگذارند كوچكترين قدمي به نفع لهستانيها برداشته شود.( رويداد:

1805 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي معروف به" قرارداد عمران و آبادي اروپا "ميان نمايندگان دو كشور مقتدر قرن نوزدهم ميلادي ،روسيه تزاري و بريتانياي كبير به امضاص رسيد و به اين ترتيب ،به دنبال قرارداد مهم ديگري كه روز 16 ژانويه 1804 ميلادي به نام" قرارداد دائمي "بين روسيه و انگلستان امضاص شد اين قرارداد نيز براي سركوبي ناپلئون بناپارت بوجود آمد .به روز 16 ژانويه 1804 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
مجمعالجزاير" آلاند "كه مدتها مورد اختلاف و جنگ ميان دولتهاي فنلاند و روسيه بود ،بعد از مبارزات زياد به تصرف نيروهاي امپراتوري روسيه درآمد .اين جزاير كه تعدادشان به 300 ميرسد در درياي بالتيك قرار گرفته و كل مساحت آنها به 1575 كيلومتر مربع بالغ ميشود .سلطه روسيه بر مجمعالجزاير آلاند تا روز 18 سپتامبر 1917 ميلادي طول كشيد و در اين روز به فنلاند پس داده شد. رويداد:

1814 ميلادي سال:
دوران اول تبعيد ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه كه در جنگ با متفقين شكست خورده بود آغاز شد و بعد از شكست در" پاريس "از سلطنت استعفا داد و با عنوان پادشاه جزيره" الب "به آن جزيره كه در درياي مديترانه است رفت .ده ماه بعد ناپلئون به فرانسه فرار كرد و حكومت معروف صد روزه را آغاز نمود ولي بعد كه در جنگ معروف واترلو شكست خورد ،به جزيره" سنت هلن "تبعيد شد. رويداد:

1814 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" فونتن بلو "بين ناپلئون بناپارت امپراتور سابق فرانسه و متحدين ،كه كشور و پايتخت او را اشغال كرده بودند به امضاص رسيد .به موجب اين معاهده معتبره سياسي ،ناپلئون كه از سلطنت استعفا داده بود با حفظ عنوان امپراتور ،به حكومت جزيره كوچك الب كه در درياي مديترانه ميان جزيره كرس و ايتاليا واقع شده است منصوب گرديد. رويداد:

1824 ميلادي سال:
"لرد بايرون "شاعر و نويسنده بزرگ انگليسي در جريان جنگهاي استقلالطلبي يونان عليه تركان عثماني ،بدرود حيات گفت .وي روز 22 ژانويه سال 1788 ميلادي در شهر" لندن "متولد شد .روحي حساس و آزاده داشت و شيفته آزادي و زيباييهاي طبيعت بود" .زنداني شيلون - مانفرد - و دون ژوان "از مهمترين آثار اوست .به روز 22 ژانويه 1788 مراجعه شود رويداد:

1859 ميلادي سال:
ãÇÔíä ÊæáíÏ ÓÑãÇí ãÕäæÚí ÊæÓØ íß ÕäÚÊÑ æ ÔíãíÏÇä äÙÇãí ÝÑÇäÓæí Èå äÇã" ÝÑÏíäÇäÏ ßÇÑå "ÇÎÊÑÇÚ ÔÏ æ Çíä ÇÎÊÑÇÚ ¡Çæáíä ÞÏã ÏÑ ÑÇå ÌáæíÑí ÇÒ ãѐ æ ãíÑ ãÑÏã Èå ÚáÊ ÝÓÇÏ ÛÐÇíí ÈæÏ ßå ÏÑ ÈÚÖí ããÇáß ãÎÕæÕÇÔ äæÇÍí ÑãÓíÑ ßÔÊÇÑ ãíßÑÏ .Çíä ãÇÔíä ÊæáíÏ ÓÑãÇí ãÕäæÚí Èå æÓíáå ÇÒ ÂãæäíÇß ßÇÑ ãíßÑÏ .ÈÚÏåÇ ¡ÇÒ Êßãíá Çíä ãÇÔíä ÊæáíÏ ÓÑãÇ ¡í΍Çá ãÕäæÚí ÈæÌæÏ ÂãÏ. رويداد:

1884 ميلادي سال:
جنگهاي 5 ساله معروف به" تاكنا و آريكا "با پيروزي سپاهيان كشور شيلي ،به پايان رسيد .اين جنگها از روز 7 ژوئن 1879 ميلادي بر سر تصرف دو منطقه مرزي به نامهاي" تاكنا و آريكا "با حمله سپاهيان شيلي آغاز شد و با وجودي كه شيلي نيرومندتر از" پرو "بود ،معهذا جنگ 5 سال به طول انجاميد .در پايان اين جنگ هر دو منطقه تاكنا و آريكا به تصرف شيلي درآمده بود .به روز 7 ژوئن 1879 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
جنگ" ليبي "در سرزمين به همين نام در شمال آفريقا با حمله نيروهاي انگليسي به فرماندهي سردار بزرگ آن كشور" مونتگمري "عليه نيروهاي آلمان نازي كه تحت فرماندهي فيلد مارشال" رومل "ميجنگيدند آغاز شد .در آن زمان ليبي كه امروزه با رژيم سلطنتي مستقل اداره ميشود ،تحت اشغال آلمانيها بود .نتيجه جنگ ليبي ،پس از تلفات فراوان به نفع انگليسيها پايان يافت. رويداد:

1945 ميلادي سال:
يكي از بزرگترين جنگهاي دريايي خاور دور ميان نيروي دريايي ايالات متحده آمريكا و امپراتوري ژاپن در جريان حمله آمريكاييها به" اوكيناوا "پايان يافت .اوكيناوا جزيرهاي است در اقيانوس آرام بين جزاير ژاپن و فورموز كه در آن زمان در تصرف ژاپنيها بود .در اين نبرد بزرگ بود كه رزمناو معروف ژاپني به نام ياماتو و 5 ناو جنگي ديگر ژاپنيها غرق شد .به روز 1 آوريل 1945 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .