َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
22 روز:
-149 ميلادي سال:
دوره سوم جنگهاي" پونيك "كه از تاريخيترين و خونينترين جنگهاي دنياي قرن دوم قبل از ميلاد مسيح محسوب ميشود ،با حمله سپاهيان امپراتوري روم آغاز شد جنگ اول پونيك در 21 آوريل 246 و جنگ دوم در 23 اوت 218 قبل از ميلادي اتفاق افتاده بود .اين دوره از جنگهاي پونيك روز 22 دسامبر 146 قبل از ميلاد ،با شكست كامل و اضمحلال كارتاژ پايان يافت .به روز 21 آوريل 246 مراجعه شود رويداد:

933 ميلادي سال:
جنگهاي معروف به" جنگهاي 22 ساله "ميان اقوام نيرومند و نيمه وحشي مجار با سلاطين و فرمانروايان ژرماني آغاز شد .مجارها كه از نژاد زرد و از اقوام هون و آوار بودند ،مناطق بسياري را در اروپاي مركزي و شرقي تصرف كرده و دست ژرمنها را كوتاه نموده بودند .جنگهاي 22 ساله تا روز 16 آوريل 955 ميلادي طول كشيد و نتيجه آن شكست مجارها بود .به روز 16 آوريل 955 مراجعه شود رويداد:

1250 ميلادي سال:
پس از گذشت 114 سال كه از شروع ساختمان كليساي" نوتردام "در پاريس فرانسه سپري ميشد ،با شكوه و جلال خاصي كليسا افتتاح شد .بناي كليسا به سبك" گوتيك "ساخته شده و چون از طرف متعصبين مذهب كاتوليك ساخته شده بود ،در تزيين آن از هيچ خرجي فروگذار نكردند .كار ساختمان بنا از روز 22 ژوئن سال 1136 ميلادي آغاز شده بود .به روز 22 ژوئن 1136 مراجعه شود رويداد:

1285 ميلادي سال:
معاهده مهم" پاريس "در پايتخت فرانسه ،ميان سنلوئي" لوئي مقدس "پادشاه فرانسه و هانري سوم پادشاه بريتانياي كبير به امضاص رسيد .اين پيمان تاريخي كه بعد از بارها معاهده و قرارداد و جنگ وستيز ميان دو كشور به امضاص ميرسيد ،با كلمات مذهبي موئكد شده و دو پادشاه تعهد ميكردند كه از آن پس به روي يكديگر شمشير نكشند .معاهده پاريس به جنگهاي صد ساله دو كشور پايان داد. رويداد:

1564 ميلادي سال:
"ميكلانژ "هنرمند بزرگ و حجار چيرهدست دوره رنسانس پس از 89 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه روز 18 اوت سال 1475 ميلادي در" كاپرس "در توسكان متولد شده بود ،خانوادهاي متوسط داشت و حتي پدرش نيز چندان با ذوق و هنر او ميانهاي نداشت .معروفترين اثر ميكلانژ ،مجسمه معروف" داويد "او محسوب ميشود .به روز 18 اوت 1475 مراجعه شود رويداد:

1642 ميلادي سال:
"ماري دومديسي "ملكه مقتدر فرانسه در قرن هفدهم ميلادي ،پس از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .ماري دومديسي كه يكي از معروفترين زنان اروپا در قرن هفدهم محسوب ميشود ،روز 23 سپتامبر سال 1573 ميلادي در" فلورانس "شهر تاريخي ايتاليا متولد شده بود .وي با ازدواج با هانري چهارم ،ملكه فرانسه شد و تا مدتي نايبالسلطنه پسرش لوئي سيزدهم بود .به روز 23 سپتامبر 1573 مراجعه شود رويداد:

1749 ميلادي سال:
"ميرابو "يكي از خطباي معروف و سياستمداران بزرگ دوران انقلاب فرانسه در فاميلي شريف و اعيان در" پرتوئي "متولد شد .نام اصليش" هونوره گابريل "بود و بعدها لقب كنت هم به آن افزوده شد .وي كسي بود كه وكلاي مجلس را عليه لويي شانزدهم شورانيد و با نطقهاي خود ملت را به ادامه انقلاب تشجيع ميكرد .ميرابو به سال 1791 ميلادي درگذشت .به روز 2 دسامبر 1791 مراجعه شود رويداد:

1813 ميلادي سال:
سلطنت" ژروم بناپارت "كوچكترين برادران ناپلئون بناپارت بر كشور جديدالتاصسيس" وستفالي "در آلمان ،پايان يافت .سلطنت ژروم بناپارت بر اين كشور از روز 20 اوت 1807 ميلادي آغاز شده بود و چون از ميان برادران ناپلئون تنها او به پادشاهي نرسيده بود ،از مجموع متصرفات سابق پروس ميان" رود الب و - رن "وستفالي را تاصسيس كردند و سلطنت آن را به ژروم دادند .به روز 23 ژانويه 1860 مراجعه شود رويداد:

1819 ميلادي سال:
"آدولف ساكس "مخترع و موسيقيشناس آلماني در شهر" برانزون "واقع در ايالت ساكس آلمان در خانواده مردي صنعتگر كه سازنده و فروشنده لوازم موسيقي بود متولد شد .اين مرد كه بعدها راه پدر را دنبال كرد ،پس از مطالعات زياد ساز جديدي اختراع كرد كه به نام خود او" ساكسوفون "ناميده شد .آدولف ساكس روز 20 ژانويه 1894 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 9 اوت 1840 مراجعه شود رويداد:

1846 ميلادي سال:
"پاپ گرگوار شانزدهم "رهبر سياسي و مذهبي معروف قرن نوزدهم ميلادي جهان بدرود حيات گفت و به اين ترتيب ميهنپرستان و آزاديخواهان ايتاليايي از سختگيريهاي او كه يكي از مستبدترين پاپها بود آسوده شدند .وي ،روز 14 مارس 1765 ميلادي در" بلون "متولد شده و به سال 1831 ميلادي به مقام پاپ رسيده بود. رويداد:

1878 ميلادي سال:
اتحاديه" دول ثلاثه "كه روز 3 ژانويه 1795 ميلادي براي تقسيم كشور لهستان ميان امپراتوري روسيه - امپراتوري اتريش و كشور پروس بوجود آمده بود ،پس از 83 سال منحل شد .اين اتحاديه كه مخالفان به آن" اتحاديه مجرمين "لقب داده بودند ،در همه طول سلطنت و امپراتوري ناپلئون بزرگترين دشمن آن امپراتور محسوب ميشد و سقوط ناپلئون نيز به سبب نقشههاي آن اتحاديه بود .به روز 3 ژانويه 1795 مراجعه شود رويداد:

1883 ميلادي سال:
"بنيتو موسوليني "سياستمدار مشهور ايتالياي قرن بيستم در شهري به نام" پره - داپيو "از توابع ايالت" رومانيا "متولد شد .پس از تحصيلاتش به روزنامهنويسي پرداخت و سپس به امور سياسي مشغول شد .در جنگ دوم ،ايتاليا را به نفع آلمان وارد جنگ كرد و چون ايتاليا شكست خورد ،قصد فرار به سويس را داشت كه دستگير شد و در نزديكي درياچه كومو تيرباران شد .به روز 28 آوريل 1944 مراجعه شود رويداد:

1915 ميلادي سال:
"ژان - هانري - فابر "دانشمند بزرگ طبيعي و يكي از حشرهشناسان معروف جهان در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي پس از 92 سال زندگي بدرود حيات گفت .فابر روز 20 ژانويه 1823 ميلادي در خانوادهاي فقير در" سنت لئون "واقع در" آويرون "متولد شده بود .وي اولين كسي است كه پيرامون مكانيسمهاي اعمال غريزي جانداران و حشرات براي حفظ ابقاي خويش ،به تحقيق پرداخت. رويداد:

1934 ميلادي سال:
"يوري گاگارين "اولين خلبان فضاپيماي جهان در يك خانواده دهقاني در" اسمولنسك "متولد شد .پدر و مادرش دهقانان" كلخوز "بودند ولي خود او ،بعد از اتمام تحصيلاتش به آموختن خلباني مشغول شد و خلبان هواپيماهاي شكاري شد .او اولين انساني بود كه با يك سفينه به نام" وستوك "1 - روز 12 آوريل 1961 ميلادي يكدور به دور كره زمين چرخيد .به روز 12 آوريل 1961 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
جنگ 4 ماهه ايتاليا و يونان كه يكي از وحشيانهترين و خونينترين پيكارهاي جنگ جهاني دوم بود ،با پيروزي درخشان يونانيها پايان يافت .اين جنگ روز 29 اكتبر 1940 با حمله ايتالياييها به يونان آغاز شد و گر چه در ابتدا پيروزيهايي بدست آوردند ولي بعد يونانيها به آنها حمله كردند و نه تنها همه يونان ،بلكه قسمتهاي عمدهاي از آلباني را نيز گرفتند .به روز 27 آوريل 1941 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
سرزمين هندوچين فرانسه در آخرين ماههاي جنگ بينالملل دوم دوباره به تصرف نيروهاي فرانسوي درآمد و به اين ترتيب پس از قريب به 5 سال كه از آغاز سلطه نيروهاي ژاپني بر آسياي جنوب شرقي ميگذشت ،دوباره فرانسويان به آن چه كه روز 22 سپتامبر 1940 ميلادي از دست داده بودند رسيدند .اين مستعمرات بتدريج پس از جنگ دوم مستقل شدند .به روز 22 سپتامبر 1940 مراجعه شود رويداد:

1956 ميلادي سال:
بزرگترين شورش استقلالطلبي در قبرس ،جزيره مديترانه شرقي اتفاق افتاد و اين شورش به خاطر تبعيد" اسقف ماكاريوس "روحاني بزرگ و سياستمدار معروف قبرس بود كه قصد بدست آوردن استقلال جزيره را داشت .بازداشت ماكاريوس بعد از بينتيجه ماندن مذاكرات وي با" سرجان - هاردينگ "فرماندار انگليسي قبرس صورت گرفت .ماكاريوس بعد از بازداشت به جزيره" سهچيلس "در اقيانوس هند تبعيد شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .