َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1483 ميلادي سال:
"رافائل "نقاش و پيكرنگار بزرگ ايتاليايي در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي در" اوربينو "متولد شد .نام كامل او" رافائل سانتي - سانزيو "بود و پدرش نقاش متوسطي محسوب ميشد .در محضر پدر نقاشي را فرا گرفت و بعد شاگرد" پروگن "نقاش بزرگ آن زمان شد و بعدها تحت حمايت ژول دوم و لئون دهم پاپهاي آن زمان ،به اوج افتخار و شهرت رسيد .به روز 10 اكتبر 1520 مراجعه شود رويداد:

1483 ميلادي سال:
دوران سلطنت" شارل هشتم "پادشاه فرانسه و جانشين لويي يازدهم آغاز شد .در اين روز ،لويي يازدهم در شصت سالگي پس از 22 سال سلطنت بدرود حيات گفت و شارل هشتم كه روز 17 نوامبر 1470 ميلادي در" پاريس "متولد شده بود ،به جاي او نشت .سلطنت شارل هشتم تا روز 20 اوت 1498 ميلادي ادامه يافت .به روز 17 نوامبر 1470 و 20 اوت 1498 مراجعه شود رويداد:

1483 ميلادي سال:
لويي يازدهم پادشاه فرانسه در قرن پانزدهم ميلادي بدرود حيات گفت و به اين ترتيب دوران سلطنت 22 ساله و زندگي 60 ساله او پايان يافت .لويي يازدهم روز 24 ژوئن 1423 ميلادي در شهر" بورگ "متولد شده و روز 15 سپتامبر 1461 در 38 سالگي بعد از مرگ شارل هشتم به سلطنت فرانسه رسيده بود .به روز 24 ژوئن 1423 و 15 سپتامبر 1461 مراجعه شود رويداد:

1613 ميلادي سال:
"فرانسوا - دوك دولارو شفوكولد "يكي از حكما و ادباي برجسته قرن هفدهم ميلادي فرانسه در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش از برجستهترين خانوادههاي فرانسه بود و به علم و ادب شهره بودند و در آن ميان ،فرانسوا دولاروشفوكلود از ساير افراد خانواده خود مشهورتر شد .اين اديب نامدار فرانسوي روز 18 نوامبر 1680 ميلادي در 67 ساگي مرد .به روز 18 نوامبر 1680 مراجعه شود رويداد:

1688 ميلادي سال:
"پرو "معمار و آرشيتكت برجسته قرن هفدهم ميلادي فرانسه پس از 75 سال زندگي چشم از جهان فرو بست" .كلودپرو "كه در تاريخ معماري از او به نام" استاد "ياد شده است ،روز 14 اكتبر 1613 ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بسيار پر كار و در كار ،بسيار دقيق بود و گاه براي ساختن بنايي سالها تحقيق و مطالعه ميكرد قسمتي از بناي" موزه لوور "از آثار اوست .به روز 14 اكتبر 1613 مراجعه شود رويداد:

1703 ميلادي سال:
"رابرت هوك "فيزيكدان و صنعتگر معروف انگليسي بعد از 68 زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 18 ژوييه 1635 ميلادي در" فرش واتر "متولد شده بود و بعد از گذراندن يك دوره بدبختي و ادبار ،به اختراع" پمپ باد "دوران عزت وي شروع شد اين مرد عالم ،بعدها پاندول ساعت ،ميكروگرانيا و بارومتر را اختراع كرد و كتب مفيدي در علوم نوشت كه راهنماي علماي بعدي شد به روز 18 ژوييه 1635 مراجعه شود رويداد:

1721 ميلادي سال:
"آندره - مورهله "اديب و نويسنده معروف فرانسوي در قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي در شهر" ليون "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش مردمي ديدهرو مذهبي بودند و او نيز تحصيلات مذهبي داشت و" آبه "بود .آبه مورهله ،ضمن خدمات روحاني خويش به كار تدوين قسمتي از دائر±المعارف مشغول شد و خدمات زياد به ادبيات فرانسه كرد .او روز 25 اوت 1819 مرد .به روز 25 اوت 1819 مراجعه شود رويداد:

1734 ميلادي سال:
جنگهاي" سيسيل "ميان اسپانيا و اتريش براي تصرف اين جزيره كه در جنوب ايتاليا قرار دارد آغاز شد .در آن زمان جنگهاي دو ساله اتريش و فرانسه در ايتاليا جريان داشت و اسپانيا كه به موجب قرارداد اسكوريال به فرانسه كمك ميكرد در نواحي جنوبي ايتاليا به اتريش حمله برد .اين جنگ بعد از 6 ماه با تصرف سيسيل و ناپل به پايان رسيد .به روز 26 اكتبر 1733 و 13 سپتامبر 1734 مراجعه شود رويداد:

1771 ميلادي سال:
"رابرت اوون "فيلسوف و مصلح اجتماعي انگليسي در" نيوتون "متولد شد .از پدرش يك كارخانه نساجي به ارث برد و به زودي سرمايهدار معروفي شد اما چون مردي مهربان بود ،براي رفاه كار كارگرانش از ساعات كار كم كرد" .رابرت اوون "اولين كسي است كه در جهان به فكر راحتي كارگران افتاده و اصول سوسياليسيم را از حرف به مرحله عمل درآورد .به روز 26 سپتامبر 1858 مراجعه شود رويداد:

1780 ميلادي سال:
"ژوزه دوپالافوكس "ميهنپرست معروف و سردار بزرگ اسپانيايي در جنگهاي تاريخي و خونين 5 ساله ميان اسپانيا و فرانسه ،در" آراگون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي راز خانوادههاي اصيل و نجيب آراگون بود و چون مردم اسپانيا عليه دخالت ناپلئون بناپارت در كشورشان از روز 7 مه 1808 ميلادي قيام كردند ،او نيز به انقلابيون پيوست وي روز 28 ژوييه 1847 ميلادي مرد. رويداد:

1845 ميلادي سال:
شبه جزيره فلوريدا به عنوان بيست و هفتمين ايالت از ايالات متحده آمريكا اعلام شد .اين سرزمين پر گل ،در جنوب شرقي ايالت متحده قرار گرفته و 52262 مايل مربع مساحت و در حدود سه ميليون نفر جمعيت دارد پايتخت اين ايالت" تال هاس "نام دار دو توسط اعقاب اسپانياييهايي كه براي اولين بار روز 11 اكتبر 1513 آنجا را كشف كرده بودند ،ساخته شد .به روز 30 مه 1819 مراجعه شود رويداد:

1847 ميلادي سال:
"الكساندر گراهامبل "مخترع بزرگ قرن نوزدهم كه يكي از برجستهترين پيشگامان تسهيل ارتباطات سريع محسوب ميشود ،در" ادينبورگ "پايتخت منطقه اسكاتلند قدم به جهان گذاشت .پدرش معلم بود و تحت تربيت پدر ،الكساندر نيز تحصيلات عالي كرد .وي در سال 1876 ميلادي موفق به اختراع تلفن شد و پس از 57 سال زندگي مرد .به روز 18 اوت 1922 و 10 مارس 1876 مراجعه شود رويداد:

1848 ميلادي سال:
انقلاب مجارستان ،عليه سلطه و نفوذ سياست امپراتوري اتريش در آن سرزمين آغاز شد و اين اولين انقلاب ممالك امپراتوري اتريش عليه آن كشور بود .عامل اصلي قيام مجارستان يكي از نمايندگان مجلس مجار به نام" كسوت "بود و شورشيان تقاضاي وزارتخانه مخصوصي به نام مجار و آزادي زبان مجار را داشتند اين انقلاب با پيروزي مجارها به پايان رسيد. رويداد:

1864 ميلادي سال:
"ŽæÒÝ ÈÏíå "ÏÇäÔãäÏ æ äæíÓäÏå ÝÑÇäÓæí ÏÑ ÇÑíÓ ãÊæáÏ ÔÏ .æí ÈÚÏ ÇÒ ÇíÇä ÊÍÕíáÇÊ ÎæíÔ ÏÑ" ßæᎠÏæÝÑÇäÓ "Èå ÊÏÑíÓ ÑÏÇÎÊ æ 26 ÓÇá ÈÚÏ ÑííÓ Âä ÔÏ .Çæ ¡ÊÎÕÕ ßÇãáí ÏÑ ÇÏÈíÇÊ ÞÑæä æÓØÇíí ÏÇÔÊ" .ŽæÒÝ ÈÏíå "ÏÑ ÓÇá 1920 Èå ÚÖæíÊ ÂßÇÏãí ÝÑÇäÓå ÏÑÂãÏ æ ÑæÒ 4 ÏÓÇãÈÑ 1938 ãíáÇÏí ÏÑ 74 ÓÇáí æÝÇÊ íÇÝÊ .Èå ÑæÒ 4 ÏÓÇãÈÑ 1938 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1878 ميلادي سال:
"صربستان "بعد از جنگهاي خونين و شورشها و انقلابات مكرر سرانجام به كمك روسها و به موجب قرارداد" ساناستفانو "به استقلال كامل رسيد .در اين قرارداد كه نمايندگان عبدالحميد دوم و الكساندر دوم امپراتوران عثمان و روسيه آن را امضاص كردند ،استقلال كامل روماني و ايجاد بلغارستان نيز منظور شده بود .به روز 25 آوريل 1862 و 1 ژوييه 1876 مراجعه شود رويداد:

1878 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي" سان استفانو "در قريهاي به همين نام نزديك" قسطنطنيه "يعني" استانبول "امروزي در خاك امپراتوري عثماني بين روسها و عثمانيها ،به امضاص رسيد .علت امضاي اين قرارداد ،شكست" پلونا "در 10 دسامبر 1877 و اتحاد روسيه با ممالك بالكان در 3 اوت 1877 ميلادي بود به موجب اين معاهده صربستان و روماني مستقل شدند و كشور بلغارستان نيز رسماش بوجود آمد .در جنگ تاريخي" پلونا "نيروهاي عثماني به سختي از سپاهيان روسيه شكست خورده بود .به روز 10 دسامبر 1877 و 3 اوت 1877 مراجعه شود رويداد:

1878 ميلادي سال:
"روماني "بعد از مبارزات فراوان عليه امپراتوري عثماني ،سر انجام به موجب قرارداد تاريخي" ساناستفانو "كه در آن روز در محلي به همين نام نزديك استانبول ميان سلطان عبدالحميد دوم و الكساندر دوم امپراتوران عثماني و روسيه امضا شد ،كاملاش مستقل شد و به اين ترتيب قرارداد 30 مارس 1856 كه در آن استقلال روماني تضمين شده بود ،رسماش از طرف عثماني تاصييد و تصديق شد .به روز 15 اوت 1862 مراجعه شود به روز 15 اوت 1862 مراجعه شود رويداد:

1887 ميلادي سال:
"الكساندر بوردوين "يكي از آهنگسازان و موسيقيدانان قرن نوزدهم ميلادي روسيه ،بعد از 53 سال زندگي بدرود حيات گفت" .بوردوين "روز 9 اكتبر 1834 ميلادي در سن پطرزبورگ متولد شده بود .بعد از اتمام تحصيلات به سمت استاد كنسرواتوار سنپطرزبورگ معين شد و مدتي استاد ريمسكي كورساكوف بود از آثار برجسته او" سنفوني و سونان پرنس ايگور "را بايد نام برد. رويداد:

1900 ميلادي سال:
"گوتليب دايملر "مخترع معروف آلماني كه يكي از اختراعات او" موتورسيكلت "بود ،بعد از 64 سال زندگي بدرود حيات گفت" .دايملر "روز 18 دسپتامبر 1834 ميلادي متولد شده بود و اولين شغل وي تفنگسازي بود" .دايملر "اختراعات متعددي كرد كه موتورسيكلت يكي از آنها است و مقدمات اختراع نوعي اتوبوس نيز توسط وي فراهم شده بود .به روز 18 سپتامبر 1834 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
آخرين دوره جنگهاي آلمان و روسيه در جريان جنگ اول بينالملل كه از روز 18 فوريه 1918 ميلادي با حمله مجدد آلمانها بعد از شكست مذاكرات" برست ليتووسك "آغاز شده بود ،پايان يافت .در اين روز نمايندگان روسيه تمام شرايط صلح آلمانيها را قبول كردند و 23 روز بعد ،روز 26 مارس 1918 ميلادي مصالحه رسمي در" بخارست "به امضا رسيد .به روز 26 مارس 1918 مراجعه شود رويداد:

1936 ميلادي سال:
"داويد بيتي "درياسالار بزرگ و قطبشناس معروف انگليسي ،پس از 65 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .وي كه از خانوادهاي بزرگ و سرشناس بود ،روز 17 سپتامبر سال 1871 ميلادي در لندن قدم به عرصه وجود گذاشت" .بيتي "تحقيقات فراواني درباره قطب جنوب كرده و يك بار نيز در آغاز يك سفر تحقيقاتي مجبور به جنگ با آلمانيها در 21 مه 1916 ميلادي شده بود. رويداد:

1962 ميلادي سال:
"پير بنوا "يكي از نويسندگان معروف فرانسه در قرن بيستم ميلادي ،بعد از 76 سال زندگي بدرود حيات گفت .پير بنوا روز 16 ژوييه 1886 ميلادي در" آلبي "متولد شده بود .بعد از اتمام تحصيلات به تدريس و سپس به تاصليف كتب پرداخت .اولين اثر پير بنوا" كوينگسمارك "نام داشت و مهمترين اثر او ،كه عضو آكادمي فرانسه بود" آتلانتيد "نام داشت .به روز 16 ژوييه 1886 مراجعه شود رويداد:

1964 ميلادي سال:
پروفسور ولاديميردميخوف بزرگترين پيروزي بشر در اعمال جراحي و پيوند اعضاي مختلف يك موجود زنده بدست آمد و اين پيروزي ،نصيب پزشك بزرگ و زيستشناس معروف روسي شد .در اين روز ،پروفسور دميخوف بعد از سالها آزمايش موفق شد سر دو سگ را بريده و آنها را به بدن يكديگر پيوند دهد .اين سگها بعد از عمل ،مدتها زنده مانده بودند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .