َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
1497 ميلادي سال:
"هانس - هول بين "نقاش و گراورساز برجسته آلماني در قرن شانزدهم ميلادي در شهر" اوگس بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي معاصر با" آلبرت دورر "نقاش ديگر آلماني در دوران نهضت ادبي و هنري" رنسانس "ميباشد .از مهمترين آثار هول بين" تصوير اراسم "است .وي روز 24 ژوييه 1543 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 24 ژوييه 1543 مراجعه شود رويداد:

1541 ميلادي سال:
"فرانسوا پيزارو "سردار و فاتح بزرگ اسپانيايي در جريان يك توطئه سياسي و نظامي ،توسط جمعي از جنگجويان اسپانيايي كشته شد و زندگي 66 ساله او پايان يافت .فرانسوا پيزارو ،روز 11 سپتامبر 1475 ميلادي در" تروجيلو "متولد شده و در جريان حملات اسپانياييها به آمريكاي جنوبي از روز 12 اكتبر 1532 ميلادي به تسخير" پرو "مشغول شد و آن سرزمين را براي اسپانيا تصرف كرده بود. رويداد:

1584 ميلادي سال:
"فرانتز هالس "نقاش و پيكرنگار معروف هلندي در قرن هفدهم ميلادي در شهر آنورس) در بلژيك امروزي (قدم به عرصه وجود گذاشت ،به خلاف" ژراردو "كه خانوادهاي ثروتمند است ،فرانتز هالس در فقر بدنيا آمد ولي بعدها در شهرت و محبوبيت هنري ،از ژراردو نيز برتر شد .اين هنرمند نامدار هلندي روز 11 دسامبر سال 1666 بعد از 82 سال زندگي درگذشت .به روز 11 دسامبر 1666 مراجعه شود رويداد:

1608 ميلادي سال:
"ژرژ مونك "يكي از نامدارترين سرداران انگلستان در قرن هفدهم ميلادي در شهري به نام" پوته ريج "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانواده او از برجستگان انگلستان بودند و خود او عنوان دوك" دالبه مارل "داشت" .مونك "در جريان سلطنت شارل دوم خدمات فراوان كرد و به ضرب شمشير خود ،او را به تخت سلطنت نشانيد .ژرژ مونك روز 10 اوت 1670 مرد .به روز 10 اوت 1670 مراجعه شود رويداد:

1609 ميلادي سال:
فرمان تاريخي معروف به" لتردو - ماژس ته "يا" مكتوب سلطنتي "توسط پادشاه چكاسلواكي موسوم به امپراتور" ماتياس دوهابسبورگ "صادر شد .به موجب اين فرمان ،امپراتور چك ،به مردم سرزمين خود كه مذهب پروتستان داشتند ،آزادي مذهبي داد .اين فرمان يكي از علل بروز جنگهاي معروف به" جنگ بوهم "گرديد .به روز 23 مه 1618 و 26 اوت 1619 مراجعه شود رويداد:

1683 ميلادي سال:
آخرين حمله امپراتوري عثماني به متصرفات امپراتوري اتريش و آلمان آغاز شد .اين حمله به دستور" قره مصطفي "وزير اعظم امپراتوري عثماني آغاز گرديد زيرا در آن زمان امپراتوري اتريش در حال جنگ با شورشيان مجار بود .تركها مدت دو ماه وين را در محاصره داشتند و در آخرين لحظات پيروزي ،روز 12 سپتامبر 1683 ميلادي شكست خوردند و وين نجات يافت .به روز 7 ژوييه 1683 مراجعه شود رويداد:

1686 ميلادي سال:
"فارنهايت "يكي از بزرگترين و نامدارترين علماي فيزيك پروسي در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي ،در بندر معروف" دانتزيگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .از دوران تحصيل شروع به تحقيقاتي درباره گرما كرد و در انديشه اختراع وسيلهاي براي نشان دادن درجه گرما بود تا در سال 1724 ميلادي اولين ميزانالحراره را ساخت .فارنهايت روز 6 اوت 1736 ميلادي مرد .به روز 6 اوت 1736 مراجعه شود رويداد:

1697 ميلادي سال:
"شارل هفتم "امپراتور آلمان و پادشاه باوير ،در" بروكسل "پايتخت كشور امروزي بلژيك قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در سال 1726 ميلادي به فرمانروايي باوير رسيد و جزص امراي انتخابكننده قرار گرفت و در جريان جنگهاي 7 ساله اتريش ،او ابتدا به پادشاهي بوهم و سپس در روز 27 ژانويه 1743 به امپراتوري آلمان رسيد و روز 20 ژانويه 1745 ميلادي وفات يافت. رويداد:

1701 ميلادي سال:
جنگهاي سهساله پطر كبير امپراتور نامدار روسيه براي توسعه متصرفات روسيه در ساحل درياي بالتيك عليه سپاهيان سوئدي كه قادر مطلق در سواحل درياي بالتيك بودند ،آغاز شد .اين جنگها مدت سه سال طول كشيد و در جريان آن" پطر كبير "با فداكاري فراوان موفق شد ايالات انگري - لتوني و استوني را كه متعلق به سوئد بود تصرف كند .به روز 29 اوت 1704 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
پنجمين اتحاديه بزرگ سياسي و نظامي ميان دولتهاي اروپايي كه از توسعه اقتدار فرانسه و ناپلئون بناپارت بيمناك بودند به ابتكار فرانسواي اول امپراتور اتريش كه بارها از ناپلئون شكست خورده بود تشكيل شد .در اين اتحاديه كه سبب بروز و ايجاد جنگهاي 1809 ميلادي شد غير از امپراتوري اتريش ،دولتهاي انگلستان - اسپانيا و پرتغال هم شركت داشتند .اين اتحاديه نيز بعدها با شكست متحدين منحل شد. رويداد:

1830 ميلادي سال:
"بنجامين - كنستان "يكي از سياستمداران معروف كه در ضمن از مورخين و ادباي بزرگ دوران سلطنت ناپلئون بناپارت محسوب ميشود ،بعد از 63 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .او كه به طور كامل" بنجامين - كنستان دوبرك "نام داشت روز 24 ژوييه 1767 ميلادي در" لوزان "متولد شده بود .كنستان يكي از محترمترين و متنفذترين مشاوران ناپلئون اول بود .به روز 24 ژوييه 1767 مراجعه شود رويداد:

1845 ميلادي سال:
"ويلهلم رونتگن "دانشمند بزرگ و فيزيسين و رياضيدان آلماني در" رناني "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" ويلهلم كنراد فون رونتگن "بود و خانوادهاش از نجباص و اشراف محسوب ميشدند .او پس از ختم تحصيلات به استادي دانشگاه رسيد و در اين مقام به تحقيقات خود درباره اشعههاي مختلف پرداخت و اشعه ايكس را كشف كرد .وي روز 10 فوريه 1923 مرد .به روز 10 فوريه 1923 مراجعه شود رويداد:

1915 ميلادي سال:
يكي از خونينترين و پر تلفاتترين جنگهاي فرانسه و آلمان كه در خلال جنگ اول بينالملل اتفاق افتاده بود ،بدون نتيجه پايان يافت در حالي كه از سربازان فرانسوي مجموعاش 48 هزار نفر و از سربازان آلماني 36 هزار نفر به قتل رسيده بودند .اين جنگ كه در" شامپاني "در مركز فرانسه اتفاق افتاد و به نام جنگ اول شامپاني معروفست ،از روز 14 فوريه 1915 ميلادي آغاز شده بود .به روز 14 فوريه 1915 مراجعه شود رويداد:

1946 ميلادي سال:
"اتحاد فرانسه و ممالك طرفدار "به ابتكار دولت فرانسه ايجاد شد .اين اتحاديه ،از ممالكي كه قبلاش مستعمره فرانسه بودند و بعد به استقلال رسيدند ،به موجب قانون اساسي ايجاد شد و در حقيقت ،اتحادي شبيه ممالك مشتركالمنافع بريتانياي كبير است .در اين اتحاديه مجموع مساحت ممالكي كه عضويت دارند به 12 ميليون كيلومتر مربع و مجموع افراد آن به 90 ميليون نفر بالغ ميشود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .