َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
1455 ميلادي سال:
"گيبرتي "هنرمند معروف ايتاليايي پس از 77 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه در دقت و ظرافت هنري شهرت فراوان دارد ،روز 11 دسامبر 1378 ميلادي در" فلورانس "مهد هنر و ادبيات ايتاليا متولد شده بود .از آثار برجسته او در مفرغي براي محل غسل تعميد كليساي فلورانس است كه براي ساختن آنها 28 سال وقت صرف كرده بود .به روز 11 دسامبر 1378 مراجعه شود رويداد:

1589 ميلادي سال:
دوران حكومت و سلطنت افراد سلسله" بوربون "يكي از مقتدرترين و معروفترين سلسلههاي سلطنتي در فرانسه با آغاز سلطنت" هانري چهارم "كه به او" هانري دوناوار - هانري دوگيز - و هانري بوربون "هم ميگويند آغاز شد .قبل از سلطه بوربونها بر فرانسه ،سلسله" والوا "بر سر كار بود و هانري سوم آخرين پادشاه آن سلسله بود .زمامداري اين سلسله 200 سال طول كشيد. رويداد:

1589 ميلادي سال:
با مرگ" هنري سوم "آخرين پادشاه از سلسله سلطنتي معروف به" والوا "دوران سلطنت افراد اين خاندان در فرانسه به پايان رسيد .فيليپ ششم اين سلسله معروف ،به سال 1328 ميلادي توسط" فيليپ والسوا ،"بعد از انقراض سلسله" كاپسين "تاصسيس شد و خود فيليپ به نام تاجگذاري كرد .زمامداري سلاطين اين سلسله مدت 261 سال طول كشيد. رويداد:

1589 ميلادي سال:
"هانري چهارم "اولين پادشاه سلسله سلطنتي" بوربون "فرانسه ،سلطنت خود را بعد از مرگ هانري سوم آغاز كرد .وي كه" هانري دوناوار "نام داشت ،روز 12 سپتامبر 1553 ميلادي در" پو "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .سلطنت هانري چهارم تا روز 28 مه 1610 ميلادي كه روز مرگش بود ،به مدت 21 سال به طول انجاميد .به روز 14 مه 1610 و 12 سپتامبر 1553 مراجعه شود رويداد:

1589 ميلادي سال:
"هانري سوم "آخرين پادشاه سلسله سلطنتي" والوا "در فرانسه ،بعد از 38 سال زندگي و 15 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه پسر هانري دوم و برادر شارل نهم بود روز 20 آوريل 1551 ميلادي در" فونتنبلو "متولد شده و روز 26 اوت 1574 ميلادي بعد از مرگ برادرش شارل نهم ،در 23 سالگي به سلطنت رسيد .به روز 26 اوت 1574 و 20 آوريل 1551 مراجعه شود رويداد:

1618 ميلادي سال:
"پيتر - للي "يكي از برجستهترين نقاشان آلماني در قرن هفدهم ميلادي كه هنر تخصصي او" پرترهسازي "بود ،در" سوئست "واقع در" وستفاليا "متولد شد .در اوان جواني به كشور انگلستان رفت و اكثر ايام عمر خود را در آن كشور گذرانيد و شاگردان بسيار تربيت كرد" .رابرت هوك "فيزيكدان و مخترع معروف نيز مدتي شاگرد و دستيار او بود .به روز 21 اكتبر 1680 مراجعه شود رويداد:

1670 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" دوور "در بندري به همين نام در جنوب انگلستان ،ميان آن كشور و فرانسه به امضاص رسيد و مبتكر اين معاهده ،شارل دوم پادشاه معروف انگلستان در قرن هفدهم بود كه قصد داشت در مقابل وعده اتحادي كه به فرانسه ميداد ،مبالغي از آن كشور وام بگيرد .به موجب معاهده دوور شارل دوم تعهد ميكرد علاوه بر اتحاد با فرانسه عليه هلند ،به مذهب كاتوليك نيز ايمان بياورد. رويداد:

1767 ميلادي سال:
مارشال" مورا "يكي از بزرگترين سرداران فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در ناحيهاي به نام" باستيد دومورا "متولد شد .وي كه در ركاب ناپلئون جنگها كرده بود بعد از اين كه با خواهر ناپلئون" كارولين بناپارت "ازدواج كرد ،به توصيه كارولين از طرف ناپلئون كه به امپراتوري فرانسه رسيده بود ،در 9 ژوييه 1808 ميلادي به سلطنت ناپل رسيد .مارشال" مورا "در 18 آوريل 1815 ميلادي تيرباران شد. رويداد:

1793 ميلادي سال:
كودتاي مارشال" دوموريه "سردار نامي فرانسه در دوران انقلاب كبير فرانسه عليه انقلابيون اتفاق افتاد .دوموريه كه خود از سرداران سپاه انقلابي بود ،بعد از آن كه به موجب تصميمات مجلس كنوانسيون" لويي شانزدهم "اعدام شد ،در صدد برآمد زمام امور را بدست بگيرد و عازم تسخير پاريس شد ولي قبل از آنكه به پاريس برسد افراد تحت سرپرستي او عليه او شوريدند و كودتاي او بيفرجام ماند. رويداد:

1802 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي و مهم" آمين "در شهري به همين نام ميان جمهوري انقلابي فرانسه و دولت انگلستان به امضاص رسيد .اين قرارداد را ،ژوزف بناپارت از طرف فرانسه و" كورن واليس "از طرف انگلستان امضاص كردند و به موجب آن ،انگليسيها جمهوري فرانسه را به رسميت شناختند و جز" كاپ "در آفريقا ،كليه مستعمرات فرانسه را كه تصرف كرده بودند به فرانسه پس دادند .به روز 1 اكتبر 1801 مراجعه شود رويداد:

1807 ميلادي سال:
"يوسف گاريبالدي "يا" جيوزييپ گاريبالدي "ميهنپرست و سردار معروف ايتاليا در ماجراهاي ايجاد اتحاد ايتاليا در قرن نوزدهم ميلادي ،در شهر" نيس "قدم به عرصه وجود نهاد .در دوران جواني ،در تلاش معاش به مشاغل مختلفه روي آورد و سرانجام به سپاهيگري پرداخت و خدمات زياد در راه ايجاد اتحاد ايتاليا نمود .وي روز 16 سپتامبر 1882 ميلادي مرد .به روز 16 سپتامبر 1882 مراجعه شود رويداد:

1811 ميلادي سال:
عمليات جنگي ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه كه از روز 29 سپتامبر 1809 ميلادي ،براي تصرف مناطق ساحلي و ايالات باقيمانده آلمان و الحاق آنها به فرانسه آغاز شد بود ،با پيروزي درخشان ناپلئون پايان يافت .در اين عمليات ،وي موفق شد تمام ايالات ساحلي آلمان را از مصب رودامس تا مصب رود الب به اضافه ايالات برمن و هامبورگ تصرف نمايد .به روز 29 سپتامبر 1809 مراجعه شود رويداد:

1867 ميلادي سال:
"ÂÑÊæÑæ ÊæÓßÇäíäí "ãæÓíÞíÏÇä ÈÒѐ æ ÑåÈÑ ãÚÑæÝ ÇÑßÓÊÑ ÇíÊÇáíÇíí ¡ÏÑ ÔåÑ" ÇÑãÇ "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .ÏæÑÇä ÊÍÕíáí ÑÇ ÏÑ åäÑÓÊÇä ãæÓíÞí ÇÏÔÇåí ÊãÇã ßÑÏ æ ÏÑ ÑÔÊå æíæáæäÓá ÝÇÑÛÇáÊÍÕíá ÔÏ .åäÑ æí ÇÒ ÓÇá 1890 ãíáÇÏí ÈÇ ÑåÈÑí ÇÑßÓÊÑ ÂÛÇÒ ÔÏ æ Èå ÒæÏí ÏÑ ÔãÇÑ ÓÑÔäÇÓÇä ÏäíÇí ãæÓíÞí ÏÑÂãÏ .æí ÑæÒ 16 ŽÇäæíå ÓÇá 1957 ãíáÇÏí ãÑÏ Èå ÑæÒ 16 ŽÇäæíå 1957 ãÑÇÌÚå ÔæÏ Èå ÑæÒ 16 ŽÇäæíå 1957 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1881 ميلادي سال:
"بلابارتوك "آهنگساز مجارستاني در قريه كوچكي به نام" فاگي زنت سيكلوس "متولد شد .از 6 سالگي توسط مادرش با پيانو آشنا شد .لوي بعدها در موسيقي پيرو ريچارد اشتراوس شد و يك" پوئن سنفونيك "به نام" كسوت "ميهنپرست معروف مجار تصنيف كرد .بالابارتوك كه از اعجوبههاي موسيقي قرن بيستم محسوب ميشود ،روز 26 سپتامبر 1945 ميلادي وفات يافت .به روز 26 سپتامبر 1945 مراجعه شود رويداد:

1895 ميلادي سال:
"ژاك اوديبرتي "شاعر و درامنويس برجسته فرانسوي ،در شهر" آنتب "قدم به عرصه وجود گذاشت .دوران زندگي او در دو مرحله خلاصه ميشود ،تحصيل و تحرير زيرا وي ،حتي در آخرين روزهاي حيات نيز به نوشتسن مشغول بود .اوديبرتي كار ادبي خود را با روزنامهنگاري آغاز كرد و سپس به شعر روي آورد .وي به سال 1952 ميلادي در 57 سالگي مرد .به روز 9 سپتامبر 1952 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
"آشيل - كلود - دبوسي "آهنگساز و موسيقيدان بزرگ فرانسوي ،در 56 سالگي بدورد حيات گفت .اين هنرمند مشهور كه روز 22 اوت سال 1862 ميلادي در" سنژرمن - آنلي "نزديك پاريس متولد شده بود ،ذوق فراواني در موسيقي داشت و از كنسرواتوار پاريس فارغالتحصيل شده بود .به روز 22 اوت سال 1862 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
كشور جزيرهاي" ايسلند "بعد از به استقلال داخلي نائل آمد و پادشاه دانمارك قبول كرد كه به عنوان يك كشور بيطرف اداره امور ايسلند را تا زماني كه شايستگي استقلال كامل داشته باشد ،به عهده بگيرد .ايسلند يك سال قبل از پايان جنگ بينالملل دوم ،روز 17 ژوئن 1944 كاملاش مستقل شد به روز 7 ژوئن 1944 و 23 سپتامبر 1380 مراجعه شود رويداد:

1932 ميلادي سال:
حمله بزرگ و دامنهدار نيروهاي ژاپني به سرزمين منچوري آغاز شد .ژاپنيها در حالي به منچوري كه جزص چين محسوب ميشد حمله كردند كه قبلاش 9 كشور اروپايي و آسيايي ،استقلال چين را تضمين كرده بودند .حمله منچوري به موجب طرحي بود كه" بارن تاناكا "نخست وزير ژاپن طرح كرده بود و به موجب آن ،ژاپن ميبايست با آهن و خون ،قاره آسيا را بگيرد .منچوري سال بعد به تصرف ژاپن درآمد. رويداد:

1946 ميلادي سال:
"پل - لانژون "يكي از برجستهترين فيزيسينها و دانشمندان رياضي فرانسه در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 74 سال زندگي بدرود حيات گفت" .پل - لانژون "روز 8 مارس 1872 ميلادي در" پاريس "در خانوادهاي ثروتمند متولد شده بود .وي درباره) يونها - مغناطيس - صوت و نسبيت (تحقيقات بسياري به عمل آورده است .به روز 8 مارس 1872 مراجعه شود رويداد:

1957 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي ايجاد بازار مشترك" اروپا "در رم و پايتخت ايتاليا بين نمايندگان ممالك مختلف اروپايي و آمريكايي به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد كه يكي از مبتكران اصلي آن" ژوليانا "ملكه معروف هلند بود ،دولت عضو اين بازار در بازرگاني تسهيلات زيادي براي يكديگر قائل ميشوند .بسياري از ممالك آسيايي منجلمه ايران به اين بازار پيوستهاند و بعضي از ممالك اروپايي نيز مثل انگلستان عضويت آن را ندارند. رويداد:

1958 ميلادي سال:
"ادوارد هريو "سياستمدار بزرگ و اديب ارجمند فرانسوي پس از 85 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .اين مرد نامدار ،به سال 1872 ميلادي در شهر" ترواز "متولد شده بود .وي از اوان جواني به فعاليتهاي سياسي مشغول شد و در اين را تا نخست وزيري فرانسه نيز پيش رفت .ادوارد هريو كه سالها رييس مجلس ملي فرانسه بود 50 سال آخر عمرش را شهر دارليون بود .به روز 4 ژوئن 1872 مراجعه شود رويداد:

1961 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ تحقيقات فضايي بشر براي دستيابي به كرات ديگر يك جاندار زميني به وسيله قمر مصنوعي روسيه شوروي موسوم به" اسپوتنيك پنجم "به فضا پرتاب شد .درون اين سفينه فضاپيما ،يك سگ تربيت شده به نام" زويوز دوچكا "قرار داشت كه پس از يكدور گردش صحيح و سالم به كره زمين بازگشت. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .