َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
1187 ميلادي سال:
"آندره دوم "پادشاه معروف قرن دوازدهم و سيزدهم ميلادي هنگري" ،مجارستان امروزي "در" كراسنو "قدم به عرصه وجود گذاشت .در زمان سلطنت او بود كه مشروطيت به ملت مجار اعطاص شد و اين مشروطيت ،به موجب فرمان" قانون زرين "نصيب ملت گرديد .آندره دوم كه به سبب همين مشروطيت محبوب ملت شده بود .روز 20 مه 1240 ميلادي مرد .به روز 15 مه 1222 مراجعه شود رويداد:

1509 ميلادي سال:
جزيره جاماييكا به تصرف اسپانياييها درآمد .اين جزيره كه در درياي كارائيب و در جنوب جزيره كوبا قرار دارد .روز 3 مه 1494 ميلادي در سفر دوم كريستفكلمب توسط آن كاشف بزرگ شناخته شد ولي بعداش به آن توجهي نشد تا 15 سال بعد ،به خاطر اهميتي كه از لحاظ بازرگاني در درياي كارائيب داشت ،سپاهيان اسپانيايي آن را گرفتند و تا 1655 آن را در اشغال داشتند .به روز 6 ژوييه 1660 مراجعه شود رويداد:

1594 ميلادي سال:
پاريس به تصرف نيروهاي هانري چهارم پادشاه فرانسه درآمد و به اين ترتيب محاصرهاي كه از روز 28 ژوييه 1589 ميلادي توسط هانري سوم و هانري چهارم مشتركاش آغاز شده بود ،پايان يافت .در جريان اين محاصره ،چند جنگ منجمله جنگ" آرك "ميان پاريسيها و هانري چهارم درگرفت و سرانجام نيز به سبب خيانت حاكم پاريس ،پايتخت فرانسه در اين روز تصرف شد .به روز 28 ژوييه 1589 مراجعه شود رويداد:

1610 ميلادي سال:
آبراهام" دوكن "فرمانده ناوگان فرانسه در قرن هفدهم ،در بندر" ديپ "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانواده دوكن دريانورد بودند و آبراهام كوچك نيز از نوجواني به خدمت دريا درآمد و در پرتو لياقت ذاتي و استعداد خاصي كه داشت ،به مقام فرماندهي رسيد .وي در جنگهاي دريايي هلند و فرانسه در 1676 ميلادي فاتح بود .دوكن روز 23 آوريل 1688 ميلادي مرد .به روز 23 آوريل 1688 مراجعه شود رويداد:

1626 ميلادي سال:
"سالومون دوبروس "معمار مشهور فرانسه در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي پس از 56 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين آرشتيكت برجسته فرانسوي روز 7 ژوييه 1570 ميلادي در" ورنوي "نزديك رود" اواز "متولد شد و او در ساختن قصور مجلل استاد بود .قصر لوكزامبورگ كه به دستور" ماري دومديسي "ملكه فرانسه ساخته شد ،از آثار اوست به روز 7 ژوييه 1570 مراجعه شود رويداد:

1651 ميلادي سال:
لشكركشي اوليور كرامول فرمانرواي انگلستان بعد از اعدام شارل اول پادشاه آن كشور در 9 فوريه 1649 ميلادي ،به اسكاتلند آغاز شد .بهانه اين لشكركشي ،اعلام سلطنت شارل دوم پادشاه جديد انگلستان ،يعني پسر شارل اول بود .اين جنگ روز 2 سپتامبر 1651 ميلادي به فتح اديمبورگ پايتخت اسكاتلند و بعد پناهنده شدن شارل دوم به فرانسه در 21 سپتامبر 1651 ميلادي منجر شد. رويداد:

1687 ميلادي سال:
"ژان باپتيست لولي "آهنگساز معروف ايتاليايي كه اكثر عمر هنري خود را در فرانسه سپري كرد ،بعد از 55 سال زندگي مرد .وي روز 28 نوامبر 1632 ميلادي متولد شد ولي از 14 سالگي مقيم فرانسه شد و در دربار لوئي چهاردهم اعتبار فراوان يافت .از مهمترين آثار" لولي "ميتوان" كادموس و هرميون "را كه اولين اپراي تراژدي فرانسه است و نيز" پسيشه پرزريبن و خداي عشق "را نام برد. رويداد:

1713 ميلادي سال:
"اتحاد كبير لاهه "كه روز 7 سپتامبر 1701 ميلادي با عضويت انگلستان و آلمان و هلند ،براي جنگ با لويي چهاردهم پادشاه فرانسه بوجود آمده بود ،با خروج انگلستان و هلند از آن اتحاديه منحل شد و به اين ترتيب امپراتور آلمان و اتريش يعني شارل ششم در مقابل فرانسه تنها ماند .جنگهاي خونين 13 ساله ميان فرانسه و دول عضو اتحاد كبير لاهه ،نتيجه اين اتحاد بود .به روز 7 سپتامبر 1701 مراجعه شود رويداد:

1799 ميلادي سال:
شكست سخت" استوكاك "در جنگي به همين نام در جنگهاي دوم ايتاليا ،ميان نيروهاي فرانسوي و سپاهيان متحده اروپايي كه عليه فرانسه متحده شده بودند ،نصيب فرانسويان شد و قهرمان پيروز اين جنگها" ،آرشيدوك شارل "سردار معروف اتريشي بود .در اين سلسله جنگها ،دول متحده اروپايي 350 هزار سرباز داشتند در حالي كه فرانسويان بيش از 350 هزار سپاه براي جلوگيري از آنان نداشتند. رويداد:

1883 ميلادي سال:
"ياروسلاو - هاشك "يكي از برجستهترين نويسندگان معاصر چكاسلواكي در شهر زيباي" پراگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .در آن زمان چكاسلواكي جزيي از امپراتوري اتريش بود و" هاشك "بعد از اتمام تحصيلات به فعاليتهاي ميهني پرداخت و بارها اسير و زنداني شد و اين دربدري و اسارت تا استقلال چك اسلواكي ادامه داشت .وي روز 10 اكتبر 1922 ميلادي مرد .به روز 10 اكتبر 1922 مراجعه شود رويداد:

1888 ميلادي سال:
اتحاديه بينالمللي" فوتبال "بوجود آمد و هدف از ايجاد اين اتحاديه ،نظارت بر مسابقههاي فوتبالي بود كه بين ملل مختلف انجام ميشد .تا قبل از تاصسيس اين اتحاديه ،مسابقات فوتبال تنها ميان ممالك بريتانيايي انجام ميشد اما از سال 1900 ميلادي ،مسابقات رسمي ميان ممالك بريتانيايي و ممالك خارجي انجام شد كه اولين مسابقه رسمي روز 21 دسامبر 1901 ميلادي بين انگليس و آلمان انجام شد. رويداد:

1915 ميلادي سال:
نبرد" پرزميسل "پس از چهار ماه با پيروزي روسها به پايان رسيد و" گراندوك نيكلا "سردار روسي كه با 500 هزار سپاه از روز 1 ژانويه 1915 به مجارستان حمله كرده بود ،پس از چهار ماه كه قلعه مستحكم" پرزميسل "را محاصره كرده بود ،آن را در اين روز فتح كرد و علاوه بر 40 هزار سرباز كه از متحدين اسير گرفت 52 .هزار سرباز روسي را نيز كه در آنجا اسير بودند آزاد ساخت. رويداد:

1926 ميلادي سال:
"كلود - مونه "نقاش معروف سبك امپرسيونيسم فرانسه بعد از يك عمر طولاني 86 ساله ،در اوج افتخار و شهرت و ثروت بدرود حيات گفت .كلود كلودمونه مونه روز چهاردهم نوامبر 1840 ميلادي در پاريس متولد شده بود .وي در تجسم مناظر طبيعي ،استادي بينظير بود .از مهمترين آثار ميتوان" دختران در باغ "را نام برد .به روز 14 نوامبر 1840 مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
آلمان نازي به دنبال اشغال اتريش ،سرزمين" ممل "را نيز تسخير و ضميمه خاك خود نمود .ممل سرزميني است واقع در شمال منطقهاي به نام" ممه "در روسيه كه برابر با 2850 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 200 هزار نفر سكنه داشت .اين سرزمين طبق قرارداد" ورساي "از آلمان جداشده و به قيموميت كشور" ليتواني "در ساحل درياي بالتيك درآمده بود. رويداد:

1945 ميلادي سال:
"جامعه عرب "به ابتكار دولت مصر تاصسيس شد .تاصسيس جامعه عرب يا" جامعه دول عربي "كه فكر آن از ملك فاروق پادشاه مصر بود ،در كنفرانس معروف اسكندريه كه از روز 25 ماه سپتامبر 1944 شروع به كار كرد ،مورد تصويب ممالك عربي عضو آن كنفرانس واقع شده بود .دول موئسس جامعه عرب" مصر - اردن هاشمي - سوريه - عراق - لبنان - عربستان سعودي و يمن "بودند. رويداد:

1946 ميلادي سال:
قرارداد" استقلال اردن "ميان ملك عبدالله ،ناجي اردن و بنيانگذار استقلال آن كشور با نماينده دولت بريتانياي كبير به امضاص رسيد و به موجب آن ،قرارداد 20 فوريه 1928 ميلادي لغو شد و اردن در امور داخلي و خارجي خويش استقلال به دست آورد .در مقابل ،انگلستان اجازه تاصسيس چند پايگاه در نقاط مختلف اردن را پيدا كرد .به روز 20 فوريه 1928 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .