َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
242 ميلادي سال:
"ماني "يكي از مدعيان پيغمبري در ايران ،دين خود را ظاهر كرد" .ماني "پسر" فاتك "كه از روحانيون زرتشتي بود ،خود بدعتي تازه آورد و عليه قدرت موبدان زرتشتي قيام كرد .ظهور دين ماني در زمان سلطنت شاپور اول بود و آن پادشاه نيز مدتي به آيين مانوي رفتار كرد ولي دوباره بدين زرتشتي برگشت .ماني در زمان سلطنت" بهرام اول "به قتل رسيد .به روز 7 فوريه 276 مراجعه شود رويداد:

1199 ميلادي سال:
"ريشارد شيردل "يكي از سلاطين تاريخي انگلستان در قرن دوازدهم ميلادي ،بعد از ده سال سلطنت و 42 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين پادشاه معروف كه او را" ريشارد اول "نيز ميگويند ،روز 19 فوريه 1157 ميلادي در" اوكسفورد "قدم به عرصه وجود گذاشته و روز 14 سپتامبر سال 1189 در 32 سالگي به سلطنت رسيد .به روز 14 سپتامبر 1189 و 19 فوريه 1157 مراجعه شود رويداد:

1578 ميلادي سال:
"فيليپ سوم "پادشاه اسپانيا در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي در" مادريد "پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه فرزند فيليپ دوم و نوه شارلكن امپراتور تاريخي اسپانيا محسوب ميشود ،روز 1 دسامبر 1598 ميلادي پس از مرگ پدرش در 20 سالگي به سلطنت رسيد و روز 7 اكتبر 1621 ميلادي پس از 43 سال زندگي و 23 سال سلطنت مرد .به روز 1 دسامبر 1598 مراجعه شود رويداد:

1669 ميلادي سال:
كاوليه دولاسال سرزمين وسيع" اوهايو "كه امروزه يكي از ايالات معتبر ايالات متحده آمريكا محسوب ميشود ،در جريان جهانگرد و اكتشافات مكتشف بزرگ فرانسوي كشف شد .اوهايو ايالتي است در جنوب درياچه" اريه "كه پايتخت آن" كلمبوس "نام دارد .اين ايالت معروف ،كه تا مدتها جزص متصرفات فرانسه بود 41122 مايل مربع مساحت و 10 ميليون نفر جمعيت دارد. رويداد:

1672 ميلادي سال:
"ژوزف آديسون "اديب مشهور و يكي از شعراي نامدار قرون هفدهم و هجدهم ميلادي ،در" آمسبوري "واقع در" وايت - شاير "قدم به عرصه وجود گذاشت .آثار اين شاعر ،تاصثير زيادي در تحولات ادبيات انگلستان به جاي گذاشت" .ژوزف آديسون "كه در زندگي خويش كمتر روي خوشبختي ديد ،روز 29 اكتبر 1719 در 47 سالگي وفات يافت .به روز 29 اكتبر 1719 مراجعه شود رويداد:

1719 ميلادي سال:
"دوك دوشازول "يكي از معروفترين وزرا و خدمتگذاران لويي پانزدهم در" لورن "متولد شد .ابتدا" كنت داوستن ويل "نام داشت و بعد مورد توجه" ماركيز دوپومپادور "معشوقه لويي 15 قرار گرفت و به كمك او بود كه در 1757 ميلادي به مقام وزارت لويي 15 رسيد .شوازول كه نام اصلي او" انين - فرانسوا "بود ،روز 23 ژوييه 1785 ميلادي چشم از جهان فرو بست .به روز 23 ژوييه 1785 مراجعه شود رويداد:

1727 ميلادي سال:
"اسحق نيوتون "فيلسوف ،رياضيدان و متفكر بزرگ قرن هفدهم ميلادي انگلستان پس از 84 سال زندگي افتخارآميز بدرود زندگي گفت .وي روز 4 ژانويه سال 1643 ميلادي در" وولس تورپ "متولد شده بود و به سبب محبوبيت فراوانش ،پس از مرگ جسد او را در كليساي" وست مينستر "يعني آرامگاه سلاطين انگليس دفن كردند .به روز 4 ژانويه سال 1643 مراجعه شود رويداد:

1748 ميلادي سال:
محاصره بندر" پوندي شري "كه از بنادر خاص فرانسويان در هندوستان بود ،توسط نيروهاي انگليسي آغاز شد .انگليسيها كه روز 21 سپتامبر 1746 ميلادي در جنگ" مدرس "از" دوپلكس "شكست خورده و مدرس را از دست داده بودند ،به انتقام آن شكست ،پونديشري را با 30 كشتي و 8 هزار جنگاور محاصره كردند اما پس از 4 ماه محاصره سرانجام شكست خوردند .به روز 21 سپتامبر 1746 مراجعه شود رويداد:

1762 ميلادي سال:
"ژوزف لاكانال "يكي از سياستمداران معروف فرانسه در دوران جمهوريت اول آن كشور ،در" سرس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه در ضمن يكي از پيشروان نهضت علمي و ادبي فرانسه در دوران انقلاب محسوب ميشود ،موئسس اولين مدارس متوسطه فرانسه بود كه در آن دوران به نام" مدرسه مركزي "معروف بود" .ژوزف لاكانال "روز 30 اوت 1845 ميلادي مرد .به روز 30 اوت 1845 مراجعه شود رويداد:

1769 ميلادي سال:
"ويت گنشتين "يكي از سرداران بزرگ و نامآور روس در" پريياسلاو "قدم به عرصه وجود گذاشت .فيلد مارشال" لويي - پرسن دوويت گنشتين "تنها فرزند يك خانواده قديمي وابسته به دربار امپراتوري روس بود كه به سبب لياقت تا مقام فيلد مارشالي نيز رسيد .وي در جنگ تونرن روز 2 مه 1813 از ناپلئون شكست خورد و روز 23 نوامبر 1843 ميلادي مرد .به روز 2 مه 1813 مراجعه شود رويداد:

1800 ميلادي سال:
"هليوپوليس "در ناحيهاي به همين نام در سرزمين مصر ،ميان نيروهاي فرانسه به سرداري ژنرال" كهلهبر "و 70 هزار سرباز متحد عثماني و انگلستان اتفاق افتاد .اين جنگ ،به علت خلف وعده انگليسها كه روز 28 ژانويه 1800 با فرانسويان در مورد واگذاري مصر به انگليسها امضاص شده بود .اتفاق افتاد و نتيجه آن ،پيروزي درخشان فرانسويان و كشته شدن 22 هزار نفر از سپاه متحدين بود. رويداد:

1800 ميلادي سال:
محاصره تاريخي بندر ژن كه فرانسويان آن را اشغال كرده بودند ،توسط سپاهيان اتريش به فرماندهي ژنرال" ملاس "آغاز شد .از" ژن "سردار فرانسوي" ماسنا "دفاع ميكرد و هدف اين بود كه آن قدر قواي اتريشي را معطل كند تا قشون ناپلئون بناپارت از فرانسه به ايتاليا برسد .محاصره" ژن "مدت 2 ماه طول كشيد و روز 20 مه مقارن با ورود ناپلئون به ايتاليا ،بندر ژن تسليم شد .به روز 20 مه 1800 مراجعه شود رويداد:

1811 ميلادي سال:
"ناپلئون دوم "فرزند ناپلئون بناپارت امپراتور بزرگ فرانسه ،در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .مادرش ماري لوئيز دختر فرانسواي دوم امپراتور اتريش بود و به مجرد تولد ،به عنوان" پادشاه روم "به دنيا معرفي شد .وي بعد از تبعيد پدرش به جزيره سنتهلن ،با مادرش به اتريش رفت و در همان كشور به حال نيمه تبعيد بود تا روز 16 مارس 1833 ميلادي به درود حيات گفت .به روز 16 مارس 1833 مراجعه شود رويداد:

1828 ميلادي سال:
"هنريك ايبسن "نويسنده و نمايشنامهنويس برجسته نروژي در" اسكهين "متولد شد .پدرش مردي عياش و ميخواره و مادرش زني متعصب و مذهبي بود وي در خلال تلاش معاش ،به تحصيلات نيز پرداخت و در 16 سالگي به ادبيات روي آورد .اولين نمايشنامه او" كاتيلينا "نام داشت .ايبسن ،بعد از 78 سال زندگي روز 23 مه 1906 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 23 مه 1906 مراجعه شود رويداد:

1836 ميلادي سال:
"ارنست ماخ "فيلسوف مشهور و فيزيكدان برجسته اتريشي در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،در" توراس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه در" مكانيك كلاسيك "داراي تئوريهاي ارزشمندي است در شمار پيشقدمان نظريه آلبرت اينشتين در مورد ايجاد مكانيك نسبي محسوب ميشود و نظريات خود را در دو جلد به نام" مكانيك ماخ "منتشر كرده است .ماخ ،روز 29 اكتبر 1916 مرد .به روز 29 اكتبر 1916 مراجعه شود رويداد:

1876 ميلادي سال:
"اريش ريدر "درياسالار معروف آلماني در جنگ بينالملل دوم ،در يك خانواده معروف و ثروتمند در" برلين "متولد شد .بعد از اتمام تحصيلات ،به دستور پدرش كه ارتشي بود او نيز به نيروي دريايي پيوست و مدارج ترقي را تا درجه درياسالاري پيمود .بعد از جنگ دوم ،وي در دادگاه نورنبرگ به حبس ابد محكوم شد ولي بعد از زندان آزاد گرديد و روز 6 نوامبر 1960 مرد .به روز 6 نوامبر 1960 مراجعه شود رويداد:

1898 ميلادي سال:
پس از سالها زحمت شبانهروزي" راديوم "يكي از كميابترين و گرانبهاترين فلزات جهان به همت يك زن و شوهر دانشمند كشف شد .كاشف راديوم كه كشف آن سر و صداي بسيار در محافل علمي و پزشكي جهان به راه انداخت" پير كوري "فيزيكدان مشهور فرانسوي بود كه به كمك همسرش" ماري كوري "كه لهستاني اصل به شمار ميرفت و نامش" ماري اسكودووسكا "بود آن را كشف كرد. رويداد:

1912 ميلادي سال:
سلطنت" مولاي يوسف "جد" سلطان حسن دوم "يا" مولاي حسن دوم "پادشاه كنوني كشور مراكش ،آغاز شد .در اين زمان ،از عمر مولاي يوسف كه روز 27 ژوئن سال 1877 ميلادي متولد شده بود 25 سال ميگذشت و سرداري دلير و شجاع بود" .مولاي يوسف "بعد از 15 سال سلطنت و 50 سال زندگي روز 19 نوامبر 1927 ميلادي مرد و پسرش" محمد پنجم "به جاي او به سلطنت رسيد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
"پاول نيپكو "يكي از مخترعين اصلي تلويزيون بعد از 80 سال زندگي كه جز 5 سال آخر آن ،بقيه در رنج و مرارت و سختي سپري شد ،چشم از جهان فرو بست .وي به سال 1860 ميلادي متولد شد و پس از اتمام تحصيلاتش در فيزيك به تحقيقات دامنهداري دست زد كه سرانجامش كشف طريقه تبديل عكس به امواج و تشكيل مجدد آنها بود و به اين ترتيب وي تلويزيون را اختراع كرد .به روز 16 دسامبر 1860 مراجعه شود رويداد:

1956 ميلادي سال:
"تونس "سرزميني كه قبلاش" كارتاژيها "در آن حكومت داشتند ،استقلال خود را از فرانسه بدست آورد .تونس كه يكي از سه مستعمره معروف فرانسه در شمال آفريقا بود ،در حدود 164200 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 5/5 ميليون نفر جمعيت دارد و" تونس "پايتخت اين كشور ،در شمال قرار گرفته است .عامل اصلي استقلال تونس حبيب بورقيبه رييس جمهوري كنوني آن كشور است. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .