َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
17 روز:
1133 ميلادي سال:
جنگهاي 20 ساله معروف به" تاج و تخت "براي بدست آوردن تاج سلطنتي در كشور فرانسه آغاز شد .در اين نبرد مدعيان زورمند سلطنت فرانسه با يكديگر روبرو بودند و در جريان آن ،جمع كثيري از سكنه فرانسه به قتل رسيدند .اين جنگ روز 16 ژوئن سال 1153 ميلادي با پيروزي" هانري دوپلانتاژنه "پايان يافت و سلسله سلطنتي پلانتاژنه تاصسيس شد .به روز 16 ژوئن 1153 مراجعه شود رويداد:

1472 ميلادي سال:
كاردينال" ژان - بساريون "روحاني بزرگ" بيزانتين "بعد از 79 سال زندگي كه قسمت اعظم آن به مطالعه و تحرير براي شناسانيدن ادبيات يونان به اروپاييها گذشت ،بدرود حيات گفت .وي كه روز 28 ژوئن 1393 ميلادي در" تره بيزوند "متولد شده بود ،كتابخانهاي از كتب خطي يونان قديمي ترتيب داد كه براي ايجاد آن مبلغ 1/5 ميليون فرانك خرج كرد .به روز 28 ژوئن 1393 مراجعه شود رويداد:

1566 ميلادي سال:
"ژاك اول "پادشاه معروف انگلستان و اولين تاجدار از سلسله سلطنتي" استوارت "قدم به عرصه وجود گذشت .وي از طرف مادر نسبش به هانري هفتم ميرسيد و مادرش ماري استوارت ملكه معروف انگلستان اعدام شد .ژاك اول كه با عنوان ژاك ششم پادشاه اسكاتلند بود ،در سال 1603 ميلادي پس از مرگ اليزات اول پادشاه انگلستان شد و تا روز 30 ژوئن 1582 زندگي كرد .به روز 30 ژوئن 1582 مراجعه شود رويداد:

1765 ميلادي سال:
"پاپ گرگوار شانزدهم "يكي از تاريخيترين پاپها و رهبران سياسي مذهبي جهان در قرن نوزدهم ميلادي در شهري به نام" بلون "قدم به عرصه وجود گذاشت و بعد از طي مدارج مختلفه روحانيت در سال 1831 به مقام پاپي رسيد .وي يكي از سختگيرترين رهبران مذهب كاتوليك بود و با ميهنپرستان ايتاليايي دشمني داشت .مرگ او روز 9 مارس 1846 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 9 مارس 1846 مراجعه شود رويداد:

1794 ميلادي سال:
"فرقه آنراژه "كه در جريان انقلاب كبير فرانسه در آن كشور بوجود آمده و عليه همه چيز قيام كرده بود ،توسط" روبسپير "يكي از نامدارترين انقلابيون فرانسه منقرض شد .اعضاي اين فرقه ،مذهب و مليت را به بازي گرفته بودند و براي خيابانها و ميدانها نام ميوهها و سبزيها را گذاشته بودند .روئساي اين فرقه" شومت "و" هربت "نام داشتند كه با ساير فعالين حزب ،همه اعدام شدند .به روز 10 نوامبر 1793 مراجعه شود رويداد:

1795 ميلادي سال:
"فردريك گيوم چهارم "پادشاه پروس) آلمان (در برلين متولد شد .پدرش" فردريك گيوم سوم "قبل از او پادشاه بود .وي بعد از اتمام تحصيلات به ارتش پيوست و جزص افسران پدر خويش درآمد و روز 19 ژوييه 1840 ميلادي پس از مرگ پدرش در حالي كه 45 سال از عمرش ميگذشت ،به سلطنت رسيد .سه سال آخر عمر را به اختلال حواس دچار بود و روز 2 ژانويه 1861 ميلادي بدورد حيات گفت. رويداد:

1799 ميلادي سال:
اولين پيروزي در جنگ ميان سپاهيان امپراتوري عثماني و سپاهيان جمهوري انقلابي فرانسه در سرزمين شام ،نصيب ناپلئون بناپارت سردار فرانسوي شد و بندر" يافا "كه امروزه جزص كشور اسرائيل است ،به تصرف فرانسويان درآمد .در جنگ يافا با وجودي كه سپاهيان عثماني به سختي مقاومت كردند معهذا به علت خيانت يكي از معتمدين محلي كه با فرانسويان روابط محرمانه داشت ،عثمانيها شكست خوردند. رويداد:

1879 ميلادي سال:
"آلبرت اينشتين "بزرگترين رياضيدان قرن بيستم ،در آلمان متولد شد .اين مرد كه اصلاش آلماني بود ،روز هجدهم آوريل 1955 ميلادي در يكي از شهرهاي آمريكا درگذشت .خانوادهاش از يهوديان آلمان بودند و با وجود احتياجي كه دولت نازي به علم و دانش اينشتين داشت ،او را از كشور اخراج كرد و او نيز به آمريكا رفت .وي واضع فرضيه معروف" نسبيت "است .به روز 18 آوريل 1955 مراجعه شود رويداد:

1883 ميلادي سال:
"كارل ماركس "يكي از بزرگترين فلاسفه و شخصيتهاي اقتصادي قرن بيستم ،پس از چند سال زندگي ،به علت وجود غدهاي كه در كبد او بوجود آمده بود بدرود حيات گفت .اين مرد كه پيروي از افكارش سبب ايجاد مرام كمونيسم در دنيا شده است ،به سال 1818 ميلادي در" تروه "بدنيا آمد .كتاب معروف او" ماترياليسم ديالكتيك - سرمايه "نام دارد .به روز 5 مه 1818 مراجعه شود رويداد:

1889 ميلادي سال:
"پاپپي دوازدهم "يكي از معروفترين پاپهاي دوران مسيحيت در قرون معاصر قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" اوجينيو - پاچلي "بود و بعد از مرگ" پاپپي يازدهم "در 31 اكتبر 1939 ميلادي ،در سن 50 سالگي ،دويست و شصت و يكمين پاپ مسيحيت شد .وي روز 19 اكتبر 1958 ميلادي وفات يافت .به روز 19 اكتبر 1958 و 31 اكتبر 1939 مراجعه شود رويداد:

1921 ميلادي سال:
قرارداد" ريگا "در شهر ريگا پايتخت ليتواني ،كه در آن زمان هنوز جزص خاك روسيه شوروي نشده و كشور مستقلي بود ،بين دولت روسيه و دولت لهستان به امضاص رسيد .به موجب مواد اين قرارداد كه بعد از ترك مخاصمه دو كشور در اكتبر 1920 ميلادي صورت گرفته بود ،دولت روسيه ،قسمتهايي از اراضي غربي را كه قبلاش از لهستان گرفته بود به آن كشور مسترد داشت. رويداد:

1938 ميلادي سال:
"آدولف هيتلر "پيشواي آلمان نازي كه اتريشيالاصل بود ،در" وين "پايتخت اتريش كه در آن زمان تحت اشغال سربازان مسلح آلماني بود ،الحاق و انضمام كامل اتريش را به آلمان اعلام كرد و به اين ترتيب ،استقلال اتريش كه خود در زمره دول مستقل و معروف اروپا بود از بين رفت .اتريش ،روز 15 مه 1955 مستقل شد .به روز 13 فوريه 1938 و 15 مه 1955 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1951 ميلادي سال:
قيام اصلاحطلبانه" وينوبابهاوه "در هندوستان آغاز شد و اين قيام كه در آغاز فقط از يك نفر تشكيل ميشد ،امروزه ميليونها نفر در سراسر هند پيرو دارد كه به آن عمل ميكنند" .وينو بابهاوه "با تعديل نظريات" گاندي "رهبر فقيد مردم هند طرحي براي تقسيم اراضي كشاورزي بوجود آورد كه در حال حاضر در بسياري از مناطق هند به آن عمل ميشود. رويداد:

1954 ميلادي سال:
جنگ تاريخي و بزرگ" دينبينفو "كه سرنوشت فرانسه را در هندوچين تعيين ميكرد ،آغاز شد .در اين جنگ همه نيروهاي ويتكنگ كه براي استقلال هندوچين ميجنگيدند با فرانسويان كه نوميدانه از مستعمره سابق خود دفاع ميكردند روبرو بودند و سرانجام ،روز 7 ماه مه همان سال با تسليم شدن ژنرال" دوكاسپري "فرمانده فرانسوي دينبينفو و پيروزي هوشيمينه ،جنگ تمام شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .