َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


دسامبر مـاه:
3 روز:
1564 ميلادي سال:
"آندره وزاليوس "طبيب و جراح معروف بلژيكي به سن 50 بدرود حيات گفت .وي كه پدر علم تشريح لقب يافته است ،از طرف كليسا به جرم) تشريح جسد آدمي (محكوم به مرگ شد ولي بعد با يكدرجه تخفيف او را محكوم كردند كه پياده به زيارت بيتالمقدس برود و در بازگشت از اين سفر بود كه وي مرد .وزاليوس روز 31 دسامبر 1514 ميلادي متولد شده بود .به روز 31 دسامبر 1514 مراجعه شود رويداد:

1649 ميلادي سال:
دوران حكومت جمهوري در انگلستان آغاز شد و در اين دوران كه مدتي در حدود نه سال به طول انجاميد" اوليوير كرامول "وكيل سابق پارلمان كه در جريان جنگهاي داخلي ميان شارل اول و پارلمان انگلستان سرداري سپاه طرفداران پارلمان را به عهده داشت زمامدار و ديكتاتور مطلق بود .حكومت جمهوري تا سپتامبر 1658 ادامه داشت .به روز 26 دسامبر 1653 و 12 سپتامبر 1658 مراجعه شود رويداد:

1649 ميلادي سال:
"شارل اول "پادشاه انگلستان كه دومين فرمانرواي سلسله استوارتها محسوب ميشد پس از 49 سال زندگي و 24 سال سلطنت بدرود حيات گفت" .شارل اول "كه روز 31 ژوييه 1600 ميلادي در لندن متولد شده بود ارشد اولاد" ژاك اول "سرسلسه استوارتها محسوب ميشد .قيام" كرامول "در زمان سلطنت او اتفاق افتاد .به روز 30 ژوئن 1625 و 31 ژوييه 1600 مراجعه شود رويداد:

1649 ميلادي سال:
دوره اول سلطنت استوارتها در انگلستان با اعدام شارل اول پادشاه انگلستان پايان يافت .شارل اول در اين روز بعد از دو سال اسارت در بند و زندان طرفداران پارلمان به دستور اوليوير كرامول" ديكتاتور "آن كشور اعدام شد .سلطنت دوره اول استوارتها از 24 مارس 1603 ميلادي با سلطنت ژاك اول آغاز شد .شارل اول پسر ژاك اول دومين پادشاه اين سلسله بود .به روز 24 مارس 1603 مراجعه شود رويداد:

1675 ميلادي سال:
"والنتين كونرار "نويسنده و اديب فرانسوي در قرن هفدهم ميلادي پس از 72 سال زندگي در اوج شهرت بدرود حيات گفت .اين مرد كه بعدها منزل او به صورت يك محفل بزرگ و مهم علمي و ادبي و هنري درآمد ،روز 25 ژوئن 1603 ميلادي متولد شد .كونرار بعدها به توصيه" ريشليو "انجمني براي توسعه ادبيات فرانسه تاصسيس كرد و همين انجمن بود كه بعدها به دوران اجتماع ادبا و علماص فرانسه مشهور شد .به روز 25 ژوئن 1603 مراجعه شود رويداد:

1686 ميلادي سال:
اتحاد تاريخي اوگسبورگ در شهري به همين نام در آلمان قرن هفدهم ميلادي ايجاد شد .در اين اتحاد سياسي و مذهبي كه مبتكر آن امپراتور آلمان بود گيوم دورانژ فرمانرواي هلند ،پادشاه سوئد - پادشاه اسپانيا - دوك ساووا از فرانسه و چند فرمانرواي آلماني براي مبارزه با لويي چهاردهم كه قصد تصرف همه اروپا را داشت متحد شدند .اين اتحاد سبب جنگ اروپا با فرانسه به مدت 9 سال شد. رويداد:

1715 ميلادي سال:
نيكولومال برانش" نيكولومال برانش "فيلسوف و روحاني دانشمند قرون هفدهم و هجدهم ميلادي فرانسه پس از 77 سال زندگي بدرود حيات گفت .روز 15 ژوييه سال 1638 ميلادي در پاريس متولد شده بود .خانوادهاش مردمي مذهبي بودند و خود او نيز پس از تحصيلات روحاني به سلك آنان درآمده بود .وي در فلسفه پيرو نظريات" دكارت "محسوب ميشد .به روز 15 ژوييه 1638 مراجعه شود رويداد:

1773 ميلادي سال:
"ويليام - هنري - هاريسون "پنجمين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا در يكي از مزارع ايالت" ويرجينيا "متولد شد .پدرش از مبارزه استقلال بود و خود او از 18 سالگي به ارتش پيوست تا نام و نشاني كسب كند و بعد ،در ارتش به ژنرالي رسيد و" قهرمان تيپكنو "لقب يافت .وي در 1841 ميلادي به رياست جمهوري رسيد و چند ماه بعد بدرود زندگي گفت .به روز 4 آوريل 1841 مراجعه شود رويداد:

1801 ميلادي سال:
قرارداد صلح ميان امپراتوري اتريش و دولت جمهوري انقلابي فرانسه در شهري به نام" لونويل "به امضاص رسيد .قرارداد متاركه جنگ بين دو كشور ،پس از شكست اتريش از فرانسه) در جنگ بزرگ" هوهن ليندن "در 3 دسامبر 1800 ميلادي (روز 25 دسامبر همان سال در" استهير "امضاص شده بود .معاهده" لونويل "را ژوزف بناپارت از طرف فرانسه و" كوبنزل "از طرف اتريش امضاص كردند .به روز 3 و 25 دسامبر 1800 مراجعه شود رويداد:

1803 ميلادي سال:
"لاكلو "نويسنده بزرگ فرانسه در قرن هجدهم ميلادي پس از 62 سال زندگي وفات يافت .نام اصلي و كامل او" پير كودرلو دولاكلو "بود ،و روز 12 دسامبر 1741 ميلادي متولد شد .وي اصلاش يك فرد نظامي بود ولي در ساعات فراغت به نويسندگي ميپرداخت .از مهمترين آثار" لاكلو "كتاب معروفش" روابط خطرناك "را بايد نام برد كه در ايران به نام" گزند دلبستگي "ترجمه شده است .به روز 12 دسامبر 1741 مراجعه شود رويداد:

1898 ميلادي سال:
"برتولت برشت "شاعر بزرگ و انساندوست آلماني در" آوسبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .تحصيلاتش را در رشته طبيعي تمام كرد ولي چون ميهن او مورد تاخت و تازهاي قرار گرفت ،وي با طبع حساس و نقادي كه داشت به مبارزه با نازيسم برخاست و به علت اين كه نازيها در تعقيب او بودند به آمريكا گريخت و پس از پايان جنگ سالهاي آخر زندگي را در آلمان گذرانيد .به روز 30 آوريل 1956 مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
آخرين حمله سپاهيان سلطنتطلب اسپانيا ،براي پيروزي بر نيروي جمهوريخواهان به فرمان ژنرال" فرانسيسكو فرانكو "رهبر سلطنتطلبان آغاز شد .در اين حمله ،كه در جريان جنگهاي داخلي اسپانيا در نيمه اول قرن بيستم اتفاق افتاد ،ژنرال" مياژا "فرمانده نيروهاي جمهوريخواه شكست خورد و مادريد در 28 مارس همان سال به تصرف فرانكو درآمد .به روز 28 مارس 1939 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
شهر صنعتي" خاركوف "به تصرف ارتش سرخ شوروي درآمد و بيش از 200 هزار سرباز و افسر آلماني در جريان تصرف خاركوف و دفاع از آن در برابر روسها كشته شدند .خاركوف كه قبل از" كيف "پايتخت سرزمين اوكرايين بود در مغرب روسيه واقع شده و مركز ساخت تراكتور و لكوموتيو و ساير ماشينهاي كشاورزي است .تصرف خاركوف يك روز بعد از فتح روستوف انجام شد. رويداد:

1966 ميلادي سال:
"جرج بيدل "پزشك و زيستشناس مشهور ايالات متحده آمريكا كه در يكي از شهرهاي ايالت" نبراسكا "قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،بعد از 63 سال زندگي بدرود حيات گفت" .جرج بيدل "كه به خاطر تحقيقات استادانه و بيسابقهاي درباره) توارث و كروموزومها (در 1958 جايزه پزشكي نوبل را گرفته بود ،روز 23 ژوييه 1903 ميلادي متولد شده بود .به روز 23 ژوييه 1903 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .