َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1547 ميلادي سال:
"هانري هشتم "فرزند و جانشين" هانري هفتم "سرسلسله خاندان سلطنتي" تودور "پس از 56 سال زندگي و 38 سال سلطنت ،چشم از جهان فرو بست گرينويچ و پسرش موسوم به" ادوارد ششم "به جاي او نشست .هانري هشتم كه بنيانگذار مذهب انگلستان بود ،روز 16 ژوييه سال 1491 ميلادي در متولد شده و روز 21 سپتامبر 1509 ميلادي به سلطنت رسيده بود .به روز 21 سپتامبر 1509 مراجعه شود رويداد:

1547 ميلادي سال:
سلطنت سومين پادشاه سلسله" تودور "در انگلستان آغاز شد و اين پادشاه" ادوارد ششم "نام داشت .اداوارد ششم پس از مرگ پدرش" هانري هشتم "به سلطنت رسيد در حالي كه بيش از ده سال نداشت .وي روز 18 مارس 1537 ميلادي در لندن قدم به عرصه وجود گذاشته بود و روز 29 نوامبر 1553 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 18 مارس 1537 ميلادي و 29 نوامبر 1553 مراجعه شود رويداد:

1660 ميلادي سال:
شارل دوم ،پادشاه اسپانيا ،در مادريد پايتخت آن كشور چشم به جهان گشود .پدرش فيليپ چهارم بود و پس از مرگ او روز 13 ژوئن 1665 ميلادي به سلطنت رسيد .وي هنگام تولد به قدري نحيف و لاغر بود كه كسي به زنده ماندن او اميد نداشت .در دوران وي جنگهاي خونين اروپا درگرفت .شارل ،يك ماه قبل از مرگش كه روز 1 نوامبر 1700 ميلادي اتفاق افتاد نوه لويي چهاردهم را به سلطنت اسپانيا انتخاب كرده بود. رويداد:

1673 ميلادي سال:
اولسكو سلطنت" ژان سوبيسكي "يكي از نامورترين پادشاهان لهستان آغاز شد .در اين زمان از سن سوبيسكي كه روز 21 ژوييه 1629 ميلادي در متولد شده بود 44 سال ميگذشت .او قهرمان جنگ معروف" كاهلنبرگ "ميان امپراتوري عثماني و اتريش بود كه به شكست تركها منجر شد .وي روز 4 نوامبر 1696 مرد .به روز 21 ژوييه 1629 و 4 نوامبر 1696 مراجعه شود رويداد:

1701 ميلادي سال:
جنگهاي شش ساله لهستان ،با حمله سپاهيان سوئدي به فرماندهي شارل دوازدهم پادشاه شجاع سوئد معروف به" شير شمال "آغاز شد .شارل دوازدهم به اين سبب به لهستان حمله كرد كه اگوست دوم پادشاه لهستان در اتحاد مثلث 22 اوت 1698 با روسيه و دانمارك عليه او شركت كرده بود .اين جنگ روز 6 سپتامبر 1706 ميلادي با پيروزي سوئديها پايان يافت .به روز 6 سپتامبر 1706 مراجعه شود رويداد:

1713 ميلادي سال:
"فردريك اول "دومين پادشاه كشور پروس پس از 56 سال زندگي و 25 سال سلطنت بدرود حيات گفت .فرديك اول ،فرزند فردريك گيوم معروف به" منتخب كبير "موجد و موئسس كشور پروس بود و روز 19 ژوييه 1657 ميلادي در" كونيگسبرگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي روز 14 نوامبر 1688 به سلطنت رسيده بود .به روز 19 ژوييه 1657 و 14 نوامبر 1688 مراجعه شود رويداد:

1713 ميلادي سال:
سلطنت سراسر جنگ وستيز" فردريك گيوم "سومين پادشاه كشور پروس بعد از مرگ" فردريك اول "آغاز شد و در اين زمان ،پادشاه جديد پروس 25 سال داشت .اين پادشاه شجاع و جنگجو ،روز 12 مارس 1688 ميلادي در" كونيگسبرگ متولد شده بود و مانند اجدادش شجاع و علاقمند به استقلال پروس بود" .فردريك گيوم "روز 31 مه 1720 ميلادي مرد .به روز 31 مه 1740 مراجعه شود رويداد:

1798 ميلادي سال:
"لوئيجي - گالواني "يكي از برجستهترين فيزيكدانان و اطباي ايتاليايي ،بعد از 61 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 30 ژانويه 1737 ميلادي در" بولونيا "قدم به عرصه وجود گذاشت .تحصيلاتش در رشته طب به پايان رسيد ولي به خاطر تحقيقات فيزيكي دست از طب برداشت .او اولين كسي است كه متوجه وجود الكتريسيته در بدن جانداران شده بود .به روز 30 ژانويه 1737 مراجعه شود رويداد:

1820 ميلادي سال:
"ژوزف فوشه "سياستمدار معروف فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 61 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژوزف فوشه روز 6 نوامبر 1759 ميلادي در" پلرين "متولد شده و در زمان لويي شانزدهم به وكالت مجلس ملي انتخاب شده بود .وي بعدها يكي از برجستهترين سران انقلاب كبير فرانسه شد و در زمان سلطنت ناپلئون اول نيز رييس شهرباني فرانسه بود بروز 6 نوامبر 1759 مراجعه شود به روز 6 نوامبر 1759 مراجعه شود رويداد:

1902 ميلادي سال:
"جان اشتاينبك "نويسنده بزرگ و نابغه ادبي آمريكا در دهكده ساليناس در ايالت كاليفرنيا در خانوادهاي متوسط متولد شد .پدرش صندوقدار و مادرش آموزگار بود .وي بعد از تحصيلاتي چند ،براي امرار معاش به مشاغل مختلف دست زد و بعد به ادبايت روي آورد و اولين كتابش فنجان طلايي بود .از بهترين آثار وي" .تورتيلافلت - چمنهاي بهشتي - كره اسب كهر - خوشههاي خشم و انتقام مرواريد "را بايد نام برد. رويداد:

1904 ميلادي سال:
"فارل "يكي از نويسندگان و ادباي معاصر ايالات متحده آمريكا در" شيكاگو "قدم به عرصه وجود گذاشت و نام كامل او" جيمز توماس - فارل "بود .بعد از اتمام تحصيلات مدتي در تلاش معاش به مشاغل گوناگون پرداخت و بعد به نويسندگي روي آورد .از بهترين آثار وي كه امروزه جزص روزنامهنويسان مشهور آمريكاست" جهاني كه من ساختم - اين مرد و اين زن - روز دادخواهي و گيوتين "را بايد نام برد. رويداد:

1924 ميلادي سال:
دوران اشتغال" دومينيكن "توسط ممالك مختلفي چون اسپانيا و فرانسه پايان يافت و اين كشور كه امروزه در درياي كارائيب قسمت شرقي جزيره" هيسپانيولا "را شامل است ،مستقل شد" .دومينيكن 29879 "كيلومتر مربع مساحت و 3/5 ميليون نفر جمعيت دارد و پايتخت زيباي آن" سانتادومينگو "است .به روز 24 اكتبر 1916 و 26 مارس 1844 و 25 دسامبر 1795 مراجعه شود رويداد:

1933 ميلادي سال:
"عمارت رايشتاك آلمان "مركز قانونگذاري آلمان نازي در ميان شعلههاي آتشي كه تاريخ هنوز نتوانسته است دريابد به دست چه كسي روشن شده بود ،سوخت .مقامات آلمان نازي گناه اين آتشسوزي را به گردن يك كمونيست هلندي به نام" مارينوس وان درلوبه "گذاشتند و سرانجام نيز به همين جرم او را اعدام نمودند .به روز 10 سپتامبر 1884 مراجعه شود رويداد:

1936 ميلادي سال:
نبرد دوم" تمبين "در جريان جنگهاي ايتاليا و حبشه با حمله سپاهيان ايتاليايي كه براي تصرف حبشه به آن كشور حمله كرده بودند ،به دستور مارشال" بادگليو "فرمانده نامدار ايتاليا آغاز شد .نبرد اول" تمبين "از روز 20 ژانويه 1936 آغاز شد و با پيروزي روز 16 فوريه همان سال پايان يافته بود .نبرد دوم" تمبين "نيز روز 28 فوريه 1936 با پيروزي ايتاليا پايان يافت به روز 20 ژانويه 1936 مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
حمله بزرگ هواپيماهاي ژاپني ،به واحدهاي دريايي ملل متفق در جنگ بينالمللي دوم آغاز شد و صحنه عمليات ،در درياي جاوه بود .در اين دريا كه جزص آبهاي اقيانوس آرام بود ،واحدهاي متعددي از نيروي دريايي آمريكا - استراليا و انگلستان متمركز شده بود .اين حملات با غرق تعداد زيادي از كشتيهاي ملل متفق در درياي جاوه ،به سود ناوگان جنگي امپراتوري ژاپن پايان يافت. رويداد:

1953 ميلادي سال:
"سين كيانگ "يكي از ايالات عمده چين كمونيست ،به استقلال داخلي رسيد .اين ايالت كه به نام تركستان چين نيز معروف است ،با 1635209 كيلومتر مربع مساحت و 6 ميليون نفر جمعيت ،از روز 8 آوريل 1949 ميلادي به تصرف چين كمونيست درآمد .علت عمده اهميت سينكيانگ وجود معادن مس - روي - زغال سنگ - اورانيوم و نفت است .به روز 8 آوريل 1949 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .