َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
2 روز:
1201 ميلادي سال:
"خواجه نصيرالدين طوسي "رياضيدان و دانشمند بزرگ و منجم معروف قرن هفتم هجري ايران ،در شهر طوس متولد شد ،نامش محمد و كنيهاش ابوجعفر بود و پدرش حسن نام داشت ،اين مرد بزرگ كه شهرت بينالمللي دارد وزير هلاكوخان مغول بود .خواجه نصيرالدين طوسي پس از 73 سال زندگي روز 26 ژوئن 1274 ميلادي در بغداد وفات يافت .به روز 26 ژوئن 1274 مراجعه شود رويداد:

1541 ميلادي سال:
براي اولين بار پاي سفيدپوستان به ايالت ميسوري امروزي رسيد و به اين ترتيب اراضي پهناور و حاصلخيز ديگري بدست سفيدپوستان اروپايي كه به قاره آمريكا مهاجرت ميكردند افتاد .اولين سفيدپوستي كه پايه ميسوري گذاشت" فرناندو دسوتو "بود .بين كشف دسوتو و سكونت دائمي اولين دسته در ميسوري 194 ،سال فاصله بود .به روز 25 اوت 1735 و 4 مارس 1821 مراجعه شود رويداد:

1570 ميلادي سال:
"پير بونتان "معمار و حجار نامدار فرانسوي در قرن شانزدهم ميلادي پس از 63 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .پير بونتان ،روز 7 اكتبر سال 1507 ميلادي در پاريس متولد شده بود .پدرش وقتي استعداد او را در حجاري ديد او را به محاضر بزرگ معماران بزرگ فرانسوي فرستاد و" بونتان "در اين محاضر به استادي رسيد .به روز 7 اكتبر 1507 مراجعه شود رويداد:

1626 ميلادي سال:
"كريستين "ملكه معروف سود در قرن هفدهم ميلادي ،در شهر استكهلم ،پايتخت سوئد قدم به عرصه وجود گذاشت ،.اين زن لايق و دانشمند ،دختر گوستاو آدولف پادشاه سوئد بود و پس از مرگ پدرش به سلطنت رسيد .وي پس از 22 سال سلطنت روز 5 مارس 1654 ميلادي استعفا داد و روز 29 آوريل 1689 ميلادي مرد .به روز 14 اوت 1632 و 29 آوريل 1689 مراجعه شود رويداد:

1734 ميلادي سال:
جنگهاي ششماهه لهستان براي نابود كردن" استانسيلاس لكزينسكي "پادشاه جديد كه بعد از اگوست دوم با 60 هزار راصي در 30 سپتامبر 1733 ميلادي به سلطنت رسيده بود ،توسط دو دولت نيرومند پدر زن پادشاه فرانسه بود و روسيه و اتريش نميخواستند لهستان نيز زير نفوذ فرانسه باشد .اين جنگ با فرار لكزينسكي در 11 ژوييه 1734 ميلادي پايان يافت. رويداد:

1745 ميلادي سال:
"ولتا "فيزيكدان و دانشمند بزرگ ايتاليايي در قرون هجدهم و نوزدهمي ميلادي در" كومو "متولد شد .نام اصلي او" كنت آلكساندروولتا "بود .بعد از پايان تحصيلات به تدريس در دانشگاه" پاويا "پرداخت و در ضمن به مطالعات خود براي اختراع" پيل الكتريكي "مشغول شد .نام ولتا به عنوان ميزان سنجش قوه برق به نام" ولت "انتخاب شده است .وي روز 5 مارس 1827 مرد .به روز 5 مارس 1827 مراجعه شود رويداد:

1769 ميلادي سال:
مارشال" ني "سردار برجسته ناپلئون بناپارت كه" دوك الشينگن و شاهزاده مسكو "لقب داشت ،در" سارهلويي "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي به خاطر علاقهاي كه به ارتش داشت در نوجواني به خدمت نظام رفت و مدارج ترقي را تا درجه مارشالي پيمود .وي در زمان سلطنت لويي هجدهم به جرم طرفداري از ناپلئون بناپارت روز 7 دسامبر 1815 ميلادي تيرباران شد .به روز 7 دسامبر 1815 مراجعه شود رويداد:

1782 ميلادي سال:
"نيكولو پاگانيني "نوازنده معروف ويولونيست مشهوري كه او را" همكار شيطان "لقب داده بودند در بندر معروف" ژن "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش نوازندهاي فقير و دورهگرد بود و خود او نيز در اوان جواني مدتها به شغل پدر نام خورده بود ولي بعدها برجستهترين نوازنده زمان خود شد" .پاگانيني "به سن 58 سالگي در سال 1840 ميلادي درگذشت .به روز 27 مه 1840 مراجعه شود رويداد:

1785 ميلادي سال:
"پيگال "يكي از نامدارترين مجسمهسازان و حجاران قرن هجدهم ميلادي فرانسه پس از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ژان باپتيست پيگال "روز 22 ژوييه 1714 ميلادي ،در خانوادهاي تهيدست در پاريس متولد شده بود .از مهمترين آثار اين حجار معروف مقبره" دوك داركور "در كليساي نتردام پاريس و مقبره مارشال دو ساكس در استراسبورگ است .به روز 22 ژوييه 1714 مراجعه شود رويداد:

1811 ميلادي سال:
دوكنشين بزرگ" اولدنبورگ "در جريان مبارزه اقتصادي ناپلئون بناپارت و انگلستان ،به تصرف فرانسه در آمد .اولدنبورگ كه در خاك آلمان واقع شده و به صورت يك" گراندوشه "اداره ميشد ،متعلق به شوهر خواهر الكساندر اول امپراتور روسيه بود و چون به اين ترتيب قسمتي از خاك آلمان به تصرف فرانسه درآمد دشمني ميان روسيه و فرانسه به حد اعلا رسيد .به روز 31 دسامبر 1810 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
جنگ بزرگ معروف به" مونترو "در نزديكي ساحل رود" اوب "ميان باقميانده سپاهيان اتريشي كه به فرمان شوارزنبرگ سردار معروف خويش ميجنگيدند با ارتش فرانسه به فرماندهي ناپلئون بناپارت اتفاق افتاد .شوارزنبرگ كه قبلاش در دو جنگ مورمان و نانژي شكست خورده بود اين بار شكست سختتري خورد و به آن طرف رود اوب عقبنشيني كرد. رويداد:

1821 ميلادي سال:
دوره شش ساله جنگهاي انقلابيون يونان با سربازان امپراتوري عثماني آغاز شد و اين ،اولين دوره از انقلاب هشت ساله يونان به خاطر بدست آوردن آزادي و استقلال بود .در اين روز كه در ضمن اولين روز انقلاب يونان نيز محسوب ميشود يونانيان يك پادگان كوچك عثماني را تصرف كردند و به اين ترتيب جنگ آغاز شد .اين جنگ روز 9 اكتبر 1827 ميلادي پايان يافت .به روز 9 اكتبر 1827 مراجعه شود رويداد:

1821 ميلادي سال:
انقلاب تاريخي يونان براي بدست آوردن آزادي و استقلال از امپراتوري عثماني ،عليه آن امپراتوري آغاز شد و اين انقلاب تا روز 4 سپتامبر 1829 يعني مدت هشت سال به طول انجاميد .اين انقلاب را جمعي از يونانيان مقيم" ادسا "با تشكيل يك مجمع سري براي آزادي يونان به راه انداختند .پايان اين انقلاب پيروزي يونان و استقلال آن كشور بود .به روز 4 سپتامبر 1829 مراجعه شود رويداد:

1834 ميلادي سال:
نيروهاي فرانسوي كه در شمال آفريقا بر قسمتهايي از الجزاير مسلط شده بودند .در جنگ با امير عبدالقادر سردار شورشي الجزايري به سختي شكست خوردند و در اين شكست ،يك سوم نيروهاي فرانسوي كشته و بيش از نيمي از باقيمانده آنان اسير شدند .بدنبال اين شكست بود كه فرانسويان تقاضاي صلح كردند ولي عبدالقادر دو سال ديگر جنگيد تا روز 27 مه 1838 ميلادي با فرانسه صلح كرد. رويداد:

1849 ميلادي سال:
"بوربنك "يكي از زحمتكشترين محققين و طبيعيدانان جهان در" لاوريل "متولد شد .از روزگار كودكي به امور طبيعي مخصوصاش رشته گياهشناسي علاقمند شد وي كتب نفيسي درباره گياهان و طرق تربيت و تكثير و توسعه توليدات كشاورزي نوشت كه از مهمترين آنها" چگونگي پرورش گياهان براي استفاده بيشتر "را ميتوان نام برد .به روز 4 سپتامبر 1926 مراجعه شود رويداد:

1877 ميلادي سال:
"رنهوين "يكي از خانمهاي شاعره و نويسنده آمريكايي ،در" لانگ آيلند "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" پولين تارن "بود و در سالهاي نخستين جواني همراه خانواده خود به پاريس آمد و همانجا ماندگار شد .وي كه طبعي ظريف و حساس داشت بسيار زيبا نيز بود و روز 5 نوامبر سال 1909 ميلادي در عين شهرت و زيبايي و افتخار بدرود حيات گفت .به روز 5 نوامبر 1909 مراجعه شود رويداد:

1904 ميلادي سال:
شبه جزيره كره در مشرق آسيا كه سالها مورد ادعاي سه كشور روس و چين و ژاپن به تصرف درآمد و اين پيروزي پس از پيروزي دريايي ديگري كه ناوگان ژاپن عليه كشتيهاي روسي بدست آورد ،نصيب ژاپن شد و به اين ترتيب جنگ تاريخي روس و ژاپن شروع شد كه تا روز 5 سپتامبر 1905 ادامه داشت .به روز 2 ژانويه 1905 و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
مذاكرات صلح" برست ليتووسك "كه از روز 22 دسامبر سال 1917 ميلادي ميان نمايندگان دولت تازه روسيه و نمايندگان دولت آلمان در شهري به همين نام آغاز شده بود بدون نتيجه پايان يافت زيرا شرايط آلمانيها به قدري سنگين بود كه روسها قادر به تحمل آن نبودند و يكي از شرايط آلمانيها واگذاري بسياري از زمينيهاي غربي روسيه به آلمان بود .شوراي عالي افسران ستاد ارتش روسيه اين شرايط را" غير قابل تحمل "دانست و در نتيجه دوباره ميان ارتشهاي آلمان و روسيه جنگ شروع شد به روز 22 دسامبر و 15 دسامبر 1917 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
آخرين دوره جنگهاي آلمان و روسيه در جريان جنگ اول بينالمللي آغاز شد .اين دوره بعد از يك متاركه 63 روزه آغاز شد و علت آن بود كه مذاكرات روسيه و آلمان در" برست ليتووسك "به نتيجه نرسيده بود .اين دوره جنگ دو كشور به علت پيشروي وسيع آلمان خيلي زود به پايان رسيد و با معاهده 26 مارس 1918 ميلادي در" بخارست "دو كشور صلح كردند .به روز 3 و 26 مارس 1968 مراجعه شود رويداد:

1925 ميلادي سال:
اميرعبدالكريم ريفي قيام بزرگ ميهنپرستان مراكشي عليه فرانسويان كه قسمت عمدهاي از كشورشان را اشغال كرده بودند آغاز شد .سردار اين قيام ميهنپرست معروف مراكشي بود كه بعد از قيام عليه اسپانيا در 29 آوريل 1921 ميلادي پيروز شد و پس از يك سال و نيم جنگ روز 27 مه 1926 ميلادي شكست خورد .به روز 29 آوريل 1921 و 27 مه 1926 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
"فيليپين "كه به صورت يك مجمعالجزاير بزرگ در اقيانوس آرام وجود دارد پس از قريب به چهار ماه جنگ به تصرف نيروهاي آمريكايي درآمد و به اين ترتيب دوران اشغال فيليپين توسط ژاپنيها كه از روز 15 ژوئن 1942 ميلادي بر آن جزيره آغاز شده بود پايان يافت .جنگ دوم فليپين از روز 19 اكتبر 1944 ميلادي آغاز شده بود .به روز 15 ژوئن 1942 و 19 اكتبر 1944 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
در يك واقعه غرق كشتي مسافربري 4220 نفر از مسافران و كاركنان كشتي به اعماق دريا فرو رفتند و اين پر تلفاتترين واقعه دريانوردي در غرق يك كشتي بود .اين ،يك كشتي آلماني به نام" ويلهلم گاستلوف "بود كه (25484) تن ظرفيت داشت و واقعه در نزديكي سواحل دانتزيك اتفاق افتاد .علت غرق كشتي" ويلهلم گاستلوف "برخورد با يك مين دريايي بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .