َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
28 روز:
1258 ميلادي سال:
بغداد ،پايتخت تاريخي و بزرگ خلفاي عباسي به تصرف هلاگوخان مغول درآمد و در اين ماجرا علاوه بر كساني كه در جريان مدافعه از شهر خويش بدست مغولان از پاي درآمدند نيمي از سكنه شهر نيز پس از سقوط توسط آن قوم شرير قتل عام شدند .در اين روز بسياري از بناهاي بغداد طعمه آتش شد و مقاير خلفاي عباسي ويران گرديد و از كتب كتابخانه بزرگ بغداد بعضي به دجله ريخته شد و بعضي طعمه آتش شد. رويداد:

1400 ميلادي سال:
"لوچيا - دلاوربيا "هنرمند قرن پانزدهم ميلادي ايتاليا در فلورانس متولد شد .پدرش از خدمه كليسا بود و خود او نيز در امر مذهب متعصب بود و روي اين اصل هنر خود را در اختيار كليسا گذاشت و آثار برجستهاي بوجود آورد كه" حجاريهاي كودكان "از مهمترين آنهاست .دلاوربيا روز 27 مه 1482 ميلادي در 82 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 27 مه 1482 مراجعه شود رويداد:

1580 ميلادي سال:
هفتمين جنگ مذهبي ميان كاتوليكها و پروتستانهاي فرانسه كه از روز 4 اكتبر سال 1577 ميلادي آغاز شده بود با پيروزي كاتوليكها پايان يافت .اين ،آخرين جنگ ميان پيروان پروتستان و كاتوليك در فرانسه در زمان سلطنت هانري سوم بود .نتيجهاي كه از اين پيروزي گرفته شد محدود شدن آزادي مذهبي بود كه به موجب فرمان" يولييو "در 6 آوريل 1576 ميلادي به پروتستانها داده شده بود. رويداد:

1649 ميلادي سال:
"داويد تنيهپير "نقاش و هنرمند برجسته فلاماندي در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي پس از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت" .داويد تنيهپير "روز 29 مه سال 1582 ميلادي در" تورتوسا "متولد شده بود و بدون اين كه استاد و راهنمايي داشته باشد نقاشي را فرا گرفت .از بهترين آثار او داشته باشد نقاشي را فرا گرفت .از بهترين آثار او" چنگ نوازها و رقص عشاق "را بايد نام برد .به روز 29 مه 1582 مراجعه شود رويداد:

1689 ميلادي سال:
سلطنت" ماري دوم "ملكه انگلستان بعد از خلع پدرش" ژاك دوم "از سلطنت آن كشور آغاز شد و در اين سلطنت همسر هلندي او" گيوم دورانژ "نيز با عنوان" گيوم سوم "شركت داشت .ماري دوم روز 28 مارس 1662 ميلادي در لندن متولد شده بود و هنگامي كه به تخت مينشست 27 ساله بود .وي روز 30 آوريل 1695 مرد .به روز 28 مارس 1662 و 30 آوريل 1695 مراجعه شود رويداد:

1689 ميلادي سال:
اعلامنامه تاريخي" حقوق "كه يكي از مهمترين امتيازاتي است كه ملت انگلستان از سلاطين خود بدست آورده است ،توسط گيوم سوم پادشاه و ماري دوم ملكه انگلستان در جشن تاجگذاري آن دو خوانده شد و به اين ترتيب قسمت عمدهاي از اختيارات پادشاه از جمله اخذ ماليات - سربازگيري و اجراي قوانين از او سلب شد .اين امتيازات بعدها در اختيار پارلمان انگلستان قرار گرفت. رويداد:

1689 ميلادي سال:
سلطنت" گيوم سوم "يا ويليام سوم اولين پادشاه از سلسله" استوارت"ها در انگلستان آغاز شد و در اين سلطنت همسر او" ماري دوم "نيز كه دختر ژاك دوم پادشاه مخلوع دومين دوره سلسله استوارتها بود شركت داشت .گيوم سوم يا" گيوم دورانژ "شاهزادهاي هلندي بود كه روز 5 مه 1688 بري كمك به پروتستانهاي انگليسي عليه ژاك دوم قيام كرده بود .به روز 19 مارس 1702 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
ژنرال" گاردان "افسر برجسته فرانسوي كه براي تعليم سپاه ايران به سبك ممالك اروپايي از طرف ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه ماصمور دربار فتعليشاه قاجار شده بود به فرانسه برگشت .علت اين بازگشت امضاص معاهده صلح ميان ناپلئون و تزار الكساندر اول امپراتور روسيه در 8 ژوييه 1807 ميلادي بود كه به اتحاد فرانسه و ايران خاتمه داد .قرارداد ناپلئون تزار در" تيلسيت "امضاص شده بود. رويداد:

1822 ميلادي سال:
كشور" نيكاراگوا "به جمهوري مكزيك محلق شد و به اين ترتيب چند ماه پس از آن كه ميهنپرستان نيكاراگوا ،اسپانياييها را از كشور خود بيرون كردند و مستقل شدند ،بنا به ملاحظاتي سياسي مجبور به الحاق به مكزيك شدند .پس از 16 سال كه از يگانگي جغرافياي نيكاراگوا و مكزيك ميگذشت روز 3 ژانويه 1838 ميلادي نيكاراگوا كاملاش آزاد و مستقل شد .به روز 20 اكتبر 1821 مراجعه شود رويداد:

1844 ميلادي سال:
"هرمان اته "خاورشناس بزرگ و نويسنده معروف آلماني در" فرانكفورت "قدم به عرصه وجود گذاشت .در دوران تحصيل به مطالعات و تحقيقات باستانشناسي علاقمند شد و تحصيلات عالي خود را در همين رشته به پايان رسانيد .سپس مسافرتهاي زياد به نواحي خاورميانه كرد و تاصليفات ارزشمندي در باب سابقه تاريخي اين ممالك نوشت .وي روز 7 ژوئن 1917 ميلادي وفات يافت .به روز 7 ژوئن 1917 مراجعه شود رويداد:

1861 ميلادي سال:
ÂÎÑíä Ìä ãíÇä ÝÑÇäÓæÇí Ïæ㠁ÇÏÔÇå ÌÒíÑå ÓíÓíá ßå ÈÇ ÑÇæá ÏÑ 3 ÇæÊ 1860 ãíáÇÏí ÇÒ íæÓÝ ÇÑíÈÇáÏí ÔßÓÊ ÎæÑÏå ÈæÏ ¡ÈÇ ÇÑíÈÇáÏí æ æíßÊæÑ ÇãÇäæÆá Ïæ㠁ÇÏÔÇå ÌÒíÑå ÓÇÑÏäí ÇÊÝÇÞ ÇÝÊÇÏ .ÏÑ 3 ÇæÊ ÇÑíÈÇáÏí Èå ßãß ãÑÏã ÓíÓíá Âä ÌÒíÑå ÑÇ Èå äÇã æíßÊæÑ ÇãÇäæÆá Ïæ ÊÕÑÝ ßÑÏå ÈæÏ æáí ÏÑ Çíä ÑæÒ ÝÑÇäÓæÇí Ïæã Èå ßáí ÔßÓÊ ÎæÑÏ æ ÓíÓíá ÑÓãÇÔ Öãíãå ÇíÊÇáíÇ ÔÏ. رويداد:

1883 ميلادي سال:
"ريچارد واگنر "برجستهترين آهنگسازان و موسيقيدانان قرن نوزدهم ميلادي در 70 سالگي چشم از جهان بربست .وي روز 22 مه سال 1813 ميلادي در" لايپزيگ "متولد شد .به خلاف اراده ناپدريش كه نقاش بود ،واگنر به موسيقي دل بست و در اين راه به اوج شهرت رسيد .وي در اين روز هنگامي كه قصد سفر به" ونيز "داشت سكته كرد و مرد .به روز 22 مه 1813 مراجعه شود رويداد:

1895 ميلادي سال:
دستگاه فيلمبرداري توسط لويي لومير ،دانشمند و هنرمند بزرگ فرانسوي اختراع شد و به اين ترتيب ،هنر هفتم جهان بوجود آمد .تا آن زمان برداشتن فليمهاي متعدد با سرعت امكان نداشت زيرا ماشين عكاسي قادر به ثبت سريع تصاوير نبود ،ولي لوئي لومير كه دنيا او را پدر سينما ميشناسد ،با اختراع دوربين فيلمبرداري در اين روز پايههاي تاصسيس سينماهاي امروزي را گذاشت. رويداد:

1900 ميلادي سال:
"گئوركي گئورگيدژ "سياستمدار و يكي از رهبران كمونيست اروپايي ،در يك خانواده كارگري در شهر" بوردسكو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از پايان تحصيلات خويش مدتي به كارمندي ادارات مختلف پرداخت و سپس به عضويت حزب كمونيست روماني درآمد و بعد از آن كه رهبر حزب كمونيست شد ،به رياست جمهوري آن كشور رسيد و روز 19 مارس 1964 مرد .به روز 19 مارس 1964 مراجعه شود رويداد:

1903 ميلادي سال:
"ژرژ سيمنون "نويسنده و رماننويس بزرگ فرانسوي در شهر" ليژ "بلژيك قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كارمند اداره بيمه بود ولي خود او بعد از تحصيلات ،نويسندگي را از يك روزنامه در ليژ شروع كرد و بعدها يكي از نويسندگان بزرگ كتب جنايي و پليسي شد .از بهترين آثار اين نويسنده معروف" كارد و طناب - شبي در چهار راه - امضاي مرموز و كارآگاه در كاباره "را بايد نام برد. رويداد:

1938 ميلادي سال:
حمله بزرگ نيروهاي مسلح آلمان نازي تحت عنوان" ورماخت "براي الحاق اتريش به آلمان هيتلري ،به دستور" آدولف هيتلر "زمامدار آلمان آغاز شد و به اين ترتيب ،نقشه اشغال اتريش و الحاق آن به آلمان كه" آنشلوس "ناميده ميشد عملي شد .فلسفه اصلي اين حمله روز 25 ژوييه 1934 ميلادي با قتل" دولفوس "صدراعظم اتريش بوجود آمده بود .به روز 11 ژوييه 1936 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
جنگ" بوداپست "كه از روز 16 ژانويه همان سال براي شكستن حلقه محاصره ارتش سرخ شوروي آغاز شده بود با شكست آلمانيها و اشغال بوداپست پايتخت مجارستان پايان يافت .مجارستان در جنگ دوم جهاني به رهبري درياسالار" هورتي "از رجال بزرگ آن كشور جزص متحدين آلمان نازي درآمد و به اين ترتيب در اين روز مجارستان نيز از صحنه عمليات جنگي خارج شد .به روز 16 ژانويه 1945 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
مارشال" اوگوست فونماكنزن "سردار و فرمانده بزرگ آلمان در جنگ بينالملل اول ،پس از 96 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه روز 20 اوت 1849 ميلادي در" هوس ليپنيتز "متولد شده بود در جنگ اول فرمانده سپاه نهم آلمان بود و در اولين جنگ خود عليه روسها در" لودز "در لهستان پيروزي بزرگي بدست آورد .به روز 25 نوامبر و 20 اوت 1849 مراجعه شود رويداد:

1960 ميلادي سال:
اولين بمب اتمي كشور فرانسه در ناحيهاي در صحراي آفريقا منفجر شد .اين ناحيه كه در قلب صحراي آفريقا واقع شده" ركان "نام دارد و كليه آزمايشهاي اتمي فرانسه در آن ناحيه انجام ميشود .اين بمب كه نسبت به بمبهاي منفجر شده روسيه شوروي - آمريكا و انگلستان قدرت تخريبي و نيروي انفجاري كمتري داشت با موفقيت روبرو شد و فرانسه جزو ممالك اتمي دنيا درآمد. رويداد:

1962 ميلادي سال:
"ارتش سري فرانسه "در الجزاير ،صورت گرفت ده ميليون زن و مرد فرانسوي دست از كار كشيدند و براي جلوگيري از هر حادثهاي 30 هزار پليس و 21 هزار سرباز مسلح مراقب اعتصابكنندگان بودند .در اين اعتصاب حادثهاي رخ نداد. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"لويي پولهان "خلبان برجسته و يكي از پيشقراولان فن هوانوردي بعد از 80 سال زندگي در آرامش و رفاه ديده از جهان بربست .وي كه از بزرگترين خلبانهاي آكروبات محسوب ميشود ،روز 19 ژوييه 1883 ميلادي متولد شده و در زمان جنگ اول و دوم فرماندهي يك اسكادران از خلبانان فداكار را به عهده داشت .زادگاه پولهان شهر" سنت - ژان - دونور "بود .به روز 19 ژوييه 1883 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .