َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
-46 ميلادي سال:
كشور يونان از قديميترين ممالك جهان ،در جريان جهانگيري امپراتوران روم به تصرف سپاهيان رومي درآمد و به اين ترتيب آزادي و استقلال كليه سرزمينهاي مجزا و مستقل اين قسمت از شبه جزيره بالكان از ميان رفت .دوران سلطه امپراتوري روم بر يونان تا روز 15 سپتامبر 1453 كه امپراتوري روم مغلوب امپراتوري عثماني شد ادامه داشت و در اين روز به تصرف عثماني درآمد .به روز 15 سپتامبر 1453 مراجعه شود رويداد:

1638 ميلادي سال:
"لويي چهاردهم "معروف به" لوئي كبير "يكي از معروفترين و مقتدرترين سلاطين سلسله بوربون فرانسه در" سن ژرمن - آنلي "قدم به عرصه وجود گذاشت .لوئي چهاردهم فرزند لويي سيزدهم بود و بعد از مرگ پدر در 14 مه 1643 ميلادي به سلطنت رسيد در حالي كه هنوز بيش از 5 سال از عمر او نميگذشت .وي روز 1 سپتامبر 1715 مرد .به روز 14 مه 1643 و 1 سپتامبر 1715 مراجعه شود رويداد:

1732 ميلادي سال:
"جورج واشينگتون "سردار بزرگ و باني استقلال ايالات متحده آمريكا ،در مزرعهاي واقع در" وست مورلند "در ايالت" جئورجيا "متولد شد .وي در جريان جنگهاي معروف استقلال آمريكا ،سرداري آزاديخواهان را عليه انگلستان داشت و اولين رييس جمهوري آمريكا بود .واشنگتن روز 14 دسامبر 1799 ميلادي درگذشت و پايتخت آمريكا به ياد او نامگذاري شده است .به روز 14 دسامبر 1799 مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
"اودوكلني "توسط يك دانشجوي فقير رشته شيمي آلماني كشف شد و علت اين كه به اين ماده معطر" اودوكلني "نام دادهاند اين است كه چون آب كلني دانشجوي كاشف آن در شهر" كلني "ميزيست آن را به زبان فرانسه كه زبان ادبي و اجتماعي آن روز آلمان بود" او - دو - كلني "يعني ،ناميدند .بعدها انواع اودوكلني توسط شيميدانان و علاقمندان به آن كشف و در اختيار مردم مخصوصاش بانوان گذاشته شد. رويداد:

1793 ميلادي سال:
قيام بزرگ و مسلحانه مردم ايالت" وانده "در فرانسه آغاز شد .در اين قيام يكصد هزار نفر از مردم ايالت وانده به عنوان اعتراض به اعدام لويي شانزدهم عليه اقدامات و حكومت مجلس" كنوانسيون "شركت داشتند .افراد مسلح وانده عدهاي از طرفداران انقلاب را كشتند ولي چون در همان زمان خطر حمله ممالك خارجي به فرانسه پيشآمد انقلابيون وانده نيز دست از قيام خود برداشتند. رويداد:

1804 ميلادي سال:
"امانوئل كانت "فيلسوف و حكيم معروف آلماني بعد از 80 سال زندگي در تنعم و افتخار بدرود حيات گفت .وي روز 22 آوريل 1724 ميلادي در خانواده سراج فقيري از اهالي" كونيگسبرگ "متولد شده بود .از بهترين آثار اين فيلسوف بزرگ كه عضويت سه آكادمي برلن ،وين و سنپطرزبورگ را داشت" نقادي عقل عملي - نقادي عقل مطلق و نقادي حكم "را ميتوان نام برد .به روز 22 آوريل 1724 مراجعه شود رويداد:

1804 ميلادي سال:
"ژوزف كونيو "اولين مخترع ماشينهاي بخاري كه از برجستهترين مهندسين فرانسه در قرن هجدهم ميلادي محسوب ميشود ،بعد از 79 سال زندگي كه سمت عمده آن در فقر و ناكامي گذشت بدرود حيات گفت .وي روز 3 سپتامبر 1725 ميلادي در شهر" ود آو "در ايالت" لورن "متولد شده و روز 6 دسامبر 1769 ميلادي موفق به اختراع خود شده بود .به روز 6 دسامبر 1769 و 3 سپتامبر 1725 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
"چارلز داروين "طبيعيدان دانشمند انگليسي در" شروزبوري "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از مطالعاتي كه درباره چگونگي پيدايش جانوران مختلف كرد با يك كشتي به سفر علمي دور و درازي رفت و در بازگشت كتاب معروف خود" اصل انواع "را منتشر كرد كه انقلابي در اصول علمي جهان به راه انداخت .وي به سال 1882 ميلادي در 73 سالگي بدرود حيات گفت. رويداد:

1809 ميلادي سال:
"آبراهام لينكلن "شانزدهمين رييس جمهوري آمريكا در" هاجن ويل "واقع در ايالت كنتوكي قدم به عرصه وجود گذاشت .پدر و مادرش فقير بودند و خود او نيز سالها با گرسنگي و رنج به سر برد تا بعد از مشقات فراوان در سال 1861 به رياست جمهوري انتخاب شد .در دوران او جنگهاي معروف انفصال و آزادي بردگان سياهپوست اتفاق افتاد .وي روز 15 آوريل 1765 كشته شد .به روز 5 آوريل 1865 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
بوستون" اميلي ديكنسن "شاعره خوش قريحه و زيباي آمريكايي ،پس از 44 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه روز 12 ژانويه 1786 ميلادي در متولد شده بود به تشويق پدرش به ادبيات روي آورد و به شاعري پرداخت .در اشعار او كه بعد از مرگش توسط خواهرزادهاش تحت عنوان" يك سگ دور افتاده "چاپ شد ،روح آزاد و طالب عرفان او را ميتوان درك كرد .به روز 12 ژانويه 1786 مراجعه شود رويداد:

1862 ميلادي سال:
"ÂÑÊæÑ ÔíäÊÓáÑ "íßí ÇÒ ÈÒѐÊÑíä äæíÓäϐÇä ÂáãÇäí ÏÑ" æíä "ÇíÊÎÊ ÒíÈÇí ßÔæÑ ÇÊÑíÔ ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .æí ÊÍÕíáÇÊÔ ÑÇ ÏÑ ÑÔÊå ØÈ Èå ÇíÇä ÑÓÇäíÏ æáí Âä ÑÇ ÑåÇ ßÑÏ æ Èå ÇÏÈíÇÊ ÑÏÇÎÊ ÂËÇÑ" ÔíäÊÓáÑ "ÇÒ ÈåÊÑíä ÂËÇÑ ÇÏÈí ÂáãÇä ãÍÓæÈ ãíÔæÏ æ ãåãÊÑíä ÂäåÇ ÚÈÇÑÊäÏ ÇÒ" ÇäÊÞÇ㠐ÑÈå - ÏÇæØáÈ - ÚÔÞ æ ÚÇÔÞí - ÝÑÇÑ ÏÑ ÊÇÑíßí - ÏÑ ÑÇå ÂÒÇÏí - æ ÈÆÇÊÑíÓ." رويداد:

1890 ميلادي سال:
"رابرت گازي "نويسنده و رماننويس مشهور آمريكايي در" بروكلين "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از پايان تحصيلات به روزنامهنويسي پرداخت و بزودي در شمار نويسندگان معروف جرايد درآمد .در جنگ دوم ،وي خبرنگار جنگي شد و كتاب جالبي كه درباره جنگ دوم نوشت او را مشهور كرد .وي بعد از نوشتن 45 كتاب مختلف روز 6 دسامبر 1962 ميلادي مرد .به روز 6 دسامبر 1962 مراجعه شود رويداد:

1893 ميلادي سال:
ژنرال" برادلي "يكي از برجستهترين سران نظامي ايالات متحده آمريكا در" كلارك "يكي از شهرهاي ايالت ميسوري قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش معلمي فقير بود ولي خود او بعد از احراز مقام افسري به علت لياقت و هوش سرشاري كه داشت به مقامات بزرگ ارتشي رسيد و در 57 سالگي" ژنرال 5 ستاره "شد .ژنرال" عمر برادلي "از برجستهترين افسران آمريكا در جنگ بينالملل دوم بود. رويداد:

1912 ميلادي سال:
با استعفاي نايبالسلطنه چين ،دوران فرمانروايي سلسله امپراتوران" منچو "در آن سرزمين به پايان رسيد و رژيم جمهوري در چين حكمفرما شد .مردم چين به رهبري پزشكي به نام" سون ياتسن "روز 11 اكتبر سال 1911 ميلادي دست به شورش و انقلاب زدند و بعد از استقرار رژيم جمهوري در آن كشور" سون ياتسن "به عنوان اولين رياست جمهوري چين انتخاب شد. رويداد:

1936 ميلادي سال:
نبرد اول" تمبين "كه قسمتي از برنامه عمليات جنگي فتح حبشه توسط سپاهيان ايتاليايي بود ،با پيروزي كامل ايتالياييها پايان يافت .پايان اين مرحله از عمليات جنگي كه مارشال ايتاليايي" بادوگليو "قهرمان آن شناخته شد ،تصرف" آمبارادام "بود .شروع نبر تمبين كه از خونينترين جنگهاي ايتاليا و حبشه محسوب ميشود از روز 20 ژانويه همان سال بود .به روز 20 ژانويه 1936 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
سربازان آلماني به فرماندهي فيلد مارشال" ايروين رومل "معروفترين افسر ارشد و سردار آلماني در جنگ بينالملل دوم در شمال آفريقا پياده شدند و به اين ترتيب مرحله تازهاي از عمليات جنگي در اين منطقه آغاز شد .رومل كه به علت شكستهاي متعدد ايتالياييها از انگليسيها ماصمور حفظ شمال آفريقا شده بود ،بعد از پيروزيهاي فراوان توسط فيلد مارشال مونتگمري انگليسي مغلوب شد. رويداد:

1941 ميلادي سال:
"آلفونس سيزدهم "آخرين پادشاه اسپانيا بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه روز 24 اكتبر 1885 ميلادي در مادريد متولد شده و هام روز نيز بر اثر مرگ پدرش آلفونس دوازدهم به سلطنت رسيده بود ،پس از 47 سال سلطنت روز 12 آوريل 1932 بر اثر پيروزي جمهوريخواهان از سلطنت دست برداشت و به فرانسه پناهنده شد .به روز 12 آوريل 1932 و 24 اكتبر 1885 مراجعه شود رويداد:

1953 ميلادي سال:
قرارداد مهم سياسي معروف به" قرارداد قاهره "در اين شهر توسط نمايندگان دو دولت بريتانياي كبير و جمهوري مصر به امضاص رسيد .مهمترين مسئلهاي كه در اين قرارداد مورد توافق نمايندگان دو كشور قرار گرفت اعطاي استقلال به سرزمين سودان بود كه هر دو كشور نسبت به آن سرزمين ادعاي مالكيت داشتند .سودان روز اول ژانويه 1956 ميلادي مستقل شد .به روز اول ژانويه 1956 مراجعه شود رويداد:

1955 ميلادي سال:
اولين ميسيون نظامي آمريكا در سايگون پايتخت ويتنام جنوبي مستقر شد و به اين ترتيب ايالت متحده آمريكا وارد ماجرايي از تاريخ سياسي خويش شد كه نتيجه آن جنگ معروف" ويتنام "بود .ميسيون نظامي آمريكا كه از 342 افسر جزص وارد شد تشكيل شده بود براي بررسي پيرامون نحوه دفاع از ويتنام جنوبي در برابر كمونيستهاي ويتنام شمالي به آن سرزمين آمده بودند .به روز 8 فوريه 1962 مراجعه شود رويداد:

1961 ميلادي سال:
اولين سفينه تحقيقاتي بشر از طرف دولت روسيه شوروي براي بدست آوردن اطلاعاتي از اوضاع جوي كره زهره به طرف آن سياره فرستاده شد .از اين سفينه تحقيقاتي به علت از كار افتادن دستگاههاي ارتباطي آن خبري نشد و بشر همچنان از احوال اين سياره كه نزديكترين كره سماوي به كره زمين است بياطلاع ماند .به روز 27 اوت 1962 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .