َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
54 ميلادي سال:
"نرون "امپراتور ستمكار و ديكتاتور قسيالقلب روم ،بعد از مرگ پدرخواندهاش" كلوديوس "به امپراتوري روم رسيد و در اين زمان 17 ساله بود .مرگ كلوديوس را به او نسبت ميدهند و او غير از پدرخواندهاش ،مادر و برادر خوانده و زن خود او نيز كشت و در مدت 14 سال امپراتوري ،خونهاي زياد ريخت ،وي در 8 اوت 68 ميلادي خودكشي كرد .به روز 8 اوت 68 و 9 سپتامبر 65 و 31 ژانويه 37 مراجعه شود رويداد:

121 ميلادي سال:
"مارك اورل "فيلسوف بزرگ رومي در" كوليوس "يكي از تپههاي" رم "متولد شد .پدرش كه قاضي بود امور تربيتي او را به عهده" ميسالوميلا "گذاشت و تحت راهنمايي و حمايت او بود كه" ماركوس اورليوس "به عاليترين درجه دانش و فلسفه عصر خود رسيد و در رقص و موسيقي و شعر و نقاشي و هندسه مهارت يافت .وي بعدها به امپراتوري رسيد و روز 9 آوريل 180 به مرض تيفوس مرد به روز 9 آوريل 180 مراجعه شود رويداد:

1317 ميلادي سال:
"فرواسار "مورخ فرانسوي در قرن چهاردهم ميلادي در شهر كوچكي به نام" فريش "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانواده او از مردم متوسط بودند و تاريخ جنگهاي صد ساله پدرش مردي كاسب بود ولي" فرواسار "كه در دوران تحصيل به تاريخ علاقه يافته بود آن را دنبال كرد و آثار برجستهاي چون را نوشت .وي روز 15 مه 1410 ميلادي مرد .به روز 15 مه 1410 مراجعه شود رويداد:

1613 ميلادي سال:
"كلودپرو "معمار و آرشيتكت نامدار فرانسه در قرن هفدهم ميلادي ،در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .معماري در خانواده او مانند يك سنت حفظ ميشد .پدر و پدر بزرگش نيز معمار بودند و او چون معاصر با لويي چهاردهم بود بيش از ديگران معروف شد وي در طب نيز دست داشت و از بهترين آثار او قصر" لوور "را بايد نام برد .او در روز 17 مه 1688 ميلادي مرد .به روز 17 مه 1688 مراجعه شود رويداد:

1670 ميلادي سال:
"اوگوست دوم "يكي از معروفترين پادشاهان لهستان در قرن هجدهم ميلادي در شهر" درسد "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي قبل از اين كه روز 12 اوت 1697 به جاي ژان سوم معروف به" سوبيسكي "به سلطنت لهستان برسد ،امير انتخابكننده ساكس بود .وي بعد از مبارزات فراوان با شارل دوازدهم پادشاه سوئد به سال 1733 مرد .به روز 20 فوريه 1733 و 12 اوت 1697 مراجعه شود رويداد:

1699 ميلادي سال:
"ژان باپتيست شاردن "هنرمند بزرگ فرانسوي كه او را صديقترين و مقدسترين هنرمندان و صنعتگران قرن هجدهم ميلادي لقب دادهاند ،در پاريس متولد شد .پدرش نجار بود ولي او به نيروي ذوق و استعداد خويش مشهور شد و شهرتش از فرانسه نيز گذشت .وي در كار ،دقت و وسواس عجيبي داشت و اين وسواس در آثار برجسته او چون" بندر "به خوبي معلوم است. رويداد:

1708 ميلادي سال:
"ويليام پيت اول "سياستمدار بزرگ انگلستان در قرن هجدهم ميلادي كه به او لقب" لرد چكاتام "داده شده بود در" وست مينستر "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از نجباي روستايي محسوب ميشد .بعد به سواره نظام پيوست و سپس عضو مجلس عوام شد .او را به سبب قوه نطق و بيانش به نام" وكيل بزرگ "نيز ميخوانند .مرگ او روز 12 ژوئن 1778 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 12 ژوئن 1778 مراجعه شود رويداد:

1753 ميلادي سال:
"لازاركارنو "رياضيدان بزرگ و يكي از سياستمداران معروف فرانسه در دوران انقلاب ،در" نولاي "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين دانشمند نامي كه يكي از بنيانگذاران علم هندسه جديد محسوب ميشود ،از سران حكومت جمهوري اول فرانسه بود و اولين كسي بود كه به نبوغ ناپلئون پيبرد" .لازار كارنو "روز 5 نوامبر سال 1823 بدرود حيات گفت .به روز 5 نوامبر 1823 مراجعه شود رويداد:

1804 ميلادي سال:
طريقه نگهداري اغذيه فاسدشدني به صورت" كنسرو "توسط" آپر "مكتشف بزرگ كشف شد .آپر ،پس از سالها مطالعه و آزمايشهاي مختلف در مورد نگهداري اغذيه مختلف به اين نتيجه رسيد كه تنها در صورت دور نگهداشتن اين نوع اغذيه از جريان هوا ميتوان آنها را سالم نگهداشت .اولين كارخانه كنسروسازي جهان را خود" آپر "تاصسيس كرده بود. رويداد:

1808 ميلادي سال:
"ژوزف بناپارت "ارشد برادران ناپلئون بناپارت به موجب فرمان رسمي امپراتور فرانسه ،به سلطنت اسپانيا منصوب شد .ژوزف بناپارت كه روز 22 اكتبر 1844 ميلادي چشم از جهان فرو بست ،روز 5 مارس 1768 ميلادي متولد شده بود ،وي قبلاش مدتي نيز پادشاه ناپل بود .سلطنت ژوزف بناپارت تا سال 1813 ميلادي يعني مدت 5 سال به طول انجاميد و با انقلاب مردم اسپانيا عليه او و فرانسه ،از سلطنت بركنار شد. رويداد:

1814 ميلادي سال:
نبرد خونين معروف به" روتير "در محلي به همين نام نزديك رود" اوب "بين 160 هزار نفر سپاهيان" پروسي - اتريشي و سوئدي "با 42 هزار نفر سپاهيان فرانسه اتفاق افتاد .در اين جنگ هر سرباز فرانسوي با 4 سرباز متحدين روبرو بود ،با اين فرق كه فرانسويها خسته و خردسال و كهنسال و متحدين ،مجهز و تازه نفس بودند .نتيجه اين جنگ ،شكست سخت ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه بود. رويداد:

1837 ميلادي سال:
"سادي كارنو "سياستمدار معروف قرن نوزدهم ميلادي فرانسه .در شهر" ليموژ "قدم به عرصه وجود گذاشت وي بارها به رياست و وكالت رسيده بود و در سال 1887 ميلادي هنگامي كه 50 سال داشت به رياست جمهوري فرانسه رسيد .وي پس از 7 سال رياست جمهوري روز 24 ژوئن 1894 ميلادي بدست آنارشيستي به نام" كاسريو "كشته شد .به روز 24 ژوئن 1894 مراجعه شود رويداد:

1839 ميلادي سال:
دوره جنگهاي چهارساله" شيلي و پرو "دو كشور امروزي آمريكاي جنوبي كه از روز 17 ماه اكتبر 1836 ميلادي با حمله سپاهيان شيلي آغاز شده بود ،با پيروزي آنان پايان يافت .اين جنگها كه در تاريخ آمريكاي جنوبي به) جنگهاي اول تاكنا و آريكا (معروفست ،در شمار خونينترين جنگهاي نيمكره غربي محسوب ميشود .به روز 17 اكتبر 1836 و 11 آوريل 1884 مراجعه شود رويداد:

1864 ميلادي سال:
Íãáå ӁÇåíÇä äíÑæãäÏ ÑæÓ ¡Èå ÝÑãÇä æíáåáã Çæá æ Èå ÊÍÑíß ÈíÓãÇÑß ÇÏÔÇå æ ÕÏÑÇÚÙ㠁ÑæÓ Èå ÏÇäãÇÑß ÂÛÇÒ ÔÏ .ÚáÊ Íãáå ¡ÎæÏÏÇÑí ßÑíÓÊíÇä äå㠁ÇÏÔÇå ÏÇäãÇÑß ÇÒ æǐÐÇÑí" ÔáÓæíß "Èå Âä ßÔæÑ ÈæÏ .äæÏ åÒÇÑ ÓÑÈÇÒ ãÌåÒ ÑæÓí 35 åÒÇÑ ÓÑÈÇÒ äÇãäÙã ÏÇäãÇÑßí ÑÇ Îíáí ÒæÏ ÇÒ Çí ÏÑÂæÑÏäÏ æ Èå ãæÌÈ ãÕÇáÍå 9 ãå" 1864 æíä "ÔáÓæíß Èå ÑæÓ æǐÐÇÑ ÔÏ .Èå ÑæÒ 9 ãå 1864 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1872 ميلادي سال:
"جمس جويس "نويسنده و اديب بزرگ ملت ايرلند در" دوبلين "متولد شد .وي در ادبيات كشور خويش تاصثيري عميق بر جاي گذاشت زيرا ،آثار وي بيشتر جنبههاي رواني و عقلي دارد .معروفترين اين آثار" اوليس - تبعيد شدهها - اسكاريك پولي و موسيقي مجلسي "است .جمس جويس به سال 1941 ميلادي مرد .به روز 13 اوت 1941 مراجعه شود رويداد:

1892 ميلادي سال:
"انگلبرت دلفوس "سياستمدار بزرگ و نخستوزير ميهنپرست اتريش در نيمه اول قرن بيستم ،در شهري به نام" تكسينگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .در دوران قدرتطلبي" آدولف هيتلر "رهبر حزب نازي و پيشواي آلمان ،وي مخالف الحاق اتريش به آلمان نازي بود و به اين جهت در يك توطئه خونين روز 5 ژوييه 1934 ميلادي او را در" وين "ترور كردند .به روز 2 5 ژوييه 1934 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
جنگ نامحدود زيردريايي ،توسط دولت آلمان آغاز شد و اين جنگ ،به دنبال اخطاري بود كه آلمان روز 31 ژانويه 1917 ميلادي به همه دولتها داده و اعلام كرده بود كه كشتيهاي هر كشوري را كه در آبهاي سواحل فرانسه - انگليس - ايتاليا و الجزاير مشاهده كردند غرق خواهد كرد .مهمترين تاصثير اين جنگ زيردريايي ،ورود آمريكا در جنگ اول بينالملل به نفع متفقين بود .به روز 31 ژانويه 1917 مراجعه شود رويداد:

1958 ميلادي سال:
جمهوري متحده عربي تاصسيس شد .اين كشور نوبنياد كه امروز وجود خارجي ندارد ،به ابتكار دولت جمهوري مصر تاصسيس شد و اعضاص اصلي اين جمهوري متحده ،مصر و سوريه بودند كه از ديرباز علائق مشترك ملي داشتند .سومين عضو جمهوري متحده عربي كشور يمن بود كه از روز هشتم ماه مارس 1958 ميلادي با حفظ استقلال و اصول حكومت سلطنتي خود ،به اين اتحاديه جمهوري عربي پيوست. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .