َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
1 ميلادي سال:
حضرت" عيسي مسيح "پيامبر بزرگ عيسويان جهان در بيتاللحم" اورشليم "به دنيا آمد .در آن زمان" سزار "بر روم سلطنت داشت و از طرف او" هرودوس "نامي حاكم فلسطين بود .عيسي مسيح پس از اين كه بزرگ شد دين خود را آشكار كرد و مردم را به سوي خداي يكتا دعوت كرد و به اين ترتيب ماجراهاي مذهبي عيسويان و روميان كه سرانجام به اعدام او منجر شد ،آغاز گرديد .به روز 7 آوريل 30 مراجعه شود رويداد:

1496 ميلادي سال:
"گوستاو وازا "اولين پادشاه سوئد از سلسله سلطنتي معروف به" وازا "در شهري به نام" ليندهولم "قدم به عرصه وجود گذاشت ،وي پس از قيام عليه كريستيان دوم پادشاه دانمارك كه مالك سوئد نيز بود ،از روز 23 دسامبر 1523 ميلادي در 27 سالگي به سلطنت سوئد رسيد .دوران فرمانروايي وي تا روز مرگ يعني روز 8 اوت 1560 ميلادي مدت 37 سال به طول انجاميد .به روز 8 اوت 1560 مراجعه شود رويداد:

1515 ميلادي سال:
"آلفونس دالبوكرك "دريانورد و مكتشف بزرگ پرتغالي ،بروي عرشه ناو مخصوص فرماندهي ،خود مرد و دفتر زندگي 62 ساله او براي ابد بسته شد .آلبوكرك به سال 1453 ميلادي در" الهاندرا "متولد شد .وي در جريان ايجاد مستعمرات آسيايي و آفريقايي پرتغال سهم موئثري داشت و از جمله در 1515 ميلادي سواحل و جزاير خليج فارس را براي پرتغال تصرف كرد .به روز 6 ژوئن 1453 مراجعه شود رويداد:

1665 ميلادي سال:
اولين كمپاني" هند شرقي فرانسه "در زمان سلطنت لويي چهاردهم پادشاه بزرگ فرانسه براي رقابت سياسي و اقتصادي استعماري با بريتانياي كبير در هندوستان تاصسيس شد .انگليسيها 66 سال قبل از آن به سال 1599 ميلادي كمپاني تجارتي" هند شرقي "را تشكيل داده بودند .نتيجه تاصسيس كمپاني هند شرقي فرانسه ،بروز جنگهاي خونين بين انگليس و فرانسه در هندوستان بود. رويداد:

1693 ميلادي سال:
جنگ" نروين دن "كه در محلي به همين نام در بلژيك ميان دولوكسانبورگ نيروهاي فرانسوي به سرداري مارشال فرمانده معروف آن كشور و نيروهاي متحد انگليسي و هلندي به فرماندهي" گيوم دورانژ "شاهزاده جوان و شجاع هلندي اتفاق افتاد .اين جنگ كه مكمل جنگ" استن كرك "در 10 مارس 1692 ميلادي بود ،با پيروزي فرانسويها پايان يافت .به روز 10 مارس 1692 مراجعه شود رويداد:

1731 ميلادي سال:
"دانيل دوفوئه "يكي از نويسندگان نامدار انگليسي در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي ،پس از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت .دانيل دوفوئوه روز 20 ژوئن 1660 ميلادي در لندن متولد شده بود و پس از ماجراهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي زياد به نويسندگي پرداخت .مهمترين آثار او عبارتند از" :روبنسون كروزوئه - كلنل - جك - خاطرات يك سوار و بانوي خوشبخت ."به روز 20 ژوئن 1660 مراجعه شود رويداد:

1745 ميلادي سال:
قرارداد" درسد "در شهري به همين نام در آلمان ميان ماريترز ملكه اتريش و فردريك دوم پادشاه پروس به امضاص رسيد .اين كسلدورف قرارداد 10 روز پس از پيروزي پروسيها در كاخ نزديك" درسد "امضاص شد و در جريان آن ،فردريك دوم برسلو بارديگر از دوستي با فرانسه دست برداشت و قرارداد را كه در 20 فوريه 1742 ميلادي امضاص شده بود تجديد كرد .به روز 20 فوريه 1742 مراجعه شود رويداد:

1795 ميلادي سال:
دوران سيادت و سلطه اسپانيا بر سرزمين" دومينيكن "پايان يافت و از اين به بعد اداره امور" دومينيكن "به عهده فرانسويها افتاد .دومينيكن كه در گذشته به آن" سن دومنينك "گفته ميشد ،كشوري است در درياي كاراييب كه جزص ممالك آمريكاي مركزي محسوب ميشود و در قسمت شرقي هاييتي قرار دارد .و امروزه با رژيم مستقل جمهوري اداره ميشود .به روز 21 دسامبر 1801 و 28 اكتبر 24 ،1802 اكتبر 1916 مراجعه شود رويداد:

1800 ميلادي سال:
قرارداد متاركه جنگ ميان سپاهيان اتريش و فرانسوي در شهري به نام" استهير "به امضاص رسيد و اين متاركه جنگ پس از شكست مدهش اتريش از فرانسه در جنگ معروف" هوهن ليندن "صورت گرفت كه روز 3 دسامبر 1800 ميلادي اتفاق افتاده بود .قرارداد اصلي صلح روز 9 فوريه 1801 ميلادي در شهر" لونويل "به امضاص نمايندگان دو كشور رسيد .به روز 9 فوريه 1801 مراجعه شود رويداد:

1813 ميلادي سال:
جنگهاي 5 ساله جنگهاي خونين و پر تلفات ،معروف به كه از روز 7 مه 1808 ميلادي با قيام اسپانياييها آغاز شده بود ،با پيروزي آنان پايان يافت و آن كه در اين جنگها مغلوب شده بود ،ناپلئون بناپارت امپراتور مقتدر فرانسه بود .علت بروز جنگهاي 5 ساله كه در خلال آن برخوردهاي خونيني مثل" دانيتو "در 13 ژانويه 1809 اتفاق افتاد ،دخالت ناپلئون در امور سياسي كشور اسپانيا بود. رويداد:

1822 ميلادي سال:
آتشسوزي تاريخي" بوستون "بندر بزرگ ايالات متحده آمريكا آغاز شد .اين حريق را كه دو روز تمام بوستون در لهيب آتش آن ميسوخت ،يك ملوان مست به پا كرد كه خود اولين قرباني آن بود آتشسوزي بوستون مدت دو روز به طول انجاميد و بيش از هزار عمارت بزرگ ويران شد و 20 ميليون دلار خسارت وارد آمد .علت زيادي خسارت و تلفات اين بود كه اكثر ساختمانهاي شهر از چوب ساخته شده بود. رويداد:

1870 ميلادي سال:
ژنرال" لي "سردار بزرگ ايالات جنوبي آمريكا ،پس از 63 سال زندگي چشم از جهان بر بست وي كه" رابرت - ادوارد "نام داشت روز اول اكتبر 1807 ميلادي در" استراتفورد "متولد شده بود .در جريان جنگهاي انفصال آمريكا" لي "سردار ايالات جنوبي بود ولي سرانجام شكست خود و به سال 1865 ميلادي طي تشريفاتي خاص به ژنرال" گرانت "تسليم شد .به روز 11 اكتبر 1807 مراجعه شود رويداد:

1873 ميلادي سال:
"لوئي - آگاسيز "دانشمند بزرگ زمينشناس سويسي در قرن نوزدهم ميلادي بعد از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .موتير" لويي - آگاسيز "روز 16 اوت سال 1807 ميلادي در متولد شده بود .پدرش عطار بود و با وجودي كه مايل بود پسرش جاي او را بگيرد ولي او به راه ديگري رفت و در نتيجه به صورت يكي از مشهورترين زمينشناسان جهان درآمد .به روز 16 اوت 1807 مراجعه شود" محمدعلي جيناح "معروف به" قائد اعظم "سياستمدار بزرگ و موئسس و باني كشور جمهوري پاكستان در شهر زيبا و بزرگ" كراچي "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش ،از مسلمانان برجسته و ميهنپرست بودند و در اين خانواده بود كه جيناح درس مبارزه را براي كسب استقلال فرا گرفت .قائد اعظم روز 11 سپتامبر سال 1948 ميلادي مرد به روز 11 سپتامبر 1948 مراجعه شود رويداد:

1901 ميلادي سال:
"زنوبه - گرام "مخترع و مكتشف و فيزيسين بلژيكي ،بعد از 75 سال زندگي چشم از جهان فرو بست ،وي روز 6 ژانويه 1826 ميلادي متولد شده و از 19 سالگي به كار تحقيقات فيزيكي پرداخته بود .نتيجه تحقيقات وي اختراع دينامو بود كه به وسيله آن ميتوان جريانهاي دائم با متناوب برق را به نقاط دور دست انتقال داد و از آن بهرهبرداري كرد .به روز 6 ژانويه 1826 مراجعه شود رويداد:

1904 ميلادي سال:
"اومبرتوي دوم - يا - هومبرت دوم "آخرين پادشاه ايتاليا ،در قدم به عرصه وجود گذاشت .و پدرش راكوينجي "هنگام تولد او پادشاه ايتاليا بود" .ويكتور امانوئل سوم "بعد از 41 سال كه از عمرش ميگذشت ،روز 7 مه 1945 ميلادي بعد از خلع پدرش به سلطنت رسيد و سلطنت او تا روز 1 7 مه 1946 ميلادي يعني مدت يك سال به طول انجاميد .به روز 7 مه 1945 مراجعه شود رويداد:

1910 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ استفاده از راديو در امور مختلفه ،يك فرستنده راديو در نيويورك ،برنامه آواز" كاروزو "خواننده معروف ايتاليايي را كه به نام كاروزوي كبير معروف بود پخش كرد .گويندگان راديو نگفته بودند كه در آن ساعت كاروزو خواهد خواند ولي از چندي قبل ،توجه همه شنوندگان خود را به ساعت مخصوصي كه كاروزو برنامه داشت جلب كرده بودند .اين اولين آواز بشر از راديو بود. رويداد:

1920 ميلادي سال:
سرزمين ايرلند ،به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم شد .اين كشور كه در مغرب بريتانياي كبير قرار دارد ،قرنها تحت سلطه انگلستان قرار داشت و چون ميهنپرستان ايرلند براي بدست آوردن استقلال به مبارزات وسيعي دست زده بودند ،قسمتي از ايرلنديان در شمال شرقي با نام" اولستر "در اين روز خود را از ايرلند جدا كردند و ايرلند جنوبي 29 سال بعد روز 18 آوريل 1949 مستقل شد. رويداد:

1941 ميلادي سال:
بندر معروف و معتبر" هنگگنك "در جنوب كشور پهناور چين ،به تصرف نيروهاي ژاپني درآمد و به اين ترتيب اين بندر بزرگ كه پايگاه مهمي براي نيروي دريايي و بازرگاني انگلستان در خاور دور محسوب ميشد ،در جريان جنگ بينالملل دوم از دست آنان خارج شد .بندر هنگكنگ اولين سرزمين معتبري بود كه بعد از آغاز حملات برقآساي ژاپنيها تصرف شد .به روز 7 دسامبر 1941 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
حمله بزرگ نيروهاي ارتش سرخ شوروي در جنگ مسكو كه از روز 6 همان ماه عليه نيروهاي آلمان نازي آغاز شده بود با موفقيت پايان يافت .در جريان 19 روز جنگ ،روسها موفق به تصرف 10 شهر و 4400 آبادي اطراف مسكو شدند .و آلمانها علاوه بر 130 هزار كشته ،در حدود 2600 تانك 19500 ،خودرو 1615 توپ 1715 مسلسل و در حدود 200 هواپيما از دست دادند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .