َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
1422 ميلادي سال:
اولين سفارت ايران در دربار كشور چين با بازگشت سفير مخصوص" شاهرخ ميرزا "تيموري پادشاه معروف گوركاني ايران به هرات پايتخت آن زمان ايران پايان يافت .اين سفير كه براي راضي كردن خاقان چين در اتحاد با ايران به كشور خاقان رفته بود به" غياثالدين نقاش "معروف بود .سفر رفت و بازگشت وي 25 ماه به طول انجاميد و با اين وصف ،نتيجهاي كه تيموريان ميخواستند بدست نيامد. رويداد:

1485 ميلادي سال:
در جريان اكتشافات دريايي قرن پانزدهم ميلادي ،كشف مهمي صورت گرفت و اين كشف عبارت از يافتن مصب رود كنگو در مغرب آفريقا بود .مكتشفين اين راه آبي ،اين" مصب "جمعي از دريانوردان پرتغالي بودند كه بعد از عبور از خط استوا ،محل ريزش رود كنگو را كه به اقيانونس اطلس ميريزد كشف كردند .اين كشف جغرافيايي سبب شناسايي بيشتر مركز آفريقا شد. رويداد:

1492 ميلادي سال:
دوران سلطه اسپانياييها بر" هائيتي "كه چندي قبل از آن توسط" كريستف كلمب "كاشف مشهور آمريكا ،كشف شده بود ،آغاز گرديد" .هايي - تي "كه در قسمت غربي ،جزيره معروف" هيسپانيولا "قرار دارد ،تا روز 20 فوريه 1677 ميلادي متعلق به اسپانيا بود و در اين روز ضميمه فرانسه شد و سرانجام در 5 اكتبر 1804 ميلادي استقلال بدست آورد .به روز 20 فوريه 1677 مراجعه شود رويداد:

1627 ميلادي سال:
كردوبا" آرگوت "روحاني و شاعر معروف اسپانيايي در شهر كه آن را به نام" قرطبه "نيز ميخوانند ،ديده از جهان بر بست و نام كامل او" لويزدو - گانگوراي - آراگوت "بود .در جواني به سلك روحانيون پيوست و بعد به ادبيات روي آورد و رفتهرفته به عنوان شاعر دربار فيليپ چهارم معروف شد .وي روز 21 ژانويه سال 1561 ميلادي در خانوادهاي متشخص قدم به عرصه وجود گذاشته بود. رويداد:

1723 ميلادي سال:
"دوك دورلئان "نايبالسلطنه لويي پانزدهم ،پس از 49 سال زندگي كه هشت سال آخر آن را با عنوان نايبالسلطنه زمامدار واقعي فرانسه بود) و در سن" كلود "متولد شده بود (بدرود حيات گفت .دوك دورلئان كه نام اصليش فيليپ سوم بود ،بعدها داماد لويي 14 شد و پس از مرگ آن پادشاه با يك كودتا در 2 سپتامبر 1715 زمامدار فرانسه شد .وي روز 17 مه 1674 متولد شده بود .به روز 2 سپتامبر 1715 مراجعه شود رويداد:

1763 ميلادي سال:
"جزاير آنتيل "كه در شمار پر درآمدترين و حاصلخيزترين جزاير درياي آنتيل محسوب ميشوند در جريان جنگهاي استعماري ميان فرانسه و انگلستان به تصرف انگليسيها درآمد و نيروي فرانسوي كه مدتها از اين جزاير بهرهبرداري ميكردند .آنجا را تخليه كردند .اين جزاير ،بعد از استقلال آمريكا و پايان جنگهاي دو جانبه ممالك آمريكا و انگليس ،دوباره به تصرف فرانسويان درآمد. رويداد:

1771 ميلادي سال:
"سر والتر اسكات "شاعر و مورخ و نويسنده معروف اسكاتلندي در" ادنبورگ "متولد شد .پدرش دادستان دادگستري بود و والتر با وجود تحصيل حقوق معهذا به ادبيات روي آورد در اوايل زندگي ادبي خود موئسسهاي براي نشر كتب تاصسيس كرد كه ورشكست شد و تا آخر عمر در تلاش پرداخت بدهيهاي خود بود" .والتر اسكات "روز 21 سپتامبر 1832 مرد .به روز 21 سپتامبر 1832 مراجعه شود رويداد:

1791 ميلادي سال:
"هونوره گابريل كنت دوميرابو "سياستمدار نامي و انقلابي معروف فرانسه در دوران انقلاب كبير آن كشور ،بعد از 42 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي با وجودي كه از خاندان اشراف بود در مجلس ملي فرانسه عليه لويي شانزدهم قيام كرد و نطقهاي غرا و پر هيجان او يكي از عوامل تسريع در انقلاب كبير فرانسه شد .ميرابو ،به سال 1749 در" پرتويي "متولد شده بود .به روز 9 مارس 1749 مراجعه شود رويداد:

1804 ميلادي سال:
مراسم تاريخي" تقديس "ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه توسط پاپ" ،پي هفتم "رهبر بزرگ جامعه مسيحيت جهان در كليساي تاريخي" نوتردام "پاريس برگزار شد .در اين مراسم ،تظاهرات و تجملاتي ديده شد كه تا آن زمان در دنيا كسي نظير آن را به خاطر نداشت .براي شركت در اين مراسم ،پاپ" پيهفتم "مجبور به اقامت چهار ماهه در پاريس شده بود. رويداد:

1805 ميلادي سال:
جنگ تاريخي و معروف" اوسترليتز "ميان سه امپراتوري بزرگ قرن نوزدهم يعني فرانسه - اتريش و روسيه در محلي به همين نام در 120 كيلومتري وين اتفاق افتاد .در اين جنگ ناپلئون بناپارت با آلكساندر اول و فرانسواي دوم روبرو بود .مجموع سپاه فرانسه 74 هزار نفر و سپاهيان روس و اتريش 90 هزار نفر بودند كه سردار آنها مارشال كوتوزوف روسي بود نتيجه اين جنگ پيروزي ناپلئون بود. رويداد:

1806 ميلادي سال:
ژنرال" ميشل - بارون دوملاس "يكي از نامدارترين سرداران امپراتوري اتريش در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 87 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژنرال ملاس كه فرزند منحصربفرد خانواده اشرافي و ثروتمند" ملاس "بود روز 19 ژوييه 1729 ميلادي در" راولن "متولد شده بود .ژنرال ملاس از فرماندهان اتريش در جنگ تاريخي" مارانگو "بود .به روز 19 ژوييه 1729 مراجعه شود رويداد:

1848 ميلادي سال:
سلطنت و امپراتوري طولاني 68 ساله فرانسوا ژوزف ،تاريخيترين امپراتوران اتريش با استعفاي عموي او فرديناند اول كه در اين روز به نفع او از تاج و تخت اتريش كنارهگيري كرد آغاز شد .فرانسوا ژوزف كه سلطنتش تا سال 1916 ميلادي يعني تا جنگ اول جهاني به طول انجاميد ،در سال 1830 ميلادي در وين متولد شده و در 18 سالگي امپراتور شده بود .وي هنگام مرگ 86 سال داشت. رويداد:

1848 ميلادي سال:
سلطنت 13 ساله فرديناند اول امپراتور اتريش با كنارهگيري وي از سلطنت به پايان رسيد .فرديناند اول روز 10 اوت 1793 ميلادي در" وين "متولد شده و روز 3 مه 1835 ميلادي در 42 سالگي به سلطنت رسيده بود .وي كه در اواخر سلطنت ،با شورشهاي متعدد ملل امپراتوري اتريش حتي مردم وين پايتخت آن كشور روبرو شده بود ،روز 19 سپتامبر 1875 ميلادي جان سپرد. رويداد:

1851 ميلادي سال:
Ïæãíä ßæÏÊÇí ÊÇÑíÎí äǁáÆæä Ïæã ÑííÓ ÌãåæÑí ÝÑÇäÓå ÈÑÇí åãæÇÑ ßÑÏä ÑÇå ÇãÑÇÊæÑí ÇÊÝÇÞ ÇÝÊÇÏ .æí ßå ÈÇ äÇã áæíí Ýíáí Èå ÑíÇÓÊ ÌãåæÑí ÑÓíÏå ÈæÏ ÇÈÊÏÇ ÏÑ 31 ãå 1850 ãíáÇÏí ßæÏÊÇ ßÑÏå ÈæÏ .ÏÑ ßæÏÊÇí Ïæã ÈÇ ßãß" ÓäÊ ÂÑäæ "ßå æÒÇÑÊ Ìä ÑÇ ÏÇÔÊ ¡ãÎÇáÝÇä ÚãÏå Çæ ãËá) ÊííÑ æ ßÇæäíÇß (ÏÓʐíÑ ÔÏäÏ .Çíä ßæÏÊÇ Èå ÔæÑÔ 3 ÏÓÇãÈÑ 1851 ãäÌÑ ÔÏ .Èå ÑæÒ 3 ÏÓÇãÈÑ 1851 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1852 ميلادي سال:
ÓáØäÊ äǁáÆæä Óæã Èå ØæÑ ÑÓãí ÂÛÇÒ ÔÏ .æí ßå ÊäåÇ ÑííÓ ÌãåæÑí Ïæãíä ÏæÑå Ïæã ÌãåæÑí ÝÑÇäÓå ÈæÏ ¡Èå ÊÞáíÏ ÇÒ Úãæí ÎæÏ äǁáÆæä ÈäǁÇÑÊ ÏÑ ÕÏÏ ÇíÌÇÏ ÓáØäÊ ÈÑÂãÏ æ ÈÚÏ ÇÒ ßæÏÊÇ ßå Èå ÏÓÊíÇÑí ØÑÝÏÇÑÇä ÓáØäÊ ÇäÌÇã ÏÇÏ ¡ÏÑ ãÑÇÌÚå Èå ÂÑÇÕ Úãæãí ÈÇ 7/738/000 ÑÇÕí ÓáØäÊ ÝÑÇäÓå ÊÕæíÈ ÔÏ æ ÏÑ Çíä ÑæÒ ÓáØäÊ äǁáÆæä Óæã ÂÛÇÒ ÑÏíÏ .Èå ÑæÒ 20 äæÇãÈÑ 1852 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1896 ميلادي سال:
"ژوكوف "يكي از برجستهترين سران نظامي اتحاد جماهير شوروي در جريان جنگ دوم بينالمللي ،در يك خانواده كشاورز در قريه كوچكي به نام" استرلكف كا "كه نزديكي مسكو واقع شده است ،قدم به دنيا گذاشت .وي در جنگ دوم مدافع شهر" مسكو "بود و در چند جنگ بزرگ ،عليه آلمانيها پيروز شد و در نبرد تاريخي) خانه بهخانه (در استالينگراد نيز فاتح گرديد وي بعدها وزير جنگ شوروي شد. رويداد:

1942 ميلادي سال:
اولين پيل اتمي جهان ،بعد از سه سال زحمت و كار شبانه روزي از طرف يك تيم دوازده نفري از دانشمندان اتمي آمريكايي به رهبري" انريكو فرمي "دانشمند معروف ايتاليايي ساخته شد و اين پيل اتمي ،اولين قدم براي ساختن بمب اتمي بود .انريكو فرمي كه در اين زمان تابعيت آمريكا را داشت اولين كسي بود كه موفق به شكافتن اتم و آزاد كردن نيروي اتم شده بود .به روز 29 سپتامبر 1901 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
مقدمات تقسيم سرزمين كره در خاور دور ،به دو كشور مجزا يعني كره شمالي و كره جنوبي ،با اشغال آن سرزمين توسط روسها در شمال و آمريكاييها در جنوب مدار 38 درجه فراهم شد و به اين ترتيب كره ،كه تا آن زمان تحت اشغال نيروهاي ژاپني بود به دو منطقه تقسيم گرديد .بعدها در منطقه اشغالي آمريكاييها ،كشور كره جنوبي و در منطقه شمالي آن سرزمين كشور كره شمالي ايجاد شد كه هر دو مستقل هستند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .