َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
2 روز:
1378 ميلادي سال:
"گيبرتي "استاد بزرگ معماري و هنرمند نامدار ايتاليايي در قرون چهاردهم و پانزدهم ميلادي ،در شهر" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در ظرافت و دقت هنري سرآمد هنرمندان عصر خود بود .براي محل غسل تعميد فلورانس ،دو در مفرغي ساخت كه براي يكي 21 سال و براي ديگري 28 سال وقت صرف كرد ،وي روز 25 مارس 1455 ميلادي مرد .به روز 25 مارس 1455 مراجعه شود رويداد:

1530 ميلادي سال:
شارلكن امپراتور نامدار اروپا ،بعد از جنگي خونين و پر تلفات ،جزيره مالت را در درياي مديترانه به تصرف درآورد .در آن زمان بر مالت جمعي از شواليههاي ايتاليايي و سيسيل حكومت ميكردند كه چون حاضر به قبول اطاعت از شارلكن مالت نشدند ،امپراتور بزرگ به آنان حمله كرد و در اين روز را ضميمه ممالك خود ساخت .به روز 20 آوريل 454 و 11 مارس 904 و 3 فوريه 1569 و 5 اوت 1798 مراجعه شود رويداد:

1666 ميلادي سال:
"فرانز هالس "هنرمند چيرهدست و استاد بزرگ نقاشي قرن هفدهم ميلادي هلندي پس از 82 سال زندگي ،چشم از جهان فروبست" .فرانز هالس "روز 27 مارس 1584 ميلادي در خانوادهاي فقير و تهيدست از مردم" آنورس "قدم به عرصه وجود گذاشت و با" زراردو "نقاش ديگر آن زمان معاصر بود .از برجستهترين آثار فرانز هالس تابلوي" پيرمردان "او را بايد نام برد .به روز 27 مارس 1584 مراجعه شود رويداد:

1718 ميلادي سال:
شارل دوازدهم ،معروفترين و شجاعترين سلاطين سوئد در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در جريان جنگ با دانمارك به قتل رسيد و به اين ترتيب دوران زندگي 36 ساله او كه 20 سال آن در جنگ با ممالك مختلفه اروپاي شرقي و شمالي سپري شد ،پايان يافت .شارل دوازدهم روز 18 ژوئن 1682 ميلادي متولد شده و در سال 1669 ميلادي به سلطنت رسيده بود .به روز 17 ژوئن 1682 مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
محاكمه لويي شانزدهم ،پادشاه سابق فرانسه كه در جريان انقلاب كبير آن كشور زنداني شده و در زندان" تامپل "محبوس بود آغاز شد .از شاه" مالزرب - ترونشه و سز "سه وكيل مدافع زبردست دفاع ميكردند ولي نه دفاع آنان و نه دفاع خود لويي شانزدهم كه با عنوان" لويي كاپه "محاكمه ميشد ،موئثر واقع شد و به اكثريت 380 راصي در مقابل 310 راصي محكوم به اعدام گرديد .به روز 21 ژانويه 1793 مراجعه شود رويداد:

1793 ميلادي سال:
ناپلئون بناپارت سردار جوان فرانسوي پيروزمندانه وارد پاريس پايتخت فرانسه شد و به اين ترتيب دوران جنگهاي وي در خارج فرانسه با عنوان" ژنرالي "پايان يافت .مردم فرانسه به جبران قدرشناسي از خدمات وي او را جزو سه نفر از كنسولها در دوران حكومت كنسولي در جمهوري اول انتخاب كردند و كمي بعد ناپلئون به امپراتوري فرانسه رسيد .به روز 1 دسامبر 1804 مراجعه شود رويداد:

1803 ميلادي سال:
"هكتور برليوز "موسيقيدان بزرگ و آهنگساز نامدار فرانسوي در شهر زيباي" كت - سن - آندره) "ايزر (متولد شد .فعاليتهاي هنري او از سال 1822 ميلادي در سن نوزده سالگي او شروع شد و معروفترين آثار او عبارتند از" فاوست ملعون و سنفوني فانتاستيك ."هكتور برليوز به سال 1869 ميلادي بعد از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 7 مارس1869 مراجعه شود رويداد:

1810 ميلادي سال:
"آلفرد دو موسه "شاعر و نويسنده معروف قرن نوزدهم ميلادي فرانسه ،در" پاريس "پايتخت آن كشور چشم به جهان گشود .او ،پس از تحصيلات خود ابتدا به سرودن شعر مشغول شد و چند كتاب شعر از او منتشر گرديد و بعد به نويسندگي پرداخت و در اين راه نيز به اوج شهرت رسيد .وي به سال 1857 ميلادي در 47 سالگي در عين افتخار و شهرت بدرود حيات گفت .به روز 2 ماه مه 1857 مراجعه شود رويداد:

1818 ميلادي سال:
سلطنت" اولريك - الئنور "خواهر شارل دوازدهم پادشاه جوان و نگونبخت سوئد بعد از قتل برادرش در جنگ با دانمارك آغاز شد .شارل دوازدهم فرزندي نداشت و از خانوادهاش تنها خواهري داشت كه او نيز در اين روز به جاي برادر به سلطنت رسيد .اولين كار ملكه جديد سوئد امضاص يك معاهده دوستي با ممالك دانمارك ،لهستان ،روسيه و امپراتوري پروس بود. رويداد:

1832 ميلادي سال:
"ايالت كاروليناي جنوبي "الحاق خود را به ايالات متحده آمريكا اعلام كرد و با اين الحاق سرزمين به مساحت 30600 مايل مربع ،به مساحت كل آمريكا اضافه شد .كاروليناي جنوبي ايالتي است در جنوب شرقي آمريكا در ساحل اقيانوس اطلس كه در شمال آن ايالت كاروليناي شمالي و در جنوب و مغرب آن ايالت جئورجيا قرار دارد .پايتخت اين ايالت كلمبيا نام دارد. رويداد:

1843 ميلادي سال:
"فريدريش هولدرلين "شاعر و فيلسوف بزرگ آلمان در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي پس از 73 سال زندگي تواصم با ؟؟ فراوان بدرود حيات گفت .وي روز 11 سپتامبر 1770 ميلادي در يكي از شهرهاي ايالت" وورتمبرگ "متولد شده بود و تحصيلات مذهبي داشت .از مهمترين آثار اين مرد بزرگ" شناخت يكتايي - برادري - غفلت در فلسفه و داوطلب "را ميتوان نام برد. رويداد:

1843 ميلادي سال:
كلوزتال" رابرت كوخ "پزشك و كاشف مشهور آلماني در واقع در ايالت" هانوور "متولد شد .تحصيلات وي در گوتينگن پايان يافت و به عنوان پزشك رواني در هامبورگ به كار مشغول شد .سپس به مطالعه درباره بيماري سل پرداخت و اين مطالعات سبب شد تا وي ميكروب سل را كشف كند و راه مبارزه با آن را بيابد" كوخ "روز 27 مه 1910 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 27 مه 1910 مراجعه شود رويداد:

1855 ميلادي سال:
"ÑÓíæÇá áÇæá "íßí ÇÒ ÚáãÇÕ ÈÒѐ åíÇÕÊ ÂãÑíßÇ ÏÑ ÞÑæä äæÒÏåã æ ÈíÓÊã ãíáÇÏí ¡ÏÑ" æÇÔäÊæä "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .ÏÑÔ ãÚáã ÑíÇÖí ÈæÏ æ ÑÓíæÇá ÏÑ ãßÊÈ ÏÑ ÇÈÊÏÇ Èå ÑíÇÖíÇÊ æ ÓÓ Èå äÌæ㠁ÑÏÇÎÊ æ ÓÑÇäÌÇã Èå ÚäæÇä íß ãäÌã ÈÒѐ ãÔåæÑ ÔÏ" .ÑÓíæÇá áÇæá "ÑæÒ 20 ãå 1916 ãíáÇÏí ÈÚÏ ÇÒ 61 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .Èå ÑæÒ 20 ãå 1916 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1862 ميلادي سال:
"ÇãíÑ ÇãÇäÇááå ÎÇä "íßí ÇÒ ÓáÇØíä ÇÝÛÇäÓÊÇä ¡ÏÑ ÞÑä ÈíÓÊã ¡ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .ÇãíÑ ÇãÇäÇááå ÎÇä ¡Óæãíä ÝÑÒäÏ" ÇãíÑ ÍÈíÈÇááå ÎÇä "ÈæÏ æ ÏÑ ÓÇá 1919 ãíáÇÏí åäÇãí ßå 53 ÓÇá ÏÇÔÊ Èå ÓáØäÊ ÑÓíÏ .æí ÞÕÏ ÇíÌÇÏ íß ÑÝæÑã ÇÌÊãÇÚí ÏÑÈÇÑå ÒäÇä ÇÝÛÇäÓÊÇä ÏÇÔÊ æáí ÈÑ ÇËÑ íß ßæÏÊÇ ÇÒ ÓáØäÊ ÎáÚ ÔÏ æ ÑæÒ 25 ÂæÑí 1960 ãíáÇÏí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .Èå ÑæÒ 25 ÂæÑíá 1960 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1895 ميلادي سال:
"آلكساندر دوما - پسر "نويسنده بزرگ و داستانسراي نامدار فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي ،پس از 71 سال زندگي بدرود آلكساندر دوما - پدر حيات گفت .وي كه فرزند نامشروع بود ،از مهمترين آثار اين نويسنده نامي" لادام اوكامليا - پسر غير شرعي - پرنسس ژرژ - دنيس - دوست زنان و قضيه پول "را ميتوان نام برد .به روز 6 ژانويه 1824 مراجعه شود رويداد:

1895 ميلادي سال:
"بولگانين "سردار بزرگ و سياستمدار معروف روسيه تئوري در" نيژني نووگرود "قدم به عرصه وجود گذاشت و نام كامل او" نيكلا - آلكساندروويچ - بولگانين "است .بعد از انقلاب كبير ،بولگانين به سازمان" چكا "پيوست و در 1937 به وزارت دفاع روسيه شوروي رسيد .وي بعد از مرگ استالين مدتها يكي از دو زمامدار روسيه بود و با" خروشچف "متفقاش روسيه را اداره ميكردند. رويداد:

1924 ميلادي سال:
مغولستان ،سرزمين چنگيزخان مغول ،رژيم جمهوري كمونيستي خود را به جهان اعلام كرد و به اين ترتيب كشوري كه بيش از سه سال از تاريخ استقلال و جدايي آن از امپراتوري قديم چين نميگذشت ،به صورت جمهوري درآمد .مغولستان ،يا مغولستان خارجي ،بعد از قرنها كه تحت سيطره چين بود ،روز 13 مارس 1921 مستقل شد و بعد از ايجاد كشور چين كمونيست ،با حفظ استقلال به آن كشور ملحق گرديد. رويداد:

1931 ميلادي سال:
"اتحاديه آفريقاي جنوبي "اعلام استقلال نمود .اين سرزمين درگذشته ،يكي از مهمترين مستعمرات انگلستان در آفريقا بود و معادن بزرگ طلا و الماس آن سالها مورد بهرهبرداري انگليسيها قرار داشت .آفريقاي جنوبي يكي از دو كشور اموري آفريقاست كه سفيدپوستان حكومت را در دست دارند مساحت آن 1224000 كيلومتر مربع و جمعيت آن 16 ميليون نفر است و پايتخت آن ژوهانسبورگ نام دارد. رويداد:

1936 ميلادي سال:
سلطنت" ادوارد هشتم "عموي" اليزابت دوم "ملكه امروزي بريتانياي كبير با استعفاي او از سلطنت پايان يافت و به جاي او برادرش" ژرژ ششم "به سلطنت رسيد .ادوارد هشتم كه روز 13 مه 1894 ميلادي در" ريچموند "متولد شده بود ،در 21 ژانويه 1936 بعد از مرگ پدرش" ژرژ پنجم "به سلطنت رسيده بود .وي امروز با عنوان" دوك دوويندسور "در خارج از انگلستان زندگي ميكند. رويداد:

1936 ميلادي سال:
جرج ششم ،پادشاه متوفاي انگلستان كه در زمان جنگ دوم جهاني رهبري كشورش را به عهده داشت بعد از استعفاي برادرش ادوارد هشتم ،به سلطنت رسيد .وي قبل از سلطنت" دوك دويورك "نام داشت سلطنت وي كه دومين پسر" جرج پنجم "محسوب ميشد ،تا سال 1952 ميلادي به مدت 16 سال طول كشيد و در اين سال با مرگ او دخترش اليزابت دوم به سلطنت رسيد. رويداد:

1939 ميلادي سال:
نبرد مشهور" سواموسالمي "در ناحيهاي به همين نام واقع در كنار درياچه" كيانتا "در 100 كيلومتري مرز شرقي فنلاند و شوروي ميان نيروهاي آن دو كشور اتفاق افتاد .اين جنگ در جريان حمله روسها به فنلاند از 30 نوامبر همان سال اتفاق افتاد و در آن 34 هزار فنلاندي در برابر 58 هزار روسي قرار داشتند و جنگ ،روز 8 ژانويه 1940 ميلادي با پيروزي فنلانديها پايان يافت. رويداد:

1941 ميلادي سال:
با اعلان جنگ دولت آلمان نازي به" ايالات متحده آمريكا "دو قدرت بزرگ جنگي اروپا و آمريكا در مقابل يكديگر قرار گفتند .تا قبل از اين تاريخ ،آمريكا و آلمان روابط سياسي خود را حفظ كرده بودند اما بعد از حمله ژاپن در روز 7 دسامبر آن سال به پايگاههاي آمريكا در اقيانوس كبير ،آلمان نيز كه متحد ژاپن در جنگ دوم بود به آمريكا اعلان جنگ داد .به روز 7 دسامبر 1941 مراجعه شود رويداد:

1946 ميلادي سال:
موئسسه عامالمنفعه و بينالمللي" يونيسف "با تصويب اكثريت آراص اعضاص سازمان ملل متحد تشكيل شد .يونيسف ،موئسسهاي است كه در درجه اول هدفش رسيدگي به حال كودكان و اطفال آسيبديده جنگ دوم جهاني و در درجه دوم تاصمين وسايل تغذيه و تحصيل و تربيت ساير كودكان جهان است .ايران نيز عضويت يونيسف را دارد .منطقه عمليات" يونيسف "بيشتر در آسيا ،آفريقا و آمريكاي جنوبي است. رويداد:

1952 ميلادي سال:
جريان كرامول يكي از جريانهاي معروف دريايي جهان به نام در مغرب جزاير" گالاپاگوس "كشف شد .اين جريان مهم دريايي ،كه چون آن را يك كارشناس دريايي به نام" تاوتزند كرامول "كشف كرد به نام او ناميدند ،روديست به عرض 400 كيلومتر و به طول 5600 كيلومتر كه در عمق 90 متري دريا جريان داشته و در هر ساعت 5556 متر سرعت سير آنست. رويداد:

1959 ميلادي سال:
طوفان بزرگ و پر تلفات" ناگويا "در سواحل ژاپن اتفاق افتاد .در اين بلاي مدهش كه باد با سرعت 14 كيلومتر در ساعت ميوزيد ،منطقه ناگويا و بندر بزرگي به همين نام زير و رو شد .ناگويا كه در جنوب جزيره هوكايدو در ساحل اقيانوس آرام قرار دارد در حدود 6 هزار نفر از يك ميليون نفر جهت خود را از دست داد .خدمات دريابان" فردريك كيوت "فرمانده ناوگان هفتم آمريكا سبب كمي تلفات ژاپنيها شد. رويداد:

1962 ميلادي سال:
"بوريس پاسترناك "نويسنده بزرگ روسي در قرن بيستم و خالق" دكتر ژيواگو "پس از 72 سال زندگي بدرود حيات گفت .پاسترناك پيرو سبك رئاليسم بود و كار ادبي خود را با سرودن اشعاري در اين سبك آغاز كرد .از مهمترين آثار او" دكتر ژيواگو "را بايد نام برد .وي در سال 1958 به دريافت جايزه نوبل نائل آمد اما به دستور آكادمي شوروي پاسترناك اين جايزه را قبول نكرد .به روز 7 ژوئن 1890 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .