َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1782 ميلادي سال:
"گابريل "معمار و آرشيتكت برجسته فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 84 سال زندگي تواصم با افتخار و سربلندي ديده آنژ - ژاك - گابريلا از جهان فرو بست .گابريل كه نام كامل او بود ،روز 10 ژوئن 1698 ميلادي در پاريس متولد شده بود .از آثار مهم و شاهكارهاي اين معمار بزرگ ميدان كنكورد - تريانون كوچك - ورساي - مدرسه نظام و عمارت بورس شهر" بوردو "را ميتوان نام برد. رويداد:

1782 ميلادي سال:
قرارداد مقدماتي صلح ميان استقلالطلبان آمريكايي و دولت بريتانياي كبير كه در جنگهاي استقلال از آمريكا شكست خورده بود به امضاص رسيد و بنيامين فرانكلين سياستمدار معروف آمريكايي به نمايندگان از طرف دولت خود اين قرارداد را امضاص كرد در حالي كه آمريكاييها تعهد كرده بودند .بدون اطلاع و رضايت فرانسه با انگليس صلح نكنند .قرارداد اصلي ميان آمريكا و انگليس روز 3 سپتامبر 1783 ميلادي امضاص شد. رويداد:

1797 ميلادي سال:
كنگره تاريخي معروف به" راشتات "در شهر به همين نام در آلمان آغاز به كار كرد و اعضاص اين كنگره ،ماصمور بودند كه براي رفع مناقشات آلمان و فرانسه چارهاي بينديشند .اين كنگره مدت 18 ماه مشغول مذاكره بود و در ابتدا ناپلئون به نمايندگي فرانسه در آن شركت داشت .كار كنگره به جايي نرسيد و به علت آغاز جنگ مجدد ميان اتريش و فرانسه ،كنگره راشتات در 3 آوريل 1799 ميلادي تعطيل شد. رويداد:

1804 ميلادي سال:
"ژوزف كونيو "يكي از صنعتگران معروف و مخترع بزرگ فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 79 سال زندگي پدر اتومبيل بدرود حيات گفت" .ژوزف كونيو "كه او را به نام ميشناسند روز 31 اكتبر 1725 ميلادي در" ووآو "از شهرهاي ايالت" لورنسا "قدم به عرصه وجود گذاشت او اولين مخترع ارابه بخاري است كه جد اعلاي اتومبيلهاي امروزي است .به روز 31 اكتبر 1725 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
آخرين جنگ ميان مدافعان اسپانيايي و مهاجمان فرانسوي براي تصرف" مادريد "پايتخت اسپانيا اتفاق افتاد و از اين جنگ بيشتر ،به نام جنگ گردنه" سوموزيرا "ياد شده است .در اين گردنه يك واحد آتشبار اسپانيايي كه مانع عبور فرانسويان ميشد توسط واحد سوار نظام لهستاني كه در ميان ارتش ناپلئون بناپارت خدمت ميكرد از ميان رفت و همان روز مادريد تصرف شد .به روز 18 اكتبر 1808 مراجعه شود رويداد:

1822 ميلادي سال:
"ادوارد - جنر "پزشك مشهور انگليسي و كاشف واكسن ضد آبله ،بعد از يك راهپيمايي طولاني به خاطر تقسيم مواد سوختي بين فقراي انگليسي ،بدرود حيات گفت .اين مرد بزرگ و پزشك انساندوست ،روز 28 سپتامبر 1749 ميلاد در" بركلي "متولد شده بود و در 45 سالگي موفق به كشف واكسن ضد آبله در هندوستان گرديد .وي هنگام مرگ 73 سال داشت .به روز 14 مه 1796 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
"پاپ پي هشتم "دويست و پنجاه و پنجمين جانشين حضرت مسيح و رهبر بزرگ كاتوليكهاي جهان بعد از يك سال و شش ماه سلطنت روحاني در جامعه مسيحيت ،بدرود حيات گفت و به جاي وي" پاپ گرگوار شانزدهم "زمامدار روحاني گرديد" .پيهشتم "از روز 5 آوريل 1829 به جاي" لئون دوازدهم "عهدهدار مقام پاپي شده بود .به روز 5 آوريل 1829 و 28 آوريل 1764 مراجعه شود رويداد:

1832 ميلادي سال:
قيام تاريخي" عبدالقادر "سردار و آزاديخواه بزرگ الجزايري عليه فرانسويان كه وطن او را اشغال كرده بودند آغاز شد .عبدالقادر بن محيالدين كه روز 15 مارس 1807 ميلادي متولد شده بود ،در اين زمان 25 سال داشت و اين جنگ را مدت 15 سال ادامه داد و در جريان آن به پيروزيهاي بزرگي رسيد تا سر انجام شكست خود و تبعيد شد و روز 29 اوت 1883 مراجعه شود به روز 29 اوت 1883 مراجعه شود رويداد:

1835 ميلادي سال:
"مارك تواين "بزرگترين نويسنده و فيلسوف قرن نوزدهم ميلادي آمريكا ،در شهر زيباي" فلوريدا "متولد شد .نام اصلي او" ساموئل - لانگهورن - كلمنس "بود و پدرش وكالت عدليه ميكرد .دوران كودكي و جواني او به ماجراجوييهاي زيادي سپري شد كه بعدها همان ماجراها ،سوژه اصلي كتب او شدند .مارك تواين روز 21 آوريل 1910 ميلادي در نيويورك وفات يافت .به روز 21 آوريل 1910 مراجعه شود رويداد:

1835 ميلادي سال:
"جان مارشال "يكي از بزرگترين حقوقدانان و سياستمداران ايالات متحده آمريكا در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،بعد از 80 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد ،كه او را" باني دادگستري جديد "در ايالات متحده ميدانند ،روز 21 آوريل 1755 ميلادي در" ويومار "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .مرگ وي بر اثر يك حادثه كالسكه در فيلادلفيا اتفاق افتاد .به روز 21 آوريل 1755 مراجعه شود رويداد:

1874 ميلادي سال:
"وينستون چرچيل "نامدارترين سياستمداران بريتانياي كبير ،در دو قرن نوزدهم و بيستم در كاخ" بلن هايم "انگلستان در يك خانواده اشرافي متولد شد .پدرش يك لرد انگليسي و مادرش يك ملكه زيبايي آمريكايي بود .وي در دوران جنگ دوم نخستوزير محافظه كار انگلستان شد و ملتش را به پيروزي رسانيد و به سال 1965 ميلادي در حالي كه 89 سال از عمرش ميگذشت ،مرد .به روز 25 ژانويه 1965 مراجعه شود رويداد:

1909 ميلادي سال:
"اسكار وايلد "برجستهترين نويسنده انگليسي در يك هتل ،در پاريس پايتخت فرانسه بدرود حيات گفت .اين مرد كه اصلاش اسكاتلندي بود ،در سال 1865 ميلادي در روز 16 اكتبر ،در ايرلند متولد شده بود .از مهمترين آثار اسكاروايلد كه در 44 سالومه - تصوير دوريانگري وزن بدون اهميت سالگي مرد ،را بايد نام برد .به روز 16 اكتبر 1865 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
دولت امپراتوري عثماني به متحدين جنگ بينالملل اول يعني آلمان و اتريش پيوست و به اين ترتيب راه درياي سياه كه يگانه وسيله ارتباط فرانسه و انگليس با روسيه بود بسته شد ،زيرا تنگههاي بوسفور و داردانل در اختيار امپراتوري عثماني بود .اتحاد عثماني با متحدين ،سبب بروز يك رشته حوادث جنگ شد كه مهمترين آنها حمله متفقين به داردانل در 19 فوريه 1915 بود .به روز 19 فوريه 1915 مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
حمله ارتش سرخ شوروي ،به فنلاند آغاز شد و بعد از حمله به لهستان در 12 سپتامبر همان سال ،اين دومين كشوري بود كه مورد حمله روسها واقع ميشد .علت حمله به فنلاند ،خودداري اين كشور از امضاص قرارداد تحميلي روسها بود .جنگ فنلاند كه در شرايطي نامساوي انجام شد تا روز 12 مارس 1940 ميلادي ادامه پيدا كرد و در اين روز قرارداد صلح بين روسيه و فنلاند به امضاص رسيد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
"آرسن - آرسونوال "يكي از برجستهترين فيزيكدانان و اطباي فرانسوي ،پس از 89 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين دانشمند قرون نوزدهم و بيستم ميلادي فرانسه روز 21 آوريل 1851 ميلادي در" لودي "متولد شده بود و گرچه ابتدا در طب فارغالتحصيل شده بود ولي به سبب علاقه به فيزيك به مطالعات خود در اين رشته ادامه داد و به اين جهت .در فيزيك بيشتر شهرت دارد .به روز 21 آوريل 1851 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .