َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
17 روز:
1223 ميلادي سال:
قتل عام جادوگران - كيمياگران و ساحران اروپايي به جرم همدستي با شيطان و ارواح خبيثه ،از طرف كليساي كاتوليك آغاز شد و در اين ماجرا صدها هزار نفر بيگناه و باگناه به قتل رسيدند .هدف اصلي كليساي كاتوليك از اين قتل عام ،بيشتر نابود كردن كساني بود كه با معتقدات و خرافات مذهبي آن زمان مخالفت ميكردند .كشتار از فرانسه آغاز شد و آخرين كشوري كه قتل عام را انجام داد كشور اتريش بود. رويداد:

1520 ميلادي سال:
"ماژلان "دريانورد و مكتشف اسپانيايي از تنگهاي كه امروزه به نام خود او تنگه" ماژلان "نام دارد عبور كرد و از اقيانوس كبير وارد اقيانوس اطلس شد .ماژلان در آن زمان سرگرم اكتشافات دريايي خود در سواحل آمريكاي جنوبي بود .وي در اين روز متوجه اين تنگه كه تا آن روز نامكشوف باقي مانده بود شد و از آن راه به اقيانوس اطلس رسيد .اين تنگه در انتهاي كشور آرژانتين و آمريكاي جنوبي واقع شده است. رويداد:

1553 ميلادي سال:
"ادوارد ششم "جوانترين پادشاه انگلستان در قرن شانزدهم ميلادي ،پس از 16 سال زندگي و 6 سال سلطنت چشم از ماري تودور جهان فرو بست و خواهرش" ماري "معروف به هانري هشتم فرمانرواي انگلستان شد .ادوارد ششم كه فرزند بود روز 18 مارس سال 1537 ميلادي در لندن متولد شده و روز 27 فوريه 1547 ميلادي در دهسالگي به سلطنت رسيده بود .به روز 27 فوريه 1547 مراجعه شود رويداد:

1553 ميلادي سال:
زندگي" ميشل سروه "طبيب مشهور و محقق معروف مذهبي قرن شانزدهم ميلادي اسپانيا پس از 42 سال پايان يافت و به امر" ژان كالون "بنيانگذار مذهب" كالونيسم "زنده در آتش سوزانده شد" .ميشل سروه "روز 24 اكتبر 1511 ميلادي در" ويلانووا "در ايالت آراگون متولد شده بود و سبب اعدام او بوسيله شعلههاي آتش" انكار جنبه الوهيت مسيح "از طرف وي بود .به روز 24 اكتبر 1511 مراجعه شود رويداد:

1553 ميلادي سال:
"ماري تودور "معروف به" ماري خونآشام "ملكه معروف انگلستان پس از مرگ برادر جوانش" ادوار ششم "به سلطنت رسيد .وي كه دختر" هانري هشتم "بود ،روز 6 اوت سال 1516 ميلادي در" گرينويچ "متولد شده بود و هنگامي كه به سلطنت رسيد 37 ،ساله بود ماري تودور كه در زمان وي عده زيادي از پروتستانها كشته شدند ،روز 23 ماه مه 1558 ميلادي مرد .به روز 23 مه 1558 مراجعه شود رويداد:

1600 ميلادي سال:
"كلود - گله لولورن "نقاش و هنرمند قرن هفدهم ميلادي فرانسه در ناحيهاي به نام" شاماني "قدم به عرصه وجود گذاشت" .كلود لولورن "كه از برجستهترين نقاشان و پيشروان فن منظرهسازي فرانسه در دوران سلطنت لويي چهاردهم محسوب ميشود ،قسمت عمدهاي از زندگي خود را در رم پايتخت ايتاليا گذرانيد و روز 14 فوريه سال 1682 ميلادي در 82 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 14 فوريه 1682 مراجعه شود رويداد:

1643 ميلادي سال:
"كلوديو - مونتوردي "آهنگساز و موسيقيدان بزرگ قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي ايتاليا پس از 76 سال زندگي ،بدرود حيات گفت" .مونت وردي "روز 15 مه 1567 ميلادي در" كرمونا "متولد شده بود .از مهمترين آثار" مونت وردي "كه اورفهئو بعدها رييس اركستر كليسا" سن ماركو "در ونيز شد و" تاجگذاري پوپه "را بايد نام برد و متاصسفانه بسياري از آثار او از ميان رفته است. رويداد:

1704 ميلادي سال:
"ژاك بنين بوسوئه "يكي از ادبا و نويسندگان برجسته فرانسه درزمان سلطنت لويي چهاردهم ،بعد از 77 سال زندگي بدرود حيات گفت .بوسوئه كه بعدها به مقام معلمي فرزند لويي 14 رسيد ،روز 14 ژوييه 1627 ميلادي در" ديژون "متولد شده بود .از آثار برجسته اين اديب نامور" تاريخ تغييرات مذهب پروتستان و گفتار در بيان تاريخ عمومي "را بايد نام برد .به روز 14 ژوييه 1627 مراجعه شود رويداد:

1739 ميلادي سال:
"دوموريه "يكي از معروفترين سرداران فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در شهر به نام" كامبره "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه در ارتش انقلابيون فرانسه درجه ژنرالي داشت ،سردار اولين جنگهاي فرانسه با دول خارجي بود كه عليه انقلاب كبير فرانسه قيام كرده بودند .ژنرال دوموريه فاتح جنگ" والمي "در 20 سپتامبر 1792 عليه اتريش بود .وي روز 8 مه 1823 ميلادي مرد. رويداد:

1757 ميلادي سال:
"لافايت "سردار بزرگ و سياستمدار معروف فرانسوي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" شاتو دوشاوانياك "واقع در" لوار عليا "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در جنگهاي استقلال آمريكا به نفع استقلالطلبان عليه انگليس جنگيد و در انقلاب كبير فرانسه جزص انقلابيون درجه اول بود .وي بعد از خدمات فراوان به كشور خويش سرانجام روز 30 دسامبر 1834 مرد .به روز 30 دسامبر 1834 مراجعه شود رويداد:

1775 ميلادي سال:
"ويليام - بليك "يكي از سرشناسترين مردان ادبيات انگلستان در قرون 18 و 19 ميلادي ،در" راچستر "قدم به عرصه وجود گذاشت ،او يكي از پيشقدمان مكتبي است كه راه را براي پيدايش رمانتيسم در انگليس هموار ساخت .اشعار او اكثراش عرفاني و مذهبي هستند و اين اشعار را ،او از 12 سالگي سرود .مرگ او روز 2 ژوييه 1827 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 2 ژوييه 1827 مراجعه شود رويداد:

1780 ميلادي سال:
سلطنت" ژوزف دوم "جانشين ماريترز و امپراتور بزرگ قرن هجدهم ميلادي اتريش پس از مرگ مادرش آغاز شد و در اين زمان ژوزف دوم كه روز 4 دسامبر سال 1741 ميلادي متولد شده بود 39 ،سال از سنش ميگذشت .ژوزف دوم پس از 10 سال سلطنت و 49 سال زندگي روز 11 مه 1790 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 11 مه 1790 و 4 دسامبر 1741 مراجعه شود رويداد:

1780 ميلادي سال:
"ماري ترز "يكي از معظمترين زنان زمامدار جهان در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 40 سال سلطنت و 63 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست" .ماري ترز "دختر شارل ششم ،روز 14 اوت 1717 ميلادي در" وين "پايتخت امپراتوري اتريش متولد شده و روز 21 اكتبر 1740 ميلادي پس از مرگ پدر خويش به سلطنت اتريش رسيده بود .به روز 21 اكتبر 1740 و 14 اوت 1717 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
شورش آزاديخواهان لهستان براي رهايي از زير بار سلطه و نفوذ روسيه تزاري آغاز شد .هدف شورشيان دستگيري كنستانتين و نايبالسلطنه تزار نيكلاي اول در لهستان بود ولي چون وي به سرعت گريخت ،شورشيان با 8500 مرد مسلح به جنگ امپراتوري نيرومند روسيه رفتند .نتيجه اين جنگ شكست نابود كننده شورشيان و از بين رفتن كليه آزاديهاي سياسي و اجتماعي لهستانيها از طرف روسها بود. رويداد:

1859 ميلادي سال:
"áÑÏ ãÇßæáí "ãæÑÎ ÈÒѐ ÇäáíÓí ßå ÇÕáÇÔ ÇÓßÇÊáäÏí ÈæÏ ¡ÈÚÏ ÇÒ 59 ÓÇá ÒäÏí Ôã ÇÒ ÌåÇä ÝÑæ ÈÓÊ æ Çæ ¡ÝÑÒäÏ íß ÊÇÌÑ ÇÓßÇÊáäÏí ÈæÏ ¡ÈÚÏ ÇÒ ÎÊã ÊÍÕíáÇÊ ÏÑ ÑÔÊå ÓíÇÓí Èå ßÇÑ ÓíÇÓÊ ÑÏÇÎÊ æ æßíá ãÌáÓ æ ÓÓ æÒíÑ Ìä ÔÏ æ 5 ÓÇá äíÒ ¡ÏÑ åäÏæÓÊÇä Èå ÓÑ ÈÑÏ .áÑÏ ãÇßæáí ßå ÑæÒ 25 ãå 1800 ãíáÇÏí ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ äæíÓäÏå ÊÇÑíÎ ãåãí æä ÊÇÑíÎ ÇäáíÓ ÇÒ ÂÛÇÒ ÌáæÓ" ÌíãÒ Ïæã "ÇÓÊ. رويداد:

1915 ميلادي سال:
صربستان) يوگسلاوي امروزي (بعد از 8 هفته پايداري و مقاومت در برابر نيروهاي متحد دو كشور آلمان و بلغارستان از پاي درآمد و مارشال ماكنزن فرمانده معروف آلماني ،آن كشور را كاملاش تصرف كرد .حمله آلمانيها به فرماندهي ماكنزن از روز 6 اكتبر 1915 از شمال و مغرب و حمله بلغارها كه به تازگي به متحدين پيوسته بودند ،از روز 14 اكتبر همان سال از مشرق آغاز شده بود .به روز 6 اكتبر 1915 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
شوراي ضد فاشيستي و آزاديبخش يوگسلاوي به رياست مارشال" تيتو "در شهر" ياتيسه "تشكيل شد و در تاريخ يوگسلاوي اين روز به عنوان روز جشن ملي و آغاز استقلال جشن گرفته ميشود .در اين روز ،اين شوراي ضد فاشيستي كه در حقيقت اولين پارلمان انقلابي يوگسلاوي است ،اولين جلسه خود را برگزار كرد و با رهبري همين شورا بود كه يوگسلاوي در جنگ دوم عليه دولت آلمان نازي پيروز شد. رويداد:

1943 ميلادي سال:
اعلاميه تاريخي" كنفرانس تهران "در پايان كنفرانس مهم سياسي تهران منتشر گرديد .در اين اعلاميه كه به امضاي فرانكلين دلانو روزولت رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا - وينستون چرچيل نخستوزير انگلستان و استالين رهبر شوروي رسيده بود ،ضمن اعلام توافق رهبران سه دولت درباره مسائل جنگي ،از خدمات ايران در راه پيروزي متفقين قدرداني شد و نيز تماميت ارضي استقلال ايران تضمين شده بود. رويداد:

1945 ميلادي سال:
"يوگسلاوي "استقلال مجدد خود را بدست آورد .اين كشور كه در شبه جزيره بالكان بين بلغارستان و اتريش و يونان و آلباني و مجارستان و درياي آدرياتيك قرار گرفته است ،در گذشته صربستان نام داشت .در جنگ دوم جهاني يوگسلاوي به اشغال آلمانيها درآمد و پس از قيام ميهنپرستان آن كشور در اواخر جنگ دوم ،آزادي خود را بدست آورد و در اين روز مستقل شد .به روز 29 نوامبر 1943 مراجعه شود رويداد:

1947 ميلادي سال:
مجمع عمومي سازمان ملل متحد با اكثريت كمي تصويب كرد كه فلسطين تجزيه شده و به دو بخش يهودينشين و عربنشين تقسيم گردد و به اين ترتيب اسرائيل بوجود آمد اين كشور كه امروزه در شمار پيشرفتهترين ممالك قاره آسياست ،در حدود 21/000 كيلومتر مربع مساحت و 2/5 ميليون نفر جمعيت دارد و پايتخت آن شهر تاريخي" اورشليم "است .به روز 14 مه 1948 مراجعه شود 30 نوامبر 1667 ميلادي دوبلين" جاناتان سويفت "نويسنده معروف" ايرلندي "در پايتخت ايرلند قدم به عرصه وجود گذاشت .در ماجراي استقلالطلبي ايرلند ،وي تلاش زيادي كرد ولي بعدها به نويسندگي روي آورد و اوضاع نابسامان دوران حيات خود را در كتاب جالبي به نام" سفرنامه گوليور "نوشت كه به صورت يكي از شاهكارهاي ادبي جهان درآمد .وي روز 19 اكتبر 1745 ميلادي در 78 سالگي وفات يافت. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .