َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
28 روز:
1095 ميلادي سال:
به فرمان پاپ" اوربن دوم "رهبر معروف مسيحيان جهان در قرن يازدهم ميلادي ،مسيحيان براي جنگ با مسلمانان بسيج شدند و اين بسيج ،مقدمه جنگهاي خونيني بود كه به نام جنگهاي صليبي ميان مسلمانان و مسيحيان درگرفت .علت جنگ ،تصرف بينالمقدس بدست مسلمانان و جلوگيري از زيارت تربت عيسي مسيح توسط مسيحيان بود .نتيجه جنگهاي صليبي در مجموع ،به نفع مسلمانان بود. رويداد:

1599 ميلادي سال:
"اوليوير كرامول "سردار بزرگ انگليسي كه بعدها به مقام ديكتاتوري آن كشور رسيد ،در" هانتينگدون "قدم به عرصه وجود گذاشت .در زمان شارل اول ،كرامول به نمايندگي مجلس رسيد و بعد به نيروي نطق و بيان ،مجلس و مردم را عليه شارل اول شورانيد و بر آن پادشاه پيروز شد" .اوليوير كرامول "روز 4 سپتامبر 1658 ميلادي بعد از 59 سال زندگي مرد .به روز 4 سپتامبر 1658 مراجعه شود رويداد:

1632 ميلادي سال:
"ژان باپتيست لولي "آهنگساز بزرگ ايتاليايي در شهر" فلورانس "متولد شد .در 14 سالگي به پاريس رفت و جزص ويولونيستهاي لويي 14 درآمد و بعد رهبر آنان شد .بعد از آشنايي با مولير چند كمدي باله مانند" ازدواج اجباري و تازه بدوران رسيده "تصنيف كرد ولي بعد به خلق تراژدي پرداخت .مرگ وي روز 22 مارس 1687 در سن 55 سالگي در پاريس اتفاق افتاد .به روز 22 مارس 1687 مراجعه شود رويداد:

1676 ميلادي سال:
بندر معروف و بزرگ" پوندي شري "در مشرق سرزمين هندوستان ،رسماش توسط فرانسويان تصرف شد و مكمل شاندر ناگور پيروزي پونديشري ،فتح بندر ديگري به نام بود .در آن زمان رقابت استعماري شديدي ميان بريتانياي كبير و فرانسه بر سر تصاحب هندوستان وجود داشت كه با تمام تلاش و پيروزيهاي فرانسه ،سرانجام پيروزي نهايي از آن انگليسيها شد. رويداد:

1741 ميلادي سال:
"پراگ "پايتخت امروزي كشور چكاسلواكي كه در آن زمان مركز سرزمين بوهم محسوب ميشد در جريان جنگهاي هشت ساله اتريش به تصرف مارشال دوبل ايل فرمانده معروف فرانسوي درآمد و با اين پيروزي ،ايالت بوهم از دوبل ايل تصرف اتريش خارج شد .فتح پراگ و بوهم توسط سبب سلطنت شارل هفتم بر آن سرزمين گرديد .به روز 19 دسامبر 1741 و 27 ژانويه 1743 مراجعه شود رويداد:

1757 ميلادي سال:
"ويليام بلاك "شاعر نقاش و گراورساز معروف قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي انگلستان در لندن پايتخت آن كشور متولد شد .وي يكي از 6 شاعر جاوداني انگليس محسوب ميشود زيرا در اشعار وي لطف و احساس خاصي وجود دارد كه در آثار شعراي ديگر كمتر به چشم ميخورد .ويليام بلاك روز 24 مه 1827 ميلادي پس از 70 سال زندگي در اوج شهرت بدرود حيات گفت .به روز 24 مه 1827 مراجعه شود رويداد:

1789 ميلادي سال:
اتحاد تاريخي معروف به" اتحاد دوفينه "ميان شهرها و قصبات ايالت دو فينه در فرانسه ايجاد شد .در اين اتحاد كه در جريان انقلاب كبير فرانسه روي داد ،مردم دوفينه براي دفاع از آزادي سكنه ايالت خود در عمارت شهرداري جمع شدند و قسم ياد كردند كه هميشه با هم متحد باشند و قوانين مجلس ملي را لازمالاجرا بدانند .اين اتحاد ،بعدها به اتحاد فرانسه در 14 ژوييه 1790 ميلادي منجر شد. رويداد:

1792 ميلادي سال:
جنگ خونين 22 روزه معروف به" جنگ بلژيك "با پيروزي دوموريه درخشان سپاهيان انقلاب فرانسه به سرداري ژنرال فرمانده نامدار آن كشور پايان يافت .اين جنگ از روز 6 نوامبر مارسيز 1792 با حمله سربازان فرانسوي كه سرود ميخواندند به خط دفاعي" ژماپ "شد و در نتيجه اين پيروزي سراسر كشور بلژيك به تصرف فرانسه درآمد .به روز 6 نوامبر 1792 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
"پير - ژوزف - پرودهون "فيلسوف و جامعهشناس سوسياليست فرانسوي در" بزانسون "متولد شد .او كه از متفكرترين و دقيقترين پيشوايان سوسياليسم است كتب متعددي دارد مثل" تملك چيست - طرز اختلافات اقتصادي يا فلسفه فقر - قابليت سياسي طبقه كارگر "وي با اصل استقرار عدالت از طريق تعاون و تبادل عادلانه اجتماعي معتقد بود .به روز 5 مه 1865 مراجعه شود رويداد:

1841 ميلادي سال:
"فيليكس ساوارت "پزشك ،مخترع و فيزيسين معروف فرانسوي در قرن نوزدهم ميلادي پس از 50 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مخترع و محقق بزرگ ،روز 27 اكتبر 1791 در" مزلر "متولد شده بود .از مهمترين اختراعات او" چرخ دندانهدار و صداسنج "را بايد نام برد و مهمترين تحقيقات او درباره" صوت "بود كه رساله" آلات موسيقيزهي "نتيجه آنست .به روز 27 اكتبر 1791 مراجعه شود رويداد:

1859 ميلادي سال:
"æÇÔíäÊæä ÇíÑæíä "äæíÓäÏå äÇãí æ ÝÑÇãæÔ äÔÏäí ÇÏÈíÇÊ ÂãÑíßÇ Ó ÇÒ 76 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ßå Çæáíä ÂãÑíßÇíí ÇÓÊ ßå ÏÑ ÇÏÈíÇÊ ÂãÑíßÇ æ ÓÇíÑ äÞÇØ ÌåÇä ãÔåæÑ ÔÏå ÇÓÊ ¡ÑæÒ 14 ÝæÑíå ÓÇá 1783 ÏÑ äíæíæÑß ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊå ÈæÏ .æÇÔíäÊæä ÇíÑæíä ÑÇ äÎÓÊíä äæíÓäÏå ßáÇÓíß æ Çæáíä ÈíæÑÇÝíäæíÓ ÂãÑíßÇ äÇãíÏåÇäÏ .Èå ÑæÒ 14 ÝæÑíå 1783 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1881 ميلادي سال:
"اشتفان تسوايگ "نويسنده و بيوگرافينويس اتريشي در" وين "متولد شد .اين نويسنده يهودي ،در دوران جنگ بينالملل دوم به سبب يهودي بودن مورد تعقيب نازيها قرار گرفت و به برزيل گريخت و سرانجام روز 23 فوريه 1942 ميلادي در برزيل با همسرش خودكشي كرد .از برجستهترين آثار او" شطرنجباز - راز - نيرنگ زنان و تقدير "را ميتوان نام برد .به روز 23 فوريه 1942 مراجعه شود رويداد:

1907 ميلادي سال:
"لئوپولد دوم "پادشاه معروف بلژيك ملك شخصي خود را كه" كنگو "نام داشت به عنوان يك" مستعمره "به دولت بلژيك واگذار كرد .اين سرزمين در سال 1885 ميلادي به موجب موافقتنامهاي كه دول اروپا در كنگره مستعمراتي برلين امضاص كرده بودند .به عنوان ملك شخصي به لئوپولد پادشاه بلژيك بخشيده شده بود .از تقسيم كنگو ،بعد از جنگ جهاني دوم كنگوي" برازاويل "و كنگوي" لئوپولدويل "بوجود آمد. رويداد:

1914 ميلادي سال:
"فردريك - ميسترال "شاعر و اديب معروف فرانسوي در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 84 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ميسترال "روز 6 ژوئن 1830 ميلادي در" مي - يان "قدم به عرصه وجود گذاشته و از 18 سالگي به ادبيات روي آورده بود .وي تنها كسي است كه در قرن نوزدهم به گردآوري فولكلور و ادبيات محلي فرانسه پرداخت و ادبيات عاميانه را رواج داد .به روز 6 ژوئن 1830 مراجعه شود رويداد:

1929 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ هوانوردي و اكتشافات هوايي ،يك هواپيما از قطب جنوبي پرواز كرد و به اين ترتيب پرواز هواپيماها از روي قطب آغاز شد .در اين روز مهم تاريخي درياسالار" ريچارد بيرد "قطبشناس بزرگ آمريكايي با هواپيما به اين اكتشاف بزرگ آغاز كرد .وي در روز 28 و 29 نوامبر 1929 بعد از 2575 كيلومتر هوانوردي دوبار از روي قطب جنوب گذشت. رويداد:

1935 ميلادي سال:
"اريش موريتزفون هورن بوستل "موسيقيدان آهنگساز آلماني در لندن بدرود حيات گفت .وي كه در روز 25 فوريه سال 1877 ميلادي متولد شده بود ،به دوران حكومت نازيها از آلمان اخراج شد و پس از مدتي اقامت در سويس و آمريكا ،به انگلستان مهاجرت كرد و تا پايان عمر خود در آن كشور زندگي كرد .به روز 25 فوريه سال 1877 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
"وينستون چرچيل "نخست وزير انگلستان - فرانكلين روزولت رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا و مارشال استالين رهبر روسيه شوروي كنفرانس تاريخي خود را براي گفتگو پيرامون چگونگي رهبري جنگ دوم كه جريان داشت ،و تعيين سرنوشت ايران كه در آن زمان در اشغال نيروهاي متفقين بود در تهران تشكيل دادند .به روز 7 و 8 آذر 1322 خورشيدي و 29 نوامبر 1943 مراجعه شود رويداد:

1954 ميلادي سال:
"انريكو فرمي "فيزيسين و رياضيدان بزرگ ايتاليايي پس از 53 سال زندگي در نهايت افتخار و سربلندي و شهرت جان سپرد .وي روز 29 سپتامبر 1901 ميلادي در" رم "متولد شد و بعد از طي دانشگاه" پيزا "استاد دانشگاه فلورانس شد .در 25 سالگي قانون" حركت مولكولهاي گازي "را كشف كرد و در 1938 جايزه نوبل را گرفت .ولي اولين كسي بود كه بروي پروژه اتم كار كرد .به روز 2 دسامبر 1942 مراجعه شود رويداد:

1961 ميلادي سال:
"ويلهلمينا "تاريخيترين ملكه هلند پس از 71 سال زندگي در حالي كه خواب بود ،بدرود حيات گفت .اين زن بزرگ كه هلند ،استقلال بعد از جنگ دوم خود را مديون اوست ،به سال 1880 ميلادي متولد شده و در سال 1890 ميلادي هنگامي كه دهساله بود ،به سلطنت هلند رسيد" .ويلهلمينا "تا سال 1948 ميلادي مدت 57 سال سلطنت كرد و در اين سال به نفع دخترش ژوليانا از سلطنت استعفا داد و 13 سال بعد مرد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .