َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


دسامبر مـاه:
3 روز:
1374 ميلادي سال:
"فرانسيسكو - پترارك "اديب مشهور ايتاليايي در قرن چهاردهم ميلادي پس از 70 سال زندگي تواصم با افتخارات فراوان ،بدرود حيات گفت .پترارك كه او را يكي از سه اديب پرچمدار اصلي نهضت ادبي و هنري رنسانس در ايتاليا ميدانند ،روز 7 اوت 1304 ميلادي در" آرزو "متولد شده بود .از او سرودها و قطعات متعددي باقي مانده است .به روز 7 اوت 1304 مراجعه شود رويداد:

1694 ميلادي سال:
"ولتر "اديب و نويسنده و فيلسوف معروف قرن هجدهم ميلادي ،در يك محله كشيشنشين به نام" سنآندره وزارك "در پاريس متولد شد .نام اصليش" فرانسوا - ماري - آروئه "بود .وي بعد از ختم تحصيلاتش به تحقيقات ادبي و فلسفي دست زد و آثار برجستهاي چون" فرهنگ فلسفي - صادق - ژول سزار - نامههاي فلسفي "را نوشت و بعد در 84 سالگي به سال 1778 مرد .به روز 30 مه 1778 مراجعه شود رويداد:

1736 ميلادي سال:
لشكركشي تاريخي نادرشاه افشار ،براي سركوبي و گوشمالي افغانان غلجايي كه در شهر قندهار شورش كرده بودند آغاز شد .در اين لشكركشي كه به محاصره قندهار و يك سلسله جنگهاي سخت و خونين ميان قواي نادر و افغانها منجر شد ،عده سپاه نادر 80 هزار نفر سواره و پياده بود و خود نادر نيز فرماندهي آنان را به عهده داشت .اين لشكركشي ،سرانجام به پيروزي نادر و فتح قندهار پايان يافت. رويداد:

1779 ميلادي سال:
جنگهاي" جئورجيا "براي تسخير اين ايالت جنوبي آمريكا با حمله نيروهاي مسلح انگلستان كه در آن زمان سرگرم جنگ با آزاديخواهان و استقلالطلبان آمريكا بود آغاز شد .در اين جنگ كه مدتي قريب به يك سال به طول انجاميد انگليسيها با استفاده از سرگرمي استقلالطلبان در ايالات شمالي موفق شدند كه روز 1 سپتامبر 1780 ميلادي جئورجيا را تصرف كنند .به روز 1 سپتامبر 1780 مراجعه شود رويداد:

1783 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ تلاش بشر براي پرواز به فضا ،يك بالون ،در حالي كه دو نفر را با خود حمل ميكرد به آسمان رفت ،اين آزمايش در جنگل معروف" بوادوبولني "در پاريس صورت گرفت و اولين كساني كه در اين روز به فضا رفتند ،پيلاتر دوروزيه" پدر هوانوردي "و ماركي دارالاند عمومي لويي شانزدهم بودند .به روز 5 ژوييه 1785 و 26 فوريه 1756 مراجعه شود رويداد:

1786 ميلادي سال:
براي اولين بار در جهان ،مراسم اعدام در يك سرزمين ملغي شد و به اين ترتيب نهضت لغو مجازات" اعدام "آغاز شد .كشوري كه در اين روز مجازات اعدام را از قاموس دادگستري خود حذف كرد ،حكومت خودمختار" توسكانا "در ايتاليا بود كه امروزه جزو ايالات ايتاليا محسوب ميشود .بعضي ممالك پس از مدتي لغو اعدام دوباره مثل انگليس آن مجازات را درباره جنايتكاران اصلاحناپذير تكرار كردهاند. رويداد:

1806 ميلادي سال:
فرمان تاريخي معروف به" فرمان برلين "توسط ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه صادر شد .به موجب اين فرمان كليه ممالك اروپايي كه يا زير نفوذ فرانسه بودند و يا با آن كشور دوست بودند از هر گونه تجارت با انگلستان ممنوع شدند و به اين ترتيب محاصره بري اقتصادي توسط فرانسه در جواب محاصره بحري كه توسط انگلستان از روز 16 مه همان سال آغاز شده بود ،شروع گرديد .به روز 16 مه 1806 مراجعه شود رويداد:

1847 ميلادي سال:
مارشال" گروشي "فرمانده سواره نظام فرانسه و يكي از بزرگترين سرداران آن كشور در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي بعد از 81 سال زندگي بدرود حيات گفت" .مارشال امانوئل دوگروشي "روز 25 مه 1766 ميلادي در" شاتو دو ويلت "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي در جنگهاي بسياري همراه با ناپلئون بناپارت پيروز شده بود كه از اهم آنها جنگ فريدلند را در 14 ژوئن 1807 بايد نام برد. رويداد:

1916 ميلادي سال:
"شارل اول "آخرين امپراتور اتريش از خاندان معروف" هابسبورگ "بعد از مرگ امپراتور" فرانسوا ژوزف "به امپراتوري رسيد .شارل اول كه تا قبل از سلطنت با عنوان آرشيدوك شارل فرمانده سپاهيان اتريش در جنگ اول جهاني بود آخرين پادشاه اتريش ،پسر فرانسوا فرديناند وليعهد اتريش و نوه برادر فرانسوا ژوزف بود .وي در پايان جنگ اول جهاني استعفا داد و به انگلستان رفت. رويداد:

1916 ميلادي سال:
جنگ دوم" سم "كه يكي از مهمترين و پر تلفاتترين جنگهاي بينالملل اول محسوب ميشود بدون نتيجه كلي پايان يافت .در اين جنگ كه از روز 3 ماه سپتامبر سال 1916 ميلادي آغاز شده بود 500000 آلماني و 750 هزار انگليسي و فرانسوي كشته شدند .و در نتيجه ،متفقين با وجود تحمل آن تلفات سنگين تنها 15 كيلومتر در خطوط آلمانيها جلو رفته بودند .به روز 3 سپتامبر 1916 مراجعه شود رويداد:

1916 ميلادي سال:
"فرانسوا ژوزف "امپراتور بزرگ و نامدار اتريش پس از 68 سال سلطنت ،چشم از جهان فرو بست و سلطنت اتريش را به نوه برادر خود" آرشيدوك شارل "واگذاشت .اين پادشاه روز 25 سپتامبر سال 1830 ميلادي در وين متولد شده و روز 2 دسامبر 1848 ميلادي در 18 سالگي به جاي عموي خود فرديناند به سلطنت رسيده بود .وي هنگام مرگ 86 سال داشت .به روز 25 سپتامبر 1830 مراجعه شود رويداد:

1916 ميلادي سال:
نبرد معروف به" تارگوژيو "در سرزميني به همين نام در روماني با پيروزي سپاهيان آلماني به پايان رسيد و ارتش شكستخورده روماني تا حوالي بخارست ،پايتخت خود عقب نشستند .نبرد" تارگوژيو "قسمتي از جنگهاي روماني و آلمان است كه از روز 1 سپتامبر همان سال با حمله ژنرال معروف" ،ماكنزن "سردار آلماني به جلگه" دوبروجا "آغاز شده بود .به روز 6 دسامبر 1916 مراجعه شود رويداد:

1921 ميلادي سال:
"تئوبال - فون - بتمان هولوگ "صدر اعظم آلمان در دوران جنگ اول جهاني پس از 65 سال زندگي ،سه سال پس از پايان جنگ اول ،بدرود حيات گفت .اين سياستمدار ورزيده روز 6 مارس 1856 ميلادي در يكي از شهرهاي" براندنبورگ "متولد شده بود .وي يكي از عوامل اصلي ورود آلمان به نفع اتريش در جنگ اول جهاني بود .به روز 6 مارس 1856 مراجعه شود رويداد:

1949 ميلادي سال:
جمع عمومي سازمان ملل متحد ،به اكثريت آراص استقلال قسمتي از آفريقاي شرقي را كه امروزه به نام جمهوري" سومالي "معروف است تصويب كرد .اين كشور كه امروزه به طور مستقل اداره ميشود ،قسمتي از متصرفات ايتاليا بود منتها سازمان ملل توصيه كرده بود كه تا مردم سومالي آمادگي كامل نداشته باشند استقلال نگيرند .اين كشور روز 1 ژوييه 1960 رسماش مستقل شد .به روز 1 ژوييه 1960 مراجعه شود رويداد:

1956 ميلادي سال:
اولين قيام آزاديخواهي" فيدل كاسترو "شورشي معروف كوبا ،براي رهايي آن كشور از چنگ ژنرال" باتيستا "ديكتاتور كوبا آغاز شد .كاسترو اين قيام را موقعي آغاز كرد كه هنوز دانشجوي دانشگاه هاوانا بود و در رشته حقوق درس ميخواند كاسترو كه در آن زمان 30 ساله بود در اين قيام به سختي شكست خورد و جمع زيادي از ياران خود را از دست داد ولي دو سال بعد پيروز شد و كوبا را نجات داد .به روز 1 ژانويه 1959 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .