َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
17 روز:
1577 ميلادي سال:
اتحاديه مذهبي معروف به" اتحاد مقدس "در فرانسه تاصسيس شد و در اين اتحاديه افراد كاتوليك مذهب فرانسوي براي مقابله با پروتستانها كه طي چند جنگ مذهبي ،امتيازاتي از شاه فرانسه بدست آورده بودند .با يكديگر متحد شدند .مبتكر ايجاد اين اتحاديه كه چند جنگ ديگر مذهبي را در فرانسه باعث شد" دوك دوگيز "بود و هانري سوم پادشاه فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي اولين رهبر آن محسوب ميشود. رويداد:

1623 ميلادي سال:
"ژان دوويت "رهبر ميهنپرستان هلندي در قرن هفدهم ،در شهر" دوردرخت "متولد شد .وي بعد از رسيدن به سن رشد به مشاغل مختلف پرداخت و رفتهرفته به علت تعصب خاص ملي كه داشت ،سرشناس شد و در حمله لويي چهاردهم پادشاه فرانسه به هلند ،او رهبري ميهنپرستان را به عهده داشت .وي در جريان يك شورش تعصبي هلنديان روز 17 اوت 1672 ميلادي بدست جمعي از آزاديخواهان هلندي كشته شد. رويداد:

1680 ميلادي سال:
"فرانسوا دوك دولاروشفوكولد "اديب و حكيم نامدار فرانسه در قرن هفدهم ميلادي بعد از 67 سال زندگي در اوج افتخار و احترام بدرود حيات گفت .لاروشفو كولد كه از او سخنان گهربار فراوان در دست است ،روز 3 مارس 1613 ميلادي در پاريس در خانوادهاي معتبر و مشهور به علم و ادب و هنر متولد شده بود" .مجموعه حكم "از مهمترين آثار اوست .به روز 3 مارس 1613 مراجعه شود رويداد:

1712 ميلادي سال:
"دوك دوواندوم "سردار مشهور فرانسوي در دوران سلطنت لويي چهاردهم ،پس از 58 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام اصلي او" لويي ژوزف دوك دوواندوم "بود و روز 2 ژوييه 1654 ميلادي در پاريس متولد شده بود .دولك دوواندوم در جريان جنگهاي سيزده ساله يكي از برجستهترين سرداران فرانسه بود و پيروزيهاي درخشاني بدست آورد .به روز 2 ژوييه 1654 مراجعه شود رويداد:

1738 ميلادي سال:
قرارداد صلح" وين "در پايتخت اتريش ميان اتريش و فرانسه و اسپانيا به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد ،استانيسلاس لگزينسكي از ادعاي سلطنت لهستان دست برداشت و ناپل و سيسيل كه به موجب قرارداد اسكوريال در 7 نوامبر 1733 به دون كارلوس وليعهد اسپانيا وعده داده شده بود به اسپانيا داده شد و در عوض لويي پانزدهم سلطنت ماريترز را به رسميت شناخت .به روز 3 اكتبر 1735 مراجعه شود رويداد:

1775 ميلادي سال:
سپاه مخصوص" تفنگداران دريايي "آمريكا كه از مهمترين واحدهاي ارتش ايالات متحده محسوب ميشود بوجود آمد .نام اصلي اين سپاه" گردن چرميها "بود زيرا نواري چرمي به دور خود ميبستند .تفنگداران دريايي در طول مدت خدمت خود در جنگهاي فراواني شركت كردند كه مهمترين آنها جنگهاي خاور دور با ژاپن و آخرين آنها جنگ با ويتكنگها در سرزمين ،ويتنام جنوبي بود. رويداد:

1786 ميلادي سال:
"كارل ماريافون وبر "آهنگساز بزرگ آلماني در يكي از شهرهاي كوچك در ايالت" هولشتاين "متولد شد .خانوادهاش مردمي هنرمند بودند ولي نام او از همه مشهورتر شد .در 14 سالگي اولين اثر خود را به نام" دختر جنگل "تصنيف كرد .وي مردي ماجراجو بود و بارها به زندان افتاد .مرگ وي روز 5 ژوئن 1826 ميلادي در 40 سالگي او صورت گرفت .به روز 5 ژوئن 1826 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
"فرانز مسمر "طبيب و روانشناس و مانيتيزور معروف آلماني پس از 81 سال زندگي بدرود حيات گفت .او كه در اصل" فرانسوا - آنتوان - مسمر "نام داشت و اكثراش خود را اتريشي ميدانست ،روز 23 مه 1734 ميلادي در" ايزمانگ "متولد شده بود .مسمر كه براي اولين بار قواعد مانيتيزم را مدون ساخت واضع اصول علم" مسمريسم "در علوم ماوراصالطبيعه است .به روز 23 مه 1734 مراجعه شود رويداد:

1820 ميلادي سال:
قطب جنوب ،كشف شد و كاشف اين قطب كه براي شناختن اسرار آن عده زيادي از دانشمندان و قطبشناسان ممالك مختلف جهان بدرود حيات گفته بودند ،درياسالار بزرگ آمريكايي" آلمن "بود .درياسالار آلمن كه در ضمن از طرف دولت ايالات متحده آمريكا نيز ماصموريت داشت ،در اين روز موفق شد در قطب پياده شد و اولين اطلاعات جغرافيايي مربوط به اين ناحيه مجهول كره زمين را بدست آورد. رويداد:

1839 ميلادي سال:
دومين دوره جنگهاي استقلالطلبي مردم الجزاير در قرن نوزدهم به سرداري امير معروف عرب" عبدالقادر بن محيالدين "عليه فرانسويان آغاز شد عبدالقادر كه در خلال اين مدت به تقويت نيروهاي خود پرداخته بود با 50 هزار سوار و پياده به فرانسويان حمله كرد اين جنگها با شكست" عبدالقادر بن محيالدين "در 5 سپتامبر 1847 ميلادي پايان يافت .به روز 27 مه 1837 مراجعه شود رويداد:

1851 ميلادي سال:
"áæÆí ÏÇÑ "äÞÇÔ ¡ãÎÊÑÚ æ ÝíÒíßÏÇä ÈÒѐ ÝÑÇäÓæí Ôã ÇÒ ÌåÇä ÝÑæ ÈÓÊ .áæíí ÏÇÑ ÏÑ ÒãÇä ÍíÇÊ ÎæÏ ÇÎÊÑÇÚÇÊ ÈÒѐí ßÑÏ ßå Ïæãíä ÚßÇÓí ÇÒ Âä Ìãáå ÇÓÊ æ Çæáíä ÚßÓ ÑæÔä æ æÇÖÍ ÑÇ äíÒ Çæ ÈÑÏÇÔÊ .áæíí ÏÇÑ ßå ÇÎÊÑÇÚ ÎæÏ ÑÇ åãÒãÇä ÈÇ ÇßÊÔÇÝÇÊ" äíÓÝæÑíäå Ó "ÇäÌÇã ÏÇÏ ¡Èå ÓÇá 1789 ãíáÇÏí ÏÑ ÔåÑí Èå äÇã" ßæÑãí "ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ .Èå ÑæÒ 26 ӁÊÇãÈÑ 1789 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1855 ميلادي سال:
"ÌæÒÝ ÑÇíÊ "ÝíáÓæÝ ãÊÝßÑ ÈÒѐ ÂãÑíßÇí ÞÑä äæÒÏåã ÏÑ ÔåÑ ßæßí Èå äÇã" ßæÒÇÑ "ÏÑ ÇíÇáÊ" ãíÓíÓíí "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .ÏÑ æ ãÇÏÑÔ åÑ Ïæ ãÚáã ÈæÏäÏ .æ ÎæÏ Çæ äíÒ Ó ÇÒ ÇÊãÇã ÊÍÕíáÇÊ Èå åãÇä ÔÛá ÑÏÇÎÊ æí ÈÑÇí ÓÚÇÏÊ ÌÇãÚåÇí ßå ÏÑ Âä ãíÒíÓÊ ¡ßÊÈ ÈÓíÇÑí äæÔÊ ßå ãåãÊÑíä ÂäåÇ" ÇÓÇÓ ÓÚÇÏÊ ÌÇãÚå "äÇã ÏÇÑÏ .Èå ÑæÒ 24 ŽÇäæíå 1914 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1894 ميلادي سال:
"جيمز تربر "نويسنده نكتهسنج و موشكاف آمريكايي در" نيويورك "قدم به عرصه وجود گذاشت .و او ،بيشتر در نوشتن داستانهاي كوتاه شهرت دارد .اولين اثرش" زندگي نهايي والترميتي "نام داشت .اين نويسنده دقيق كه يك چشم خود را در كودكي از دست داد .در نويسندگي وسواس عجيبي داشت و به نقاشي نيز وارد بود .جيمز تربر روز 21 آوريل 1961 ميلادي مرد .به روز 21 آوريل 1961 مراجعه شود رويداد:

1903 ميلادي سال:
قرارداد معروف" كانال پاناما "بين ايالات متحده آمريكا و دولت جمهوري پاناما كه به تازگي تاصسيس شده بود به امضاص رسيد .به موجب اين معاهده" حفاظت و نظارت سواحل كانال تا 10 ميل براي ابد "به كشور آمريكا واگذار شد و آن منطقه جزو خاك آمريكا محسوب گرديد .اين كانال به طول 68 كيلومتر اقيانوس اطلس را به اقيانوس آرام متصل ميسازد .قرارداد" كانال پاناما "اولين قرارداد ميان پاناما و آمريكاست. رويداد:

1914 ميلادي سال:
محاصره دريايي آلمان از طرف دولت انگلستان آغاز شد و ناوگان انگلستان راه عبور و مرور از درياي شمال به مقصد و از مبداص آلمان مسدود ساخت و به اين ترتيب ،علاوه بر جنگ نظامي ،دو كشور به جنگ اقتصادي نيز پرداختند .اين واقعه در جريان جنگهاي اول بينالمللي اتفاق افتاد و در عوض آلمانيها نيز از 4 فوريه 1915 انگلستان را محاصره دريايي كردند .به روز 4 فوريه 1915 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
كشور" لتوني "يكي از سه كشور معروف ساحل درياي بالتيك ،كه امروزه جزو جمهوريهاي اتحاد جماهير شوروي محسوب ميشود ،استقلال خود را به طول كامل اعلام كرد .لتوني كشوري است با 652869 كيلومتر مربع مساحت و 2/5 ميليون نفر جمعيت كه پايتخت آن ريگا نام دارد اين كشور ،پس از 22 سال كه مستقل بود ،روز 14 ژوييه 1940 ميلادي همراه با ليتواني و استوني به تصرف رسمي شوروي درآمد. رويداد:

1919 ميلادي سال:
"موسي چومبه "يكي از مشهورترين سياستمداران سياهپوست در" كاتانگا "از ايالات امروزي كشور) كنگوي لئوپولدويل (قدم به عرصه وجود گذاشت و وي از بازماندگان قبيله سلطنتي لوآندا بود .پدرش سرمايهدار بود و خود او پس از اتمام تحصيلات و ورود به كار دولتي ،حزبي به نام كوناكات تاصسيس كرد و سپس ،بعد از استقلال كنگو در ايالت كاتانگا شورش كرد و مدتها با دولت جنگيد .وي مدتي نيز نخستوزير كنگو بود. رويداد:

1920 ميلادي سال:
درياسالار" پيري "يكي از دريانوردان كارآزموده و قطبشناسان معروف جهان در قرون 19) و (20 ميلادي ،بعد از 64 سال زندگي و تلاش در راه شناسايي و شناساندن قطب شمال به مردم جهان ،بدرود حيات گفت" .روبرت - اديون - پيري "روز 6 آوريل 1909 براي اولين بار به قطب شمال رفت و فاتح قطب لقب گرفت .او روز 3 مه 1856 متولد شده بود .به روز 6 آوريل 1909 مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
جنگ" الجزاير "كه در جريان جنگهاي بينالملل دوم در شمال آفريقا ،از جمله مهمترين جنگها محسوب ميشود ،با پيروزي كامل نيروهاي متفقين) آمريكا و انگلستان (پايان يافت .اين جنگها از روز 8 نوامبر همان سال آغاز شد و گرچه نيروهاي فرانسوي براي جلوگيري از تصرف الجزاير با متفقين به سختي جنگيدند ،با اين وصف ،در اين روز الجزاير توسط متفقين تصرف شد .به روز 8 نوامبر 1942 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
شورش و فتنه آذربايجان براي جدا ساختن اين منطقه از ايران توسط يك دسته از كمونيستهاي انقلابي كه توسط افراد مهاجر و نيروهاي بيگانه حمايت ميشدند ،آغاز شد .افراد اين فرقه كه به خود نام دموكرات داده بودند ،با استفاده از بحران سياسي آن روز ايران قسمتهايي از آذربايجان را تصرف كردند .و يك سال بعد با حمله ارتش شاهنشاهي ايران به فرمان شاهنشاه آريامهر ،سراسر آذربايجان از چنگ دمكراتها آزاد شد. رويداد:

1950 ميلادي سال:
چين كمونيست ،رسماش در جنگ كره شركت كرد و به اين ترتيب ،پس از اعلام كمك ايالات متحده آمريكا به كشور كره جنوبي ،چين كمونيست ،بزرگترين و پر جمعيتترين ممالك جهان نيز دفاع از كره شمالي را در برابر حملات احتمالي آمريكا به عهده گرفت .علت دخالت چين كمونيست در جنگ كره ،تعرض نيروهاي آمريكا به مرزهاي چين ،در جنگ با كره شمالي بود .اين جنگ بينتيجه پايان يافت. رويداد:

1961 ميلادي سال:
شورش دهقانان و كشاورزان سويسي عليه دولت آن كشور آغاز شد و اين اولين شورش و قيام عمومي عليه دولت در اين كشور آرام و كوچك اروپاي مركزي بود .علت اصلي اين شورش ،تصميم دولت درباره افزايش قيمت مواد غذايي براي تعديل بودجه آن كشور بود .پس از اين كه پارلمان توسط شورشيان اشغال شد ،با مذاكره بين دولت و نمايندگان شورشيان ،قضيه به نفع دهقانان و كشاورزان فيصله يافت. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .