َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
1470 ميلادي سال:
"شارل هشتم "يكي از پادشاهان معروف و جنگجوي فرانسه در قرن پانزدهم ميلادي در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت و پدرش لويي يازدهم در آن زمان سلطنت داشت پس از مرگ پدر در 3 مارس 1483 ميلادي وي در حالي كه بيش از 13 سال نداشت به سلطنت رسيد و پس از 15 سال سلطنت روز 20 اوت 1498 بدرود حيات گفت .به روز 3 مارس 1483 و 20 اوت 1498 مراجعه شود رويداد:

1485 ميلادي سال:
"ژانه كلوئه "يكي از افراد خاندان هنرمند" كلوئه "در فرانسه ،در شهري از ايالت" فلاندر "چشم به جهان گشود .در قرن شانزدهم" كلوئه "تنها استاد نقاشي محسوب ميشد در حالي كه معماران و حجران فرانسوي در آن قرن كه مصادف با ژانه كلوئه نهضت ادبي و هنري رنسانس بود ،زيادتر بودند .روز 5 مارس 1541 ميلادي در اوج افتخار در 56 سالگي ،بدرود حيات گفت .به روز 5 مارس 1541 مراجعه شود رويداد:

1533 ميلادي سال:
"گيوم دوناسو "معروف به" پرنس دورانژ "كه به او" گيوم خاموش "نيز لقب داده بودند ،در" اورانژ "هلند قدم به عرصه وجود گذاشت .در جريان شورشها و قيامهاي استقلالطلبي مردم هلند عليه اسپانيا ،وي فرمانده استقلالطلبان بود و با وجود ايجاد اتحادي بين ايالات مختلفه هلند ،معهذا مغلوب اسپانيا شد و روز 24 مارس 1584 ميلادي به دست اسپانياييها كشته شد .به روز 17 ژوئن 1576 مراجعه شود رويداد:

1688 ميلادي سال:
"ماريو "يكي از نويسندگان انتقادي و نمايشنامهنويسان بزرگ فرانسه در قرن هجدم ميلادي ،در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .ماريو در نوجواني به كارهاي هنري پرداخت و مدتها بازيگر تماشاخانهها بود تا خود به فكر نويسندگي افتاد و چون ذوقي سرشار و طبعي نقاد داشت ،به زودي شهرت فراوان يافت .اين نمايشنامهنويس ارزنده ،روز 23 ژوييه 1763 ميلادي مرد .به روز 22 ژوييه 1763 مراجعه شود رويداد:

1709 ميلادي سال:
"اليزابت "ملكه مقتدر و نامدار روسيه در قرن هجدهم ميلادي ،در" مسكو "قدم به عرصه وجود گذاشت .اليزابت دختر پطر كبير و كاترين اول بود .زني با هوش و جاهطلب بود و با افسران ارتش روسيه روابطي دوستانه داشت و به كمك آنها بود كه روز 6 دسامبر 1741 ميلادي به سلطنت رسيد و با كمال قدرت تا روز مرگش يعني 5 ژانويه 1762 ميلادي سلطنت كرد .به روز 5 ژانويه 1762 مراجعه شود رويداد:

1749 ميلادي سال:
پاستوريزاسيون" نيكولاآپر "مكتشف و مخترع بزرگ طريقه كردن خوراكيها و اغذيه مختلف در" شالون سورلومارن "واقع در فرانسه متولد شد .پدرش مهمانخانهدار بود و مادرش نيز به پدر او كمك ميكرد .وي كه با اكشتاف خود دنيا را از شر فساد اغذيه و عواقب آن نجات داده بود ،روز 1 ژوئن 1841 ميلادي در نهايت فقر و فلاكت به سن 92 ديده از جهان بربست .به روز 1 ژوئن 1841 مراجعه شود مراجعه شود رويداد:

1796 ميلادي سال:
سلطنت 5 ساله تزار پل اول ،امپراتور روسيه در قرن هجدهم ميلادي پس از مرگ كاترين كبير ،آغاز شد .پل اول كه روز 23 اوت 1754 ميلادي در" سن پطرزبورگ "متولد شده بود ،هنگامي كه بر تخت مينشست 42 ساله بود وي در جريان توطئهاي كه عدهاي سران ارتش عليه او ترتيب داده بودند روز 23 مارس 1801 خفه شد .به روز 23 اوت 1754 و 23 مارس 1801 مراجعه شود رويداد:

1796 ميلادي سال:
جنگ" باتلاق آركول "ميان" آلوينزي "سردار اتريشي و" ناپلئون بناپارت "سردار فرانسوي كه در محلي به همين نام در گرفته بود ،با پيروزي ناپلئون پايان يافت .در اين جنگ ،چون اتريش 15 هزار سپاه بيش از ناپلئون داشت ،سردار جوان فرانسوي به خدعه متوسل شد و پس از فريب دادن اتريشيها از روز 15 نوامبر 1796 در باتلاق آركول بر آنان تاخت و در اين روز پيروزي يافت .به روز 15 نوامبر 1796 مراجعه شود رويداد:

1796 ميلادي سال:
"كاترين كبير "ملكه مقتدر روسيه كه به عنوان كاترين دوم نيز شهرت دارد ،پس از 67 سال زندگي و 34 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين زن بزرگ كه اصلاش آلماني بود ،روز 19 مه 1729 ميلادي در" اشتتين "قدم به عرصه وجود گذاشت و بعد به همسري پطر سوم وليعهد روسيه درآمد .پس از قتل پطر سوم در 6 ژوييه 1762 ميلادي به امپراتوريسي روسيه رسيد .به روز 6 ژوييه 1762 مراجعه شود رويداد:

1839 ميلادي سال:
حكومت دوره اول" پرنس ميشل "در صربستان آغاز شد .پرنس ميشل فرزند" ميلوخ اوبرنوويچ "اولين حاكم صربستان بود .وقتي" ميلوخ اوبرنوويچ "به سبب ستمكاري و استبداد خود در اين روز از امارت خلع گرديد ،وي به جاي پدر حاكم شد .دوره اول حكومت ميشل سه سال بيشتر طول نكشيد و روز 20 دسامبر 1842 ميلادي به سبب قيام مجدد مردم عليه او از حكومت خلع شد .به روز 29 سپتامبر 1860 مراجعه شود رويداد:

1839 ميلادي سال:
حكومت" ميلوخ اوبرنوويچ "اولين فرمانرواي صربستان پايان يافت .اين مرد كه در انقلاب بزرگ آزاديخواهي صربها ،رهبري شجاع و سياستمدار بود ،از سال 1830 ميلادي) روز 5 ژوييه (به فرمان امپراتور عثماني به امارت صربستان رسيده و حكومت در خانواده او موروثي شده بود .چون وي در حكومت راه استبداد ميپيمود ،مردم عليه او قيام كردند ،در اين روز خلع شد و پسرش پرنس ميشل را به جاي او انتخاب كردند. رويداد:

1866 ميلادي سال:
ÊÑÚå ÓæÆÒ ÈÇ ÚÈæÑ íß ßÔÊí ÝÑÇäÓæí Èå äÇã" äÓÑ "ÍÇãá" ÇæŽäí "ãáßå ÒíÈÇí ÝÑÇäÓå æ äǁáÆæä Óæã ÇãÑÇÊæÑ ÝÑÇäÓå æ ÈíÔ ÇÒ íßÕÏ ÓíÇÓÊãÏÇÑ æ ÇÝÓÑ ÈÑÌÓÊå ÇÝÊÊÇÍ ÔÏ .Çíä ÝÑÏíäÇäÏ ÏæáÓÓ ÊÑÚå ÊæÓØ íß ãÚãÇÑ ÝÑÇäÓæí Èå äÇã ÈÑÇí ÇíÌÇÏ ÇÑÊÈÇØ Èíä ÏÑíÇí ãÏíÊÑÇäå æ ÏÑíÇí ÓÑÎ ÇíÌÇÏ ÔÏå ÈæÏ .ÊÑÚå ÓæÆÒ ÑæÒ 26 Žæííå 1956 ãíáÇÏí ãáí ÔÏ .Èå ÑæÒ 26 Žæííå 1956 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1870 ميلادي سال:
كشورهاي جنوبي آلمان نيز الحاق خود را به اتحاديه دولتهاي شمالي آلمان كه روز 9 آوريل 1867 ميلادي به ابتكار بيسمارك صدراعظم بزرگ آلمان تاصسيس شده بود ،اعلام كردند .با الحاق اين ممالك كه عبارت بودند .از" باوير - وورتمبرگ - باد "عنوان اتحاديه دولتهاي شمالي آلمان به امپراتوري آلمان مبدل شد و به اين ترتيب آخرين قدم در راه اتحاد آلمان برداشته شد .به روز 9 آوريل 1867 مراجعه شود رويداد:

1870 ميلادي سال:
امپراتور مقتدر آلمان تاصسيس شد و اين امپراتوري كه بعد از پيروزي بر سه كشور دانمارك - اتريش و فرانسه بعد از ايجاد نقشه اتحاد آلمان بوجود آمد ،تا روز 9 نوامبر سال 1918 ميلادي كه آلمان در جنگ بينالملل شكست خورد و ويلهلم دوم به خاك هلند پناهنده شد ادامه داشت .اولين امپراتور آلمان ويلهلم اول بود كه روز 18 ژانويه 1871 ميلادي سلطنت خود را اعلام كرد. رويداد:

1889 ميلادي سال:
"رابرت براونينگ "سراينده آثاري چون" مردان و زنان "و" انگشتري و كتاب "پس از 77 سال زندگي بدرود حيات گفت" .براونينگ "روز 24 فوريه 1812 ميلادي در ناحيهاي در لندن به نام" كامبرول "متولد شد .سبك شعر وي ،ساده و لطيف بود و به اين سبب فهم آن براي بعضي مشكل به نظر ميرسيد .او شوهر اليزابت بارت شاعر معروف و پر احساس انگليسي بود .به روز 24 فوريه 1812 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
جنگهاي معروف به" يكماهه "كه ميان نيروهاي متفقين دونكرك) انگلستان و فرانسه (و آلمان به خاطر تصرف بندر و" كاله "از روز 20 اكتبر 1914 ميلادي آغاز شده بود ،پايان يافت و نتيجه اين جنگ عدم دسترسي آلمانيها به اين دو بندر بود كه از لحاظ موقعيت جغرافيايي اهميت زياد داشتند .مدافع بنادر" دونكرك و كاله "ژنرال معروف فرانسوي" فوش "بود .به روز 20 اكتبر 1914 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
"اوگوست رودن "يكي از برجستهترين شخصيتهاي هنري قرون نوزدهم و بيستم ميلادي فرانسه ،پس از 77 سال زندگي در شهر به نام" مورون "بدرود حيات گفت" .رودن "كه كار هنري را از كودكي و نوجواني آغاز كرده بود ،روز 12 نوامبر سال 1840 ميلادي در" پاريس "متولد شده بود .از برجستهترين آثار او" مرد متفكر و بوسه "را بايد نام برد .به روز 12 نوامبر 1840 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
جنگ" كامبره "كه يكي از آخرين جنگهاي معروف بينالملل اول در سال 1917 ميلادي محسوب ميشود ،با حمله انگليسيها و فرانسويها آغاز شد .هدف انگليسيها تصرف شهر" كامبره "در نزديك رود" اسكو "بود و 400 تانك و 1000 هواپيما نيروهاي متفقين را تقويت ميكرد .به سبب تقويت و استحكام مواضع آلماني ،اين جنگ تقريباش بدون نتيجه به پايان رسيد و" كامبره "تسخير ناشده باقي ماند. رويداد:

1918 ميلادي سال:
دو ايالت صنعتي و مهم" آلزاس و لرن "پس از 48 سال كه در تصرف دولت آلمان قرار داشت ،در نتيجه شكست آلمان در جنگ بينالملل اول به فرانسه بازگشت .آلزاس و لرن در جنگهاي معروف 1870 ميلادي بين فرانسه و آلمان ،توسط آلمانيها تصرف و اشغال شده بود .اين دو ايالت كه در مشرق فرانسه قرار دارند هنوز هم متعلق به فرانسه هستند و جزص ايالات اصلي فرانسه محسوب ميشوند. رويداد:

1943 ميلادي سال:
كنفرانس قاهره ،يكي از تاريخيترين كنفرانسهاي سياسي كه در دوران جنگ جهاني دوم ،توسط سران ممالك متفق برگزار مصر شد ،آغاز به كار كرد .در اين كنفرانس كه در پايتخت صورت گرفت) پرزيدنت روزولت رييس جمهوري آمريكا ،وينستون چرچيل نخستوزير بريتانياي كبير و ژنرال چيانكايچك رييس جمهوري چين (شركت داشتند .از تصميماتي كه در اين كنفرانس گرفته شد آزادي و استقلال كره بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .