َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
7 روز:
1630 ميلادي سال:
"يوهان كپلر "منجم و ستارهشناس آلماني بعد از 59 سال زندگي در ميخانهاي محقر از دنيا رفت .وي روز 27 دسامبر 1571 ميلادي در" ويلدر "متولد شده بود و بعد از اتمام تحصيلات ،توسط تيكوبراهه منجم معروف ،به نجوم علاقمند شده بود .كشف حركت بيضي مريخ در مدار ،از نتايج زحمات اوست و سه قانون حركت سيارات كه به قوانين كپلر در هياصت و نجوم معروفند از اوست .به روز 17 دسامبر 1571 مراجعه شود رويداد:

1670 ميلادي سال:
"ژان - آموس - كومنيوس "عالم بزرگ تعليم و تربيت و اديب معروف" چك اسلواكي "در شهر آمستردام در هلند بدرود حيات گفت .اين مرد كه آثار او همه در زمينه توسعه وسايل تعليم و تربيت است ،به سال 1592 ميلادي در" موراويا "قدم به عرصه وجود گذاشت .از مهمترين آثار او" هنر بزرگ آموزگاري "را بايد نام برد .به روز 26 مارس 1592 مراجعه شود رويداد:

1677 ميلادي سال:
"گيوم كوستو "يكي از برجستهترين حجاران و مجسمهسازان فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي ،در" ليون "قدم به عرصه وجود گذاشت .چون ذوق حجاري در او موجود بود در خدمت عموي خود" كوازوكس "به دقايق اين هنر واقف شد و سپس رفته رفته به شهرتي كه در خور او بود رسيد از او مجسمه" اسبان مارلي "كه در خيابان شانزه ليزه پاريس است به يادگار مانده است .به روز 20 آوريل 1746 مراجعه شود رويداد:

1701 ميلادي سال:
سلطنت" فيليپ پنجم "پادشاه فرانسويالاصل اسپانيا در قرن هجدهم ميلادي آغاز شد .فيليپ پنجم كه قبل از رسيدن به سلطنت" فيليپ دوك دانژو "لقب داشت ،نوه لويي چهاردهم محسوب ميشد و توسط شارل دوم پادشاه اسپانيا به جانشيني انتخاب شده بود .فيليپ پنجم روز 14 ژوييه 1683 ميلادي در" ورساي "متولد شده و روز 28 مارس 1746 ميلادي جان سپرده بود .به روز 28 مارس 1746 مراجعه شود رويداد:

1717 ميلادي سال:
"دالامبر "رياضيدان بزرگ فرانسوي در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت و همان روزهاي اول زندگي ،مادرش او را كنار كليسا نوتردام گذاشت و گريخت و بعدها معلوم شد پدرش ژنرال وستوش و مادرش مادام" تنسن "است .وي به سبب نبوغ خاص در رشته رياضيات ،مشهورترين دانشمند زمان خود شد .از مهمترين آثار او" كتاب ديناميك "را ميتوان نام برد .به روز 29 اكتبر 1783 مراجعه شود رويداد:

1728 ميلادي سال:
"ژوزف - بلاك "فيزيسين و شيميدان معروف اسكاتلندي) انگليسي (در شهر" بوردو "در فرانسه متولد شد .وي تحصيلات خود را در دانشگاه ادينبورگ اسكاتلند به پايان رسانيد و سپس به مقام استادي در همان دانشگاه رسيد .از مهمترين يادبودهاي علمي او ،كشف گاز معروف" كربنيك "از تكليس" آهك يا منيزي "است كه در 6 فوريه 1757 بدست آمد .وي روز 1 ژوئن 1799 مرد .به روز 1 ژوئن 1799 مراجعه شود رويداد:

1796 ميلادي سال:
جنگ عجيب و تاريخي معروف به" باتلاق آركول "در اراضي باتلاقي آركول واقع در ايالت لومباردي شمال ايتاليا ميان 50 هزار سپاه اتريش به سرداري" آلوينزي "و 34 هزار سپاه فرانسوي به سرداري ناپلئون بناپارت آغاز شد .در اين جنگ مدت سه روز سپاهيان دو طرف ،در گل و لاي لجن با يكديگر ميجنگيدند و سرانجام روز 17 نوامبر پيروزي نصيب فرانسويان شد .به روز 17 نوامبر 1796 مراجعه شود رويداد:

1798 ميلادي سال:
تورينو شارل آلبرت ،پادشاه ميهنپرست و شجاع ايتاليايي در قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از تقسيم ايتاليا كه به موجب كنگره وين در 19 ژوييه 1815 ميلادي صورت گرفت و از ساردني و پيه منته دولت مستقلي تشكيل يافت ،روز 15 فوريه 1832 ميلادي به سلطنت رسيد .مدت فرمانروايي وي 17 سال به طول انجاميد و روز 23 مارس 1849 از سلطنت استعفا داد .به روز 21 ژوييه 1832 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
نبرد مشهور" ساراگوس "مدهشترين و خونينترين جنگهاي 5 ساله ميان اسپانيا و فرانسه با حمله" لان "سردار ناپلئون بناپارت كه ماصمور تسخير ساراگوس شده بود ،آغاز شد .از اين شهر" پالافوكس "سردار ميهنپرست اسپانيايي دفاع ميكرد و اين دفاعي بود خانه بخانه با چنگ و دندان كه سرانجام روز 17 فوريه 1809 ميلادي با پيروزي فرانسويها ،به بهاي تلفات زيادي تمام شد .به روز 17 فوريه 1809 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
"ژرار - لابروني - دونروال "شاعر معروف سوررئاليست فرانسه در پاريس متولد شد .وي در اوان جواني پس از مدتي نويسندگي به شاعري پرداخت و به زودي جامعه ادبيات فرانسه او را به عنوان يكي از بنيانگذاران اين سبك شناخت .وي اولين كسي بود كه" فاوست "گوته را به زبان فرانسه ترجمه كرد .ژراردونروال روز 26 ژانويه 1855 ميلادي خودكشي كرد. رويداد:

1862 ميلادي سال:
"ÑåÇÑÏ åæÊãä "äæíÓäÏå ãÔåæÑ æ ÔÊßÇÑÏÇÑ ÂáãÇäí ÏÑ ÔåÑ" ÈáíäÓ "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .æí ÏæÑÇä ßæÏßí ÑÇ ÏÑ äÇÒ æ äÚãÊ æ ÏæÑÇä ÌæÇäí ÑÇ Èå ÓÎÊí æ ãÐáÊ ÓÑí ßÑÏ æ ÇÒ 24 ÓÇáí ÏÓÊ Èå äÇÑÔ ÒÏ æ Çæáíä ÏÇÓÊÇäÔ Èå äÇã" ÓÑ ßæå "ÈÇ ÇÓÊÞÈÇá ÝÑÇæÇä ãÑÏã ÑæÈÑæ ÔÏ .æí Èå ÓÇá 1912 ãíáÇÏí ÌÇíÒå ÇÏÈí äæÈá ÑÇ ÑÝÊ æ Èå ÓÇá 1940 ãíáÇÏí ãÑÏ .Èå ÑæÒ 5 Žæííå 1940 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1884 ميلادي سال:
انجمن بزرگ استعماري" برلن "براي تقسيم سرزمينهاي آفريقا بين ممالك اروپايي در پايتخت آلمان افتتاح شد .مبتكر اين كنفرانس" بيسمارك "صدراعظم آهنين آلمان بود و در جلسات آن ،نمايندگان" فرانسه - روسيه - انگلستان - بلژيك - پرتقال و اتريش "شركت داشتند .اين كنفرانس تا روز 26 فوريه سال 1885 ميلادي به طول انجاميد .به روز 26 فوريه 1885 مراجعه شود رويداد:

1889 ميلادي سال:
سلطنت 57 ساله" دون پدروي دوم يا - پير دوم "آخرين پادشاه كشور برزيل با اعلام جمهوري در آن كشور پايان يافت .دون پدروي دوم ،از روز 2 آوريل سال 1831 ميلادي بعد از استعفاي پدرش دون پدروي اول پادشاه شده بود در حالي كه بيش از 6 سال نداشت .مرگ وي سه سال بعد از بركناري از سلطنت روز 21 سپتامبر 1891 بود .به روز 21 سپتامبر 1891 و 2 آوريل 1831 مراجعه شود رويداد:

1889 ميلادي سال:
دولت" برزيل ،"بعد از پيروزي در انقلابي كه عليه" دون پدروي دوم "پادشاه آن كشور بر پا شده بود ،رژيم جمهوري را به دنيا اعلام كرد و به اين ترتيب رژيم سلطنتي كه از روز 4 آوريل 1808 ميلادي در برزيل بوجود آمده بود از ميان رفت عامل اصلي ايجاد سلطنت در برزيل نايبالسلطنه پرتقال بود كه با نام ژان پنجم در 4 آوريل 1808 سلطنت را در برزيل بوجود آورد .به روز 25 فوريه 1820 مراجعه شود رويداد:

1897 ميلادي سال:
"ايمره - ناگي "نخستوزير ميهنپرست و يكي از سياستمداران معروف اروپاي شرقي در" بوداپست "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از اتمام تحصيلات خود در رشته حقوق ،مدتي به تدريس و مدتي به وكالت پرداخت و سپس سياست پيشه كرد .وي در جريان انقلاب مجارستان در 1954 نخست وزير بود و به همين سبب روز 17 ژوئن 1955 ميلادي توسط دولت روسيه اعدام شد .به روز 17 ژوئن 1955 مراجعه شود رويداد:

1920 ميلادي سال:
به موجب تصميماتي كه دولت بزرگ فاتح در جنگ اول بينالمللي گرفتند ،بندر معروف" دانزيك "در لهستان ،به صورت يك شهر مستقل و آزاد درآمد .دانزيك يا" بندر گدانسك "بندري در جنوب خليج معروفي به همين نام در شمال لهستان است كه نام ديگر آن" دانتزيگ "بود و در استاني به همين نام قرار دارد .اين بندر مورد ادعاي آلمانها بود. رويداد:

1941 ميلادي سال:
حمله بزرگ سپاهيان آلمان نازي عليه سپاهيان ارتش سرخ شوروي براي تصرف مسكو پايتخت روسيه كه در 19 ماه اكتبر همان سال آغاز شده بود ،شروع گرديد .در اين نبرد كه به سبب وجود تانكهاي زيادي كه هر دو طرف وارد ميدان كردند" .نبرد تانكها "معروف شده است ،روسها شكست خوردند و با وجود اين ،آلمانها موفق به تصرف مسكو نگرديدند .به روز 27 نوامبر 1941 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
سپاهيان آلماني كه تحت فرماندهي فيلد مارشال" فون رونشتدت "در جبه شرق ،در روسيه سرگرم نبرد با روسها بودند موفق شدند شبه جزيره كريمه را در ساحل درياي سياه به تصرف درآورند .اين شبه جزيره كه در شمال درياي سياه قرار دارد ،پايگاه اصلي نيروي دريايي روسيه شوروي در آن دريا محسوب ميشد تسلط آلمان نازي بر شبه جزيره كريمه زياد طول نكشيد و دوباره روسها آن را تصرف كردند. رويداد:

1956 ميلادي سال:
اولين دستههاي نيروي پليس بينالمللي" پليس صلح "مركب از 45 نفر دانماركي و 50 نفر نروژي وارد منطقه كانال سوئز شدند .وظيفه اين نيروها جلوگيري از عمليات جنگ ميان مصر و انگليس و فرانسه و اسرائيل بود .بعد از تخليه مناطق اشغال شده از طرف انگليسيها فرانسويها و اسرائيلها ،پليس صلح آن نواحي را اشغال كرد و بعدها قسمتهايي از آن را به مصر مسترد داشت. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .