َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
19 روز:
1419 ميلادي سال:
بوژادور اولين سفرهاي اكتشافي دولت پرتغال براي تصرف نقاط جديدي در آفريقا آغاز شد و اولين هدف دريانوردان پرتغالي رسيدن به دماغهاي به نام بود كه در مغرب آفريقا قرار داشت .دريانوردان پرتغالي مدت 14 سال براي رسيدن به اين دماغه وقت صرف كردند .و سرانجام روز 18 ژوئن 1433 ميلادي موفق به رسيدن به اين دماغه شدند .به روز 18 ژوئن 1433 مراجعه شود رويداد:

1500 ميلادي سال:
"بنونوتوچليني "مجسمهساز - زرگر - سراينده و نويسنده معروف ايتاليايي در" فلورانس "متولد شد .پدرش موسيقيدان بود ولي او به موسيقي توجهي نداشت و در زمان پاپ" كلمان هفتم "به زرگري در رم مشغول شد و آثار جالبي چون" هركولس اطلس - و نمكدان طلايي "ساخت .از مجسمههاي معروف او" ژوپيتر "را بايد نام برد .وي روز 2 نوامبر 1545 ميلادي مرد .به روز 2 نوامبر 1545 مراجعه شود رويداد:

1700 ميلادي سال:
"شارل دوم "پادشاه اسپانيا در قرن هفدهم ،پس از 40 زندگي و 35 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين پادشاه روز 27 فوريه 1660 ميلادي در مادريد متولد شده و روز 13 ژوئن 1665 ميلادي بعد از مرگ پدرش فيليپ چهارم به سلطنت رسيده بود .وي قبل از مرگ" فيلپ دوك دانژو "نواده لويي چهاردهم پادشاه فرانسه را به جانشيني خود انتخاب كرده بود .به روز 13 ژوئن 1665 مراجعه شود رويداد:

1709 ميلادي سال:
شارل دوازدهم سلطنت" استانيسلاس لكزينسكي "پادشاه لهستان كه در جريان جنگهاي شش ساله لهستان ميان اوگوست دوساكس پادشاه لهستان و پادشاه سوئد به جاي اگوست به سلطنت رسيده بود پايان يافت و با شكست شارل دوازدهم از روسها ،اگوست نيز دوباره به لهستان بازگذشت و تاج و تخت را پس از سه سال دوباره به تصرف خود درآورد و پادشاه لهستان شد .به روز 6 سپتامبر 1706 مراجعه شود رويداد:

1750 ميلادي سال:
"ژاك دومونو "يكي از سرداران فرانسه و در شهر" بوسي "متولد شد .او مردي دلير و شجاع ولي بيلياقت بود .در جريان حمله ناپلئون به مصر او نيز همراه ناپلئون بود و در آنجا مسلمان شد و" عبدالله "نام گرفت .وي بعد از قتل" كه لهبر "فرمانده نيروهاي فرانسه در مصر شد و در زمان او بود كه روز 12 سپتامبر 1801 مصر را به انگليسيها واگذاشت .به روز 18 ژوئن 1810 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
فرمان الحاق ولايات پاپ" پيهفتم "رهبر بزرگ مسيحيان جهان به امپراتوري ناپلئون بناپارت سلطان مقتدر فرانسه توسط وي صادر شد .در اين فرمان قيد شده بود) حضرت عيسي)ع (اگر چه نژادش به داود پادشاه ميرسيد اما به هيچوجه در بند سلطنت و قلمرو حكومت نبود ،بنابر اين پاپ بايد فقط سلطنت روحاني داشته باشد (نتيجه اين فرمان الحاق ،تكفير ناپلئون بناپارت بود .به روز 19 مارس 1807 مراجعه شود رويداد:

1821 ميلادي سال:
دوران سلطه 320 ساله اسپانيا بر سرزمين پاناما پايان يافت .پاناما كه در مركز آمريكاي مركزي بين دو اقيانوس آرام و اطلس قرار گرفته است ،از روز 19 ژوئن 1501 ميلادي تحت نفوذ اسپانياييها درآمد .پاناما در اين روز پس از جدايي از اسپانيا به سرزمين كلمبيا ملحق شد ولي روز 3 نوامبر 1903 از آن كشور نيز جدا شد و استقلال يافت .به روز 19 ژوئن 1501 مراجعه شود رويداد:

1911 ميلادي سال:
"هانري ترووايا "نويسنده سرشناس و روسينژاد فرانسه در مسكو ،پايتخت روسيه كه هنوز بر سلطه تزارها قرار داشت متولد شد .سه ساله بود كه جنگ اول اتفاق افتاد و سپس ماجراي انقلاب روي داد و بعد خانواده وي از روسيه به فرانسه مهاجرت كردند و" ترووايا "تبعه فرانسه شد .از آثار مهم وي" گهواره سنگين و خون بروي برفها "را بايد نام برد .وي به عضويت آكادمي فرانسه درآمده است. رويداد:

1914 ميلادي سال:
به موجب تصويب مجلس شوراي ملي ايران و فرمان" احمد شاه قاجار "بيطرفي كشور شاهنشاهي ايران در كليه جنگهاي بينالملل اعلام شد .اين جنگ كه از روز سوم اوت 1914 ميلادي با حمله اتريش و آلمان به صربستان آغاز شده بود ،با وجودي كه ايران بيطرفي خود را اعلام داشته بود ،به علت تجاوز نيروهاي روسي - انگليسي و عثماني سرانجام به كشور ما هم رسيد و خسارات و تلفات زيادي نيز وارد كرد. رويداد:

1914 ميلادي سال:
نبرد دريايي) كورونل (در جريان جنگهاي معروف بينالملل اول ،بين ناوگان جنگي آلمان و نيروي دريايي انگلستان در اطراف ساحل بندري به همين نام در شيلي اقيانوس) آرام (اتفاق افتاد .در اين جنگ 5 رزمناو آلماني كه با دستهاي از كشتيهاي انگليسي مصادف شده بودند ،دو رزمناو انگليسي را غرق كردند و بقيه را صدمه زدند .انتقام اين جنگ روز 8 دسامبر همان سال (1914) گرفته شد. رويداد:

1918 ميلادي سال:
امپراتوري" اتريش - هنگري "كه يكي از مقتدرترين نيروهاي سياسي و نظامي جهان در قرون نوزدهم و بيستم محسوب ميشد ،منقرض شد و آن كشور بزرگ به دو سرزمين مجزاي اتريش و مجارستان تقسيم گرديد .بعد از اين تجزيه ،چون مجارها ،رژيم جمهوري را براي خود برگزيدند ،اتريشيها نيز به جمهوري مايل شدند .و به اين ترتيب ،بساط امپراتوري در آن سرزمين برچيده شد هر دوي اين ممالك امروزه جمهوري هستند. رويداد:

1940 ميلادي سال:
بمباران وحشتناك" سالونيك "بندر معروف يونان در جريان جنگهاي بينالملل دوم آغاز شد .يونان در آن زمان مورد حمله ايتالياييها واقع شده و جنگ ميان يونان و ايتاليا از روز 29 اكتبر 1940 ميلادي شروع شده بود و هدف از بمباران سالونيك از بين بردن روحيه مردم يونان بود .در اين بمباران بندر زيباي سالونيك زير و رو شد و فرماندهي اين بمباران با پسر موسوليني بود .به روز 29 اكتبر 1940 مراجعه شود رويداد:

1954 ميلادي سال:
با قيام سي گروه از انقلابيون مسلمان در الجزاير ،شورشهاي آزاديخواهي مردم الجزاير آغاز شد .قديسين اين قيام خونين ،در يك روز مقدس مسيحي به نام اتفاق افتاد و" احمد بنبلا "رييس كميته انقلاب الجزاير در قاهره جنگ استقلال را اعلام كرد .اين جنگ روز 3 ژوييه 1962 ميلادي با اعطاي استقلال به الجزاير در زمان حكومت" ژنرال دوگل "با شكست فرانسويها به پايان رسيد. رويداد:

1954 ميلادي سال:
بعد از 9 سال جنگ و تحمل بيش از 5 بيليون دلار خسارت و نابودي دهها هزار فرانسوي ،سرانجام جنگ ويتنام كه از روز 16 نوامبر 1945 ميلادي با حمله فرانسويان شروع شده بود با شكست ژنرال" دوكاستري "فرمانده فرانسوي پايان يافت و به موجب موافقتنامه ژنو قرار شد كه ويتنام به دو قسمت شمالي بن - هايي و جنوبي تقسيم شود .اين تقسيم از محل رود صورت گرفت و در شمال ويتنام حكومت كمونيستي روي كار آمد. رويداد:

1963 ميلادي سال:
كودتاي بزرگ ويتنام جنوبي عليه" نگودين ديم "رييس جمهوري مقتدر آن كشور آغاز شد .در اين كودتاي بزرگ ،ارتش ويتنام جنوبي كه سرگرم جنگ با ويتكنگها بود عليه نگودين ديم قيام كرد و فرماندهي كودتا با ژنرال" وانمينه "بود .در اين كودتا ،ارتش ،حكومت" نگودين - ديم "را ساقط كرد و خود او و عدهاي از بستگانش منجمله برادرش به قتل رسيدند. رويداد:

1965 ميلادي سال:
"آرتور شلهزينگر - پدر "مورخ و محقق بزرگ آمريكايي ،بعد از 77 سال زندگي ،چشم از جهان بربست .اين اديب معروف كه عمري را در تحقيقات تاريخي سپري كرد ،روز 24 مارس 188 ميلادي در" كولمز "از شهرهاي ايالت" پنسيلوانيا "متولد شده بود .از مهمترين آثار شلهزينگر) نطريات تازه درباره تاريخ آمريكا - ظهور شهر و پيشرفت آمريكاي جديد (بود .به روز 24 مارس 1888 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .