َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
11 روز:
1485 ميلادي سال:
سلسله جنگهاي 30 ساله داخلي انگليس كه به نام" جنگهاي 30 ساله "و" جنگهاي دوگل "نيز معروف است ،پايان يافت .اين جنگ بين بعضي از گردنكشان انگليسي كه قصد سلطنت داشتند از روز 20 مه 1455 ميلادي آغاز شده بود .نتيجه اين جنگ از بين رفتن عده زيادي از بزرگان و گردنكشان انگليسي و ازدياد قدرت پادشاه آن كشور بود .به روز 20 مه 1455 مراجعه شود رويداد:

1526 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" آلزاس "ميان سپاهيان" مارتين لوتر "بنيانگذار مذهب جديد پروتستان با دهقانان عاصي آلماني كه اصلاش عليه دين قيام كرده بودند با شكست دهقاناني كه همه كليساها را غارت كرده و كشيشها را كشته بودند پايان يافت .در اين جنگ خونين در حدود 18 هزار نفر دهقانان غارتگر به دستور لوتر ،پس از اسارت به دست سپاهيان او خفه شدند .به روز 23 آوريل 1525 مراجعه شود رويداد:

1547 ميلادي سال:
"ميشل سروانتس "نويسنده و جنگجوي نامدار اسپانيايي در دانشگاه قديمي شهر" آلكالا "قدم به دنيا نهاد زيرا پدرش كه پزشكي خانه بدوش بود ،در آن موقع در دانشگاه منزل داشت .وي در جواني جزص افسران نيروي دريايي شكستناپذير اسپانيا درآمد و جنگها كرد كتاب" دون كيشوت "اثر جاوداني اوست .سروانتس به سال 1616 ميلادي مرد .به روز 23 آوريل 1616 مراجعه شود رويداد:

1589 ميلادي سال:
"كاترين دومديسي "ملكه مقتدر و بزرگ فرانسه در قرن شانزدهم ،پس از 70 سال بدرود حيات گفت .اين زن نامدار كه دختر" لوران دومديسي "فرمانرواي نامور فلورانس بود ،روز 27 اوت 1519 ميلادي در" فلورانس "متولد شده بود .وي بعداش همسر هانري دوم پادشاه فرانسه شد و پس از او سه پسرش فرانسواي دوم - شارل نهم و هانري سوم به كمك او سلطنت كردند .به روز 27 اوت 1519 مراجعه شود رويداد:

1651 ميلادي سال:
فرمان تاريخي معروف به" فرمان دريانوردي "توسط پارلمان انگلستان كه به نام پارلمان ناقص معروف است ،صادر شد .به موجب اين فرمان ،كشتيهاي اروپايي مجاز نبودند جزص كالاي ممالك خود مالالتجارهاي به انگليسي بياورند و خود انگليسيها هر چه را از آسيا و آفريقا و آمريكا لازم داشتند بايد خود ميآوردند .نتيجه اصلي اين فرمان كه تا اول ژانويه 1850 برقرار بود افزايش قدرت عجيب نيروي دريايي انگلستان بود. رويداد:

1682 ميلادي سال:
"ژاكوب .ايساك .رويس دال "نقاش و منظرهساز بزرگ هلندي كه يهودي بود پس از 57 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 25 ژانويه 1625 ميلادي در كي خانواده نسبتاش مرفه در رويس دال لاهه متولد شد .پدرش بهترين مشوق او بود و بعدها به صورت يكي از برجستهترين نقاشان هلندي در قرن هفدهم درآمد .به روز 25 ژانويه 1625 مراجعه شود رويداد:

1708 ميلادي سال:
جنگ تاريخي سوئد و روسيه كه از آن به نام" جنگ دنيپر "نيز ياد شده است با شكست فاحش سوئديها پايان يافت .در اين جنگ سرداري سوئد با" لون هوپت "بود و او با وجود شجاعت فراوان به سبب سرماي سخت روسيه و نبودن آذوقه و عليق براي افراد و اسبها ،ناگزير شكست خورد و علاوه بر همه اسبها ،دو سوم سربازان سوئدي نيز از سرما جان سپردند .به روز 8 ژانويه 1708 مراجعه شود رويداد:

1744 ميلادي سال:
"فردريك گيوم دوم "اولين جانشين فردريك دوم معروف به فردريك كبير در برلين ،قدم به عرصه وجود گذاشت .تا روز 17 اوت 1786 ميلادي كه وي به سلطنت رسيد :جزص افسران پروسي خدمت ميكرد و از شجاعترين افسران سواره نظام محسوب ميشد .فردريك گيوم دوم پس از 11 سال فرمانروايي و 53 سال زندگي روز 22 اكتبر 1797 ميلادي مرد .به روز 17 اوت 1786 مراجعه شود رويداد:

1790 ميلادي سال:
"بلگراد "پايتخت امروزي كشور جمهوري يوگسلاوي ،به تصرف نيروهاي اتريش درآمد و در دفاع از اين شهر كه در اشغال نيروهاي امپراتوري عثماني بود بيش از 12 هزار نفر از سپاهيان عثماني كشته شدند .و تلفات اتريشيها به 5 هزار نفر بالغ گرديد .جنگ بلگراد ،در خلال جنگ بزرگ امپراتوريهاي روسيه - اتريش و عثماني كه از روز 16 اوت 1787 ميلادي شروع شده بود اتفاق افتاد. رويداد:

1827 ميلادي سال:
دوره دوم جنگهاي استقلال يونان آغاز شد و در اين دوره كه مدت دو سال تا روز 27 سپتامبر 1829 ميلادي به طول انجاميد يونان از كمكهاي جنگي و مساعدتهاي سه كشور اروپا يعني روسيه و فرانسه و انگليس سود برد .دوره اول جنگهاي يونان و عثماني كه از 18 فوريه 1821 ميلادي شروع شده بود با پيروزي نسبي يونان در همين روز پايان يافته بود .به روز 4 سپتامبر 1829 مراجعه شود رويداد:

1834 ميلادي سال:
"الكساندر بورودين "كمپوزيتور و آهنگساز نامدار روسي در" سن پطرزبورگ "پايتخت امپراتوري روسيه متولد شد .پدرش از افسران قديمي ارتش بود و مايل بود پسرش نيز به ارتش ملحق شود ولي" بورودين "دل به هواي موسيقي داشت و چون پدرش علاقه او را ديد به تشويق او پرداخت .اين موسيقيدان معروف روز 3 مارس 1887 ميلادي وفات يافت .به روز 3 مارس 1887 مراجعه شود رويداد:

1853 ميلادي سال:
"ÇãíáÑæ "ÒÔß æ ãÍÞÞ ÈÒѐ ÝÑÇäÓæí ÏÑ" ßæä äæáä "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .Ó ÇÒ ÇÊãÇã ÊÍÕíáÇÊ ÎæÏ ÏÑ ÑÔÊå ØÈ æ ÇÎÐ ÏÑÌå ÏßÊÑí ÏäÈÇáå ÊÍÞíÞÇÊ æ ÂÒãÇíÔåÇí" ÇÓÊæÑ "ÑÇ ÑÝÊ æ Èå ßÔÝ ãÇíå ÌáæíÑí ÇÒ ÈÚÖí ÈíãÇÑíåÇí ãÓÑí ãÇääÏ ÏíÝÊÑí äÇÆá ÔÏ .æí ÑæÒ 23 ãÇÑÓ 1933 ãíáÇÏí ÏÑ 80 ÓÇáí ãÑÏ .Èå ÑæÒ 23 ãÇÑÓ 1933 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1854 ميلادي سال:
ãÍÇÕÑå ÊÇÑíÎí æ ãÚÑæÝ ÞáÚå" ÓÈÇÓÊææá "ÊæÓØ äíÑæåÇí ÝÑÇäÓå æ ÇäáíÓ ÂÛÇÒ ÔÏ .Çíä ÞáÚå æ ÔåÑ ÓÈÇÓÊææá ÏÑ ÓÇÍá ÔÈå ÌÒíÑå ßÑíãå ÏÑ ÔãÇá ÏÑíÇí ÓíÇå ÞÑÇÑ ÑÝÊå æ ãæÞÚíÊ ÈÓíÇÑ ãÓÊÍßãí ÏÇÔÊ .Çíä ãÍÇÕÑå 11 ãÇå Èå Øæá ÇäÌÇãíÏ æ ÏÑ ÌÑíÇä Âä 200 åÒÇÑ ÑæÓí æ 100 åÒÇÑ ÝÑÇäÓæí æ ÇäáíÓí ßÔÊå ÔÏäÏ æ Ìä ÑæÒ 8 ӁÊÇãÈÑ 1855 ÇíÇä íÇÝÊ .Èå ÑæÒ 8 ӁÊÇãÈÑ 1855 ãÑÇÌÚå ÔæÏ Èå ÑæÒ 8 ӁÊÇãÈÑ 1855 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1867 ميلادي سال:
ÓÑÒãíä" åäÑí "ßå ÇãÑæÒå Èå äÇã ÌãåæÑí ãÌÇÑÓÊÇä ãÚÑæÝ ÇÓÊ ¡ÑÓãÇÔ Öãíãå ÇãÑÇÊæÑí ÇÊÑíÔ ÔÏ æ Èå Çíä ÊÑÊíÈ ßÔæÑ" ÇÊÑíÔ - åäÑí "ÈæÌæÏ ÂãÏ .ãÌÇÑÓÊÇä ÑæÒ 20 ÇßÊÈÑ 1526 ãíáÇÏí ÊÍÊ ÊÓáØ ÊÑßÇä Èå ãÏÊ 314 ÓÇá ÏÑÂãÏ .ÏÑ 26 ãå 1840 ãíáÇÏí åäÑí Èå ßãß ÇÊÑíÔ ÇÒ ä ÊÑßÇä ÂÒÇÏ ÔÏ æ ÏÑ Çíä ÑæÒ ¡Öãíãå ÇãÑÇÊæÑí ÇÊÑíÔ ÔÏ .Èå ÑæÒ 26 ãå 1840 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1872 ميلادي سال:
"روآلد - آموندسن "قطبشناس معروف نروژي كه او را" فاتح قطب جنوب "لقب دادهاند ،در" بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت.آموندسن از جواني در نيروي دريايي نروژ خدمت ميكرد و بعدها به مقام كاپيتاني رسيد و چون اطلاعات وسيعي از قطب داشت ،ماصمور فتح قطب جنوب شد و اين امر مهم را در 14 دسامبر 1911 انجام داد .وي روز 9 نوامبر 1928 مرد .به روز 14 دسامبر 1911 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
بندر تاريخي" آنورس "كه به آن" آنت ورپن "نيز ميگويند بعد از سيزده روز جنگ سر انجام سقوط كرد و سپاهيان آلماني بر اين بندر كه آخرين تكيهگاه پادشاه و باقيمانده سپاه بلژيك بود ،تسلط يافتند .جنگ به خاطر آنورس از روز 28 سپتامبر 1914 با حمله آلمانيها آغاز شد .با وجود محاصره آنورس ،پادشاه بلژيك از محاصره گريخت و خود را با سپاهيانش نجات داد. رويداد:

1915 ميلادي سال:
جنگ" سالونيك "در ناحيهاي به همين نام در شبه جزيره بالكان ميان متحدين) آلمان و بلغارستان (و متفقين) فرانسه و انگلستان (با پياده شدن 75 هزار نفر از سپاهيان فرانسه و انگليس در سالونيك آغاز شد .هدف در اين جنگ ،نجات صربستان) يوگسلاوي امروزي (از شكست توسط آلمان و بلغارستان بود .اين جنگ با شكست صربستان در 29 نوامبر 1915 ميلادي به پايان رسيد. رويداد:

1943 ميلادي سال:
عمليات پارتيزاني ميهنپرستان يوگسلاوي براي آزاد كردن كشور خويش از چنگ آلماننازي ،آغاز شد و فرماندهي اين عمليات را ،ژنرال ميخائيلوويچ و يوزيپ بروز" تيتو "عهدهدار بودند .اولين منطقهاي كه مورد حمله قرار گرفت ناحيه" تريست "بود و سپس عمليات ،تا خود بلگراد ادامه يافت .تيتو در پايان جنگ بعد از اعدام ميخائيلوويچ و بعضي ديگر از مخالفان خود ،زمامدار يوگسلاوي شد. رويداد:

1963 ميلادي سال:
بزرگترين سد ضربي قاره اروپا كه 262 متر ارتفاع آن بود شكست و بر اثر فرو ريختن ميليونها متر مكعب آب پشت سد ،هزارها نفر سكنه دهات مسير آن ،نابود يا بيخانمان شدند .بلوتو اين سد بزرگ ضربي ،به روي رودخانه" پيا "در ناحيه در ايتاليا ساخته شده بود .علت اين فاجعه بزرگ طغيان رودخانه" پيا "بود. رويداد:

1964 ميلادي سال:
"اوگاندا "در آفريقا به استقلال رسيد و اوگاندا كشوري است با 80/300 كيلومتر مربع مساحت و جمعيتي در حدود 7/5 ميليون نفر كه در مشرق آفريقا بين ممالك كنيا كنگو و آندا و بوروندي قرار گرفته و درياچه معروف ويكتوريا در جنوب شرقي آن قرار دارد .اين كشور كه پايتخت آن" آنتپ "نام دارد ،تا قبل از استقلال مستعمره كشور انگلستان بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .