َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
11 روز:
1507 ميلادي سال:
"پير بونتان "يكي از برجستهترين معماران و حجاران فرانسوي در قرن 16 ميلادي در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در جواني از محاضر بسياري از اساتيد فن استفاده كرد و رفتهرفته خود به صورت معماري برجسته درآمد .وي از معماران دوره نهضت رنسانس فرانسه محسوب ميشود" .بونتان "روز 18 فوريه 1570 ميلادي مرد .به روز 18 فوريه 1570 مراجعه شود رويداد:

1510 ميلادي سال:
"پير لسكو "سر حلقه معماران و حجاران قرن شانزدهم ميلادي فرانسه در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .دوران حيات هنري وي مصادف با آغاز نهضت ادبي و هنري" رنسانس "در فرانسه گرديد و آثار بسياري ،شامل چند كليسا و مجسمههاي مذهبي از او به يادگار باقي ماند" .پيرلس كو "روز 23 ماس 1578 ميلادي در 68 سالگي وفات يافت .به روز 23 مارس 1578 مراجعه شود رويداد:

1585 ميلادي سال:
لردام" ژان سنيوس "مصلح مذهبي و تئوريست" هلندي "در قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از تحصيلات مقدماتي به علوم روحاني متمايل شد و به سبب مطالعات فراواني كه در مذاهب و اديان مختلفه كرد ،جزو عالمترين روحانيون قرن هفدهم درآمد .وي مبتكر مذهبي است كه پيروان آن را" ژان سنيست "ميگويند و تا حدودي به مذهب به پروتستان شبيه است .وي روز 13 ژوئن 1638 ميلادي مرد. رويداد:

1621 ميلادي سال:
سلطنت" فيليپ چهارم "پادشاه اسپانيا در قرن هفدهم ميلادي پس از مرگ پدرش فيليپ ،آغاز شد .اين پادشاه كه مدت 60 سال زندگي و مدت 44 سال سلطنت كرد ،روز 9 ژانويه 1605 ميلادي در مادريد متولد شده بود و هنگام سلطنت 16 سال داشت .فيليپ چهارم روز 25 سپتامبر سال 1665 ميلادي مرد .به روز 9 ژانويه 1605 و 25 سپتامبر 1665 مراجعه شود رويداد:

1621 ميلادي سال:
زندگي و سلطنت" فيليپ سوم "پادشاه نامدار اسپانيا در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي پايان يافت .فيليپ سوم ،فرزند فيليپ دوم بود و روز 20 مارس سال 1578 ميلادي در" مادريد "متولد شده بود .روز 1 دسامبر 1598 ميلادي پس از مرگ پدرش در حالي كه 20 سال داشت به سلطنت رسيد .وي 43 زندگي و 23 سال سلطنت كرد .به روز 20 مارس 1578 مراجعه شود رويداد:

1777 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" ساراتوكا "در جريان جنگهاي معروف به استقلال ،با پيروزي درخشان استقلالطلبان آمريكا به پايان رسيد و ارتش انگليس كه فرماندهي آن را ژنرال برجسته انگليسي" بورگوين "به عهده داشت مجبور به تسليم شد .از بعد از جنگ" ساراتوكا "جز يكي دو مرحله ،تا پايان جنگ و كسب استقلال قطعي ،پيروزي در همه جنگها عليه انگلستان ،با انقلابيون بود. رويداد:

1813 ميلادي سال:
محاصره تاريخي و پر تلفات" شبه جزيره ليسبون "در كشور پرتغال توسط افراد سپاه ماسنا ،سردار معروف فرانسوي) كه در اسپانيا و پرتقال ميجنگيد (آغاز شد .قرار بود پس از محاصره ،مارشال ديگر فرانسه" سولت "نيز به كمك او رفته و متفقاش ولينگتون سردار انگليسي را مغلوب كنند .لي به سبب اختلافي كه ميان دو سردار وجود داشت ،سولت آن قدر معطل كرد تا ماسنا ضعيف شد و روز 7 نوامبر 1813 شكست خورد. رويداد:

1821 ميلادي سال:
"جان كيتز "يكي از معروفترين شعرا و ادباي انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي پس از 26 سال زندگي بدرود زندگي گفت .اين شاعر ناكام و جوانمرگ كه يكي از پرچمداران سبك رمانتيسم در انگليس محسوب ميشود روز 12 اكتبر 1795 ميلادي در" فينس بوري "متولد شده بود" .خانم زيباي سنگدل - شب زندهداري سنت آنيز و هيپريون "از آثار معروف اوست .به روز 12 اكتبر 1795 مراجعه شود رويداد:

1840 ميلادي سال:
"هنگكنگ "بندر معروف چيني ،رسماش به تصرف انگليسيها درآمد و سلطه بريتانياي كبير بر اين بندر با وجود حكومت چين كمونيست در خاك چين هنوز هم ادامه دارد .انگليسيها بعد از شكست چين امپراتوري در جنگ تاريخي معروف به ترياك ،هنگكنگ را به صورت يك پايگاه دريايي و بازرگاني درآوردند .اين بندر در جنوب چين و در ساحل درياي چين جنوبي قرار دارد. رويداد:

1848 ميلادي سال:
سركوبي انقلابيون مجارستان كه از روز 2 مارس آن سال براي بدست آوردن امتيازاتي از امپراتوري اتريش آغاز شده بود ،به دستور صريح" فرديناند اول "امپراتور اتريش آغاز شد ولي دانشجويان و كارگران وين كه موافق با آزادي مجارها بودند" لاتور "وزير جنگ را در خانهاش به دار آويختند و اين واقعه سبب گلولهباران وين در 30 اكتبر آن سال گرديد .به روز 30 اكتبر 1848 مراجعه شود رويداد:

1931 ميلادي سال:
اولين برنامه موسيقي از راديو پخش شد و به اين ترتيب بزرگترين قدم براي توسعه امور راديويي برداشته شد زيرا شنوندگان راديوها به خاطر شنيدن قطعات موسيقي دلخواهشان توجه بيشتري به راديو پيدا كردند .اولين برنامه موسيقي از ايستگاه راديويي بندر معروف نيويورك پخش شد و شامل يك برنامه يكساعته آواز - موسيقي و اپرا بود كه توسط اركستر" جولي كانسر "پخش شد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
كشور روماني ،در جريان جنگ بينالمللي دوم به تصرف نيروهاي آلمان نازي درآمد و به اين ترتيب ،مهمترين قدم براي حمله بعدي سربازان هيتلري به كشور روسيه كه در 22 ژوئن سال 1941 ميلادي اتفاق افتاد برداشته شد .سرزمين روماني كه با رژيم سلطنتي اداره ميشد قبلاش جزص متحدين آلمان بود و به سبب موقعيت نظامي كه داشت در اين روز رسماش به اشغال آلمانيها درآمد. رويداد:

1942 ميلادي سال:
آسيايي - آمريكايي - اروپايي كنفرانس نمايندگان 17 كشور در لندن پايتخت انگليس براي رسيدگي به جنايات جنگي كه آلمانيهاي هيتلري انجام ميدادند تشكيل شد و از نمايندگان ممالك استراليا - بلژيك - چين - فرانسه - يونان - انگليس - هلند - هند - يوگوسلاوي - كانادا - لوكزامبورگ - نيوزيلند - نروژ - لهستان - آفريقاي جنوبي - چكاسلواكي و آمريكا يك كميسيون دائمي در اين مورد تشكيل شد. رويداد:

1949 ميلادي سال:
آلمان شرقي با عنوان" جمهوري دمكراتيك آلمان "استقلال كامل خود را به دنيا اعلام كرد .اين كشور كه در منطقه اشغالي روسيه شوروي در آلمان تاصسيس شد ،شامل سه ايالت شرقي آلمان بوده و مجموعاش 107459 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 19 ميليون نفر جمعيت دارد .پايتخت جمهوري دمكراتيك آلمان قسمت اشغالي روسيه در برلن يعني" برلن شرقي "است. رويداد:

1958 ميلادي سال:
پروژه معروف ايالات متحده آمريكا معروف به پروژه" مركوري "براي تعيين اين كه آيا انسان ميتواند در فضا زنده بماند و كار كند شروع به اجرا شد .اولين اقدام فضايي اين پروژه روز 12 ژانويه 1961 ميلادي با پرتاب يك سفينه مركروي حامل شامپانزهاي به نام" هام "آغاز شد و اولين انسان فضايي اين پروژه" آلن شپرد "بود كه در 5 مه 1961 ميلادي به فضا رفت. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .