َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
29 روز:
6 ميلادي سال:
سلطنت" وانان "فرزند" فرهاد چهارم "پادشاه سلسله اشكاني آغاز شد .قبل از او" ارد دوم - اشك شانزدهم "سلطنت ميكرد و چون وي روز 17 اوت 6 ميلادي در يكي توطئه كشته شد .روحانيون ايران از امپراتور روم درخواست كردند يكي از فرزندان" فرهاد چهارم "را كه نزد او گروگان بود .به ايران بفرستد و او نيز وانان را فرستاد كه مدت 10 سال در ايران بود .به روز 6 و 27 ژوييه 16 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1460 ميلادي سال:
پرنس" هانري "چهارمين فرزند" ژان اول "پادشاه پرتغال بعد از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد بزرگ قرن پانزدهم كه به او لقب" هانري دريانورد "داده بودند ،و از دريانوردان و مكتشفان بزرگ محسوب ميشود ،روز 16 آوريل 1394 ميلادي متولد شده بود .پرنس هانري اولين كسي است كه مدرسه عالي دريانوردي را براي اكتشافات بعدي جغرافيايي تاصسيس كرد .به روز 16 آوريل 1394 مراجعه شود رويداد:

1612 ميلادي سال:
سرزمين" برمه "زير نفوذ كمپاني هند شرقي انگلستان قرار گرفت و به اين ترتيب مقدمات سلطه بريتانياي كبير بر اين بيرماني سرزمين آسياي جنوب شرقي فراهم گرديد .برمه يا مدت 273 سال به اين ترتيب اداره شد تا روز 21 اوت 1885 ميلادي رسماش ضميمه انگلستان گرديد .اين كشور ،روز 1 آوريل 1937 نيمه مستقل و روز 4 ژانويه 1948 كاملاش مستقل شد .به روز 4 ژانويه 1948 مراجعه شود رويداد:

1697 ميلادي سال:
"ماركيز دودفان "يكي از زنان اديبه و فاضله فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .او نيز يكي از بنيانگذار نهضت ادبي و هنري فرانسه بود و با وجود ثروت زيادي كه داشت كور بود ولي هوش فراوان داشت و در حاضرجوابي كسي او را" ولتر خانم "ميگفتند .اين خانم روز 9 مه 1780 ميلادي مرد .به روز 9 مه 1780 مراجعه شود رويداد:

1735 ميلادي سال:
"جان آدامس "دومين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا در" براين تري "واقع در ايالت" ماساچوست "در خانوادهاي زارع متولد شد .در جريان جنگهاي استقلال آمريكا ،وير از ياران و مشاوران" جورج واشنگتون "بود و هنگامي كه در سال 1797 جورج واشنگتون از رياست كناره گرفت او به رياست جمهوري رسيد و روز 4 ژوييه 1826 ميلادي مرد .به روز 4 ژوييه 1826 مراجعه شود رويداد:

1748 ميلادي سال:
"شارل چهارم "پادشاه اسپانيا در مادريد متولد شد .پدرش شارل سوم قبل از او سلطنت داشت و چون روز 1 دسامبر 1788 ميلادي رد ،وي در 40 سالگي به سلطنت رسيد .مردي ابله و ضعيفالنفس بود و وزيرش" گودوئي "كشور را به جاي او اداره ميكرد .وي معاصر با ناپلئون و مطيع او بود .شارل چهارم روز 30 آوريل 1808 از سلطنت استعفا داد و روز 26 مه 1819 ميلادي مرد .به روز 26 مه 1819 مراجعه شود رويداد:

1751 ميلادي سال:
ليدز" ريچارد بروكلين "داستانسراي نامدار انگليسي در شهر قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش از عيان شهر بودند .جزو ثروتمندان محسوب ميشدند .وي پس از گذراندن تحصيلات خويش ضمن اداره امور املاكي كه از پدرش به او به ارث رسيده بود به نوشتن كتب متعددي دست زد كه بعدها با استقبال روبرو شدند .او روز 2 نوامبر 1813 ميلادي درگذشت .به روز 2 نوامبر 1813 مراجعه شود رويداد:

1788 ميلادي سال:
"لابروز "يكي از حادثهجوترين دريانوردان و مكتشفين فرانسوي در قرون هجدهم ميلادي در جريان آخرين اكتشافات خود در استراليا به دست بوميان كشته شد و به اين ترتيب ،ژان - فرانسوا - لاپروز زندگي 47 ساله او به پايان رسيد .روز 29 سپتامبر 1741 ميلادي در" آلبي "متولد شده بود .وي اولين كسي است كه از جزاير ژاپن و سواحل شرق دور نقشههاي كامل برداشت .به روز 29 سپتامبر 1741 مراجعه شود رويداد:

1811 ميلادي سال:
اعضاص مجمع بزرگ روحاني فرانسوي كه از روز 14 ژوئن همان سال به دستور و ابتكار ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه كار خود را آغاز كرده بودند ،به كار خود پايان دادن .اين مجمع ماصمور بود كه به پيشنهاد ناپلئون در مورد اين كه) شوراي ديني فرانسه (حق داشته باشد كه به جاي" پاپ "به عزل و نصب اسقفها و روحانيون بپردازد ،راصي بدهد .نتيجه اين كنكاش به نفع پاپ" پي هفتم "و رد" پيشنهاد "ناپلئون بود. رويداد:

1813 ميلادي سال:
"هانو "بعد از شكست ناپلئون بناپارات امپراتور فرانسه در جنگ لايپزيگ اتفاق افتاد .در اين واقعه تاريخي ،اكثريت مردم باوير ،كه ابتدا متحد ناپلئون بودند وقتي دانستند او شكست خورده است ،به او خيانت كردند .و در محلي به نام" هانو "در صدد كوبيدن او برآمدند اما ،بعد از يك جنگ كوتاه باويريها به سختي شكست خوردند و فرانسويها به فرانسه بازگشتند. رويداد:

1821 ميلادي سال:
"فئودور - داستايوسكي "نويسنده بزرگ روسي ،در خانوادهاي نيمه اشرافي و ثروتمند در شهر" مسكو "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كه پزشك نظامي بود در 18 سالگي كشته شد و خود كه از ارتش بيزار بود ،به ادبيات پناه آورد و آثاري چون" برادران كارامازوف و خاطرات خانه اموات "نوشت .داستايوسكي روز 28 ژانويه 1881 ميلادي مرد .به روز 28 ژانويه 1881 مراجعه شود رويداد:

1848 ميلادي سال:
محاصره تاريخي و گلولهباران" وين "پايتخت زيباي اتريش به دستور فرديناند اول ،امپراتور بزرگ آن كشور آغاز شد و فرمانده اين گلولهباران" وين ديش گرانز "افسر اتريشي بود كه به رياست كل سپاه منصوب شد و 60 هزار سرباز در اختيار داشت .علت اين گلولهباران وين ،زيادهروي انقلابيون وين و دار آويختن" لاتور "وزير جنگ اتريش بود كه مخالف آزادي مجارستان بود .به روز 6 اكتبر 1848 مراجعه شود رويداد:

1871 ميلادي سال:
ست" پل والري "نويسنده ،شاعر و اديب بزرگ فرانسوي در قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كارمند گمرك بود ولي خود والري به دريا و مظاهر آن علاقه داشت و چون بيشتر آثارش مربوط به دريا بود به او لقب" شاعر دريايي "دادند .پل والري بعد از 74 سال زندگي در 20 ژوييه سال 1945 بدورد حيات گفت .به روز 20 ژوييه 1945 مراجعه شود رويداد:

1901 ميلادي سال:
"لئوپولد سوم "پادشاه معروف بلژيك كه فرماندهي سپاه بلژيك را در جريان جنگ دوم جهاني به عهده داشت و اسير آلمانها شد ،در" بروكسل "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين پادشاه روز 17 فوريه 1934 ميلادي هنگامي كه 33 سال داشت بعد از مرگ پدرش" آلبرت اول "به سلطنت رسيد .وي به موجب راصي مجلس بلژيك روز 16 ژوييه 1951 به نفع پسرش استعفا داد .به روز 16 ژوييه 1951 مراجعه شود رويداد:

1910 ميلادي سال:
"هانري دونان "بنيانگذار صليب سرخ بينالمللي بدرود حيات گفت .اين مرد كه به سال 1828 ميلادي در" ژنو "متولد شده بود ،بعدها به حمايت از زخميشدگان جنگها كه كسي به حال آنان توجهي نداشت برخاست و براي نجات آنان از مرگ) صليب سرخ (را بنيان گذاشت .دونان كه هنگام مرگ 72 سال داشت ،به خاطر اين اقدام در سال 1901 جايزه صلح نوبل را گرفت .به روز 8 مه 1828 مراجعه شود رويداد:

1916 ميلادي سال:
نبرد جلگه" دوبروجا "در روماني به پايان رسيد و قسمت عمدهاي از اين جلگه حاصلخيز با بندر معتبر" كوستانزا "در ساحل درياي سياه به تصرف نيروهاي آلماني كه به فرماندهي ژنرال ماكنزن از روز 1 سپتامبر همان سال به روماني حمله كرده بودند ،درآمد .با تصرف بندر" كوستانزا "راه ارتباط دريايي بخارست پايتخت روماني با درياي سياه قطع شد .به روز 1 سپتامبر 1916 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
با تقاضاي صلح امپراتوري عثماني از متفقين در جنگ بينالملل اول ،يكي ديگر از متحدين نيرومند آلمان در آن جنگ از صحنه عمليات خارج شد .دولت عثماني از روز 20 نوامبر 1914 ميلادي به نفع متحدين) آلمان و اتريش (وارد جنگ شده بود و پس از شكستهاي متعددي كه از انگليسيها در خاورميانه خورد ،در اين روز تقاضاي صلح كرد و اسلحه به زمين گذاشت .به روز 20 نوامبر 1914 مراجعه شود رويداد:

1929 ميلادي سال:
بزرگترين و گرانترين هدايا به خاطر اكتشاف ،توسط ،دولت ايالات متحده آمريكا به يك زن لهستاني و نيمه فرانسوي اهدا شد .در اين روز" هربرت هوور "رييس جمهوري آمريكا به نمايندگي دولت و ملت آمريكا به خاطر تلاش مادام كوري در راه كشف" راديوم "كه با كمك شوهرش" پير كوري "انجام داده بود ،يك گرم راديوم كه 100 هزار دلار بهاي آن بود به عنوان هديه ملت آمريكا به مادام كوري تقديم كرد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .