َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
-101 ميلادي سال:
"ژول سزار "يكي از مقتدرترين سرداران روم قديم كه بعدها به امپراتوري آن كشور پهناور رسيد ،چشم به جهان باز كرد" .ژول سزار "در جواني به ارتش پيوست و بعد از پيروزي در جنگهاي متعدد ،قدرت فراوان يافت و بعد از ايجاد اولين اتحاديه مثلث با كراسوس و پوميه و از ميان بردن آن دو ،به امپراتوري رسيد و روز 15 مارس 44 قبل از ميلاد در مجلس سنا كشته شد .به روز 6 سپتامبر 48 قبل از ميلاد مراجعه شود رويداد:

1655 ميلادي سال:
شهر" اسمولنسك "در جريان جنگهاي ميان روسيه و لهستان به تصرف سپاهيان روسيه درآمد" .اسمولنسك "شهري است در مغرب روسيه كه در نزديكي رود معروف دنپير قرار دارد و قبلاش در شمار متصرفات لهستان محسوب ميشد .بعد از آن چند بار ديگر اسمولنسك دست بدست شد و امروزه جزص اتحاد جماهير شوروي است .به روزهاي 4 مه 1648 و 22 اوت 1667 مراجعه شود رويداد:

1700 ميلادي سال:
جنگ معروف 21" ساله "كه به جنگ" بالتيك "نيز معروف است ،با حمله" پطر كبير "امپراتور بزرگ و شجاع روسيه تزاري آغاز شد .در اين جنگ كه تا روز 30 اوت 1721 ميلادي به طول انجاميد حريف پطر كبير ،سپاهيان كار آزموده سوئدي بودند .با وجود پيروزيهاي مكرر سوئديها در سالهاي اوليه جنگ ،پيروزي نهايي با روسيه و پطر كبير بود .به روز 30 اوت 1721 مراجعه شود رويداد:

1760 ميلادي سال:
"سن سيمون "يكي از فلاسفه بزرگ و پر ارزش فرانسه در قرون 18 و ،19 در شهر پاريس متولد شد .نام اصليش" كلود - هنري - كنت دوسن سيمون "بود و از خانوادهاي اشرافي بود .او ،كه سراسر عمرش را به تعليم و تربيت گذراند و شاگردان برجستهاي چون اگوست كنت داشت ،مدير مدرسه سياسي و جامعه سن سيمون بود .وي به سال 1825 ميلادي مرد .به روز 20 آوريل 1825 مراجعه شود رويداد:

1789 ميلادي سال:
جنگ هلند و اتريش كه بر سر مسائل مذهبي آغاز شده بود ،با شكست نيروهاي اتريش پايان يافت و شورشيان هلندي كه براي خودمختاري ميجنگيدند ،پس از غلبه بر ژوزف دوم امپراتور اتريش استقلال خويش را اعلان كردند .اما بعد از مرگ ژوف" لئوپولد "آزاديهاي گذشته هلند را به آنان داد و دوباره هلنديها جزص ملل اتريش شدند .به روز 6 ژانويه 1789 و 15 اوت 1790 مراجعه شود رويداد:

1789 ميلادي سال:
حزب معروف" ژاكوبن "يكي از مهمترين و قويترين اجزا سياسي فرانسه در دوران انقلاب كبير فرانسه به همت جمعي از وكلاي مجلس ملي فرانسه تاصسيس شد و عده زيادي از روزنامهنويسان ،سرمايهداران وكلاي دادگستري و مردم متفرقه نيز عضو آن شدند .و چون جلسات خود را در صومعهاي كه" ژاكوبن "نام داشت ميگذاشتند ،به آنها اين نام را داند .رييس اين حزب" بريسو "از روزنامهنويسان معروف بود. رويداد:

1791 ميلادي سال:
"فليكس ساوارت "پزشك و فيزيكدان معروف فرانسوي ،در قرن نوزدهم ميلادي در" مزلر "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از اتمام تحصيلات خود متدها جراح و پزشك ارتش بود .سپس به مطالعات فيزيكي پرداخت و تحقيقات ارزشمندي درباره صورت انجام داد .او مخترع چرخ دندانهدار است كه به نام خود او معروف شد .مرگ او روز 28 نوامبر 1841 اتفاق افتاد .به روز 28 نوامبر 1841 مراجعه شود رويداد:

1795 ميلادي سال:
حكومت" هياصت مديره "در فرانسه كه از آن ،بيشتر به نام" ديركتوار "ياد شده است آغاز شد و اين حكومت ،بعد از حكومت" كنوانسيون "كه اولين دوره حكومت جمهوري فرانسه بود روي كار آمد .اين حكومت به موجب قانون سال سوم تاصسيس شد و مدت حكومت آن چهار سال بود و روز 19 نوامبر 1799 ميلادي با كودتاي ناپلئون بناپارت پايان يافت .به روز 19 نوامبر 1799 مراجعه شود رويداد:

1806 ميلادي سال:
"برلين "پايتخت با عظمت" پروس "در جريان دومين دوره جنگهاي" پروس و فرانسه "به تصرف سپاهيان ناپلئون بناپارت درآمد و هنگامي كه ناپلئون سواره در خيابانهاي برلين به گردش درآمد ،مردم برلين به احترام به او سلام ميدادند و با وجودي كه فردريك گيوم سوم قصد صلح داشت معهذا به علت سنگيني شرايط ناپلئون ،صلح نشد .به روز 15 اكتبر و 7 و 8 نوامبر 1806 مراجعه شود رويداد:

1857 ميلادي سال:
"ÊÆæÏæÑ ÑæÒæáÊ "ÈíÓÊ æ ÔÔãíä ÑííÓ ÌãåæÑí ÇíÇáÇÊ ãÊÍÏå ÂãÑíßÇ ÏÑ ÔåÑ" äíæÂãÓÊÑÏÇã "ßå ÇãÑæÒå" äíæíæÑß "äÇã ÏÇÑÏ ãÊæáÏ ÔÏ .æí 44 ÓÇáå ÈæÏ ßå ÏÑ ãÞÇã ãÚÇæäÊ ÑííÓ ÌãåæÑí ÈÚÏ ÇÒ ÊÑæÑ" ãÇß ßíäáí "ÑííÓ ÌãåæÑí ÂãÑíßÇí ¡ÑííÓ ÌãåæÑ ÔÏ æ Çíä ãÞÇã ÑÇ ÇÒ ÓÇá 1901 ÊÇ 1909 ÍÝÙ ßÑÏ .ÊÆæÏæÑ ÑæÒæáÊ ßå Èå Çæ" ÓæÇÑßÇÑ ÊäÏÎæ "áÞÈ ÏÇÏå ÈæÏäÏ ¡ÑæÒ 6 ŽÇäæíå 1916 ãÑÏ. رويداد:

1862 ميلادي سال:
"ÔÇÑá - äÓáÑæÏ "ÓíÇÓÊãÏÇÑ ãÚÑæÝ ÑæÓíå ÏÑ ÞÑæä åÌÏåã æ äæÒÏåã ãíáÇÏí .ÈÚÏ ÇÒ 82 ÓÇá ÒäÏí ¡ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ" ÔÇÑá - ÑÈæÑÊ - ßäÊ - ÏæäÓáÑæÏ "ßå ÇÒ ÎÇäæÇÏååÇí ÇÔÑÇÝ æí ÇãÑÇÊæÑí ÑæÓíå ÈæÏ ÑæÒ 30 ŽæÆä 1780 ãíáÇÏí ÏÑ" áíÓíæä "ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ .æí äãÇíäÏå ÑæÓíå ÏÑ ßäÑå æíä æ ãÓÆæá ÇãæÑ ÎÇÑÌí ÂáßÓÇäÏÑ Çæá æ äíßáÇí Çæá ¡ÇãÑÇÊæÑÇä ÑæÓíå ÈæÏ .Èå ÑæÒ 30 ŽæÆä 1780 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1870 ميلادي سال:
يكي از مهمترين پيكارهاي فرانسه و آلمان در جريان جنگهاي تاريخي 1870 در شهر" مس "با پيروزي درخشان آلمانيها پايان يافت .در اين نبرد مارشال" بازن "فرمانده فرانسوي با" فردريك شارل "فرمانده آلماني روبرو بود .پس از آن كه قريب 60 هزار سپاه فرانسه تلف شد و 173 هزار نفر اسير شدند ،مارشال" بازن "تسليم شد و به اين ترتيب يكي از تاريخيترين شهرهاي فرانسه به تصرف آلمان درآمد. رويداد:

1875 ميلادي سال:
"ادوارد - موريكه "يكي از برجستهترين شعرا و نويسندگان قرن نوزدهم ميلادي آلمان پس از 71 سل زندگي ،بدرود حيات گفت" .ادوارد - موريكه "كه او را آخرين نماينده سبك رمانتيسم در ادبيات ميدانند ،روز 5 مه 1804 ميلادي در" پوتسدام "متولد شده بود .از مهمترين آثار" موريكه "كتابهاي" پرگر - نيافولتون نقاش و سفر موتوزارت به پراگ "را بايد نام برد. رويداد:

1882 ميلادي سال:
"لوئي بلان "سوسياليست و سياستمدار بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم ،پس از 70 سال زندگي چشم از جهان فرو بست ،وي روز 4 آوريل 1812 ميلادي متولد شده و بعد از تحصيلات خويش ،به فعاليتهاي سياسي پرداخته بود .مدافع سرسخت كارگران و رفاه حال آنان بود و اولين كسي است كه در دنيا ،پيشنهاد كرد كارگران در سود كارخانهها شريك باشند .كتاب مهم اقتصادي" ترتيب كار "اثر اوست. رويداد:

1907 ميلادي سال:
"سر ويليام تومسون "فيزيسين معروف و دانشمند بزرگ نوزدهم ميلادي انگلستان كه به او" لرد كلوين "هم ميگفتند ،پس از 83 سال زندگي بدرود حيات گفت .سر ويليام ،روز 4 مارس 1824 ميلادي در خانوادهاي قديمي از اشراف" بلفاست "متولد شده بود .از بزرگترين خدمات وي به بشريت ،اختراع" تلگراف زيردريايي "را بايد نام برد .به روز 4 مارس 1924 مراجعه شود رويداد:

1910 ميلادي سال:
كشور" كره "در خاور دور و شرق خاك چين ،بعد از يك سلسله پيكارهاي طولاني بين ژاپن و چين به تصرف ژاپنيها درآمد .در آن زمان" كره "شامل هر دو قسمت امروزي كره يعني كره شمالي و كره جنوبي ميشد .تسلط بر كره كه خود از ممالك قديمي خاور دور محسوب ميشود ،توسط ژاپنيها تا اواخر جنگ جهاني دوم كه آمريكاييها جنوب و روسها شمال آن را تصرف كردند ادامه داشت .به روز 8 سپتامبر 1945 مراجعه شود رويداد:

1946 ميلادي سال:
چهارمين دوره جمهوري فرانسه طبق قانون اساسي آن كشور كه بعد از جنگ دوم جهاني تدوين شده بود ،آغاز شد .سومين جمهوري فرانسه با حمله آلمان نازي به فرانسه در 10 ماه مه 1930 ميلادي به پايان رسيده بود و در دوران اشغال فرانسه بدست نازيها ،فرانسه حكومتي نداشت ،دوره چهارم با كودتاي ژنرال دوگل در سال 1958 ميلادي به پايان رسيد و دوره پنجم جمهوري در فرانسه آغاز گرديد. رويداد:

1956 ميلادي سال:
قرارداد سياسي و اقتصادي معروف به" قرارداد سار "بين دولت آلمان فدرال و دولت جمهوري فرانسه بر سر آينده و چگونگي اداره منطقه سار به امضاص رسيد .سار كه يك منطقه صنعتي در مغرب آلمان و مشرق فرانسه است .از روز اول ژانويه 1956 ميلادي از طرف فرانسه به آلمان تحويل داده شد بود .به موجب اين قرارداد از روز 5 ژوييه 1959 ناحيه سار از لحاظ اقتصادي نيز تحت كنترل آلمان درآمد. رويداد:

1958 ميلادي سال:
انقلاب تاريخي و بدون خونريزي پاكستان در آن كشور اتفاق افتاد و يكي از افسران عاليرتبه ارتش پاكستان به نام" ايوب خان "به رياست جمهوري پاكستان رسيد .وي كه تحصيلات خود را در دانشگاه اسلامي عليگر هندوستان و تحصيلات نظامي را در دانشكده" ساند هورست "طي كرده است امروزه درجه" فيلد مارشالي "ارتش پاكستان را دارد .ايوبخان در سال 1969 ميلادي استعفا داد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .