َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
19 روز:
70 ميلادي سال:
سرزمين فلسطين بعد از جنگي سخت توسط سپاهيان امپراتوري روم تصرف شد و به اين ترتيب دوران اشغال مداوم اين سرزمين يهودينشين به مدت در حدود 19 قرن يعني 1900 سال توسط ممالك و ملل مختلفه آغاز شد .فتح فلسطين كه در جريان آن عده زيادي از يهوديان اسير و كوچانيده شدند در زمان امپراتوري سلطه فلاويوسها در توسط" تيتوس "انجام گرفت .به روز 15 مه 1948 مراجعه شود رويداد:

1493 ميلادي سال:
دومين سفر دريايي" كريستف كلمب "دريانورد بزرگ ايتاليايي ،براي تكميل اكتشافاتي كه در مغرب اقيانوس اطلس كرده بود آغاز شد .كلمب كه براي" ايزابل و فرديناند "ملكه و پادشاه اسپانيا كار ميكرد علاوه بر اراضي مكشوفه در سفر اول ،در اين سفر مجدد ،مجمعالجزاير معروف به آنتيل را كه در درياي آنتيل قرار دارند ،كشف كرد .به روز 3 اوت 1492 و 6 ژوئن 1498 و 6 آوريل 1502 مراجعه شود رويداد:

1641 ميلادي سال:
شورش كاتوليكهاي" ايرلند "در جريان شورشهاي متعددي كه در قرن هفدهم هنگام سلطنت شارل اول پادشاه آن كشور اتفاق افتاد ،آغاز شد و در اين ماجراي خونين هزارها نفر از پروتستان مذهبهاي انگليسي كه در ايرلند ميزيستند به فجيعترين وضعي كشته شدند .علت اصلي اين شورش كه در زمان كرامول به سختترين وضع سركوب شد ،ظلم و جور فراوان پروتستانهاي انگليسي بر مردم ايرلند بود. رويداد:

1682 ميلادي سال:
"بارتولومه استپان موريلو "از نقاضان بزرگ و هنرمندان شايسته اسپانيا در قرن هفدهم ميلادي پس از 64 سال زندگي بدرود حيات گفت .بارتولومه موريلو روز 6 ژوييه 1618 ميلادي در سويل متولد شد .وي معاضر با" ولاسكز "نقاش لوور بزرگ اسپانيايي بود و از مهمترين آثار او كه در موزه است" گدايان و آبستن شدن مريم "را بايد نام برد .به روز 6 ژوييه 1618 مراجعه شود رويداد:

1710 ميلادي سال:
لويي پانزدهم ،يكي از نامدارترين سلاطين قرن هجدهم ميلادي فرانسه در" ورساي "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" لويي دوك دوبورگوني "و مادرش" ماري آدلائيد "نام داشتند و نوه لويي چهاردهم محسوب ميشد .وي پس از مرگ پدر بزرگ خويش روز 1 سپتامبر 1715 ميلادي در 5 سالگي به سلطنت فرانسه رسيد و مدت 59 سال يعني تا روز 10 مه 1774 ميلادي سلطنت كرد. رويداد:

1740 ميلادي سال:
"باطري "اختراع شد و به اين ترتيب يكي از اشكالات بشر در راه توسعه صنايع و فنون الكتريكي بر طرف شد .باطري توسط يكي از فيزيكدانان هلندي كه در شهر" ليد "سكونت داشت اختراع شد و هدف اصلي مخترع آن ،ايجاد دستگاهي براي جمعآوري و حفظ قوه الكتريك بود .به اين دستگاه كه امروزه باطري گفته ميشود تا مدتها قبل" بطري ليد "ميگفتند .زيرا باطري اختراعي تا حدودي شبيه بطري بود. رويداد:

1754 ميلادي سال:
ژنرال" كلود - فرانسوا - ماله "يكي از شخصيتهاي مهم فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" دول "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه در دوران انقلاب به همت و كمك ناپلئون به مقامات عالي رسيد و جزص سرشناسان ارتش درآمد ،هنگامي كه ناپلئون در روسيه ميجنگيد عليه او كودتا كرده و زمام امور را بدست گرفت .با ورود ناپلئون به پاريس وي دستگير گرديد و روز 19 فوريه 1812 تيرباران شد. رويداد:

1797 ميلادي سال:
دوران سلطنت 43 ساله" فردريك گيوم سوم "پادشاه معروف قرن نوزدهم پروس) آلمان (آغاز شد .در اين زمان وي كه 27 سال از عمرش ميگذشت ،افسر سوار نظام ارتش پروس بود و به پادشاه خود فردريك گيوم دوم خدمت ميكرد .وي روز 9 دسامبر 1770 ميلادي در پوتسدام متولد شد و روز 19 ژوييه 1740 در 70 سالگي مرد .به روز 9 دسامبر 1770 و 19 ژوييه 1840 مراجعه شود رويداد:

1797 ميلادي سال:
زندگي 53 ساله و سلطنت 11 ساله فردريك گيوم دوم پادشاه معروف قرن هجدهم پروس) آلمان (پايان يافت و به جاي او فردريك گيوم سوم به سلطنت رسيد .اين پادشاه كه دنباله اقدامات فردريك دوم معروف به فردريك كبير را براي ايجاد اتحاد پروس گرفت .روز نهم اكتبر 1744 ميلادي در برلين به سلطنت رسيده بود 17 .اوت 1786 مراجعه شود رويداد:

1811 ميلادي سال:
"فرانتس ليست "موسيقيدان بزرگ و پيانيست معروف مجارستاني قدم به عرصه وجود گذاشت .وي ،در كودكي بسيار نحيف و لاغر بود و كسي اميد به زنده مانده او نداشت ولي بعدها ،سرآمد همه موسيقيدانان عصر خود شد .فرانتس ليست ،پس از 75 سال زندگي روز 12 اوت سال 1886 ميلادي ،ديده از جهان فرو بست .به روز 12 اوت 1886 مراجعه شود رويداد:

1844 ميلادي سال:
"ژوزف بناپارت "ارشد برادران ناپلئون بناپارت پس از 76 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 5 مارس 1768 ميلادي در" كورت "متولد شده بود و هنگامي كه برادرش كنسول فرانسه بود ،به نمايندگي فرانسه در قرارداد صلح لونويل با اتريش در 9 فوريه 1801 شركت كرد .وي بعدها پادشاه ناپل و بعد پادشاه اسپانيا شد و بعد از شكست واترلو به آمريكا رفت .به روز 9 فوريه 1801 مراجعه شود مراجعه شود رويداد:

1865 ميلادي سال:
"ÇÑíÎ Ýæä áæÏäÏæÑÝ "ÓÑÏÇÑ äÇãÂæÑ ÂáãÇäí ÏÑ ÌÑíÇä Ìä ÈíäÇáãáá Çæá ÏÑ íßí ÇÒ ÔåÑåÇí" æÒäÇä "áåÓÊÇä Èå äÇã" ßÑæÓÒæíßÇ "ãÊæáÏ ÔÏ .Ó ÇÒ ÇÊãÇã ÊÍÕíáÇÊ ÎæíÔ ÏÑ ÏÇäÔßÏå ÇÝÓÑí Èå ãÇÕãæÑíÊåÇí ãÎÊáÝ ÑÝÊ æáí ÚãÏå ÔåÑÊ Çæ ÏÑ Ìä Çæá ÈæÏ .Çæáíä íÑæÒí Çæ ÏÑ" áíŽ "ÈáŽíß ÑæÒ 7 ÇæÊ 1914 ÈæÏ .áæÏäÏæÑÝ ÑæÒ 1 ÏÓÇãÈÑ 1937 ãÑÏ .Èå ÑæÒ 7 ÇæÊ 1914 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1905 ميلادي سال:
اعتصاب بزرگ و همه جانبه روسيه در زمان امپراتوري تزار نيكلاي دوم ،آخرين امپراتور آن كشور اتفاق افتاد .علت اين اعتصاب كه پايه اصلي انقلاب كبير اكتبر 1917 ميلادي در روسيه شد ،مخالفت تزار با آزاديخواهان روسي بود .گرچه نيكلاي دوم با توسل به اسلحه ،آزاديخواهان و اعتصابيون را منكوب كرد ولي در انقلاب اكتبر مغلوب شد و اعدام گرديد .به روز 17 اكتبر 1917 مراجعه شود رويداد:

1906 ميلادي سال:
"پل سزان "يكي از برجستهترين نقاشان فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي بعد از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 19 ژانويه 1839 ميلادي قدم به عرصه وجود گذاشت .ابتدا ميخواست شاعر و نويسنده شود ولي دوستي وي با كاميل پيزارو سبب شد تا وي به عالم هنر راه يابد .از مهمترين آثار سزان" وولار - ورقبازان - دهقانان پير و باد و طوفان "را ميتوان نام برد .به روز 19 ژانويه 1839 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
فلاندر آخرين جنگ در سلسله جنگهاي بينالملل اول در آغاز شد .فرمانده اين جنگ مارشال فوش سرفرماندهي عالي متفقين بود و با وجودي كه آلمانيها در اين جنگ جانفشاني و شجاعت بسياري نشان دادند معهذا شكست خوردند .و جنگ تا روز 11 نوامبر كه مصالحه صورت گرفت ادامه داشت .جنگ فلاندر دنباله" حمله نهايي "متفقين بود كه از روز 26 سپتامبر 1918 ميلادي آغاز شده بود. رويداد:

1947 ميلادي سال:
"تريستان برنارد "نويسنده فكاهينويس و انتقادي فرانسه پس از 81 سال زندگي بدرود حيات گفت" .تريستان برنارد "روز 7 سپتامبر 1866 ميلادي در خانوادهاي متوسط از مردم شهر" بزانسون "قدم به عرصه وجود گذاشته و در 20 سالگي به پاريس آمده بود .نام اصلي او" ،پل برنارد "بود ولي تريستان امضاص ميكرد و به همين نام نيز مشهور شد .به روز 7 سپتامبر 1866 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .