َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
27 روز:
1020 ميلادي سال:
اولين پارلمان جهان در ايسلند ،شماليترين ممالك مستقل امروز اروپا تاصسيس شده و چندي قبل مراسم با شكوهي به عنوان هزارمين سال تاصسيس اين پارلمان در ايسلند و بعضي ممالك اروپايي انجام شد .اين مجلس كه نمايندگان آن توسط مردم و به وسيله راصيگيري انتخاب شد بودند ،وظيفه داشت كه به دولت كمك فكري دهد و در حقيقت ميتوان گفت اولين مجلس دنيا ،منتها سمت سمت مشورت با دولت را داشت. رويداد:

1526 ميلادي سال:
هنگري ،يا مجارستان امروزي ،در جريان مبارزات استعماري امپراتوري عثماني ،به تصرف آن امپراتوري درآمد و به اين ترتيب دوران سلطه عثمانيان بر اين كشور كه تا قبل از استقلال هر چند مدت در تصرف يكي از دول نيرومند اروپا بود ،آغاز شد .هنگري در 26 مه 1840 ميلادي از تصرف عثمانيان خارج شد و در 9 اكتبر 1867 جزص امپراتوري اتريش گرديد .به روز 26 مه 1840 مراجعه شود رويداد:

1719 ميلادي سال:
"گوتريد - آخنوال "پروفسور رياضيات و فيلسوف و متفكر معروف آلمان در قرن هجدهم ،در شهري به نام" الينگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي دل فلسفه و قوانين فلسفي مطالعات زيادي داشت و براي اولين بار بود كه علم آمار را بنيان گذاشت .پروفسور" گوتريد - آخنوال "روز 1 مه 1771 ميلادي در 52 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 1 مه 1771 مراجعه شود رويداد:

1745 ميلادي سال:
ژنرال" اوگوست دوبنيگ سن "سردار و فرمانده نامآور روسيه در جنگ معروف" ايلو "در شهر" برونزويك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي گرچه در دوران تحصيلات خود بيشتر به روحانيت ميپرداخت ولي به سبب عشق وافري كه به امور نظامي داشت سرانجام به ارتش پيوست و رفته رفته به درجه ژنرالي رسيد .وي كه در جنگ" ايلو "به سختي از ناپلئون بناپارت شكست خورده بود روز 24 آوريل 1826 ميلادي مرد. رويداد:

1790 ميلادي سال:
بزرگترين پيروزي در جنگ سه امپراتوري" روسيه و عثماني و اتريش "نصيب سپاهيان متحد دو كشور عثماني و اتريش شد .اين پيروزي ،در جنگ معروف به" اسمعيل "عايد شد و در تصرف اين شهر كه عثمانيها به سختي از آن دفاع ميكردند ،روسها سهم بيشتري داشتند .در جريان اين جنگ 26 هزار نفر از سپاهيان عثماني كشته شدند و معبر مهم سوقالجيشي رود دانوب به تصرف روسها درآمد. رويداد:

1805 ميلادي سال:
جنگ بزرگ" اولم "كه از روز 6 اكتبر همان سال در ناحيه اولم واقع در ايالت" وورتمبرگ باد "بين 80 هزار اتريشي و 60 هزار فرانسوي آغاز شده بود ،با تسليم شدن ژنرال ماك سردار اتريشي ،پايان يافت .گرچه ابتكار عمليات ابتدا در دست اتريشيها بود ولي وقتي به محاصره افتادند تلفات زيادي دادن 60 .هزار اسير و كشته 200 توپ و 80 پرچم مجموع تلفات اتريشيها در جنگ اولم بود. رويداد:

1814 ميلادي سال:
كنگره تاريخي" وين "در پايتخت اتريش ،براي رسيدگي به كار فرانسه با عضويت كليه ممالكي كه در اتحاديههاي مختلف نظامي و سياسي عليه ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه وارد شده بودند افتتاح شد .گرچه" تاليران "سياستمدار فرانسوي به ناپلئون خيانت كرد ولي در كنگره وين خدمات زيادي به فرانسه كرد .كار اين كنگره كه در خلال آن حكومت معروف 100" روزه ناپلئون "اتفاق افتاد ،تا 9 ژوئن 1815 طول كشيد. رويداد:

1821 ميلادي سال:
"نيكاراگوا "يكي از ممالك امروزي آمريكاي مركزي ،پس از 309 سال كه از تاريخ اشغال آن سرزمين توسط اسپانياييها ميگذشت به استقلال رسيد .دوران اشغال نيكاراگوا از روز 30 سپتامبر 1512 ميلادي كه سواحل آن توسط اسپانياييها كشف شده بود ،آغاز شد .اين كشور كه امروزه با رژيم جمهوري اداره ميشود 147434 كيلومتر مربع مساحت و 15 ميليون نفر جمعيت دارد .به روز 3 ژانويه 1838 مراجعه شود رويداد:

1827 ميلادي سال:
جنگ تاريخي دريايي" ناوارون "در خليج كوچكي به همين نام در درياي" ايوني "بين ناوگان جنگي چهار كشور يعني عثماني از يكسو و ممالك متحد روسيه - فرانسه و انگلستان ،از سوي ديگر آغاز شد .در اين جنگ 26 كشتي دول متحد با 1300 توپ به ناوگان عثماني حمله كردند و پس از غرق 60 كشتي ترك با 6 هزار نفر از ملوانان آن ،جنگ به نفع دول متحد كه به نفع يونان وارد كارزار شده بودند ،پايان يافت. رويداد:

1848 ميلادي سال:
"ويليام ناكس دارسي "دارنده اولين امتياز استخراج نفت ايران در يكي از شهرهاي انگلستان متولد شد .در 17 سالگي به استراليا رفت و در آنجا روزنامهنويس شد و در همين حال به استخراج طلا مشغول شد .بعد از مسلم شدن وجود نفت در ايران دارسي به فكر استخراج آنها افتاد و پس از مذاكرات زياد قرارداد نفت دارسي و ايران روز 28 مه 1901 ميلادي به امضاص رسيد .به روز 28 مه 1901 مراجعه شود رويداد:

1877 ميلادي سال:
"ژرژ ساند "نويسنده و اديبه معروف فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي بعد از 73 سال زندگي بدرود حيات گفت .او ،به روز 13 آوريل 1804 ميلادي در پاريس ،در يك خانواده اشرافي متولد شد و به سال 1832 در 28 سالگي به ادبيات روي آورد و اولين كتاب او) اينديانا (بود .او با بعضي از مشاهير ادبي و هنري زمان خود از جمله" فردريك شوپن "پيانيست لهستاني روابطي داشت .به روز 13 آوريل 1804 مراجعه شود رويداد:

1910 ميلادي سال:
"لئو - نيكلايوويچ - تولستوي "يكي از برجستهترين نويسندگان روسيه در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي كه در مسكو خانواده محقري در يك ايستگاه راهآهن بين" تولا "و قدم به جهان گشوده بود ،بدرود حيات گفت .تولد او روز 28 اوت 1828 ميلادي اتفاق افتاد .وي هنگام مرگ 72 سال داشت .از آثار مهم تولستوي" آناكارنينا و جنگ و صلح "را بايد نام برد .به روز 28 اوت 1828 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
جنگهاي يك ماهه" دونكرك "براي تصرف اين بندر كه در شمال فرانسه قرار دارد آغاز شد .در اين جنگ آلمانيها كه از ابتداي جنگ بينالملل اول تا آن روز در كليه جبههها فاتح بودند ،با ارتش متحد فرانسه و انگلستان روبرو بودند و فرماندهي متفقين با ژنرال فوش بود .با وجود تلاش فراوان آلمانيها ،بعد از يك ماه كشت و كشتار جنگ بينتيجه پايان يافت .به روز 17 نوامبر 1914 مراجعه شود رويداد:

1944 ميلادي سال:
مقاومت نيروهاي آلماني در يوگسلاوي در هم شكسته شد و به اين ترتيب جنگ آلمان و يوگسلاوي كه در ابتدا با شكست يوگسلاوي و اشغال آن كشور بدست آلمانيها آغاز شده بود به پيروزي نهايي يوگسلاوها پايان يافت .ارتش آلمان نازي در سال 1940 ميلادي بعد از بمباران شديد" زاگرب و بلگراد "به يوگسلاوي حمله كرده و بعد از درهم شكستن قواي يوگسلاوي ،آن كشور را اشغال كرده بودند و اين اشغال 4 سال طول كشيد. رويداد:

1947 ميلادي سال:
پرچم) ،سازمان ملل متحد (بوجود آمد و ايجاد اين پرچم كه در مورد رنگ و طرح آن بيش از دو سال نمايندگان مختلف ملل متحد مذاكره كرده بودند ،به پيشنهاد نمايندگان انگلستان و آمريكا كه بنيانگذار اصلي اين سازمان بودند صورت گرفت .بيرق رسمي سازمان ملل متحد كه در حقيقت يك بيرق بينالمللي است ،داراي زمينه آبي آسماني بوده و آرم سازمان ملل متحد با رنگ سفيد وسط آن قرار دارد. رويداد:

1959 ميلادي سال:
"برنارد برنسون "نويسنده و منقد معروف آمريكايي در نود و هفت سالگي بدرود حيات گفت .برنارد برنسون در" بالاس "به سال 1862 ميلادي ديده به جان باز كرد و فعاليتهاي ادبي او از سال 1883 ميلادي يعني در 21 سالگي وي آغاز گرديد .در اواخر عمر ،وي به ايتاليا رفت و در فلورانس اقامت گزيد .برنارد برنسون يهودي بود .به روز 5 مه 1862 مراجعه شود رويداد:

1960 ميلادي سال:
"هربرت هوور "سياستمدار بزرگ و سي و يكمين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا بعد از 86 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .وي روز 10 اوت 1874 ميلادي در" وست برنج "متولد شده و در سال 1929 ميلادي از طرف حزب" جمهوريخواه "به رياست جمهوري رسيد و دوران رياستش 4 سال كشيد .سد بزرگ هوور به روي رود كلرادو به نام اوست .رييس جمهور كواكر هربرت هوور در تاريخ آمريكا به نام معروف است. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .