َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
107 ميلادي سال:
"خسرو - اشك بيست و سوم "بعد از مرگ" بلاش اول - بلاش اول اشك بيست و دوم "بر قلمرو اشكانيان آغاز شد .روز 30 اوت 77 ميلادي فوت كرد و در فاصله مرگ او تا جلوس" خسرو "كه 30 سال فترت بود ،دو نفر فرمانروايي تراژان كردند كه اهميت چنداني ندارند" .خسرو "معاصر با امپراتور روم بود .به روز 30 اوت 77 و 10 ژوئن 110 و 3 سپتامبر 112 مراجعه شود رويداد:

1157 ميلادي سال:
قيام 174 ساله اقوام" فردريك باربروس "زمامدار نامي آلمان در قرن دوازدهم ميلادي پايان يافت و اقوام" وانده "بار ديگر مطيع آلمانيها شدند .اين اقوام كه از نژاد اسلاو بودند ،روز 21 اوت 983 ميلادي به خاطر دفاع از اراضي خود كه آلمانيها قصد تصرف آن را داشتند قيام خونين خود را شروع كرده بودند كه بينتيجه پايان يافت .به روز 21 اوت 983 مراجعه شود رويداد:

1386 ميلادي سال:
"صوفيه "پايتخت زيباي كشور بلغارستان در جريان كشورگشاييهاي امپراتوري نيرومند عثماني توسط سربازان" ينگيچري "عثماني ،تسخير شد و دوران تسلط تركها بر اين شهر ،تا سال 1879 ميلادي عيني 493 سال طول كشيد .اين شهر كه 550 متر از سطح دريا ارتفاع دارد در حدود دو هزار سال قبل بوجود آمد و نامهاي آن قبل از تبديل به صوفيه ،او" سرويكا "و بعد" اسروتس "بود. رويداد:

1540 ميلادي سال:
"سر فرانسيس دريك "درياسالار بزرگ و جنگاور تاريخي بريتانياي كبير در قرن شانزدهم ميلادي ،در" تاويستوك "قدم به عرصه وجود گذاشت .مردان خانواده او همه دريانورد بود ولي او قصد داشت كشيش شود ولي ،سرانجام او نيز به دريا پيوست ،در جنگ تاريخي دريايي ميان ناوگان شكست ناپذير اسپانيا با ناوگان انگلستان ،در يك فرمانده انگلستان بود و پيروز شد مرگ او روز 4 آوريل 1596 بود. رويداد:

1581 ميلادي سال:
شهر" سيبر "كه امروزه دهكدهاي كوچك به همين نام در سيبري است ،توسط دستهاي از قزاقان روسي تصرف شد و به اين ترتيب دوران سلطه و نفوذ روسها در سيبري آغاز شد .اين قزاقان بدون اين كه دستوري از طرف دولت داشته باشند و يا كمكي به ايشان شود ،همچنان به طرف شرق حركت كردند و تا سال 1633 ميلادي خود را به سواحل اقيانوس كبير رسانيدند .به روز 23 ژانويه 1645 مراجعه شود رويداد:

1640 ميلادي سال:
سلطنت" فردريك گيوم "معروف به" منتخب كبير "اولين پادشاه كشور پروس بر آن سرزمين آغاز شد و در اين زمان از عمر او كه جواني شجاع و كارآمد و با همت بود 20 ،سال سپري شده بود .فردريك گيوم روز 5 مه 1620 ميلادي در" شاتو دوكولون "قدم به عرصه وجود گذاشت و در مدت سلطنت خود كه تا روز 14 نوامبر 1688 طول كشيد بر قدرت پروس افزود .به صفحه (364) مراجعه شود رويداد:

1745 ميلادي سال:
"جوناتان سويفت "يكي از نامورترين نويسندگان انگليسي كه داستانهايش آيينهاي از اجتماع آن زمان انگلستان است ،پس از 78 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .جوناتان سويفت ،به سال 1667 ميلادي در" دوبلين "متولد شده بود و مدتها به دريانوردي و سفر مشغول بود .شاهكار جادواني اين نويسنده ،كتاب معروف" سفر به كشور گاليور "نام دارد به روز 22 آوريل 1667 مراجعه شود رويداد:

1748 ميلادي سال:
جنگهاي خونين معروف به" هفت ساله "پايان يافت و در خلال اين هفت سال كه دولتهاي متحده فرانسه و روسيه و پروس براي تجزيه امپراتوري اتريش متحد شده بودند ،تنها منطقه سلزي به پروس واگذار شد و ساير قلمرو اتريش مصون ماند .اين جنگ دو ماه پس از آغاز سلطنت ماريترز ،روز 22 دسامبر 1740 ميلادي آغاز شد و بدون وقفه ادامه يافته بود .به روز 22 دسامبر 1740 مراجعه شود رويداد:

1781 ميلادي سال:
يوك تاون آخرين جنگ آمريكا و انگلستان كه به جنگ معروف است .با پيروزي استقلالطلبان آمريكايي پايان يافت .اين جنگ از روز 29 سپتامبر 1781 ميلادي با محاصره قلعه" يورك تاون "آغاز شد و چون" كورانواليس "فرمانده انگليسي مقاومت را بيفايده ديد ،در اين روز تسليم شد و به اين تسليم ،استقلال ايالات متحده آمريكا كاملاش ضمانت گرديد .به روز 29 سپتامبر 1781 مراجعه شود رويداد:

1812 ميلادي سال:
عقبنشيني تاريخي ناپلئون بناپارت از روسيه آغاز شد و اين عقبنشيني ،يكي از دردناكترين و پر تلفاتترين عمليات نظامي در طول مدت سلطنت و فرماندهي ناپلئون محسوب ميشود زيرا در طول فاصله ميان مسكو و پاريس ،عده زيادي از افراد او ،چه به علت حملات اترش روس - چه به علت سرماي هوا و چه به علت گرسنگي و بيماري جان سپردند و از سپاه 350 هزار نفري او 330 هزار نفر تلف شدند. رويداد:

1813 ميلادي سال:
جنگ" لايپزيك "كه در حوالي شهر لايپزيك آلمان اتفاق افتاده بود ،با شكست ناپلئون امپراتور فرانسه پايان يافت .در اين نبرد خونين كه از روز 16 اكتبر 1813 آغاز شده بود 155 هزار فرانسوي در مقابل 300 هزار نفر از سپاهيان متحدين اروپايي عليه ناپلئون ،نبرد ميكردند .به علت فرسودگي روحي و خستگي و گرسنگي فرانسويان و كثرت افراد و تجهيزات متحدين در اين جنگ ناپلئون شكست خورد. رويداد:

1819 ميلادي سال:
كشور" كلمبيا "در شمال غربي آمريكاي جنوبي بعد از بيش از سيصد سال كه تحت سلطه و نفوذ اسپانيا قرار داشت ،به استقلال رسيد و در اين روز كلمبياي بزرگ كه شامل بسياري از ممالك امروزي آمريكاي جنوبي منجمله) ونزوئلا - اكوادور و بوليوي (بود تاصسيس شد .كلمبياي امروزي بعد از خروج ساير ممالك از اتحاديه ايجاد شد .به روز 18 مارس 1510 و 21 دسامبر 1499 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
محاصره تاريخي" مسكو "پايتخت روسيه شوروي ،در جريان جنگهاي ميهني ميان نيروهاي آلمان نازي و ارتش سرخ كه قسمتي از مهمترين جنگهاي بينالملل دوم را تشكيل ميدهد ،آغاز شد .چهار روز قبل از محاصره مسكو ،آلمانيها ،موفق به تصرف كالنينگراد شده بودند و چون هيتلر دستور داده بود تا روز 7 نوامبر همان سال مسكو تسخير شود ،از اين روز محاصره مسكو آغاز شد. رويداد:

1944 ميلادي سال:
عمليات جنگي نيروهاي ايالات متحده آمريكا براي آزاد كردن مجمعالجزاير فيليپين از اشغال نيروهاي آمريكايي مجبور شدند بجنگند .فيليپين روز 18 فوريه 1945 ميلادي آزادي شد و امروزه با رژيم اداره ميشود. رويداد:

1951 ميلادي سال:
مارشال" گوستاو - كارل - بارون مانرهايم "ميهنپرست و سياستمدار بزرگ فنلاندي ،پس از 82 سال زندگي و انجام خدمات و جنگ فراواني در جهت تاصمين استقلال و حفظ حيثيت كشور خويش ،بدرود حيات گفت .مارشال مانرهايم كه او را" قهرمان استقلال "كشور فنلاند ميدانند ،روز 2 مارس 1869 ميلادي در" هيلنس "متولد شده بود .به روز 3 آوريل 1869 مراجعه شود رويداد:

1955 ميلادي سال:
"ويتنام جنوبي "موجوديت سياسي خود را با رژيم جمهوري به دنيا اعلام كرد و يكي از سياستمداران معروف آن كشور به نام" نگودين - ديم "كه سمت نخستوزيري ويتنام جنوبي را داشت ،به عنوان اولين رييس جمهوري ويتنام جنوبي سوگند ياد كرد .ويتنام جنوبي ،پس از امضاص موافقتنامه 1 نوامبر 1954 ژنو و تقسيم سرزمين ويتنام به دو قسمت شمالي و جنوبي بوجود آمد .به روز 1 نوامبر 1954 مراجعه شود رويداد:

1958 ميلادي سال:
سلطنت روحاني" پاپ جان بيست و سوم "دويست و شصت و سيمين جانشين حضرت عيسي مسيح بر دنياي عيسوي انجام شده .در اين روز بنا به راصي شوراي عالي واتيكان ،به جاي پاپ" اوجينو - پاچلي "معروف به" پاپ پي دوازدهم "او كه در اين زمان 64 سال داشت به مقام پاپ رسيد .پاپ" جان جان بيست و سوم بيست و سوم "روز 3 ژوئن رسيد .پاپ روز 3 ژوئن 1962 ميلادي مرد .به روز 15 آوريل 1894 مراجعه شود رويداد:

1958 ميلادي سال:
"پاپپي دوازدهم "يكي از رهبران بزرگ كليساي كاتوليك جهان بعد از 69 سال زندگي و 19 سال كه عهدهدار مقام پي دوازدهم رهبري دنياي مسيحت بود ،بدرود حيات گفت .كه در دوران جنگ بينالملل دوم" پاپ "بود ،روز 17 مارس 1889 ميلادي به جاي باب" پي يازدهم "به اين مقام رواني يازدهم رسيد ،بعد از 14 مارس 1889 ميلادي به جاي پاپ به اين مقام روحاني رسيده بود .به روز 31 اكتبر 1939 و 14 مارس 1889 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .