َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
24 روز:
1565 ميلادي سال:
مجمعالجزاير فيليپين ،بعد از 44 سال كه از تاريخ پيدايش و كشف آن توسط" فرناندو - ماژلان "دريانورد معروف سپري ميشد ،رسماش ضميمه متصرفات آسيايي اسپانيا گرديد و به اين ترتيب دوران سلطه 333 ساله اسپانيا بر فيليپين آغاز شد .فيليپين كه روز 6 اوت 1521 كشف شده بود ،روز 10 دسامبر 1898 ميلادي به دولت آمريكا واگذار گرديد .به روز 4 ژوييه 1946 مراجعه شود رويداد:

1632 ميلادي سال:
"لوئي بوردالو "خطيب و اديب فرانسوي در قرن هفدهم ميلادي ،در" بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي با" بوسوئه فنلون "دو اديب و نويسنده بزرگ فرانسه در آن قرن ،معاصر و قرين بود" .لويي - بوردالو "پس از پايان تحصيلات خويش مدتي به تحقيقات پرداخت و مدتي نيز به تدريس روزگار گذرانيد .او روز 2 فوريه 1704 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 2 فوريه 1704 مراجعه شود رويداد:

1663 ميلادي سال:
"اوژن دوساووا "يكي از سرداران و فرماندهان بزرگ اروپا در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در" پاريس "متولد شد .وي اصلاش فرانسوي بود ولي به سبب پول زيادي كه) امپراتور آلمان (به او داد ،به وطن خود خيانت كرد و در جنگهاي اتحاد كبير اروپا عليه لويي چهاردهم ،فرماندهي سپاهيان امپراتور آلمان را به عهده گرفت .وي روز 1 ژوئن 1736 وفات يافت .به روز 1 ژوئن 1736 مراجعه شود رويداد:

1678 ميلادي سال:
معاهده تاريخي صلح" نيمگ "در شهري به همين نام در" هلند "به امضاص رسيد و به اين ترتيب ،نام در" هلند "به امضاص رسيد و به اين ترتيب ،جنگهاي هلند كه از روز 9 ماه مه 1672 ميلادي با حمله" تورن و كنده "سرداران لويي چهاردهم به هلند شروع شده بود پايان يافت .نتيجه اين جنگ پيروزي فرانسه و شكست اسپانيا بود كه مجبور شد اراضي وسيعي را در شمال فرانسه به لويي چهاردهم واگذار كند .به روز 9 مه 1672 مراجعه شود رويداد:

1777 ميلادي سال:
پيروزي بزرگ و تاريخي" ساراتوگا "در جريان جنگهاي استقلال آمريكا ،نصيب نيروهاي استقلال طلب آمريكايي شد بورگوين و يك سپاه بزرگ انگليسي به فرماندهي ژنرال انگليسي تسليم نيروهاي ژنرال جورج واشنگتن سردار آمريكايي شد .قبل از اين پيروزي ،واشنگتن دوبار ،براي تصرف فيلادلفي از انگليسيها شكست خورده بود و با اين پيروزي ،شكستهاي قبلي او جبران شد. رويداد:

1793 ميلادي سال:
جنگ" نانت "كه براي تسخير مجدد اين شهر از دست شورشيان وانده ،آغاز شده بود ،با پيروزي قاطع سپاهيان دولتي پايان يافت و شورشيان كه از روز 3 ژوئن 1793 ميلادي بر آن شهر چيره شده بودند گريختند .فاتح" نانت "ژنرال جواني به نام" فرانسوا - سورن - مارسو "بود .در جنگ نانت 18 هزار سپاه دولتي با 80 سپاه شورشي روبرو بودند .به روز 3 ژوئن 1793 مراجعه شود رويداد:

1797 ميلادي سال:
دولت جمهوري ونيز ،كه يكي از معتبرترين و قديميترين ممالك ساحل مديترانه محسوب ميشود ،منقرض شد و اداره امور آن به امپراتور اتريش فرانسواي اول واگذا شد .به اين ترتيب اين واقعه به انتقام شركت مردم ونيز در جنگهاي ناپلئون بناپارت و اتريش به نفع اتريش ،هنگام منفع قرارداد معروف كامپو فورميو كه در اين روز صورت گرفت و نيز به خاطر قتل عامي مجروحين فرانسوي در روز 31 مارس 1797 انجام شد. رويداد:

1797 ميلادي سال:
معاهده تاريخي و معروف" كامپو - فورميو "در شهري به همين نام در ايتاليا ،ميان نمايندگان" فرانسوي اول "امپراتور اتريش و ناپلئون بناپارت سردار پيروز فرانسه در جنگهاي ايتاليا امضاص شد .به موجب اين قرارداد كه پس از متاركه جنگي" لئوبن "در 7 آوريل 1797 صورت گرفت ،اتريش كليه متصرفات ناپلئون را در ايتاليا به رسميت شناخت .و از ادعاي خود بر بلژيك نيز صرفنظر كرد .به روز 7 آوريل 1797 مراجعه شود رويداد:

1836 ميلادي سال:
جنگ چهارساله" شيلي "با" پرو "دو كشور آمريكاي جنوبي آغاز شد .تاريخ آمريكاي لاتين ،اين جنگ به نام" جنگهاي اول تاكنا و آريكا "معروف است .علت اين جنگ آن بود كه شيلي بعد از اعلام استقلال در 24 نوامبر 1818 ميلادي مدعي مالكيت دو ايلات" تاكنا - و - آريكا "شد .نتيجه جنگ اولين" پرو و شيلي "پيروزي سپاهيان شيلي روز 1 فوريه 1839 انجام شد .به روز 1 فوريه 1839 مراجعه شود رويداد:

1911 ميلادي سال:
دولت ايتاليا بدون اخطار قبلي و بدون مقدمه ،سپاهيان خود را به بندر معروف طرابلس در كشور" ليبي "امروزي كه در شمال آفريقا پياده كرده و به آساني بر پيروزي و قسمتي از كرانه آن مسلمانان گرديد .طرابلس در آن زمان تحت سلطه دولت امپراتوري عثماني بود .در نبردي كه به خاطر تصرف" طرابلس "ميان قواي عثماني و نيروهاي ايتاليايي در گرفت ،پيروزي ابتدا با تركها و در پايان با ايتاليهايي بود. رويداد:

1918 ميلادي سال:
"بروكسل پايتخت بلژيك ،در جريان جنگهاي بينالمللي اول به تصرف نيروهاي متفقين درآمد و اين آخرين شهر مهمي بود كه در جريان آن جنگ "مهم مهم 4 ساله از طرف نيروهاي متفقين آزاد ميشد .آلمانيها براي دفاع از بروكسل از كليه امكانات جنگي خود استفاده كرده بودند ولي به سبب موقعيت خاص نظامي كه انگليسيها و فرانسويها داشتند .در اين روز شكست با آلمانيها شد و بروكسل توسط متفقين تسخير شد. رويداد:

1947 ميلادي سال:
"او - نو "برمه و انگلستان كه به موجب آن دولت انگلستان مقدمات اعطاي استقلال را به كشور برمه فراهم ميكرد در لندن به امضا رسيده اين قرارداد را" او - نو "نخستوزير برمه و كلمنت اتلي ،نخستوزير بريتانياي كبير امضاص كردند و" او - نو "تعهد كرد كه در كادر ممالك مشتركالمنافع باقي بماند .برمه روز 4 ژانويه 1948 ميلادي كاملاش مستقل شد .به روز 4 ژانويه 1948 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .