َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
-539 ميلادي سال:
دوران شاهنشاهي در ايران با جلوس رسمي كوروش كبير ،سرسلسله سلاطين هخامنشي بعد از تسخير بابل در آن سرزمين آغاز شد و در 14 اكتبر سال 1961 ميلادي درست 2500 سال از تاريخ ايجاد شاهنشاهي ايران سپري شد .كوروش كبير با وجودي كه از سال 550 قبل از ميلاد با مغلوب كردن" ايخ توويگو "پادشاه معروف سلسله ماد زمامدار سرزمين ايران شده بود تا اين روز تاجگذاري نكرده بود. رويداد:

1519 ميلادي سال:
"فرناندو كورتز "فاتح مكزيك به" مكزيكو "پايتخت مكزيك آغاز شد .در اين موقع از حمله كورتز به سواحل آن كشور در حدود شش ماه ميگذشت و كورتز قسمت عمده آن سرزمين را تصرف كرده بود .با تسليم شدن" مونه ته زوما "امپراتور مكزيك فرداي حمله كورتز ،تمدن درخشان" آرتك "در مكزيك مغلوب اسپانياييها شد .به روز 17 آوريل 1519 و 2 ژوئن 1522 مراجعه شود رويداد:

1613 ميلادي سال:
"پرو "معمار برجسته و آرشيتكت هنرمند قرن هفدهم ميلادي فرانسه در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت" .كلود پرو "پس از پايان تحصيلات خويش ،مدت ده سال به مطالعه در ساختمانها و بناهاي مختلف گذرانيد و سفرهاي فراوان به شهرها و ممالك اروپا كرد و از تجربيات خود در ساختن آثار خويش استفاده كرد .وي روز 3 مارس 1688 ميلادي مرد .به روز 3 مارس 1688 مراجعه شود رويداد:

1644 ميلادي سال:
"ويليام پن "شخصيت بزرگ مذهبي و سياستمدار معروف قرون 17 و 18 ميلادي انگلستان ،در لندن پايتخت آن كشور ،قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش درياسالار بود ولي خود او در جواني به فرقه" پوريتنها "يا" كواكرها "پيوست .بعد در سال 1674 از طرف" شارل دوم ،"پادشاه انگليس به آمريكا رفت و ايالت امروزي پنسيلوانيا را بوجود آورد .او به سال 1718 بدرود حيات گفت .به روز 30 مه 1718 مراجعه شود رويداد:

1666 ميلادي سال:
"لولورن "استاد حجاري و مجسمهساز معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در شهر پاريس تولد يافت .خانواده او مردمي هنردوست بودند و اجداد او نيز به" هنر "علاقه داشتند .وي در زمان لويي چهاردهم به شهرت رسيد و مورد توجه آن پادشاه قرار گرفت .از اين هنرمند كه شاگرد" ژيراردون "بود ،مجسمه" اسبان آفتاب "به يادگار باقي است .وي روز 19 مارس 1743 مرد .به روز 19 مارس 1743 مراجعه شود رويداد:

1746 ميلادي سال:
هروئل" فوكيه تنويل "يكي از سران انقلاب كبير فرانسه در قدم به عرصه وجود گذاشت .اين مرد كه نام اصلي او" آنتوان - كوئنتين فوكيه تنويل "بود مردي زشترو و زشت خو و محروميت كشيده بود .در جريان انقلاب به نيروي نطق و بيان ترقي كرد و در دوره جمهوري اول عنوان دادستان ملي يافت .وي روز 5 مه 1795 ميلادي ،بدرود حيات گفت .به روز 5 مه 1795 مراجعه شود رويداد:

1772 ميلادي سال:
گاز" كلر "كه يكي از عناصر مهم و درجه اول شيمي محسوب ميشود ،پس از قريب به 5 سال زحمت و تلاش ،توسط يكي از برجستهترين علماي شيمي قرن هجدهم ميلادي يعني" شيل "شيميدان سوئدي كشف شد .بعد از كشف گاز اكسيژن توسط" پريستلي "انگليسي كه معاصر با" شيل "بود ،كشف گاز كلر كه براي سفيد كردن منسوجات به كار ميرود اهميت زياد دارد .به روز 23 اكتبر 1786 مراجعه شود رويداد:

1806 ميلادي سال:
"دوك دوبرونسويك "يكي از برجستهترين سرداران نظامي و فرماندهان اتريشي در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 71 سال شارل دوك - دوبرونسويك زندگي ،بدرود حكايت گفت .روز 7 آوريل 1735 ميلادي در" وولفان توبل "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي فاتح جنگهاي لونگوي در 23 اوت و" ورون "در 3 سپتامبر 1792 ميلادي عليه فرانسه بود .به روز 7 آوريل 1735 مراجعه شود رويداد:

1806 ميلادي سال:
همزمان با جنگ" ينا "جنگ بزرگ و خونين ديگري ميان فرانسويها و پروسيها اتفاق افتاد كه چون ميدان جنگ در محلي به نام" اورشتات "بود به همان نام معروف شد .در اين جنگ فردريك گيوم سوم ،پادشاه و دك دوبرنسويك سردار پروسي با 50 هزار سپاه و مارشال بلوخر با 40 هزار سپاه با فرانسويها روبرو بودند .در اين جنگ نيز پيروزي با فرانسويها شد .به روز 8 اكتبر 1806 مراجعه شود رويداد:

1806 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" ينا "در محلي به همين نام در آلمان ميان سپاهيان فرانسوي و پروسي اتفاق افتاد .در اين جنگ كه يكي از برخوردهاي خونين آن دو كشور در جنگهاي معروف به" جنگ 6 روزه ساكس "محسوب ميشود 50 هزار فرانسوي به سرداري ناپلئون و سه ژنرال و مارشال او" سولت - لان - اوژرو "بر 80 هزار پروسي به سرداري پرنس هوهن لوهه پيروز شدند .به روز 8 اكتبر 1806 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
ملاقات" ارفورت "ميان ناپلئون بناپارت و تزار آلكساندر اول ،فرمانروايان دو امپراتوري روسيه و فرانسه پس از هجده روز پايان يافت .اين ملاقات كه از روز 27 سپتامبر همان سال شروع شده بو ،در حقيقت تاصكيدي براي معاهده تيلسيت بود كه بين آن دو ،در 8 ژوييه 1807 ميلادي به امضاص رسيده بود .حمله فرانسه به اسپانيا قسمتي از نتايج اين ملاقات بود .به روز 8 ژوييه 1807 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
قرارداد قطعي صلح ميان امپراتوري اتريش و امپراتوري فرانسه در" وين "پايتخت اتريش به امضاص رسيد .طبق اين قرارداد ،اتريشيها كه جنگ را از روز 10 آوريل 1809 شروع كرده و شكست خورده بودند ،قسمتهايي از لهستان را كه قبلاش نصيب اتريش شده بود به علاوه" گاليسي "و اراضي ديگري متعلق به اتريش كه جمعاش 4 ميليون سكنه داشت به تصرف فرانسه دادند .به روز 11 ژوييه 1809 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
كنگره تاريخي وين ،براي تعيين تكليف متصرفات ناپلئون بناپارت و تغيير نقشه سياسي اروپا در وين پايتخت اتريش آغاز شد و تمام نمايندگان دول اروپايي كه توسط فرانسه مورد حمله قرار گرفته بودند ،در آن حضور داشتند .اين كنگره كه كارگردان آن پرنس متنيخ صدراعظم نامدار اتريش بود ،تا روز 17 ژوئن سال 1815 ميلادي به جلسات خود ادامه داد .به روز 17 ژوئن 1815 مراجعه شود رويداد:

1820 ميلادي سال:
"آن برونته "كوچكترين خواهر ،از سه خواهران" برونته "در" تورنتون "متولد شد .خواهرانش شارلوت 4 سال و اميلي دو سال از او بزرگتر بودند و بعدها او نيز به راه خواهران خود رفت و به نويسندگي پرداخت ولي هيچگاه به مقامي كه شارلوت و اميلي رسيده بودند دست نيافت .مرگ او روز 31 مه 1849 ميلادي واقع شد .به روز 31 مه 1849 و 10 ژوئن 1816 و 12 اوت 1818 مراجعه شود رويداد:

1880 ميلادي سال:
پير كوري ،دانشمند بزرگ فرانسوي به اتفاق برادرش" پل كوري "موفق به كشف صداي" ماوراص صوت "شدند صداهاي ماوراص صوت صداهايي هستند كه گوش بشر قادر به شنيدن آنها نيست زيرا نوسانات آنها بيش از 20 هزار در ثانيه است .پيرو پل كوري ضمن آزمايش با قطعهاي" كوارتز "به اين پديده بزرگ فيزيكي پيبردند .صداهاي ماوراص صوت را بعضي از جانوران مثل سگ خوب ميفهمند. رويداد:

1890 ميلادي سال:
"دوايت - ديويد - آيزنهاور "رييس جمهوري اسبق ايالات متحده آمريكا در شهري به نام" دمي سن "در تكزاس قدم به جهان گذاشت .پدرش كشيش بود وليخود او ارتش را انتخاب كرد و در 1915 ميلادي از دانشكده نظامي فارغالتحصيل شد .وي در جنگ دوم فرمانده قواي متفقين بود و در سال 1953 به رياست جمهوري رسيد و دوره رياست وي 8 سال طول كشيد .آيزنهاور در سال 1969 ميلادي مرد. رويداد:

1894 ميلادي سال:
دكتر" هاينريش لوبكه "سياستمدار بزرگ امروزي كشور آلمان غربي ،در شهر كوچك" اينك هاوزن "واقع در ايالت" وستفاليا "متولد شد و از سه دانشگاه بزرگ در رشته كشاورزي و فلسفه فارغالتحصيل شد .در سال 1959 ميلادي وي پس از" تئودور هويس "نخستين رييس جمهوري آلمان غربي ،به اين سمت انتخاب شد ،دركت لوبكه در سال 1969 ميلادي رياست جمهوريش پايان يافت. رويداد:

1902 ميلادي سال:
"ناظم حكمت "سراينده و اديب بزرگ ترك كه او را پرچمدار ادبيات نوين تركيه ميدانند ،در" ايزميت "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه افكاري انقلابي و كمونيستي داشت ،عليرغم محبوبيتي كه داشت مدت 13 سال در زندان به سر برد تا در سال 1950 ترك تابعيت كرد و به روسيه شوروي رفت و سالهاي آخر عمر خود را در بيمارستانهاي آن كشور سپري كرد .و روز 2 ژوئن 1963 مرد. رويداد:

1922 ميلادي سال:
شهر تاريخي" رم "پايتخت ايتاليا در جريان مبارزات سياسي موسوليني ،رهبر حزب پيراهن سپاهان كه به فاشيستها معروف بودند ،به تصرف پيراهن سياهان درآمد و اين آغاز زمامداري واقعي موسوليني بر ايتاليا بود .وي كه در 23 ژانويه 1919 ميلادي اين حزب را تشكيل داده بود 23 سال زمامدار ايتاليا بود تا روز 28 آوريل 1945 ميلادي كشته شد .به روز 28 آوريل 1945 مراجعه شود رويداد:

1935 ميلادي سال:
در جريان جنگهاي تاريخي ايتالياي فاشيست و حبشه ،كه از روز 3 اكتبر همان سال به دستور بنيتو موسوليني و به فرماندهي ژنرال" دوبونو "آغاز شده بود ،شهر معروف و مقدس حبشيان به نام" آكسوم "به تصرف نيروهاي سپاه چهارم آدوا ايتاليا درآمد .اكسوم شهري است كه در جنوب غربي واقع شده و مانند" كعبه و اورشليم و بنارس "براي) مسلمانان و يهوديان و هنديان (شهري مقدس براي مردم حبشه است. رويداد:

1939 ميلادي سال:
در يك ماصموريت جنگي رزمناو معروف" رويال اوك "بزرگترين اسكاپانلو كشتي جنگي نيروي دريايي انگلستان در آبهاي منفجر شد و با عماق آب فرو رفت .اين رزمناو بزرگ كه اهميت چون رزمناو بيسمارك براي نيروي دريايي آلمان داشت او 47 - به وسيله" سروان پيرين "آلماني فرماهده زير دريايي با 800 افسر و جاشو غرق شد .فرمانده رزمناو انگليسي" رويال اوك "دريابان" بلاگرد "بود. رويداد:

1944 ميلادي سال:
"فيلد مارشال اروين رومل "برجستهترين سردار آلمان در جنگ بينالملل دوم خودكشي كرد و به اين ترتيب بعد از 53 سال زندگي بدرود حيات گفت .رومل روز 22 ماه نوامبر سال 1891 ميلادي در" سواب "متولد شده بود .وي در جريان جنگهاي شمال آفريقا و دفاع از فرانسه در جريان افتتاح جبهه دوم از طرف متفقين فرمانده قواي آلمان بود .به روز 22 نوامبر 1891 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .