َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
1291 ميلادي سال:
سفر بيست ساله" ماركوپولو "سياح و جهانگرد ايتاليايي كه از روز 24 آوريل سال 1271 ميلادي آغاز شده بود پايان يافت و رهآورد اين سفر پر از عجايب ،كتابي به نام" عجايب "بود كه در آن ماركوپولو كه از مردم و نيز ايتاليا بود ،مشاهدات خود را درباره قوبيلاي قاآن امپراتور مغولي چين و ساير شهرها و ممالك آسيايي به تفصيل شرح داده است .به روز 24 آوريل 1271 مراجعه شود رويداد:

1516 ميلادي سال:
"فرديناند دوم "پادشاه آراگون و سيسيل كه بعدها با عنوان" فرديناند پنجم "پادشاه اسپانيا شده بود ،پس از 69 سال زندگي و 37 سال سلطنت بر اسپانيا بدرود حيات گفت .فرديناند دوم روز 17 اوت 1447 ميلادي در" ساراگوس "پايتخت آراگون قدم به عرصه وجود گذاشته و با ازدواج با ايزابل ملكه كاستيل ،در 10 ژوئن 1479 اسپانياي متحد را به وجود آورده بود .به روز 17 اوت 1447 مراجعه شود رويداد:

1520 ميلادي سال:
"رافائل "بزرگترين نقاش ايتاليا در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي پس از 37 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي كه روز 3 مارس 1483 ميلادي در" اوربينو "متولد شده بود .تحت حمايت پاپ لئون دهم و ژول دوم ،سرآمد هنرمندان زمان خود شد و آثار بسياري در كليساي واتيكان از خود به يادگار گذاشت" .خانواده مقدس - باغبان زيبا - آتشسوزي شهر و مدرسه آتن "از آثار برجسته او هستند. رويداد:

1715 ميلادي سال:
"فرانسوا ژيراردون "مجسمهساز فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم پس از 87 زندگي مرد .وي كه روز 25 ژوئن 1628 ميلادي در" تروايه "متولد شده بود از نوجواني به امور هنري اشتغال ورزيد و بعدها مورد توجه كاردينال ريشيليو قرار گرفت .آثار برجستهاي بوجود آورد كه از مهمترين آنها" آپولون نزد تتيس - ربودن پروز - رپين و حمام ديان "را بايد نام برد .به روز 25 ژوئن 1628 مراجعه شود رويداد:

1716 ميلادي سال:
قرارداد دو جانبه ميان فرانسه و انگليس در زمان نيابت سلطنت دوك دورلئان نايبالسلطنه فرانسه و جرج اول ،امير و فرمانرواي هانوور و انگلستان به امضاص رسيد و در اين قرارداد كه به اتكا و هميت يكي از سياسيون فرانسه به نام" دوبوا "به امضاص رسيد ،دو كشور اختلافات خود را حل كردند و روز 4 ژانويه 1717 نيز هلند به اين قرار داد پيوست و اتحاد مثلث بوجود آمد .به روز 4 ژانويه 1717 مراجعه شود رويداد:

1730 ميلادي سال:
سلطنت" آنا ايوانووا "امپراتوريس روسيه در قرن هجدهم ميلادي ،بر آن سرزمين آغاز شد و در اين موقع ،از سن او 37 سال ميگذشت .اين ملكه كه در قساوت قلب كمتر نظير داشت روز 16 اكتبر 1693 ميلادي در" سن پطرزبورگ "متولد شده بود و دختر برادر پطر كبير محسوب ميشد .وي 45 روز بعد از مرگ پطر دوم به سلطنت رسيد و تا روز مرگش 15 دسامبر 1740 ميلادي سلطنت كرد. رويداد:

1789 ميلادي سال:
شورش خونين" قاهره "پايتخت مصر ،عليه سپاهيان فرانسوي كه آن سرزمين را به فرمان ناپلئون بناپارت اشغال كرده بودند آغاز شد .در اين شورش بزرگ كه هدف شورشيان قتل عام سربازان و افسران فرانسوي بود تا قبل از آن كه بناپارت به مقابله با شورشيان بشتابد 1500 سرباز افسر و نيز 2 ژنرال فرانسوي كشته شدند .اين شورش فرداي آن روز سركوب شد. رويداد:

1791 ميلادي سال:
"ماري لوئيز "دومين همسر ناپلئون بناپارت و دختر فرانسواي دوم امپراتور اتريش در وين قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اين كه ناپلئون ژوزفين همسر اولش را در 6 دسامبر 1809 طلاق داد .روز اول آوريل 1810 با ماري لوئيز ازدواج كرد و از او صاحب فرزندي به نام" پادشاه روم "شد .بعد از اسارت و تبعيد و مرگ ناپلئون ماري لوييز كه به اتريش برگشته بود با" نيهپرگ "ازدواج كرد و روز 7 فوريه 1847 مرد. رويداد:

1793 ميلادي سال:
دومين قرارداد تقسيم و تجزيه لهستان ميان روسيه و پروس به امضاص رسيد و به اين نحو پس از تقريباش دو سال كه از حمله نيروهاي روسيه و پروس در 23 مه 1791 ميلادي به لهستان ميگذشت ،بار ديگر قسمتهايي از اراضي لهستان از آن كشور جدا شد به موجب اين قرارداد جديد" ،تورن و دانزيك "به پروس تعلق گرفت و قسمت اعظم ليتواني نيز نصيب امپراتوري روسيه گرديد .به روز 23 مه 1791 مراجعه شود رويداد:

1794 ميلادي سال:
جنگ خونين و پر تلفات معروف" ماسي جوتيز "ميان شورشيان و استقلالطلبان لهستاني با نيروهاي روسي كه ميهن آنها را اشغال كرده بودند با شكست استقلالطلبان پايان كوشچوشكو يافت .اين جنگ و شورش ،به رهبري نجيبزاده لهستاني از روز 24 مارس 1794 ميلادي آغاز شده بود و با شكست ديگري در 4 نوامبر 1794 جنگ به كلي پايان يافت .به روز 4 نوامبر 1794 مراجعه شود رويداد:

1806 ميلادي سال:
جنگ معروف به" سال فلد "در جريان جنگهاي شش روزه ساكس ،اتفاق افتاد در اين جنگ 107 ،هزار پروسي ،به سرداري پرنس لوي دوپروس با 66 هزار فرانسوي به فرماندهي خود ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه با يكديگر روبرو بودند و پروسيها به آساني شكست خوردند .در اين جنگ سه هزار پروسي مقتول شد و چون نبرد در محلي به نام" سال فلد "اتفاق افتاده بود ،به همان نام موسوم شد. رويداد:

1875 ميلادي سال:
"چارلز - لايل "زمينشناس و عالم معروف طبيعي انگليسي بعد از 78 سال زندگي بدرود حيات گفت" چارلز - لايل "روز 23 دسامبر 1797 ميلادي در" كينوردي "متولد شد و او ،اولين كسي بود كه زمينشناسي را بر اصول علمي بنيان نهاد .از آثار برجسته" چارلزلايل "ميتوان" سه جلد اصول علم زمينشناسي و يك جلد دلايل معرف±الارضي قدمت انسان "را بايد نام برد .به روز 23 دسامبر 1797 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
"اتحاد مثلث "ميان سه كشور اتريش آلمان و ايتاليا در شهر" وين "مركز امپراتوري اتريش تاصسيس شد .مدت اين اتحاد طبق قرارداد 5 سال بود و به موج آن سه كشور ،به كمك هم مقاصد سياسي خود را در نقاط مختلف دنيا عملي ميكردند .با وجود همه اطميناني كه آلمان و اتريش به ايتاليا داشتند معهذا پيمان اتحاد مثلث تا آخر ادامه نيافت و ايتاليا از عضويت در آن كنارهگيري كرد. رويداد:

1887 ميلادي سال:
طغيان وحشتناك رود" هوانگهو "در سرزمين چين پايان يافت .در اين بلاي پر تلفات كه به صورت سيلابهاي پهناور بر شهرها و دهات چين فرود آمد روي هم رفته 900 هزار نفر جان خود را از دست دادن .اين رودخانه از روز 5 سپتامبر سال 1887 ميلادي به مدت 35 روز در حال طغيان بود .به روز 5 سپتامبر 1887 مراجعه شود رويداد:

1898 ميلادي سال:
"ليليان اسميت "نويسنده و منقد معروف آمريكايي در شهر" دايتون "قدم به عرصه وجود گذاشت هنوز در دبيرستان تحصيل ميكرد كه به نويسندگي پرداخت و اولين كتابش" ميوه عجيب "نام داشت .از مهمترين آثار اين نويسنده موشكاف و حساس كه روز 28 سپتامبر 1966 ميلادي در 68 سالگي مرد" باران بر دامنه "را ميتوان نام برد .به روز 28 سپتامبر 1966 مراجعه شود رويداد:

1898 ميلادي سال:
قرارداد صلح ميان ايالات متحده آمريكا و دولت اسپانيا به امضاص رسيد و به موجب اين قرارداد كه به جنگ اسپانيا و آمريكا پايان ميداد ،دولت اسپانيا جزاير فيليپين را كه تا آن موقع در تصرف خود داشت در مقابل مبلغ 20 ميليون دلار به آمريكا فروخت .فيليپين از اين پس در اشغال آمريكاييها باقي ماند تا روز 4 ژوييه سال 1946 ميلادي استقلال يافت .به روز 4 ژوييه 1946 مراجعه شود رويداد:

1902 ميلادي سال:
اولين جلسه ديوان داوري بينالمللي لاهه ،در شهر لاهه مهمترين شهرهاي كشور هلند تشكيل شد و اينك 65 سال است كه اين ديوان بينالمللي به كار خود ادامه ميدهد و قديميترين سازمانهاي بينالمللي است كه هنوز وجود دارد .ديوان داوري بينالمللي لاهه كه مقرش در لاهه هلند است به پيشنهاد تزار" نيكولاي دوم "امپراتور روس براي رفع اختلافات دول مختلف جهان و جلوگيري از جنگ بوجود آمده بود. رويداد:

1912 ميلادي سال:
"طرابلس "يكي از مهمترين سرزمينهاي شمال آفريقا ،از طرف امپراتوري عثماني به دولت ايتاليا كه آن زمان براي تصرف آن در شمال آفريقا سرگرم جنگ بود واگذار شد و به اين نحو ،سلطه ايتاليا بر طرابلس كه امروزه با نام" ليبي "مستقل شده است آغاز گرديد .طرابلس از سال 1911 ميلادي مورد هجوم ايتالياييها قرار گرفته و به سبب مقاومت مسلمانان آن سرزمين ،تصرف آن تا اين روز به عهده تعويق افتاده بود. رويداد:

1912 ميلادي سال:
شورش و طغيان بزرگ موسوم به" ووچونگ "به رهبري دكتر" سون .يات .سن "رهبر انقلاب تاريخي چين در آن كشور آغاز شد و پايان اين انقلاب منقرض شدن سلسله" منچوها "در چين و استقرار حكومت جمهوري بود" .دكتر سونيات سن "كه دكتر طب بود براي رهايي ملت چين از زير بار ظلم منچوها قيام كرد و خود او ،بعدها اولين رييس جمهوري چين شد. رويداد:

1913 ميلادي سال:
با انفجار آخرين قسمت از عمليات احداث ترعه معروف پاناما ،اقيانوس كبير و اقيانوس اطلس در يك لحظه به هم متصل شدند و عامل انفجار" وودرو ويلسون "رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا بود كه با فشار دادن يك" تكمه "طلايي ،آخرين مانع را منفجر كرد .تاريخ عبور اولين كشتي كه از كانال گذشت روز سوم اوت سال 1914 ميلادي بود .به روز 3 اوت 1914 مراجعه شود رويداد:

1922 ميلادي سال:
"مارسل پروست "نويسنده معروف فرانسوي ،پس از 51 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 8 اوت 1871 ميلادي در پاريس متولد شده بود و تا 35 سالگي روزگار را به خوشي و عشرت گذرانيد .به سبب يك استراحت طولاني ناشي از بيماري ،وي به نويسندگي پرداخت و آثار پر ارزشي چون كتابهاي" در پي عمر تلف كرده - درساه دختران نو شكفته و سودوم و گومورا "را بوجود آورد. رويداد:

1922 ميلادي سال:
"ياروسلاو - هاشك "يكي از برجستهترين و نامدارترين نويسندگان قرن بيستم چكاسلواكي ،بعد از 39 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه او را در شمار قهرمان راه استقلال چكاسلواكي محسوب ميكنند ،روز 22 مارس 1883 ميلادي در" پراگ "متولد شده بود .از مهمترين آثار" يارسلاو هاشك "ميتوان" مصدر سركار ستوان و سگ فروشي من "را نام برد .به روز 22 مارس 1883 مراجعه شود رويداد:

1938 ميلادي سال:
"سودت "سرزمين آلمانينشين چكاسلواكي كه حزب نازي آلمان به رهبري" آدولف هيتلر "ادعاي مالكيت و تقاضاي الحاق آن را به كشور آلمان داشت ،رسماش توسط افراد ارتش آلمان نازي تصرف شد .اشغال سودت به دنبال كنفرانس تاريخي مونيخ بود كه در آن نمايندگان سه كشور اروپايي) انگلستان - فرانسه و ايتاليا (به دولت آلمان اجازه اين كار را داده بودند .سودت امروزه جزص چكاسلواكي محسوب ميشود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .