َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
7 روز:
363 ميلادي سال:
دومين دوره جنگهاي تاريخي ميان امپراتوري روم و دولت شاهنشاهي ايران در زمان سلطنت ساسانيان با پيروزي درخشان سپاهيان ساساني به پايان رسيد .اين جنگها از روز 21 آوريل 259 ميلادي با حمله" شاپور دوم - شاپور ذوالاكتاف "به متصرفات روم آغاز شده بود .در جريان جنگ" ژولين - ژوليانوس "امپراتور روم كه حريف شاهنشاه ايران بود به قتل رسيد .به روز 12 آوريل 259 مراجعه شود رويداد:

1555 ميلادي سال:
"فرانسوا دومالرب "شاعر" ليريك "فرانسوي در قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي در" كان "قدم به عرصه وجود گذاشت ولي بيشتر عمر خود را در ايالت" پرووانس "گذرانيد ،در 50 سالگي جزو خاصان دربار هانري چهارم درآمد و به دستور او به تصفيه زبان و لغات فرانسوي همت گماشت و خدمتي بزرگ به ادبيات فرانسه كرد .فرانسوا دومالرب روز 24 مه 1628 ميلادي مرد .به روز 24 مه 2816 مراجعه شود رويداد:

1556 ميلادي سال:
"فيليپ دوم "پادشاه معروف اسپانيا در زمان حيات پدرش شارل پنجم معروف به" شارلكن"به سلطنت رسيد .شارلكن در اين روز اسپانيا - آمريكا و ايتاليا را كه جزص متصرفات او بود به فرزندش فيليپ دوم واگذار كرد .و قبلاش نيز هلند و قسمت ديگري از ايتاليا را به او داده بود .باقيمانده متصرفات شارلكن به برادر او به نام فرديناند واگذار گرديد .به روز 30 ژانويه 1527 و 1 دسامبر 1598 مراجعه شود رويداد:

1642 ميلادي سال:
"گاليله "منجم و رياضيدان معروف ايتاليايي ،بدرود حيات گفت و به اين ترتيب دفتر زندگي 78 ساله او بسته شد .گاليله روز 15 فوريه 1564 ميلادي در" پيزا "متولد شده بود .گرماسنج - ترازوي آبي و دوربين نجومي از اختراعات اوست .قانون گردش زمين به دور خورشيد از بهترين ابداعات گاليله محسوب ميشود كه به خاطر آن كم مانده بود زنده در آتش سوخته شود .به روز 15 فوريه 1564 مراجعه شود رويداد:

1708 ميلادي سال:
حمله بزرگ سپاهيان سوئدي به فرمان شارل دوازدهم پادشاه شجاع سوئد به روسيه آغاز شد و در اين حمله 33 هزار جنگاور سوئدي شركت داشتند .چون پطر كبير پادشاه روسيه آماده جنگ نبود تقاضاي صلح كرد ولي شارل قبول نكرد .پطر كبير به داخله روسيه پناه برد و چون سوئديها به روسيه پاگذاشتند بر آنان تاختند و همه را از بين بردند .به روز 9 اكتبر 1708 و 8 ژوييه 1709 مراجعه شود رويداد:

1732 ميلادي سال:
"لالاند "منجم و رياضيدان معروف فرانسه در قرون هجدهم و نوزده ميلادي در شهر" بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از پايان تحصيلات به تدريس مشغول شد و در ضمن به تحقيقات نجومي نيز پرداخت و درباره فرضيه مربوط به سيارات و حركات آنها مخصوصاش در مورد سياره عطارد به كشفيات مهمي نائل آمد .وي روز 25 ژانويه 1807 ميلادي مرد .به روز 25 ژانويه 1807 مراجعه شود رويداد:

1767 ميلادي سال:
"سن ژوست "يكي از سران برجسته انقلاب كبير فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در شهر" دسيز "قدم به عرصه وجود گراشت وي پس از پايان تحصيلات خود به مشاغل مختلف دست زد و چون قوه نطق و بيان داشت در جريان انتخابات مجلس ملي در زمان لويي شانزدهم به وكالت انتخاب شد و بعد رفته رفته جزو سران انقلاب گرديد و روز 27 ژوييه 1794 ميلادي همراه با روبسپير اعدام شد .به روز 27 ژوييه 1794 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" نيوارولئان "در جريان جنگهاي انگليس و آمريكا اتفاق افتاد و با وجودي كه انگليسيها بيش از 5 برابر آمريكاييها نيرو داشتند ،معهذا ژنرال" جكسون "فرمانده نيروهاي آمريكايي موفق شد با كمك" ژان لافيت "در زير دريايي حادثهجويي كه نيروهاي خود را در اختيار او گذاشته بود بر انگليسيها پيروز شود .در اين جنگ تلفات انگليسيها 1400 نفر و تلفات آمريكاييها 13 نفر بود. رويداد:

1899 ميلادي سال:
"روبرت بونسن "يكي از معروفترين علماي شيمي و فيزيك آلمان در قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از 88 سال زندگي ،در حالي كه سرگرم تحقيق در يكي از پروژههاي خود بود سكته كرد و به درود حيات گفت" .روبرت بونس "روز 22 ژوئن 1811 ميلادي در" گوتينگن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .اختراع كالري متر شيشهاي و نوعي پيل الكتريسيته ،از آثار اوست .به روز 22 ژوئن 1811 مراجعه شود رويداد:

1940 ميلادي سال:
نبرد خونين و مشهور" سواموسالمي "در جريان جنگهاي فنلاند و روسيه شوروي در آغاز جنگ بينالملل اول ،با پيروزي درخشان و باور نكردني فنلانديها پايان يافت .در اين نبرد كه از روز 11 دسامبر 1939 ميلادي با حمله فنلانديها آغاز شد 34 هزار فنلاندي در برابر 58 هزار روسي ميجنگيدند و با اين وصف جنگ با نابودي 28 هزار روسي به نفع فنلاند پايان يافت .به روز 11 دسامبر 1939 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
آخرين حمله بزرگ عمومي سپاهيان آلماني در شمال آفريقا از" سيرنائيك "عليه ارتش هشتم انگلستان كه ماصمور دفاع از مصر بود آغاز شد .در اين حمله بزرگ فيلد مارشال لومل سردار آلمان با استفاده از همه امكانات جنگي خود همه جا انگليسيها را شكست داد و تا العلمين پيش رفت .از روز 23 اكتبر همان سال حمله ارتش ششم انگليس عليه رومل از العلمين شروع شد .به روز 23 اكتبر 1942 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .