َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
17 روز:
603 ميلادي سال:
"جنگ 24 ساله "يكي از طولانيترين و خونينترين جنگهاي ايران و امپراتوري روم در زمان سلطنت" خسرو پرويز "بيست و سومين شاهنشاه سلسله ساساني آغاز شد .اين جنگ به سبب قتل" موريس "امپراتور روم كه حامي و دوست" خسرو پرويز "بود و براي گرفتن انتقام او از" فوكاس "امپراتور جديد روم اتفاق افتاد و تا 13 سپتامبر 627 طول كشيد .به روز 13 سپتامبر 627 مراجعه شود رويداد:

1516 ميلادي سال:
سرزمين" اوروگوئه "يكي از كوچكترين ممالك آمريكاي ژوان - دياز - دوسوليس جنوبي ،در جريان اكتشافات دريانورد و كاشف معروف اسپانيايي كشف شد" .اوروگوئه "در مغرب آمريكاي جنوبي و ساحل اقيانوس اطلس قرار گرفته ،مجموعاش 186303 كيلومتر مربع مساحت دارد و بين برزيل و آرژانتين محدود است .اوروگوئه در 25 اوت 1825 مستقل شد .به روز 25 اوت 1825 مراجعه شود رويداد:

1632 ميلادي سال:
"كريستوفر - رن "معمار و مهندس مشهور انگليسي در قرن هفدهم ميلادي ،در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشت .تحصيلاتش را در" اوكسفورد "تمام كرد و سپس به تدريس پرداخت ولي چندان شهرت نداشت .حريق بزرگ لندن در 1666 كه سبب نابودي آن شهر شد به او فرصت داد تا نقشه تجديد بناي شهر را بكشد" كريستوفر - رن "روز 19 ژانويه 1723 مرد .به روز 19 ژانويه 1723 مراجعه شود رويداد:

1675 ميلادي سال:
جنگ خونين معروف به" تورخيم "در ناحيهاي به همين نام در تورن شرق فرانسه ،ميان سربازان فرانسوي كه به فرمان فرمانده معروف خود براي تسخير مجدد آلزاس از آلمانيها با سربازان آلماني ميجنگيدند ،اتفاق افتاد .قبلاش روز 2 ژانويه همان سال آلمانيها اولين شكست را خورده بودند ولي با شكست" تورخيم "پاي آنان به كلي از آلزاس بريده شد .به روز 2 ژانويه 1675 و 28 دسامبر 1674 مراجعه شود رويداد:

1684 ميلادي سال:
"واتو "بزرگ و پيكر نگار معروف قرن هيجدهم ميلادي فرانسه در" والانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كارگر ساختماني بود ولي واتو كه در خود ذوق نقاشي ميديد در 18 سالگي به پاريس آمد و رفتهرفته مشهور شد .مهمترين اثر وي" كشتينشيني به مقصد سيتر "بود .وي روز 27 نوامبر 1721 ميلادي مرد .به روز 27 نوامبر 1721 مراجعه شود رويداد:

1691 ميلادي سال:
اولين اسكناس در اروپا چاپ شد .اين اسكناس توسط مردي به نام" يوهان پالمتروك "براي بانك" استكهلم بانكو "چاپ شده و به معرض انتشار گذاشته شده بود .تا قبل از اين كه اسكناس در سوئد و سپس در سراسر اروپا چاپ شود ،مبادلات نقدي به وسيله سكههاي چهارگوش و بزرگ انجام ميداد .از اين اسكناس در حال حاضر چند نسخه وجود دارد كه يكي در موزه خود بانك است. رويداد:

1716 ميلادي سال:
"شارل سوم "يكي از پادشاهان معروف اسپانيا در قرن هيجدهم ميلادي در مادريد پايتخت اسپانيا پاي به عرصه وجود گذاشت .وي كه ابتدا" دون كارلوس "ناميده ميشد در 23 مه 1735 ميلادي به سلطنت ناپل رسيد و شارل چهارم لقب گرفت و پس از اين كه در 21 اكتبر 1759 ميلادي به سلطنت اسپانيا رسيد عنوان خود را شارل سوم گذاشت .وي روز 23 ژوئن 1788 ميلادي مرد .به روز 23 ژوئن 1788 و 21 اكتبر 1759 مراجعه شود رويداد:

1737 ميلادي سال:
قرارداد معروف به" حفظ جزيره "ميان دولت فرانسه و دولت" ژن "به امضاص رسيد .در اين قرارداد لويي پانزدهم پادشاه فرانسه در مقابل مردم بندر ژن كه امروز جزص كشور ايتالياست ،تعهد كرد كه براي دفع شورش مردم جزيره كرس در درياي مديترانه به آن جزيره لشكر پياده كند و به اين بهانه بود كه جزيره كرس به تصرف دولت فرانسه درآمد .به روز 15 اوت 1769 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1750 ميلادي سال:
"مارشال دوساكس "سردار شجاع و نامآور فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 56 سال زندگي چشم از جهان فرو بست نام اصلي او" ژنرال موريس كنت دوساكس "بود و اسلاف او از مردم آلمان بودند و خود او روز 20 مه 1694 ميلادي در" گوسلاو "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي در جنگهاي هلند بين فرانسه و انگلستان و اتريش سرداري فرانسويان را به عهده داشت .به روز 20 مه 1694 مراجعه شود رويداد:

1762 ميلادي سال:
سلطنت" پطر سوم "جانشين اليزابت امپراتوريس معروف روسيه در قرن هيجدهم آغاز شد .وي خواهرزاده اليزابت محسوب ميشد و روز 8 مارس 1728 ميلادي در" كيل "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .هنگامي كه به سلطنت رسيد 34 سال داشت و چون مردي نيمه ديوانه بود همسرش كاترين دوم عليه او قيام كرد و با قتل او در 9 ژوييه 1762 ميلادي خود به سلطنت رسيد .به روز 9 ژوييه 1762 و 8 مارس 1728 مراجعه شود رويداد:

1762 ميلادي سال:
"اليزابت "امپراتوريس روسيه ،پس از 53 سال زندگي و 21 سال سلطنت بدرود حيات گفت .وي دختر پطر كبير و كاترين اول بود و روز 17 نوامبر 1709 ميلادي در مسكو متولد شده بود و دوران سلطنت او به آرامش سپري شد .وي علاقه زيادي به آرايش و پيرايش داشت و اوقات خود را به اين كار ميگذرانيد و چون مرد ،خواهرزادهاش پطر سوم به جاي او به سلطنت رسيد .به روز 17 نوامبر 1709 و 6 دسامبر 1741 مراجعه شود رويداد:

1785 ميلادي سال:
"شوازول "يكي از برجستهترين سياستمداران فرانسه در قرن هجدهم ميلادي پس از 66 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .نام اصلي او) اتين - فرانسوا - دوك دوشوازول (بود و روز 26 ژوئن 1719 ميلادي در پاريس در خانوادهاي مشهور و ثروتمند متولد شده بود .وي در دوران سلطنت لويي پانزدهم ترقيات زيادي كرد و تا مقام صدارت اعظمي فرانسه بالا رفت .به روز 26 ژوئن 1719 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1805 ميلادي سال:
"آگوستن تييري "مورخ بزرگ قرن نوزدهم ميلادي فرانسه در" بولوا "قدم به عرصه وجود گذاشت ،وي اولين كسي بود كه طرز نگارش تاريخ را تغيير داد و به انتقاد از سبك تاريخ نويسي قديم پرداخت مهمترين آثار اين نويسنده تاريخي" فتح انگلستان بدست نورماندها و شرح دوران حكومت مرووانژينها "در فرانسه است ،تييري به سال 1856 ميلادي مرد .به روز 12 ژوييه 1856 مراجعه شود رويداد:

1852 ميلادي سال:
"ãæÊÓæ - åíÊæ "íßí ÇÒ ÇãÑÇÊæÑÇä äÇãÏÇÑ æ ãíåäÑÓÊ æ ÑæÔäÝßÑ ŽÇä ÏÑ ÞÑä äæÒÏåã ãíáÇÏí ¡ÏÑ" ßíæÊæ "ÇíÊÎÊ ÓÇÈÞ Âä ßÔæÑ ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .Çíä ãÑÏ ÈÒѐ ßå ÓÈÈ ÇíÌÇÏ ÑÝæÑã åãå ÌÇäÈåÇí ÏÑ ŽÇä ÔÏ æ Âä ßÔæÑ ÑÇ ¡Èå ÕæÑÊ íß ÞÏÑÊ äíÑæãäÏ ÏÑ ÏäíÇ ÏÑ ÂæÑÏ ÑæÒ 12 ÂæÑíá 1867 Èå ÌÇí ÏÑÔ" ßæãå - áí "Èå ÓáØäÊ ÑÓíÏ æ ÑæÒ 17 Žæííå 1912 ãÑÏ .Èå ÑæÒ 12 ÂæÑíá 1867 æ 17 Žæííå 1912 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1858 ميلادي سال:
ÝíáÏ ãÇÑÔÇá" ŽæÒÝ ÑÇÏÊÒßí ÑÇÊÒ "ÝÑãÇäÏå æ ÓÑÏÇÑ ÈÒѐ ÇÊÑíÔí ÈÚÏ ÇÒ 92 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .ÓÑÏÇÑ äÇãÏÇÑ ÇÊÑíÔí ÑæÒ 2 äæÇãÈÑ 1766 ãíáÇÏí ÏÑ ÔåÑí Èå äÇã" ÊÑÒÈäíÊÒ "ãÊæáÏ ÔÏå" ÑÇÏÊÒßí ÑÇÏÊÒ "ÏÑ ÌäåÇí ÇÊÑíÔ æ ÇÓÊÞáÇáØáÈÇä ÇíÊÇáíÇ ßå Èå ÓÑÏÇÑí" ÔÇÑá ÂáÈÑÊ "ÞíÇã ßÑÏå ÈæÏäÏ ÏÑ ÓÇá 1849 ãíáÇÏí íÑæÒ ÔÏå ÈæÏ .Èå ÑæÒ 2 äæÇãÈÑ 1766 ãíáÇÏí ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1876 ميلادي سال:
دكتر" كنراد آدنائر "سياستمدار برجسته آلمان پس از جنگ بينالملل دوم ،در شهر صنعتي و معروف" كولوني "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از تحصيلات خويش به خدمت دولت درآمد و اولين شغل مهمش شهرداري كولوني بود .پس از جنگ دوم جهاني دكتر ادنائر اولين صدراعظم آلمان غربي شد و تا سال 1966 ميلادي اين سمت را داشت .به روز 20 آوريل 1967 مراجعه شود رويداد:

1895 ميلادي سال:
دريفوس افسر معروف فرانسوي كه ماجراي محاكمه او يكي از هيجانانگيزترين وقايع قرن نوزدهم جهان در فرانسه بود ،به اتهام خيانت به ميهن و افشاي اسرار نظامي به آلمان خلع درجه شد و در اين روز مراسم خلع درجه نظامي در ميدان مدرسه نظامي به عمل آمد و به حبس ابد در جزيره شيطان محكوم شد .وي چندي بعد به علت دفاع اميل زولا نويسنده معروف ،تبرئه و آزاد شد. رويداد:

1917 ميلادي سال:
"ژرژ گينمر "برجستهترين خلبان فرانسوي در جنگ اول به جهاني و يكي از قهرمانان معروف جنگ اول بر اثر سقوط هواپيمايش در جريان يك جنگ هوايي به قتل رسيد و به اين ترتيب دفتر زندگي 23 ساله او بسته شد .وي روز 16 ژوييه 1894 ميلادل در پاريس متولد شده بود .ژرژ گينمر در خلال جنگ اول 54 هواپيما آلماني را سرنگون كرده بود به روز 16 ژوئيه 1894 مراجعه شود رويداد:

1933 ميلادي سال:
"كالوين - كوليج "سيامين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا بعد از 61 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 4 ورمونت ژوييه 1872 ميلادي در" پليموت "واقع در ايالت متولد شد ،و در سا 1923 بعد از مرگ" وارن - هاردينگ "به رياست جمهوري رسيد و تا سال 1929 رياست كرد .اقتصاد آمريكا در زمان او متعادل شد به روز 4 ژوئيه 1872 مراجعه شود رويداد:

1935 ميلادي سال:
"هانري باربوس "يكي از نويسندگان ميهنپرست فرانسوي پس از 62 سال زندگي در مسكو بدرود حيات گفت" .باربوس "روز 4 آوريل 1873 ميلادي در" پاريس "متولد شده بود .قبل از جنگ اول نويسنده گمنامي بود اما بعد كه جزص ميهنپرستان ،فرانسوي در جنگ اول شركت كرد ،آثارش رنگ ميهني گرفت نويسنده ضد فاشيست و به سرعت مشهور شد .به او لقب داده شده است .به روز 4 آوريل 1873 مراجعه شود رويداد:

1960 ميلادي سال:
دكتر" زاخودر "شرقشناس بزرگ روسي بعد از 62 سال زندگي كه قسمت عمده آن به تلاش درباره ايران و تحقيقات باستانشناسي گذشت ،بدرود حيات گفت .نام اصلي او" بوريس نيكلايه ويچ زاخودر "بود و روز 6 اوت 1898 ميلادي در ده" باكي "واقع در استان گوركي متولد شده بود .وي رييس دايره ايران در انستيتوي خاورشناسي مسكو بود .به روز 6 اوت 1898 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1965 ميلادي سال:
"تي.سي.اليوت "شاعر و اديب مشهور قرن بيستم انگليس بعد از 76 سال زندگي در لندن پايتخت آن كشور ديده از جهان فرو بست .اليوت كه نام كامل او" توماس - استرتز - اليوت "است به سال 1889 ميلادي در" سنت لوئيز "قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،از مهمترين آثار او" منشي خصوصي و اجتماع خانواده "را بايد نام برد .به روز 20 سپتامبر 1889 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .