َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
27 روز:
37 ميلادي سال:
"نرون "يكي از ستمكارترين ديكتاتوران و امپراتوران روم كلوديوس باستان در" آنتيوم "قدم به عرصه وجود گذاشت .امپراتور روم او را به فرزندي قبول كرد و چون روز 1 فوريه 54 ميلادي به تحريك نرون" كلوديوس "مسموم شد ،نرون امپراتور شد و مدت 14 سال امپراتوري كرد .حريق رم و كشتار مسيحيان و قيام روميان در زمان او اتفاق افتاد .به روز 8 اوت 68 و 9 سپتامبر 65 مراجعه شود رويداد:

227 ميلادي سال:
"ماني "پيغمبر معروف دوره سلطنت شاپور اول ساساني به زندان افتاد و به اين ترتيب دوران زجر و آزار و قتل عامهاي پيروان وي در قلمرو ساسانيان به دستور" هرمز اول "پادشاه ساساني آغاز شد .ماني كه در زمان سلطنت شاپور اول دين و مذهبش رسمي اعلام شده بود ،ماه بعد ،روز 26 فوريه 277 ميلادي در زندان گنديشاپور جان سپرد .پيروان ماني ،در تاريخ به نام" مانويان "معروف شدهاند. رويداد:

1462 ميلادي سال:
"لويي دوازدهم "يكي از محبوبترين سلاطين فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي در" لوبوا "قدم به عرصه وجود گذاشت و هنگام تولد وي ،شارل هشتم بر فرانسه سلطنت داشت .روز 20 اوت 1498 ميلادي پس از مرگ شارل هشتم ،سلطنت به او كه در آن زمان 36 ساله بود رسيد و اين سلطنت تا روز مرگش كه روز 5 اكتبر 1515 ميلادي اتفاق افتاد ادامه داشت .به روز 20 اوت 1498 و 5 ژانويه 1515 مراجعه شود رويداد:

1497 ميلادي سال:
"پدرو - دو - والديويا "يكي از شخصيتهاي معروف استعماري اسپانيا كه براي توسعه سلطه اسپانيا در ممالك آمريكاي جنوبي تلاش فراوان كرد ،در" مادريد "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه جنگجويي بينظير و سياستمداري زرنگ بود ،جزص همراهان" پيزارو "سردار اسپانيايي به آمريكاي جنوبي رفت و خدمت مهم او) كه روز 17 اوت 1554 مرد (تصرف شيلي بود .به روز 17 اوت 1554 و 12 ژوئن 1540 مراجعه شود رويداد:

1599 ميلادي سال:
اولين كمپاني" هند شرقي "انگلستان در هندوستان تاصسيس شد و فرمان تاصسيس اين كمپاني كه مسير سياست دنيا را عوض كرد توسط اليزابت اول ملكه معروف انگلستان صادر شد اين كمپاني پايههاي يك امپراتوري وسيع و زرخيز را در جنوب آسيا بنا نهاد كه 258 سال بعد ملكه ديگري به نام ويكتوريا تاج امپراتريسي آن را به سرگذاشت و ملكه هند و انگليس لقب يافت. رويداد:

1606 ميلادي سال:
"نيكلا مانيارد "يكي از دو برادران هنرمند" مانيارد "كه از نقاشان و پيكرنگاران برجسته قرن هفدهم ميلادي فرانسه بودند ،در" تروايه "قدم به عرصه وجود گذاشت .نيكولا مانيارد كه برادر بزرگتر بود الهامبخش برادر كوچكتر شد ولي هر دو جزص نامداران نقاشي فرانسه در دوران سلطنت لويي چهاردهم بودند .نيكولاما نيارد روز 16 آوريل 1668 ميلادي مرد .به روز 16 آوريل 1668 مراجعه شود رويداد:

1769 ميلادي سال:
"ژنرال مارسو "يكي از سرداران و فرماندهان معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در" شارتر "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه يكي از نوابغ نظامي جهان محسوب ميشود ،قهرمان جنگهاي دولت انقلابي با شورشيان" وانده "محسوب ميشود و به همت او بود كه شهر" نانت "دوباره تسخير شد .ژنرال مارسو روز 4 اكتبر 1796 ميلادي در" آلتن كيرخن "به قتل رسيد .به روز 4 اكتبر 1796 و 17 اكتبر 1793 مراجعه شود رويداد:

1793 ميلادي سال:
دولت انگلستان به دولت جمهوري فرانسه اعلان جنگ داد و علت اين جنگ آن بود كه" ژنرال دوموريه "بلژيك را تصرف كرده بود .سفارت" تاليران "كه از طرف حكومت جمهوري براي سعي در بيطرف ماندن انگلستان در جنگ فرانسه با ممالك سلطنتي اروپا ،به لندن اعزام شده بود ،بينتيجه ماند و با وجود مخالف ويليام پيت صدراعظم انگليس پارلمان انگليس اعلام جنگ را تصويب كرد. رويداد:

1821 ميلادي سال:
"سر ساموئل باكر "جهانگرد و مكتشف معروف انگليسي ،در لندن قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش ثروتمند بودند و او پس از پايان تحصيلات به عشق كشف مجهولات قاره آفريقا به آن سرزمين رفت .در" خرطوم "پايتخت سودان وي به فكر كشف سرچشمه رود نيل افتاد كه تا آن زمان كسي خبر از آن نداشت و معلوم كرد كه نيل از درياچه ويكتوريا سرچشمه ميگيرد .وي روز 31 اوت 1893 ميلادي مرد. رويداد:

1884 ميلادي سال:
پروفسور" تئودور هويس "اولين رييس جمهوري كشور آلمان غربي در شهر" وورتمبرگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از پايان تحصيلات خويش به كار تدريس پرداخت و نيمي از عمر خود را نيز در مقام سردبيري روزنامهها مشهور آلمان سپري كرد .در دوران هيتلر مورد غضب قرار گرفت و زنداني شد ولي بعد از جنگ بهر ياست جمهوري آلمان غربي انتخاب شد بعد از وي" هاينريش لوبكه "رييس جمهور آلمان گرديد. رويداد:

1888 ميلادي سال:
"رودولف - كلوزيوس "فيزيست و دانشمند معروف رياضي آلمان در قرن نوزدهم ميلادي ،پس از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت" رودولف - كلوزيوس "روز 31 مه 1822 ميلادي در شهر كوچكي به نام" آنيمه "قدم به عرصه وجود گذاشت .خدمت مهم او به دنياي فيزيك تحقيقات مفصل او به خاطر تكميل" ترموديناميك "بود .به روز 31 مه 1822 مراجعه شود رويداد:

1889 ميلادي سال:
ماجراي تاريخي" مايرلينگ "اتفاق افتاد .در اين ماجرا" پرنس رودولف "وليعهد اتريش پس از كشتن معشوقهاش" ماري وسترا "با شليك چند تير در شكارگاه معروف به مايرلينگ خودكشي كرد و با اين اقدام .ضربه روحي شديدي به پدرش امپراتور" فرانسوا ژوزف "وارد آورد .علت اين خودكشي مخالفت دربار اتريش با ازدواج" رودولف و ماري وسترا "بود. رويداد:

1917 ميلادي سال:
اخطار تاريخي آلمان مربوط به جنگ نامحدود زيردريايي به تمام ممالك بيطرف دنيا مخصوصاش ايالات متحده آمريكا اعلام شد .به موجب اين اخطار دولت آلمان به تمام ممالكي كه احتمال ميرفت به نفع متفقين وارد جنگ شوند اعلام كرد كه اگر كشتيهاي آنها در آبهاي نزديك ممالك متفق ديده شوند غرق خواهند شد .اين جنگ نامحدود از روز 1 فوريه همان سال آغاز شد .به روز 1 فوريه 1917 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1933 ميلادي سال:
"جون گالز ورثي "نويسنده و نمايشنامهنويس بزرگ بريتانياي كبير بعد از 66 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .وي به سال 1867 ميلادي در" كمب "متولد شد .خانوادهاي ثروتمند داشت ولي تحصيلات كاملي نكرد .از آثار برجسته اين نويسنده معروف" زير شكوفههاي سيب - وفوسيتها "را بايد نام برد .به روز 21 اكتبر 1867 مراجعه شود رويداد:

1938 ميلادي سال:
ژوليانا" بئاتريس ويلهلمينا "شاهزاده جوان هلندي و وليعهد ملكه هلند چشم به جهان باز كرد .نام اصلي او" بئاتريس ويلهلمينا ارمگارد "است و پدر او" شاهزاده برنارد "نام دارد .پرنسس بئاتريس ارمگارد در طول عمر خود به كشورهاي متعددي از جمله ايران مسافرت كرده و در مراسم اهداي دهكدهاي كه از طرف هلند براي زلزلهزدگان ايران ساخته شده بود شركت داشته است. رويداد:

1941 ميلادي سال:
دروازههاي شهر" استالينگراد "بر اثر حملات نفرات ارتش ششم آلمان نازي باز شد و عمليات تسخير اين شهر به فرمان فيلد مارشال" فريدريش پائولوس "فرمانده بزرگ آلمان در جنگ دوم آغاز شد .به علت اهمال" مارشال مانشتاين "فرمانده ديگر آلماني ،پائولوس محاصره شد و شكست خورد و در اين جنگ 850 هزار آلماني كشته شدند 5 ،هزار هواپيما سرنگون شد و 9 هزار تانك و 20 هزار توپ معدوم شد. رويداد:

1958 ميلادي سال:
اولين قمر مصنوعي ايالات متحده آمريكا با موفقيت به فضا پرتاب گرديد و به اين ترتيب رقابت بزرگ فضايي ميان آمريكا و روسيه شوروي آغاز شد .اولين قمر مصنوعي شوروي كه اسپوتنيك اول روز 4 اكتبر 1957 ميلادي به فضا پرتاب شد نام داشت و اولين قمر مصنوعي آمريكا" اكسپلورر اول "ناميده ميشد .از بهترين كشفيات اين قمر مصنوعي ،كشف دو حلقه از تشعشعات" وان آلن "بدور كره زمين بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .