َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
493 ميلادي سال:
جنگ تاريخي مذهبي ميان" يزدگرد دوم "شانزدهمين شاهنشاه ساساني با مردم" ارمنستان "آغاز شد .علت اين جنگ توسعه دين مسيح در ارمنستان بود و حال آن كه دين رسمي ايران ،دين" زرتشت "بود" يزدگرد دوم "براي برانداختن مسيحيت از ارمنستان عده زيادي از عيسويان را كشت و بار ديگر دين زرتشت را در آن سرزمين و نيز قسمتهاي ديگري از بينالنهرين توسعه و رواج كامل داد. رويداد:

711 ميلادي سال:
قيام عمومي مردم اسپانيا عليه" ويتينا "پادشاه آن كشور آغاز شد .ويتينا ،پادشاه اسپانيا از قبيله" ويزيگوت "بود و چون مردي عياش و ستمگر بود ،مردم اسپانياي قرن هشتم ميلادي عليه او شوريدند .و او را از سلطنت خلع كردند .اين واقعه سبب شد تا طارق بنزياد سردار اسلام از اختلافات داخلي اسپانيا استفاده كرده و روز 12 ژوييه سال 711 ميلادي به آنجا حمله كند .به روز 12 ژوييه 711 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1509 ميلادي سال:
"ژان كالون "رفورميست و نويسنده بزرگ فرانسوي در شهر" نويون "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين مرد كه بعدها فعاليتهاي مذهبي ،ساير فعاليتهاي او را تحتالشعاع قرار دارد ،در دوران نهضت رنسانس در فرانسه جزص ادباي درجه اول آن كشور محسوب ميشد .ژان كالون بعدها به علت مخالفت با كليسا محكوم به اعدام شد و در 1564 ميلادي سوزانده شد .به روز 9 دسامبر 1564 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1595 ميلادي سال:
"توركواتوتاره "اديب و شاعر حماسه سراي ايتاليايي كه از لحاظ ارزش ادبي مانند فردوسي در ايران است .پس از 51 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين شاعر هنرمند كه يكي از دو شاعر برجسته ايتاليا در نهضت ادبي و هنري رنسانس است و تاريخ مفصل جنگهاي صليبي را به صورت شعر درآورده است ،روز 21 اكتبر 1544 ميلادي متولد شده بود .به روز 21 اكتبر 1544 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1668 ميلادي سال:
اتحاد مثلث سياسي معروف به" اتحاد مثلث لاهه "در شهر لاهه هلند ،بين دولتهاي هلند - انگلستان و سوئد ،عليه فرانسه به امضاص رسيد .علت ايجاد اين اتحاد سهگانه پيروزي سريع و برقآساي" تورن "سردار فرانسوي در حمله به منطقه فلاندر و تسخير آن سرزمين بود .نتيجه اين اتحاديه ،صلح معروف" اكسلاشاپل "در 14 مه 1668 ميلادي بود .به روز 14 مه 1668 مراجعه شود رويداد:

1737 ميلادي سال:
پر تلفاتترين طوفانهاي تاريخ در خليج بنگال اتفاق افتاد و در اين طوفان مهيب سيصد هزار نفر از راههاي مختلف به قتل رسيدند خليج بنگال در شرق هندوستان و در شمال اقيانوس هند .از پر طوفانترين مناطق جهان است كه بارها نيز در سواحل آن ،طوفان سبب قتل و خسارات زياد شده است .قسمت عمده تلفات طوفان بنگال از مردم هندوستان بودند. رويداد:

1752 ميلادي سال:
"ژول آلبيروني "صدراعظم اسپانيا و سياستمدار و برجسته قرن هجدهم اروپا ،پس از 88 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه خستگي ناپذير بود و شب ور وز كار ميكرد ،روز 26 اوت 1664 ميلادي در" پلزانس "متولد شده بود و بعدها به علت هوش و زندگي زياد به خدمت پادشاه اسپانيا درآمد .ترقيات عمده اسپانيا در قرن هجدهم در پرتو اقدامات او بود .به روز 26 اوت 1664 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1771 ميلادي سال:
كودتاي لويي پانزدهم پادشاه معروف فرانسه عليه پارلمان پاريس اتفاق افتاد و در اين ماجرا ،پارلمان پاريس كه عليه شاه قيام كرده و از او صورت دخل و خرج مملكت را خواسته بود ،منحل شد و اعضاص پارلمان كه نه در برابر تهديدات لويي پانزدهم و نه در برابر تفنگداران او تسليم شده بودند ،همه تبعيد شدند انحلال پارلمان آخرين واقعه مهم دوران سلطنت لويي 15 بود رويداد:

1793 ميلادي سال:
زندگي لويي شانزدهم ،آخرين پادشاه دوره اول سلسله بوربونهاي فرانسه زير تيغه گيوتين پايان يافت .لويي شانزدهم ،نوه لويي چهاردهم و جانشين لويي پانزدهم بود .وي در روز 16 مارس 1754 ميلادي در ورسياي متولد شد و در 20 سالگي ،روز 10 مه 1774 ميلادي به سلطنت رسيد .وي روز 10 اوت 1792 از سلطنت خلع شد و در اين روز بدست انقلابيون اعدام شد .به روز 10 اوت 1792 و 16 مارس 1854 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
قرارداد نظامي ميان ايران و فرانسه در تاصكيد قراردادي كه بين دو كشور در" فينكناشتاين "در روز 4 مه سال 1807 ميلادي به امضاص رسيده بود ،در تهران امضاص شد و نمايندگان امضاص كننده اين قرارداد" ميرزا شفيعخان مازندراني "صدر اعظم ايران و ژنرال گاردان نماينده نظامي ناپلئون بناپارت در ايران بودند .به موجب اين قرارداد فرانسه تعهد ميكرد 20 هزار تفنگ به ايران بدهد .به روز 4 مه 1807 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
"ژاك - هانري - برناردون - دوسنپير "نويسنده معروف فرانسوي بعد از 77 سال زندگي كه نيمي از آن به جهانگردي و سياحت گذشت ،در پاريس مرد .او روز 19 ژانويه 1737 ميلادي در" لوهاور "متولد شد .تحصيلاتش در رشته مهندسي راه و ساختمان با تمام رسيد ولي او به ادبيات روي آورد و اولين اثرش" سفر به ايل دوفرانس "بود .شاهكار اين نويسنده معروف" پل وويرژيني "است .به روز 19 ژانويه 1737 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1861 ميلادي سال:
ŽäÑÇá" ÇÏãæäÏ ÂáäÈí "ÇÝÓÑ ÈÑÌÓÊå æ ÝÑãÇäÏå ãÚÑæÝ ÇäáíÓí ÏÑ ÌäåÇí ÈíäÇáãáá Çæá ¡ÏÑ áäÏä ÇíÊÎÊ ÇäáÓÊÇä ãÊæáÏ ÔÏ .æí ÇÒ ÎÇäæÇÏåÇí ãÊÔÎÕ ÈæÏ æ Ó ÇÒ ÇÊãÇã ÏæÑå ÏÇäÔßÏå ÈÇ ÏÑÌå ÓÊæÇäí Èå ÎÏãÊ ÑÏÇÎÊ .æí ÏÑ ÓÇá 1917 ãíáÇÏí ÝÑãÇäÏå äíÑæåÇí ÇäáíÓí ÏÑ ÂÓíÇ ÔÏ æ íÑæÒíåÇí ÈÒѐí ÏÑ ÏãÔÞ æ ÍáÈ ÈÏÓÊ ÂæÑÏ æ ÑæÒ 7 Žæííå 1936 ãíáÇÏí ãÑÏ .Èå ÑæÒ 7 Žæííå 1936 ãíáÇÏí ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1887 ميلادي سال:
ساختمان برج ايفل ،يكي از پديدههاي بزرگ و ديدني جهان امروز كه در قلب پاريس پايتخت فرانسه بنا شده است ،به همت يكي از مهندسين فرانسوي به نام" ايفل "آغاز شد .اين برج مرتفع داراي سه طبق بوده و سيصد متر ارتفاع دارد .همه ساختمان آن كه روز 31 مارس 1889 به پايان رسيد از آهن است و امروزه علامت غير رسمي كشور فرانسه محسوب ميشود .به روز 31 مارس 1889 مراجعه شود رويداد:

1924 ميلادي سال:
"ولاديمير - اوليانوويچ - لنين "بنيانگذار رژيم كمونيسم در روسيه شوروي و يكي از برجستهترين رجال سياسي جهان در قرن بيستم ميلادي ،بعد از 54 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي در روز 22 آوريل 1870 ميلادي در" سيمبرسك "متولد شده بود .در جريان انقلاب كبير اكتبر 1917 در روسيه كه منجر به سقوط رژيم امپراتوري تزاري شد ،وي رهبر انقلاب بود .به روز 22 آوريل 1870 مراجعه شود رويداد:

1936 ميلادي سال:
زندگي" جرج پنجم "پادشاه بزرگ انگلستان كه در جريان جنگ اول جهاني پادشاه آن كشور بود پايان يافت .اين پادشاه روز 9 نوامبر سال 1865 ميلادي در لندن متولد شده بود .پس از مرگ ادوارد هفتم به سال 1910 ميلادي 15) ژوييه (وي در 45 سالگي به سلطنت رسيد .مدت 26 سال سلطنت كرد و هنگامي كه چشم از جهان فرو ميبست 71 سال داشت .به روز 9 نوامبر 1865 و 15 ژوييه 1910 مراجعه شود رويداد:

1936 ميلادي سال:
"ادوارد هشتم "فرزند" جرج پنجم "پادشاه انگلستان پس از مرگ پدر زمام امور آن كشور را بدست گرفت و سلطنت خود را آغاز كرد .ادوارد هشتم روز 13 مه 1894 ميلادي در" ريچموند "متولد شده و هنگام جلوس به تخت سلطنت 42 ساله بود .اين پادشاه به علت مخالفت مجلس عامه با ازدواج وي با مادام سيمپسون آمريكايي به سال 1936 ميلادي ،استعفا دارد .به روز 13 مه 1894 و 11 دسامبر 1936 مراجعه شود رويداد:

1954 ميلادي سال:
اولين زيردريايي اتمي جهان ،به نام" ناتيلوس "توسط نيروي دريايي ايالات متحده آمريكا به آب انداخته شد و به اين ترتيب عصر تازهاي در علم و صنعت بشري آغاز شد كه به عصر" استفاده از اتم براي صلح "معروف است .اين زيردريايي كه سوخت قوه محترقه آن به وسيله يك پيل اتمي كوچك تاصمين ميشود قادر است مدتهاي طولاني زير آب بماند .به وسيله نوعي از همين زيردريايي اتمي بود كه دريانوردان آمريكايي براي اولين بار در تاريخ دريانوردي موفق به عبور از زير يخهاي قطب شمال شدند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .