َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
420 ميلادي سال:
"يزدگرد اول "يكي از معروفترين سلاطين سلسله ساساني بعد از 21 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه در تواريخ ايران به نام" گناهكار "و در تواريخ مسيحيان به نام" نيكوكار "معروف است در سال 399 ميلادي بعد از مرگ عموي خويش" بهرام چهارم "به سلطنت رسيده بود .چون با مسيحيان به مهرباني رفتار ميكرد ،مسيحيان او را نيكوكار خواندند ولي زرتشتيان به اين سبب او را گناهكار گفتند. رويداد:

480 ميلادي سال:
"بوئس "فيلسوف ،سياستمدار و عالم معروف تعليم و تربيت ايتاليايي ،در شهر رم كه در آن زماني يك از مراكز عمده قدرت و ثورت و فرهنگ جهان محسوب ميشد متولد شد .وي در جريان تحصيلات خود با فلسفه يوناني آشنا شد و قسمتهايي از آثار افلاطون و ارسطو را نيز ترجمه كرد .وي در اواخر عمر متهم به كفر و زندقه و جادوگري شد و روز 3 اوت 524 ميلادي معدوم شد .به روز 3 اوت 524 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1562 ميلادي سال:
فرمان تاريخي معروف به" فرمان ژانويه "توسط" كاترين دومديسي "ملكه بزرگ فرانسه كه نايبالسلطنه پسرش" فرانسواي دوم "بود به امضاص رسيد .به موجب اين فرمان كه بعد از تشكيل كنفرانس مذهبي" پواسي "صادر شد ،كاترين دومديسي براي ايجاد صلح و آرامش در كشور ،اغماض مذهبي را آغاز كرد ولي به سبب عدم عقيده پروتستانها به اين فرمان مفاد آن به مرحله اجرا در نيامد .به روز 12 سپتامبر 1561 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1699 ميلادي سال:
"برنارد دوژوسيو "يكي از معروفترين گياهشناسان و علماي طبيعي در قرن هجدهم ميلادي در شهر" ليون "متولد شد .خانواده او همگي گياهشناس و عالم طبيعي بودند .و از آن ميان نام" برنارد دوژوسيو "مشهورتر از ديگران شد زيرا وي در تعقيب طبقهبندي لينه سوئدي تلاش بيشتري براي تكميل ردهبندي گياهان كرد .برنارد دوژوسيو ،روز 12 ژوئن 1777 مرد .به روز 12 ژوئن 1777 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1706 ميلادي سال:
"بنيامين فرانكلين "مخترع و سياستمدار بزرگ آمريكايي در بندر" بوستون "متولد شد .وي زندگي اجتماعي را با يك دلار در كاليفرنيا شروع كرد و به زودي با ايجاد چاپخانهاي ثروتمند شد .سپس به تجربيات فيزيكي پرداخت و نتيجه آن شد كه برقگير را اختراع كرد .در جريان جنگهاي استقلال آمريكا وي به نمايندگي آزاديخواهان به فرانسه رفت و سفير آمريكا شد و به سال 1790 مرد .به روز 17 آوريل 1790 مراجعه شود رويداد:

1736 ميلادي سال:
"جيمز وات "مكانيسين ،رياضيدان .مهندس بزرگ اسكاتلندي - انگليسي ،در" گرينوك "قدم به عرصه وجود گذاشت .او به سبب فقر مالي روزها كار ميكرد و شبها به تحقيقات ميپرداخت و معتقد بود كه نيروي بخار ،ميتواند كمك بزرگي به بشر در امور صنعتي باشد و سرانجام نيز اولين ماشين بخار را ساخت و عصر بخار را آغاز كرد .وي روز 25 آوريل 1819 ميلادي جان سپرد .به روز 25 آوريل 1819 مراجعه شود رويداد:

1741 ميلادي سال:
"هودون "مجسمهساز و پيكرتراش معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در ورساي قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در جواني مدتي شاگرد" پيگال "مجسمهساز مشهور ديگر آن عصر بود .وي به سبب علاقهاي كه به مجسمهسازي از سنگ مرمر داشت به" حجار مرمرين "معروف شده است .مجسمه نيمتنه ولتر و مجسمه رب±النوع شكار به نام" ديان "از برجستهترين آثار هودون است .به روز 22 ژوئن 1714 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
دادگاههاي مخوف" انكيزيسيون يا تفتيش عقايد "به دستور ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه تعطيل شد و به اين ترتيب دوران قتل و آزاد مسيحيان و مسلمانان و يهودياني كه به گناه بيايماني يا سست ايماني محكوم به سوختن ،در ميان شعلههاي آتش ميشدند پايان يافت .اين دادگاهها ابتدا در 14 مارس 1478 ميلادي در اسپانيا تاصسيس شده و سپس در ساير ممالك جهان شايع شده بود .به روز 14 مارس 1478 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1841 ميلادي سال:
"جرج اورست "كوهنورد بزرگ انگليسي كه به مرتفعات كوههاي هيماليا در هند صعود كرده بود" قله اورست "كشف كرد و چون نام خود را به آن قله داده بود روي اين اصل به نام او" اورست "خوانده شد .اورست در مدت عمر خود 8 بار به مرتفعات هيماليا صعود كرد ولي هيچگاه نتوانست به قلهاي كه خود آن را كشف كرده بود صعود كند .اورست در سال 1953 ميلادي فتح شد .به روز 29 مه 1953 مراجعه شود رويداد:

1878 ميلادي سال:
امپراتوري نيرومند عثماني در جنگ با روسيه تزاري شكست خودرو امپراتور عثماني" عبدالحميد دوم "تقاضاي صلح كرد .اين جنگ بعد از اتحاد روسيه با ممالك بالكان روز 3 اوت 1877 آغاز شد و مهمترين جنگ در پلونا روز 10 دسامبر همان سال اتفاق افتاد و چون روسها به سرعت قسمتهايي از عثماني را گرفتند عثمانيها تقاضاي صلح كردند .به روز 3 اوت و 10 دسامبر 1877 و 3 مارس 1878 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1891 ميلادي سال:
"اليا ارنبورگ "نويسنده بزرگ و منقد معروف اجتماعي و ادبي عصر حاضر روسيه شوروي در" كيف "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كار ادبي خود را با سرودن اعشار آغاز كرد و اولين كتابش به نام" ژوليو ژورينتو "بود .مدتها با عنوان خبرنگار در اسپانيا به سر برد و كتاب گوهر" اسپانيا "يادگار اين دوران است .از بهترين آثار او" توفان سقوط پاريس و عشق ژانني "را بايد نام برد .به روز 2 سپتامبر 1967 مراجعه شود رويداد:

1893 ميلادي سال:
"رادرفورد - هايز "نوزدهمين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا ،بعد از 71 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي روز 4 اكتبر 1822 ميلادي در" دلاوار "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصيلات به ارتش پيوست و در جنگهاي فراوان شركت كرد .و در 1877 ميلادي به رياست جمهوري رسيد .آمريكاييها به او ،لقب" گرنيهايز - مادر بزرگ "داده بودند .به روز 4 اكتبر 1822 مراجعه شود رويداد:

1912 ميلادي سال:
كاپيتن" رابرت اسكات "قطبشناس بزرگ انگليسي در بازگشت از سفر تاريخ خود به قطب جنوب ،با كليه همراهان خود به علت كولاك برف بدرود حيات گفت .اسكات و رودآلد آموندس قطبشناس نروژي در يك زمان از دو راه مختلف به قطب جنوب حمله كرده بودند ولي آموندسن بعد از رسيدن به قطب در 14 دسامبر 1911 به سلامتي بازگشت و اسكات در اين روز مرد .به روز 10 فوريه 1868 و 14 دسامبر 1911 مراجعه شود رويداد:

1923 ميلادي سال:
دولت" يمن "پس از 5 سال كه از تاريخ بدست آوردن استقلال داخلي از امپراتوري عثماني ميگذشت ،استقلال كامل خود را بدست آورد .به موجب قرارداد روز 9 مه 1918 ميلادي دولت يمن از لحاظ داخلي مستقل شده و از لحاظ سياست خارجي هنوز در تسلط عثمانيها بود .در اين روز سياست خارجي يمن نيز از قيد تركها آزاد شد و يمن كاملاش به استقلال رسيد .به روز 9 مه 1918 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
"ويرجينيا والف "يكي از نامدارترين بانوان نويسنده و اديب انگلستان در قرن بيستم ميلادي ،بعد از 59 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ويرجينيا والف "روز 25 ژانويه 1882 ميلادي در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از بهترين آثار وي كه ميان نويسندگان به تنبلي معروف است" ميسيزداوي "را ميتوان نام برد .به روز 25 ژانويه 1882 مراجعه شود رويداد:

1954 ميلادي سال:
ماشين" ترجمه زبان "اختراع شد .در ايجاد اين ماشين مخترع مشخص و مخصوصي وجود نداشت زيرا براي درست كردن اين ماشين كه از عجيبترين و پيچيدهترين اختراعات قرن بيستم محسوب ميشود ،عده زيادي از دانشمندان و علماي رياضي و فيزيك آمريكا ،انگليسي - فرانسه كانادا و ايتاليا شركت داشتند .اين ماشين قادر است متنهايي كه با حروف مخصوصي ماشيني شده است به زبانهاي مورد دلخواه ترجمه كند. رويداد:

1961 ميلادي سال:
"پاتريس لومومبا "ميهنپرست بزرگ كنگويي كه هنگام استقلال كنگو نخستوزير آن كشور بود در جريان يك توطئه توسط" موسي چومبه "و" ژوزف كازاوابو "دو سياستمدار ديگر كنگو به قتل رسيد .لومومبا به سال 1925 ميلادي متولد شده بود و هنگام مرگ 36 سال داشت .وي قبل از استقلال كنگو مدتي كارمند اداره پست بود و سابقه فراواني در امر مبارزه داشت .به روز 2 ژانويه 1925 ميلادي مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .