َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
28 روز:
483 ميلادي سال:
سلطنت 4 ساله نوزدهمين شاهنشاه سلسله سلطنتي ساسانيان يعني" بلاش "بعد از مرگ برادرش" فيروز اول "آغاز شد .اولين خوشنواز اقدام وي صلح با" هياطله "بود و به اين ترتيب فرمانرواي قوم نيمه وحشي" هياطله "از مدافعان" بلاش "شده .وي تا سال 487 ميلادي سلطنت كرد و بعد از او برادرزادهاش" قباد اول "پسر" فيروز اول "به سلطنت رسيد. رويداد:

483 ميلادي سال:
زندگي و سلطنت" فيروز اول "هجدهمين شاهنشاه ساساني ،پايان يافت و به اين ترتيب دوران سلطنت برادرش" بلاش ساساني "آغاز گرديد" .فيروز اول "كه در سال 459 ميلادي به سلطنت رسيد پسر" يزدگرد دوم "و برادر" هرمز اول "بود وي 24 سال سلطنت كرد و در اين روز در جنگ با طوايف نيمه وحشي" هياطله "كشته شد. رويداد:

1756 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" وايت هال "ميان پروس و انگليس به امضاص رسيد و آن چه كه پروس را به امضاي اين قرارداد وادار ميكرد ،قرارداد اتحاد روسيه و انگليس در 30 دسامبر 1755 ميلادي بود .به موج قرارداد وايت هال ،دو كشور تعهد كردند كه از حمله به خاك يكديگر خودداري كرده مانع حمله دول ديگر به خاك يكديگر شوند و مخصوصاش ناحيه هانور از هر خطري محفوظ بماند زيرا هانور مركز اصلي سلاطين انگليس بود. رويداد:

1797 ميلادي سال:
پيروزي بزرگ" فاوريت "در جنگ خونيني به همين نام نصيب ارتش فرانسه شد ،در اين جنگ" ماسنا "يكي از سرداران بزرگ فرانسوي كه جزص افسران ناپلئون بناپارت محسوب ميشد با يك شاهكار موفق به پيروزي شد ،وي روز 15 ژانويه در 70 كيلومتري" مانتو "در" ريوولي "كنار ناپلئون ميجنگيد .پس از فتح" ريوولي "به سرعت به طرف مانتو حركت كرد و در حالي كه اتريشيها تصور هم نميكردند وي به آنها حمله كرد و پيروز شد. رويداد:

1804 ميلادي سال:
قرارداد معروف به" قرارداد دايمي "كه يكي از مهمترين پيمانها و قراردادهاي قرن نوزدهم ميلادي اروپا محسوب ميشود ميان نمايندگان تزار الكساندر اول امپراتور روسيه و نمايندگان دولت انگلستان به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد كه يكي از علل بعدي جنگهاي اروپايي عليه ناپلئون بناپارت شد ،انگلستان و روسيه پيمان ميبستند كه تا آخر جهان با يكديگر متحد باشند .به روز 11 آوريل 1805 مراجعه شود رويداد:

1846 ميلادي سال:
جنگ دو ساله آمريكا و مكزيك آغاز شد .بهانه جنگ آزار مهاجران آمريكايي در مكزيك بود و به خاطر حفظ منافع اتباع آمريكايي ،ايالات متحده آمريكا در اين روز به مرزهاي مكزيك حمله كرد .اين جنگ تحت شرايط نامساوي جريان يافت زيرا مكزيكيها ضعيفتر از آمريكاييها بودند .در پايان جنگ ،تكزاس - كاليفرنيا - نوادا - يوتا - آريزونا و نيومكزيكو به تصرف آمريكا درآمد. رويداد:

1889 ميلادي سال:
دكتر" طه - حسين "يكي از نوابغ علمي و ادبي كشور مصر ،در شهر كوچكي به نام" سقاقه "متولد شد .در سه سالگي چشمهاي او كور شد ولي او با وجود كوري با ،هوشي سرشار به تحصيل پرداخت و تا سال 1918 دو دكترا از دانشگاه مصر و سوربون پاريس گرفت .سپس به فعاليتهاي فرهنگي پرداخت و دانشگاه اسكندريه را بنا نهاد و كتب زيادي نوشت كه" روئياهاي شهرزاد "از آن جمله است .وي مدتها وزارت فرهنگ مصر را به عهده داشت. رويداد:

1894 ميلادي سال:
"لوكنت دوليل "شاعر بزرگ رئاليست فرانسه و عضو آكادمي فرانسه پس از 74 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين اديب نامي ،روز 5 دسامبر 1820 ميلادي در جزيره رئونيون در اقيانوس هند متولد شده بود .پس از مدتي سفر در هندوستان و اقيانوسيه به فرانسه بازگشت و به جاي ويكتور هوگو كه مرده بود عضو آكادمي فرانسه شد" اشعار وحشي و اشعار عتيق "از بهترين آثار او هستند .به روز 5 دسامبر 1820 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
دولت روسيه شوروي به رهبري" ولاديمير لنين "موئسس رژيم حكومتي امروزي شوروي ،رسماش الغاي قرارداد شوم 1907 ميلادي و ساير قراردادهايي را كه دولت روسيه تزاري به زور به ايران تحميل كرده بود اعلام داشت .به خاطر الغاي اين قراردادها كه همه مخالف آزادي و استقلال ايران بودند ،دولت ايران نيز اولين كشوري بود كه رژيم روسيه شوروي را به رسميت شناخت. رويداد:

1938 ميلادي سال:
بمباران وحشتناك" بارسلون "بندر زيباي اسپانيا توسط هواپيماهاي بمبافكن متعلق به نيروهاي سلطنتطلب اسپانيا اتفاق افتاد .در اين ماجرا كه نيمي از بناهاي تاريخ و مراكز مختلف هنري و فرهنگي و ديني بارسلون كه شهرت جهاني داشتند از بين رفتند ،هدف سلطنتطلبان ،نابودي آخرين مقاومتهاي جمهوريخواهان بود .در اين بمباران 2000 نفر كشته شدند .نتيجه جنگهاي داخلي اسپانيا كه بمباران بارسلون قسمتي از عمليات جنگي آن بود ،شكست نيروهاي جمهوريخواه و پيروزي ژنرال" فرانكو "بود. رويداد:

1945 ميلادي سال:
جنگ" بوداپست "براي شكستن محاصره نيروهاي ارتش سرخ شوروي ،توسط سپاهيان خسته و شكست خورده آلمان نازي آغاز شد" .بوداپست "پايتخت مجارستان پس از شكست روماني و بلغارستان در سپتامبر 1944 ميلادي آغاز شد و هدف روسها به زانو درآوردن مجارستان بود .اين جنگ روز 13 فوريه 1945 ميلادي با شكست آلمانيها به پايان رسيد .به روز 13 فوريه 1945 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
جنگ تاريخي معروف به" جنگ پروس شرقي "در جريان آخرين روزهاي جنگ بينالملل دوم بعد از چهار روز كه از آغاز آن ميگذشت ،با شكست مدهش سربازان آلماني پايان يافت .در اين جنگ كه از روز 12 ژانويه 1945 آغاز شده بود مارشال" روكوسووسكي "فرمانده ارتش سرخ شوروي بود كه با استفاده از تانك موفق به جدا كردن پروس شرقي از آلمان و اسير كردن 500 هزار آلماني شد .به روز 12 ژانويه 1945 و 18 ژانويه 1897 مراجعه شود رويداد:

1957 ميلادي سال:
"آرتورو توسكانيني "آهنگساز موسيقيدان و رهبر اركستر ايتاليايي ،بعد از نود سال زندگي ،در نيويورك آمريكا بدرود حيات گفت و علت مرگ او عارضه سكته قلبي بود .اين پارم هنرمند شايسته قرن بيستم ،در سال 1867 ميلادي در قدم به عرصه وجود گذاشته بود .توسكانيني سالهاي آخر عمر خود را در ايالات متحده آمريكا سپري كرد و در همان كشور مرد .به روز 25 مارس 1867 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .