َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
1066 ميلادي سال:
"ويليام فاتح "يا" ويليام اول "پادشاه معروف انگلستان سلطنت 21 ساله خود را آغاز كرد .وي بعد از" هارولد اول "به سلطنت رسيد و تا سال 1087 ميلادي پادشاهي كرد .چون وي در روز 1 ژانويه به سلطنت رسيده بود دستور داد از آن به بعد آغاز سال مسيحي كه تا آن موقع اول بهار بود به روز اول ژانويه تغيير پيدا كند و اين رسم هنوز هم پابرجا و استوار است. رويداد:

1180 ميلادي سال:
رمس مراسم تاجگذاري و آغاز سلطنت" فيليپ دوم "معروف به" فيليپ اوگوست "پادشاه معروف فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي در كليساي بزرگ برگزار شد .در آن زمان" فيليپ اوگوست "كه روز 4 نوامبر 1165 ميلادي متولد شده بود پانزده سال داشت .سلطنت وي تا روز 18 اوت 1323 ميلادي ادامه داشت .به روز 4 نوامبر 1165 و 18 اوت 1223 مراجعه شود رويداد:

1502 ميلادي سال:
"ريو دوژانيرو "پايتخت سابق كشور پهناور برزيل در آمريكاي جنوبي از طرف جمعي از دريانوردان پرتغالي كشف شد و چون رييس دريانوردان خليج" گوانابارا "را كه ريودوژانيرو مشرف بر آنست ديد به تصور اين كه خليج مصب رودي است كه كشف كرده به خاطر تصادف كشف آن با اول ژانويه آن را ريو دوژانيرو) يعني رود ژانويه (ناميد و اين اسم همچنان بر آن شهر باقي ماند. رويداد:

1515 ميلادي سال:
سلطنت" فرانسواي اول "پادشاه بزرگ قرن شانزدهم ميلادي فرانسه بعد از مرگ لويي دوازدهم آغاز شد .فرانسواي اول كه قبل از رسيدن به سلطنت" كنت آن گولم "نام داشت ،روز 20 سپتامبر 1494 ميلادي در" كنياك "متولد شده بود و هنگام سلطنت 21 سال داشت .وي روز 29 آوريل 1547 ميلادي در 53 سالگي مرد .به روز 20 سپتامبر 1494 و 29 آوريل 1547 مراجعه شود رويداد:

1515 ميلادي سال:
"لويي دوازدهم "پادشاه محبوب فرانسه كه" پدر ملت "لقب داشت پس از 17 سال سلطنت و 53 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين پادشاه بزرگ روز 31 ژانويه 1462 ميلادي در" لوبوا "قدم به عرصه وجود گذاشته و پس از مرگ شارل هشتم در 20 اوت سال 1498 ميلادي در 36 سالگي به سلطنت رسيده بود .به روز 31 ژانويه 1462 و 20 اوت 1498 مراجعه شود رويداد:

1533 ميلادي سال:
زجر و آزار و كشتار دستهجمعي پيروان مذهب پروتستان در فرانسه ،به فرمان فرانسواي اول پادشاه آن كشور آغاز شد .در آن زمان پروتستانها كه ابتدا در آلمان بودند .در ساير ممالك همسايه آلمان نيز رخنه كرده و عده زيادي بدين تازه كه توسط" مارتين لوتر "بنيان گذاشته شده بود پيوسته بودند .نتيجه كشتار پروتستانها مهاجرت هنرمندان ،علما ،و بزرگان ادب فرانسه به ممالك ديگر اروپا بود. رويداد:

1604 ميلادي سال:
ساختمان يكي از تاريخيترين و ديدنيترين مساجد تركيه به دستور" سلطان احمد ،"امپراتور معروف عثماني در" استانبول "كه در آن زمان پايتخت امپراتوري عثماني بود آغاز شد .اين مسجد كه امروز به نام" مسجد سلطان احمد "معروف است در نزديكي بغاز" بوسفور "واقع شده و ساختمان آن مدت 7 سال به طول انجاميد .به روز 11 مارس 1611 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1651 ميلادي سال:
"فرانسوا دوسالين ياك دولاموت فنلون "در خانوادهاي نجيبزاده از مردم شهر" پريگور "متولد شد .فنلون كه يكي از برجستهترين ادباي قرون هفدهم و هجدهم ميلادي فرانسه محسوب ميشود يكي از معلمين" دوك دوبورگوني "نواده لويي چهاردهم بود .كتاب معروف او" تلماك "نام داشت و روز 16 سپتامبر 1715 ميلادي در 64 سالگي مرد .به روز 16 سپتامبر 1715 مراجعه شود رويداد:

1704 ميلادي سال:
شورش بزرگ مردم مجارستان عليه امپراتور اتريش) لئوپولد اول (كه عده زيادي از آنها را به قتل رسانده بود آغاز شد و چون سردار شورشيان در اين قيام" راكوكزي "نام داشت در تاريخ از اين شورش به نام" شورش راكوكزي "ياد شده است .اين جنگ و شورش هفت سال بعد در زمان سلطنت" ژوزف اول "جانشين لئوپولد روز 21 اوت 1711 ميلادي پايان يافت .به روز 21 اوت 1711 مراجعه شود رويداد:

1728 ميلادي سال:
"جان هانتر "طبيب و مكتشف و محقق بزرگ انگليسي در يكي از قراص نزديك لندن قدم به عرصه وجود گذاشت .گرچه خانوادهاي فقير داشت ولي به همت و كمك مردي ثروتمند كه متوجه هوش و نبوغ او شده بود تحصيلات خود را در رشته پزشكي دنبال كرد و جزص نامداران طب درآمد .وي روز 18 مه 1793 ميلادي وفات يافت .به روز 18 مه 1793 مراجعه شود رويداد:

1740 ميلادي سال:
"افرائيم چمبرز "اديب و محقق معروف انگليسي در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي كه او را مبتكر اولين دائر±المعارف جهان ميدانند بعد از 60 سال زندگي بدرود حيات گفت وي روز 16 ژوييه 1680 ميلادي در خانوادهاي محقر و فقير يهودي از مردم شهر" كندال "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .دائر±المعارف او پايه گرفتند .به روز 16 ژوييه 1680 مراجعه شود رويداد:

1750 ميلادي سال:
"لتي سيا "يكي از معروفترين زنان اروپاي قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي كه همه پسران و دختران او پادشاه و ملكه ممالك مختلف اروپا شدند در" آژاكسيو "پايتخت جزيره" كرس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي مادر ناپلئون بناپارت بود و تا قبل از شهرت پسرش در نهايت فقر و تيرهروزي بسر ميبرد .مرگ او روز 19 سپتامبر 1836 اتفاق افتاد .به روز 19 سپتامبر 1836 مراجعه شود رويداد:

1760 ميلادي سال:
"بوهارنه "يكي از معروفترين سرداران نظامي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در جزيره معروف" مارتينيك "متولد شد .وي كه نام كاملش" ژنرال ويكونت آلكساندر دوبوهارنه "بود همسر اول ژوزفين ملكه ناپلئون بناپارت محسوب ميشد و در جريان انقلاب كبير فرانسه به گناه مخالفت با اصول انقلاب روز 20 دسامبر 1792 اعدام شد .به روز 20 دسامبر 1792 مراجعه شود رويداد:

1760 ميلادي سال:
"كلود - هنري كنت دوسن سيمون "فيلسوف معروف قرون هجدهم و نوزدهم فرانسه در پاريس متولد شد .بعد از تحصيلات مدتي با واشنگتن عليه انگليسيها در آمريكا جنگيد و بعد از بازگشت به فرانسه به مطالعات فلسفي مشغول شد و كتب مختلفي در ترويج مرام سوسياليسم و ايجاد يك جامعه راحت نوشت كه مهمترين آنها" تعليم صنعتگران - مسيحيت جديد و بحث در طريقه صنعتي "است .وي روز 24 ژوييه 1825 مرد .به روز 24 ژوييه 1825 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1782 ميلادي سال:
"متاستازيو "يكي از برجستهترين شعرا و ادباي ايتاليا در قرن نوزدهم ميلادي پس از 84 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه نام اصليش" پيترو - بوناونتوره - تراماسي متاستازيو "بود روز 23 ژوئن 1698 ميلادي در" رم "متولد شده بود .از آثار مهم او ميتوان" باغهاي هسپريد - آريانو - اردشير درازدست - دمتريو - آتيلاس وركولوس "را نام برد .به روز 23 ژوئن 1698 مراجعه شود رويداد:

1786 ميلادي سال:
"سوفلو "يكي از معروفترين و برجستهترين معماران و مهندسين ساختماني فرانسه در قرن هجدهم ميلادي پس از 67 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .نام اصلي او" ژرمن ايرانسي سوفلو "بود و روز 12 اوت 1719 ميلادي در شهر قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از شاهكارهاي جاويدان او پانتهئون كليسيا سنت ژنويو را بايد نام برد كه امروزه به نام معروفست .به روز 12 اوت 1719 مراجعه شود رويداد:

1793 ميلادي سال:
كشتار فجيع و تاريخي معروف به" قتل عام فويان "در پاريس پايتخت فرانسه اتفاق افتاد و در اين ماجراي خونين بيش از سه هزار نفر از سياستمداران ،سرداران نظامي ،علماص و اشخاص برجسته فرانسه كه به گناه مخالفت با انقلاب كبير فرانسه زنداني بودند بدست ماصمورين انقلابي در داخل زندانها اعدام شدند .عامل اصلي اين كشتار" روبسپير "بود. رويداد:

1801 ميلادي سال:
به همت" پياژي "ستارهشناس و منجم معروف ايتاليايي يك سياره جديد كشف شد كه گرچه وجود آن حدس زده شده بود ولي تابه آن شب كسي آن را نديده بود .پياژي مدير رصدخانه" پالرمو "در جزيره سيسيل هنگام رصد آسمان متوجه اين سياره شد و بعد از اين كه تا" فوريه "همان سال در احوال آن سرس دقت نمود كشف خود را اعلام كرد .نام اين سياره گذاشته شد. رويداد:

1803 ميلادي سال:
جمهوري معروف به" هلوتيك "كه امروزه سويس نام دارد ،در جريان مبارزات سياسي اروپا در اوايل قرن نوزدهم ميلادي به تصرف فرانسه درآمد و مردم جمهوري هلوتيك كه تا آن زمان هر چند ماه تحت سلطه يكي از ممالك مقتدر اروپا در ميآمدند حاضر شدند كه سلطه و فرمان ناپلئون بناپارت را بپذيرند و راصي او را در مورد اختلافات داخلي خويش نافذ و مجري بدانند. رويداد:

1808 ميلادي سال:
قانون معروف به" منع بردهداري "در سراسر دومينيونهاي آمريكا به مرحله اجرا درآمد و به اين ترتيب مرحله اول مبارزه با بردهفروشي در آمريكا كه سرزمين بردگان بود آغاز گرديد .در آن زمان هنوز ايالات متحده آمريكا استقلال خود را به دست نياورده و در شمار مستملكات بريتانياي كبير محسوب ميشدند .قانون مربوط به اين امر در مارس 1807 ميلادي تصويب شده بود. رويداد:

1823 ميلادي سال:
"آلدوس - شومينگ "نقاش و پيكرنگار معروف انگليسي در قرن نوزدهم ميلادي ،در" لندن "ديده به جهان باز كرد .پدرش از افسران بازنشسته نيروي دريايي بود و خود او نيز ميل داشت به نيروي دريايي بپيوندد ولي به علت ضعف مزاج او را نپذيرفتند از" شومينگ "آثار زيادي به جاي مانده است كه" تلاش بيهوده - ساعت خواب و مسافر خسته "از مهمترين آنها محسوب ميشود .به روز 15 دسامبر 1903 مراجعه شود رويداد:

1841 ميلادي سال:
"آنتوان دوراك "آهنگساز و موسيقيدان بزرگ چكاسلواكي در يك فاميل دهقاني در" فلاهوزوس "در ايالت بوهم متولد شد .پدر" دوراك "نوازنده بود و پسرش را نيز موزيسين تربيت كرد .ابتدا در پراك تحصيل كرد و بعد در اتريش به شهرت رسيد .وي به بسياري از ممالك جهان منجمله آمريكا سفر كرد و روز 12 دسامبر 1904 ميلادي وفات يافت .به روز 12 دسامبر 1904 مراجعه شود رويداد:

1846 ميلادي سال:
ژنرال فرانسوي" بارون تيبو "كه از برجستهترين نويسندگان و شجاعترين سرداران آن كشور در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي محسوب ميشود بعد از 77 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژنرال" تيبو "روز 7 آوريل 1769 ميلادي در خانوادهاي اشرافي متولد شده بود .از آثار اين نويسنده جنگجو" خاطرات "را بايد نام برد .به روز 1 7 آوريل 1769 مراجعه شود رويداد:

1846 ميلادي سال:
"جرج - وستينگهاوس "مهندس و مخترع معروف آمريكايي و يكي از پايهگذاران صنعت نوين بشر ،در" سانترال بريج "واقع در نيويورك متولد شد از كودكي ذوق امور فني را داشت و سرانجام نيز همانطور كه آرزو داشت مخترعي نامدار از آب درآمد .از بهترين اختراعات" وستينگهاوس "ترمز بادي يا ترمز كمپرسي را بايد نام برد .او به سال 1914 ميلادي مرد .به روز 16 مارس 1914 مراجعه شود رويداد:

1850 ميلادي سال:
ÝÑãÇä ÊÇÑíÎí ãÚÑæÝ Èå" ÝÑãÇä ÏÑíÇäæÑÏí "ßå ÑæÒ 9 ÇßÊÈÑ 1651 ãíáÇÏí ÊæÓØ" ÇÑáãÇä äÇÞÕ "ÏÑ ÇäáÓÊÇä ÕÇÏÑ ÔÏå ÈæÏ áÛæ ÔÏ æ Çíä ÝÑãÇä ¡ØæáÇäíÊÑíä ãÏÊ ÇÌÑÇ ÑÇ ÏÑ ãíÇä ÝÑãÇäåÇí ãÑÈæØ Èå ÏæÑÇä ÌãåæÑíÊ ÇäáÓÊÇä ÏÇÔÊ .Èå ãæÌÈ Çíä ÝÑãÇä äíÑæí ÏÑíÇíí ÈÇÒѐÇäí æ Ìäí ÇäáÓÊÇä ßå ÊæÓØ ÇáíÒÇÈÊ Çæá ÈäíÇäÐÇÑí ÔÏå ÈæÏ Èå ÇæÌ ÞÏÑÊ ÑÓíÏ .Èå ÑæÒ 9 ÇßÊÈÑ 1651 ãíáÇÏí ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1861 ميلادي سال:
"ÇÑíÔ Ýæä ÝÇáßäåÇíä "ÓÑÏÇÑ æ ÝÑãÇäÏå ãÚÑæÝ ÂáãÇäí ÏÑ ÌäåÇ Çæá ÌåÇäí ¡ÏÑ ÔåÑí Èå äÇã" Èæѐ ÈáÔæ "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .ÏÑÔ äíÒ ÇÝÓÑ ÇÊÑÔ ÈæÏ æÑæÏí Çíä ÇÕá ÝÇáßäåÇíä Ó ÇÒ ÊÍÕíáÇÊ ãÞÏãÇÊí æÇÑÏ ÇÑÊÔ ÔÏ æ ÏÑ ÒãÇä Ìä Çæá ÏÑÌå ŽäÑÇáí ÏÇÔÊ æ ÑííÓ ßá ÓÊÇÏ ÇÑÊÔ ÂáãÇä ÈæÏ .æí ÑæÒ 15 Žæííå 1922 ãíáÇÏí ãÑÏ .Èå ÑæÒ 15 Žæííå 1922 ãíáÇÏí ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1863 ميلادي سال:
íÑ ÏæÝÑÏí ÈÇÑæä ÏæßæÈÑÊä ÈäíÇäÐÇÑ Çáãíß ÌÏíÏ íÚäí ÏÑ ßÇÎ" ãÇáæíá "æÇÞÚ ÏÑ ÇíÇáÊ" áæåÇæÑ "ÝÑÇäÓå ãÊæáÏ ÔÏ .ÎÇäæÇÏåÇÔ ÇÔÑÇÝí ÈæÏ æ ÎæÏ Çæ ÈÚÏåÇ ÏÑ ÇÑÊÔ ÔÛáí ÈѐÒíÏ æ ÈÚÏ Èå ÊÚáíã æ ÊÑÈíÊ ãÔÛæá ÔÏ .æí ÏÑ 26 äæÇãÈÑ 1892 ãíáÇÏí íÔäåÇÏ ßÑÏ ßå ÈÇÒíåÇí Çáãíß ßå ÏÑ ÞÏíã ÏÑ íæäÇä ÇäÌÇã ãíÔÏ ÏæÈÇÑå ÈѐÒÇÑ ÔæÏ æ Èå ÓÇá 1903 Çæáíä ÈÇÒíåÇ ÏÑ ÂÊä ÂÛÇÒ ÔÏ .Èå ÑæÒ 3 äæÇãÈÑ 1892 æ 26 ãÇÑÓ 1937 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1863 ميلادي سال:
ÇÚáÇãíå ÊÇÑíÎí" ÂÒÇÏí ÓíÇåæÓÊÇä "ÊæÓ ÂÈÑÇåÇã áíäßáä ÔÇäÒÏåãíä ÑííÓ ÌãåæÑí ÇíÇáÇÊ ãÊÍÏå ÂãÑíßÇ ÕÇÏÑ ÔÏ .ÏÑ Çíä ÇÚáÇãíå ÑííÓ ÌãåæÑí ÂãÑíßÇ ßå ÓѐÑã Ìä ÈÇ ØÑÝÏÇÑÇä ÈÑÏåÏÇÑí æ ÈÑÏåÝÑæÔí ÈæÏ ÕÑíÍÇÔ ÇÚáÇã ßÑÏå ÈæÏ ßå ÓíÇåÇä äíÒ ÈÔÑ ÈæÏå æ ÇÒ ßáíå ÍÞæÞ æ ÇãÊíÇÒÇÊ ÓÝíρæÓÊÇä ÈÇíÏ ÈåÑåãäÏ ÈÇÔäÏ æ ÈÇíÏ åãå ÈÑÏååÇ ÂÒÇÏ ÔæäÏ. رويداد:

1878 ميلادي سال:
پروفسور" بوبر "يكي از بزرگترين دانشمندان و علماص آلماني) اسراييلي (در يكي از خانوادههاي معروف آلمان قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصيلات خيوش به تدريس پرداخته و رفته رفته به علت ارائه افكار صلحجويانه به" فيلسوف كبير "معروفيت يافت .وي كه معتقد به لزوم صلح ميان اعراب و اسرائيل بود روز 13 ژوئن 1965 ميلادي در اورشليم مرد .به روز 13 ژوئن 1965 مراجعه شود رويداد:

1887 ميلادي سال:
"ويلهلم كاناريس "شخصيت برجسته نظامي و جاسوسي آلمان نازي در ناحيهاي به نام" ساروموزل "در آلمان متولد شد .اجداد و پدر او يوناني بودند كه بعدها به آلمان مهاجرت كرده و در آنجا ساكن شده بودند .كاناريس در جنگ دوم به خدمت جاسوسي آلمانيها درآمد و رياست بزرگترين سازمان جاسوسي جهان را بدست آورد .وي به سال 1945 ميلادي به دستور هيتلر اعدام شد .به روز 9 آوريل 1945 مراجعه شود رويداد:

1888 ميلادي سال:
"آزاگري "طبيعيدان معروف آمريكايي در قرن نوزدهم آزاگري ميلادي ،بعد از 78 سال زندگي بدرود حيات گفت .كه فرزند يك دهقان ساده بود روز 23 ماه ژوئن 1810 ميلادي در خانوادهاي متوسط از كشاورزان متولد شده بود .از بهترين آثار اين دانشمند بزرگ طبيعي آمريكا كه طرفدار داروين بود" عناصر گياه - و فهرست نباتات شمال آمريكاست ."به روز 23 ژوئن 1810 مراجعه شود رويداد:

1901 ميلادي سال:
كشور مشتركالمنافع استراليا رسماش تاصسيس شد و براي پايتختي سراسر اين جزيره بزرگ كه آن را" قاره "نيز ميگويند شهر" كانبرا "در ايالت" ولز جديد جنوبي "معين گرديد .استراليا كه در سال 1770 ميلادي توسط جيمز كوك كاپيتان انگليسي كشف شده بود به سال 1788 مسكوني گرديد .اين جزيره شامل ايالات ولز جديد جنوبي - ويكتوري - كوئينز لاند - تريتوري شمالي - استرالياي جنوبي و استرالياي غربي است. رويداد:

1908 ميلادي سال:
سفر تاريخي كشتي تحقيقاتي" نمرود "متعلق به بريتانياي كبير ،براي تحقيقات مختلفه علمي در قطب جنوب ،آغاز شد .اين سفر به ابتكار" كاپيتن ارنست "قطب شناس بزرگ انگليسي و به همراهي يك اكيپ دانشمندان مختلفه زمينشناس - گياهشناس - جانورشناس و قطبشناس انجام شد ولي روز 7 ژانويه 1909 در 179 كيلومتري قطب پيشروي غير ممكن شد و هياصت به انگلستان بازگشت. رويداد:

1912 ميلادي سال:
"سون يات سن "پزشك انقلابي معروف چين به عنوان اولين رييس جمهوري آن كشور مراسم تحليف را به جاي آورد و به اين ترتيب دوران جمهوريت كشور پهناور چين آغاز شد" .سون يات سن "در سال 1911 ميلادي عليه آخرين فرمانرواي سلسله سلطنتي" منچو "قيام كرد .و بعد از مبارزات متمادي موفق به تغيير رژيم چين از سلطنتي به حكومت جمهوري شد. رويداد:

1914 ميلادي سال:
سرزمين وسيع و حاصلخيز" نيجريه "رسماش مستعمره انگلستان شد و بندر بزرگ لاگوس در جنوب كشور به عنوان پايتخت انتخاب گرديد .نيجريه كه در ساحل خليج معروف گينه) اقيانوس اطلس جنوبي (قرار دارد 877/000 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 40 ميليون نفر جمعيت دارد .نيجريه روز اول اكتبر سال 1960 ميلادي مستقل شد .به روز اول اكتبر سال 1960 مراجعه شود رويداد:

1915 ميلادي سال:
حمله" گراندوك نيكلا "سردار بزرگ سپاه روس در جنگهاي بينالملل اول ،به مجارستان آغاز شد .در اين حمله 500 هزار سرباز روسي كه در لهستان از سرداران سهگانه آلمان) هيندنبورگ - لودندورف و ماكنزن (شكست خورده بودند از طريق كوههاي كارپات حمله را آغاز كردند و پس از پيروزيهاي متعددي كه بدست آوردند روز اول آوريل همان سال شكست خوردند .به روز 1 آوريل 1915 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
"اميل برنارد "يكي از معروفترين نقاشان و هنرمندان فرانسه در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 73 سال زندگي بدرود ليل حيات گفت .وي روز 19 ژوئن 1868 ميلادي در شهر متولد شده و دوران كودكي و قسمتي از جواني او در فقر و فاقه سپري شده بود" .محراب كليسا - آتشسوزي و باغ سيب "از بهترين آثار اوست .به روز 19 ژوئن 1868 مراجعه شود رويداد:

1944 ميلادي سال:
كشور" سوريه "از مهمترين مستعمرات سابق فرانسه در آسيا در جريان جنگ دوم جهاني به استقلال رسيد .سوريه ،كشوري است در جنوب تركيه و مغرب عراق كه از سوي غرب با درياي مديترانه مربوط است .اين كشور 180/480 كيلومتر مربع مساحت و 6 ميليون نفر جمعيت دارد" .دمشق "پايتخت قديمي آن در جنوب غربي كشور قرار دارد. رويداد:

1948 ميلادي سال:
اتحاديه اقتصادي معروف به" بنهلوكس "با عضويت سه كشور بلژيك ،هلند ،و لوكزامبورگ بوجود آمد .به موجب مقررات اين اتحاديه كه پايه اصلي اتحاد اقتصادي بزرگتري به نام" بازار مشترك اروپا "گرديد ،ممالك سه گانه عضو اتحاديه از پرداخت عوارض گمركي و ساير عوارض مربوط به ورود و خروج كالاها به ممالك يكديگر معاف شدند .اين اتحاديه براي توسعه روابط بازرگاني سه كشور ايجاد شده بود. رويداد:

1956 ميلادي سال:
كشور" سودان "يكي از پهناورترين ممالك آفريقايي استقلال خود را اعلام كرد و به استعمار مصر و انگلستان خاتمه داد" .سودان "كه در جنوب مصر در شمال شرقي آفريقا قرار دارد 2/5 ميليون كيلومتر مربع مساحت و در حدود 14 ميليون نفر جمعيت دارد .شهر" خارطوم "پايتخت سودان در مركز آن كشور واقع شده است. رويداد:

1956 ميلادي سال:
سرزمين معروف" سار "سرانجام ضميمه آلمان غربي شد و به اين ترتيب يكي از موارد عمده اختلافات ميان فرانسه و آلمان حل شد .اي سال 1909 ميلادي به خاطر مالكيت اين منطقه صنعتي 5 بار بين فرانسه و آلمان اختلاف افتاد و 5 بار دست به دست شد و سرانجام فرانسه به اين شرط كه آلمان غربي به فرانسه امتيازات اقتصادي از سار بدهد ،آن سرزمين را به آلمان واگذار كرد. رويداد:

1959 ميلادي سال:
"انقلاب كوبا "پيروز شد و با فرار ژنرال باتيستا ديكتاتور معروف كوبا ،دست او و عمالش از جزيره شكرخيز كوبا كوتاه شد .عامل اين انقلاب دانشجوي سيسالهاي به نام" فيدل كاسترو "بود كه در دانشكده حقوق دانشگاه هاوانا در رشته حقوق تحصيل ميكرد .اولين قيام فيدل كاسترو روز 21 نوامبر 1956 ميلادي انجام شده بود .به روز 8 ژانويه 1959 و 21 نوامبر 1956 مراجعه شود رويداد:

1960 ميلادي سال:
كشور" كامرون "مستعمره سابق فرانسه در آفريقا به استقلال رسيد .اين شكور كه در ساحل خليج گينه در اقيانوس اطلس جنوبي قرار دارد در حدود 500/000 كيلومتر مربع مساحت داشته و در حدود 5 ميليون نفر در آن زندگي ميكنند .پايتخت زيباي كامرون كه" يائونده "نام دارد در جنوب آن كشور قرار گرفته است. رويداد:

1962 ميلادي سال:
شورش" گالوائو "در پرتقال آغاز شد و در اين شورش هواداران كاپيتان" گالوائو "سربازخانههاي اين كشور را اشغال كردند .اين اولين قيام عمومي مردم عليه سياست دكتر سالازار رهبر و زمامدار كشور پرتقال بود كه در خود آن مملكت صورت ميگرفت .شورش كاپيتان گالوائوي معروف پس از مدت كوتاهي شكست خورد و خود او به خارج كشور پناهنده شد. رويداد:

1962 ميلادي سال:
جزيره" ساموآي غربي "از مستعمرات سابق انگلستان در اقيانوس آرام استقلال خود را به جهان اعلام كرد .اين جزيره كه مجموعاش با جزاير تابعهاش در حدود 2/927 كيلومتر مربع مساحت و 120 هزار نفر جمعيت دارد جزص مجمعالجزاير ميكرونزي است .پايتخت اين سرزمين" آيبا "نام دارد .زبان مردم اين جزاير انگليسي و پولينزي" از زبانهاي بومي "است. رويداد:

1964 ميلادي سال:
دولت اندونزي به فرمان دكتر سوكارنو ،به سبب اختلافاتي كه در نحوه رهبري و عمليات اجرايي با سازمان ملل متحد پيدا كرده بود از آن سازمان رسماش خارج شد و اين اولين دولتي بود كه در طول تاصسيس 18 ساله سازمان ملل متحد خود را از فعاليتهاي آن سازمان كنار كشيده بود .اندونزي پس از رفع اختلافات خويش در سال 1966 ميلادي دوباره عضو سازمان ملل شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .