َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
1460 ميلادي سال:
يكي از معروفترين و بزرگترين كتابخانههاي جهان ،در شهر" فلورانس "در كشور ايتاليا تاصسيس شد .موئسس اين كتابخانه يك روحاني بزرگ ايتاليايي به نام" كاردينال بساريون "بود و در كتابخانهاي كه كاردينال ترتيب داده بود ،تنها كتب مذهبي مربوط به هر مذهب و دين و متعلق به هر كشور جمعآوري ميشود .اين كتابخانه طبق وصيت كاردينال بساريون به پاپ و واتيكان واگذار شد. رويداد:

1500 ميلادي سال:
سرزمين" هندوراس "يكي از مهمترين ممالك امروزي امريكاي مركزي كه به صورت مستقل و با رژيم جمهوري اداره ميشود ،در جريان چهارمين دريايي سفر كريستف كلمب كه از روز 12 آوريل 1502 ميلادي شروع شده بود كشف شد .هندوراس كه ميان جمهوريهاي نيكاراگوا و السالوادور قرار دارد 114670 كيلومتر مربع مساحت و سه ميليون نفر جمعيت دارد و پايتخت آن" تگوسيگالپا "نام دارد. رويداد:

1525 ميلادي سال:
قيام خونين دهقانان آلماني عليه كليساها و روحانيون كاتوليك آغاز شد و در اين قيام ،دنباله غارت و تاراجي بود كه از روز 3 ژوئن 1522 ميلادي به فرمان" لوتر "آغاز شده بود و به اين ترتيب هرج و مرجي بيسابقه در آلمان به وقوع پيوست .اين قيام كه به تاراج كليه ئكليساها انجاميد ،با قتل عام دهقانان عاصي به فرمان خود" مارتين لوتر "پايان يافت .به روز 3 ژوئن 1522 و 9 اكتبر 1526 مراجعه شود. رويداد:

1564 ميلادي سال:
"ويليام شكسپير "نويسنده ئبزرگ و نمايشنامهنويس مشهور انگليسي در شهر" استراتفورد "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي پس از گذرانيدن يك زندگي سخت "هنرپيشه شد و در همين موقع بود كه به نگارش آثار بزرگ خود دست زد و) ماكبث - هاملت - اوتللو - روئياي يك شب تابستان و تاجر ونيزي (را نوشت .شكسپير روز 23 آوريل 1616 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 23 آوريل 1616 مراجعه شود. رويداد:

1573 ميلادي سال:
"بن جانسون "نمايشنامهنويس ،شاعر ،نويسنده و معمار بزرگ انگليسي كه يكي از اعجوبههاي نادر زمان محسوب ميشود در" وست مينستر "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي با" شكسپير "معاصر و دوست بود .از كودكي در تلاش معاش به مشاغل گوناگون دست زد و سرانجام به بازي در تئاتر مشغول شد و از آن جا به نمايشنامهنويسي پرداخت و به شهرت رسيد" .بن جانسون "در روز 6 اوت 1637 مرد .به روز 6 اوت 1637 مراجعه شود. رويداد:

1585 ميلادي سال:
"ماكس پلانگ "رياضيدان بزرگ و فيزيسين برجسته ئآلمان در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،در شهري به نام" كييل "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي با استفاده از امكاناتي كه براي او پيش آمد ،تحصيلات خود را در رشته ئفيزيك در دانشگاه مونيخ تمام كرد و بعدها ،ضمن تدريس در دانشگاه ،فرضيه ئمعروف خود به نام" كوانتا "را به وجود آورد .به روز 10 دسامبر 1947 مراجعه شود. رويداد:

1588 ميلادي سال:
"ماركيز دورامبويه "يكي از نامدارترين بانوان اروپا و فرانسه در قرون شانزدهم و هفدهم ،در پاريس متولد شد و پدرش سفير فرانسه در دربار پاپ بود .وي بعدها كه به پاريس برگشت خانه ئخود را مركز فضلا و ادبا و علما و شعراي زمان قرار داد و رفته رفته خانه ئماركيز دورامبويه به صورت يك مجمع علمي و ادبي درآمد .اين زن بزرگ روز 7 دسامبر 1665 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 7 دسامبر 1665 ميلادي مراجعه شود. رويداد:

1616 ميلادي سال:
"ويليام شكسپير "نمايشنامهنويس ،شاعر و هنرمند بزرگ انگليسي درست روزي كه متولد شده بود ،به سن 52 بدرود حيات گفت .او به روز 23 آوريل 1564 ميلادي در شهر استراتفورد متولد شده بود و قبل از نويسندگي هنرپيشه سيار تئاتر بود .از برجستهترين آثار وي" ماكبث - هاملت - تاجر ونيزي - اوتللو و رومئو و ژوليت "را بايد نام برد .به روز 23 آوريل 1564 مراجعه شود. رويداد:

1616 ميلادي سال:
"ميشل سروانتس "نويسنده بزرگ اسپانيولي و خالق شخصيت جاوداني" دون كيشوت "بعد از 69 سال زندگي در فقر و مسكنت ،بدرود حيات گفت .اين مرد كه يكي از جنگجويان نيروي دريايي شكستناپذير اسپانيا بود ،روز 9 اكتبر 1547 ميلادي در" آتكالا "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .دوران جواني او ،به ماجراجويي و مسافرتهاي مختلف دريايي سپري شد ولي بعد ،به دنياي ادبيات پا گذاشت. رويداد:

1637 ميلادي سال:
"بروآن "معمار و آرشيتكت نامدار فرانسه در قرن هفدهم ميلادي ،در شهر پاريس قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي در خانوادهاي بزرگ شد كه همه معمار بروآن بودند ولي شهرت" بروآن "شهرت همه ئآنها را تحتالشعاع قرار داد .از آثار مهم وي" هتل دزانواليد "است كه به دستور لوئي چهاردهم بنا كرد .روز 8 اوت 1697 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 8 اوت 1697 مراجعه شود. رويداد:

1688 ميلادي سال:
"آبراهام دوكن "فرمانده نيروي دريايي فرانسه ،پس از 78 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين دريانورد مشهور روز 22 مارس 1610 ميلادي در بندر معروف" دي يپ "در يك خانواده ئدريانورد متولد شد .در جنگهاي دريايي ميان فرانسه و هلند در زمان سلطنت لوئي شانزدهم به پيروزي درخشاني رسيد و فاتح جنگ دريايي" سيراكيوز "بود كه در 16 ژوييه 1676 ميلادي اتفاق افتاد. رويداد:

1702 ميلادي سال:
ملكه" ئآن "يكي از معروفترين ملكهها و فرمانروايان انگلستان در" وست مينستر "محل تاجگذاري شاهان و امپراتوران انگليس طي مراسم باشكوهي تاجگذاري كرد و رسماش به سلطنت نشست .اين ملكه ،به سال 1665 ميلادي در كاخ" سنت جيمز "متولد شده بود و هنگام تاجگذاري 37 سال داشت .دوران سلطنت ملكه" ئآن "تا سال 1714 ميلادي به طول انجاميد. رويداد:

1775 ميلادي سال:
"ويليام تورنر "نقاش چيرهدست و پيكرنگار معروف انگليسي در خانوادهاي فقير در" لندن "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .دوران كودكي وي بسيار غمانگيز سپري شد زيرا مادر وي ديوانه شد و او بيسرپرست گرديد ،در نوجواني به سبب استعداد فراوانش به نقاشي پرداخت و به زودي شهرتش از مرزهاي انگلستان نيز گذشت .وي به سال 1851 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 8 مارس 1851 مراجعه شود. رويداد:

1809 ميلادي سال:
نبرد بزرگ و خونين" اكمول "يكي از سه جنگ معروف اتريش و فرانسه در آغاز قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از 5 روز به نفع فرانسه پايان يافت .اين جنگ از روز 18 آوريل 1809 ميلادي با حمله ئناپلئون بناپارت امپراتور بزرگ فرانسه ،عليه" آرشيدوك شارل "فرمانده ئكل قواي اتريش آغاز شده بود و در جريان آن ،سه سردار بزرگ فرانسه" داووت - ماسنا و لان "با ناپلئون همكاري داشتند. رويداد:

1822 ميلادي سال:
كنگره" ئورون "يكي از مهمترين كنگرههاي اروپايي ،در قرن نوزدهم براي جلوگيري از توسعه ئانقلاباتي كه در بعضي ممالك آن قاره ايجاد شده بود ،آغاز به كار كرد" .ورون "يكي از شهرهاي ايتاليا در شمال شرقي آن كشور است و در كنفرانسي كه در اين روز در آن شهر تشكيل شد ،دولتهاي) اسپانيا ،ايتاليا ،آلمان و اتريش (شركت داشتند .علت ايجاد اين كنفرانس شورش مردم اسپانيا بود. رويداد:

1850 ميلادي سال:
"æíáíÇã æÑÏÒæÑË "ÔÇÚÑ æ ÛÒáÓÑÇí ÇäáíÓí ÏÑ ÞÑæä åÌÏåã æ äæÒÏåã ãíáÇÏí Ó ÇÒ 80 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ" .æÑÏÒæÑË "ÑæÒ 7 ÂæÑíá 1770 ãíáÇÏí ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ æ íÑæí ÇÒ ÓÈß ÑãÇäÊíß ãíßÑÏ .ÇÒ ãåãÊÑíä ÂËÇÑ Çíä äæíÓäÏå ãÚÑæÝ ßå" ÊÑíÇßí "ÈæÏ" ¡ÊÑÇäååÇ - ÊÝÑÌ ÌäÌæí ÔÇÏãÇä - áæÓíÑí - ÑæÊ æ äÇÊíä "ÑÇ ÈÇíÏ äÇã ÈÑÏ .Èå ÑæÒ 7 ÂæÑíá 1770 ãÑÇÌÚå ÔæÏ. رويداد:

1860 ميلادي سال:
ÞÊá ÚÇã ÏåÔÊäÇß ÚíÓæíÇä ãÞíã ÏãÔÞ æ ÓÇíÑ ÔåÑåÇí ÚËãÇäí ÂÛÇÒ ÔÏ .ÏÑ Âä ÒãÇä ßÔæÑ ÓæÑíå ÇãÑæÒí ãÊÚáÞ Èå ÚËãÇäí ÈæÏ æ æä äåÖÊåÇí ÂÒÇÏíÎæÇåí ãáá ãÓíÍí ÈÇáßÇä Úáíå ÚËãÇäí Èå ÇæÌ ÎæÏ ÑÓíÏå ÈæÏ ¡ÚËãÇäíåÇ ÈÑÇí ÇäÊÞÇã ¡Èå ßÔÊÇÑ ÚíÓæíÇä ÏãÔÞ ÑÏÇÎÊäÏ .ÌÒ 12 åÒÇÑ äÝÑ ßå ÈÇ ÍãÇíÊ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ ÓÑÏÇÑ ÔæÑÔí ÇáÌÒÇíÑí äÌÇÊ íÇÝÊäÏ ÈÞíå ÆãÓíÍíÇä ÓæÑíå ßÔÊå ÔÏäÏ. رويداد:

1891 ميلادي سال:
"پروكفيف "مشهورترين نوابغ دنياي موسيقي در روسيه قدم به عرصه وجود گذاشت .مادرش پيانيست مشهوري بود و پروكفيف ،ذوق موسيقي را از او به ارث برد .در 18 سالگي در رديف مشهورترين موسيقيدانان جهان درآمد و آهنگهاي معروفي چون) قمارباز - عشق براي سه پرتقال (را ساخت .بعد از بتهوون هيچ موسيقيداني به اندازه ئپروكفيف از خود اثر باقي نگذاشته است .به روز 8 مارس 1953 مراجعه شود. رويداد:

1917 ميلادي سال:
شهر تاريخي" سامره "مقر سابق خلفاي اموي و عباسي در جريان مبارزات سياسي و نظامي متحدين) آلمان و اتريش و عثماني (و متفقين) انگليس و فرانسه (به تصرف انگليسييها درآمد و به دنبال كوتالاماره در 24 فوريه 1917 ئو بغداد در 11 مارس 1917 سامره سومين پيروزي ژنرال" مود "سردار انگليسي بود .فتح سامره پايان نفوذ عثماني در عراق بود .به روز 11 مارس 1917 مراجعه شود. رويداد:

1949 ميلادي سال:
"نان كينگ "شهر تاريخي و بزرگ و مهم چين ،بعد از جنگي خونين كه خانه به خانه و كوچه به كوچه جريان يافت ،به تصرف سپاهيان مارشال چوته فرمانده نيروهاي" چين كمونيست "درآمد .براي تصرف اين شهر كه در شمال غربي شانگهاي و در شرق چين قرار دارد ،نيروهاي چين كمونيست از شط يانگ تسه كيانگ عبور كردند .پيروزي كمونيستها در" نان كينگ "يكي از آخرين برخوردهاي چين سرخ و چين زرد بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .