َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
28 روز:
1522 ميلادي سال:
قيام مردم سوئد عليه سلطه و نفوذ" كريستيان دوم "پادشاه دانمارك كه سوئد و نروژ را نيز تحت تسلط خود داشت .آغاز شد .رهبر اين قيام يكي از بزرگان و شاهزادگان سوئد به نام" گوستاو وازا "بود كه به كمك دهقانان و مردم پروتستان مذهب سوئد براي استقلال سوئد قيام كرده بود .نتيجه اين قيام ،سلطنت" گوستاووازا "از روز 23 دسامبر 1523 ميلادي بود .به روز 23 دسامبر 1523 مراجعه شود رويداد:

1525 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" موهاك "در ناحيهاي به همين نام در هنگري" مجارستان امروز "بين 200 هزار نفر از سپاهيان امپراتوري عثماني و در حدود 90 هزار نفر سپاهيان عيسوي مذهب هنگري اتفاق افتاد و نتيجه آن ،پيروزي سلطان سليمانخان قانوني امپراتور عثماني و شكست و قتل" لوئي ژاژلون "پادشاه هنگري و تصرف بوداپست در روز 2 مارس همان سال بود .به روز 26 فوريه 1525 مراجعه شود رويداد:

1602 ميلادي سال:
"كاردينال مازارن "سياستمدار و روحاني برجسته قرن هفدهم فرانسه در" آبروز "در ايتاليا متولد شد وي ابتدا جزص افسران سپاه پاپ بود و بعد روحاني شد و سپس به سياست پرداخت و سرانجام به فرانسه رفت و معاون" كاردينال ريشليو "گرديد .بعد از مرگ ريشليو ،وي روز 16 مه 1643 به صدراعظمي فرانسه رسيد و پس از 18 سال خدمت به لوئي چهاردهم ،به سال 1661 مرد .به روز 8 مارس 1661 مراجعه شود رويداد:

1666 ميلادي سال:
حريق دهشتناك و نابودكننده" لندن "پايتخت انگلستان اتفاق افتاد .اين آتشسوزي كه نتيجه انتقام يك شاگرد مغازه دوافرشي از كارفرمايش بود ،به سبب چوبي بودن مصالح ساختماني خانههاي آن زمان لندن به سرعت گسترش يافت و چون خاصهها وصل و چسبيده به هم بود ،در اندك مدتي چند محله بزرگ را فرا گرفت و سه روز طول كشيد .در اين ماجرا 13 هزار خانه از بين رفت و 25000 نفر مفقود و مقتول شدند. رويداد:

1688 ميلادي سال:
"پوپ "شاعر و فيلسوف و منقد بزرگ اجتماعي انگلستان در قرن هجدهم ميلادي ،در لندن متولد شد .وي در دوران طلايي ادب و فلسفه انگليس زندگي ميكرد و شاعري آزادگو و آزاديجو و صريحاللهجه بود .از بهترين آثار او كه روز 16 سپتامبر 1744 ميلادي وفات يافت" ،قطعات زنجير و ترجمه اثر ادبي معروف ايلياد "را از متن يوناني به انگليسي بايد نام برد .به روز 16 سپتامبر 1744 مراجعه شود رويداد:

1787 ميلادي سال:
"كريستف ويلي بالدگلوك "آهنگساز و كمپزيتور معروف آلماني پس از 73 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين هنرمند نامدار قرن هجدهم ميلادي روز 24 ماه اوت 1714 ميلادي در" وايدن وانگ "از شهرهاي ايالت باوير قدم به عرصه وجود گذاشته بود .قسمت عمده زندگي هنري گلوك ،به مبارزه با" پيك سيني "هنرمند معروف ايتاليايي سپري شد .به روز 24 اوت 1714 مراجعه شود رويداد:

1813 ميلادي سال:
پيمان اتحاد سياسي و نظامي ميان دو كشور مقتدر اروپاي قرن نوزدهم يعني امپراتوري روسيه و پادشاهي پروس به امضاص رسيد .هدف اصلي فرمانروايان اين دو كشور سركوبي ناپلئون بناپارت امپراتور نامدار فرانسه بود كه بارها سپاهيان روس و پروس را در جنگهاي مختلف شكست داده بود .با الحاق ممالك انگلستان - اتريش و سوئد با اين قرارداد ،اتحاديه هفتم دول اروپايي عليه ناپلئون بناپارت ايجاد شد. رويداد:

1815 ميلادي سال:
فرار تاريخي ناپلئون بناپارت از جزيره" الب "كه توسط متحدين با عنوان امپراتور و پادشاه جزيره الب بدانجا تبعيد شده بود ،صورت گرفت .مدت توقف ناپلئون در جزيره الب ده ماه طول كشيد و در جريان اين فرار هزار تن از سربازان و افسران وفادار به او ،با او همراه بودند .روز اول مارس 1815 ناپلئون به فرانسه رسيد و سلطنت 100 روزه خود را شروع كرد .به روز 1 مارس 1815 مراجعه شود رويداد:

1822 ميلادي سال:
"ارنست هوفمان "نويسنده حساس آلماني ،بعد از 46 سال زندگي بدورد حيات گفت .نام اصلي او" ارنست - تئودور - آماديوس - هوفمان "بود و روز 24 ژانويه 1776 ميلادي در" كونيگسبرگ "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از بهترين آثار ادبي" ارنست هوفمان "ميتوان دو كتاب او به نام" قصههاي عجيب و كنت فانتاستيك "را نام برد .به روز 24 ژانويه 1776 مراجعه شود رويداد:

1862 ميلادي سال:
Æ"æ - åäÑí "íßí ÇÒ ÈÑÌÓÊåÊÑíä äæíÓäϐÇä ÂãÑíßÇ ÏÑ" ÑäÓÈæÑæ "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .äÇã ÇÕáí Çæ" æíáíÇã - ÓíÏäí æÑÊÑ "ÈæÏ æ ÈÚÏåÇ ÈåÆ" æ - åäÑí "ãÚÑæÝ ÔÏ .ÇÒ ÂËÇÑ ÈÑÌÓÊå Çíä äæíÓäÏå ãÍäÊßÔ ßå ÑæÒ 29 ŽÇäæíå 1910 ãÑÏ" íÒÚÇáí - ÏÇÑæí ãÍÈÊ - ÑÇÛ - ÞáÈ ãÛÑÈ - æáÑÏÇä æ ÂæÇѐÇä - ÌÇÏååÇí ÓÑäæÔÊ - ÂÏãåÇ - ßÇÑ ÓÎÊ æ ÇÎÊíÇÑÇÊ "ÑÇ ÈÇíÏ äÇã ÈÑÏ. رويداد:

1869 ميلادي سال:
"ÂáÝæäÓ áæíí ÏæáÇãÇÑÊíä "íßí ÇÒ ÈÑÌÓÊåÊÑíä ÇÏÈÇí ÞÑä äæÒÏåã ÝÑÇäÓå ÈÚÏ ÇÒ 79 ÓÇá Òäϐí ÊæÇÕã ÈÇ ÇÝÊÎÇÑ æ ãÍÈæÈíÊ ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ÑæÒ 21 ÇßÊÈÑ ÓÇá 1790 ãíáÇÏí ÏÑ" ãÇßæä "ãÊæáÏ ÔÏå Èæ .áÇãÇÑÊíä ÏÑ ãÏÊ ÍíÇÊ ¡ÂËÇÑ ÈÑÌÓÊåÇí æä" ÑÇÒåÇ - ÓÞæØ íß ÝÑÔÊå - ÊÇÑíÎ ÇÕáÇÍ - ÊÇÑíÎ ãæÌÏíä - ÑÇÝÇÆá æ ãѐ ÓÞÑÇØ "äæÔÊ æ Èå ÚÖæíÊ ÂßÇÏãí ÝÑÇäÓå ÑÓíÏ .Èå ÑæÒ 21 ÇßÊÈÑ 1790 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1881 ميلادي سال:
"روژه مارتن دوگار "يكي از نويسندگان برجسته معاصر فرانسه در" يونيي سورسن "متولد شد .وي پس از اتمام تحصيلات خود ضمن بايگاني اسناد خطي به نويسندگي پرداخت و اولين اثرش" ژان باروا "نام داشت .شهرت" دوگار "كمكم ،ولي محكم ايجاد شد .وي در سال 1937 ميلادي به دريافت جايزه نوبل نائل آمد و روز 31 دسامبر سال 1958 ميلادي مرد .به روز 31 دسامبر 1958 مراجعه شود رويداد:

1897 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ رانندگي و مقررات رانندگي" گواهينامه "صادر شد و كسي كه اولين گواهينامه رسمي رانندگي را گرفت هانري فورد ،معروف به" هانري فورد اول "بود كه خود كاملكننده و مخترع نهايي اتومبيل است .اولين گواهينامه رانندگي كه امروزه در موزه كارخانه اتومبيلسازي فورد نگهداري ميشود ،توسط خود فورد صادر و امضاص شده بود. رويداد:

1898 ميلادي سال:
"سر - هانري - بسمر "مهندس و مخترع معروف انگليسي در قرن نوزدهم ميلادي پس از 85 سال زندگي در حالي كه اساس صنايع سنگين انگلستان و جهان را با اختراع كورههاي بلند ذوب فلزات معروف به" كورههاي بسمر "دگرگون ساخته بود ،به درود حيات گفت .وي روز 11 ژوييه 1813 ميلادي در" چارلتون "متولد شده بند .كارخانههاي صنايع سنگيني كه او در" شفيلد "تاصسيس كرده است ،هنوز كار ميكند. رويداد:

1916 ميلادي سال:
"هنري جمس "رماننويس بزرگ ادبيات معاصر ايالات متحده آمريكا ،پس از 73 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .وي روز 11 مارس سال 1843 ميلادي در خانوادهاي كشاورز ولي ثروتمند متولد شد .برادرش ويليام جمس نيز معروف بود و فيلسوف برجستهاي محسوب ميشد شاهكار هنري جمس" مصلوب "نام داشت .به روز 11 مارس 1843 مراجعه شود رويداد:

1960 ميلادي سال:
زلزلهاي شديد شهر زيبا و معروف" الاقادير "را در مراكش درهم كوبيد و در لحظات اوليه زلزله 12 هزار نفر از سكنه آن شهر جان خود را در زير آوارهاي سنگين عمارات و خانهها از دست دادند .شدت زلزله الاقادير به قدري بود كه بعضي از ساختمانها را از جاي خود كنده و به مسافات دورتر پرتاب كرده بود" .الاقادير "شديدترين زلزلهاي بود كه در مراكش و شمال آفريقا اتفاق افتاده است. رويداد:

1964 ميلادي سال:
جنگ خونين" بين - هوآ "براي تصرف شهر كوچكي به همين نام در شمال شهر" سايگون "پايتخت" ويتنام جنوبي "ميان تفنگداران نيروي دريايي ايالات متحده آمريكا و ويتكنگهاي ويتنام جنوبي درگرفت .با وجود تلفات زيادي كه ويتكنگها متحمل شدند ،معهذا به علت كمك نيروهاي دولتي ويتنام جنوبي ،به تفنگداران شهر" بين هوآ "تسخير نشد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .